intTypePromotion=1

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TI N GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 39/2008/Q -UBND M Tho, ngày 17 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CHO THUÊ NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C CHƯA Ư C C I T O, XÂY D NG L I TRÊN NA BÀN T NH TI N GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v vi c i u ch nh m t s n i dung chính sách bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph và giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c chưa ư c c i t o, xây d ng l i; Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành b ng giá chu n cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c chưa c i t o, xây d ng l i; Căn c Thông tư s 11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung c a Quy t nh s 17/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph "V vi c ban hành b ng giá chu n cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c chưa ư c c i t o, xây d ng l i"; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành b ng giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c chưa ư c c i t o, xây d ng l i trên a bàn t nh Ti n Giang như sau: 1. Thành ph M Tho. a) Trung tâm g m: các phư ng 1, 4, 7. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 6.120 5.440 5.100 4.420 3.740 2 II 5.670 5.040 4.725 - -
  2. 3 III 5.490 - - - - 4 IV 3.690 - - - - b) C n trung tâm g m: các phư ng 2, 3, 5, 6, 8. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 5.440 4.760 4.420 3.740 3.060 2 II 5.040 4.410 4.095 - - 3 III 4.880 - - - - 4 IV 2.870 - - - - c) Ven n i: các phư ng, xã còn l i. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 4.760 4.080 3.740 3.060 2.380 2 II 4.410 3.780 3.465 - - 3 III 4.270 - - - - 4 IV 2.870 - - - - 2. Th xã Gò Công. a) Trung tâm g m: phư ng 1. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà
  3. 1 I 5.440 4.760 4.420 3.740 3.060 2 II 5.040 4.410 4.095 - - 3 III 4.880 - - - - 4 IV 3.280 - - - - b) C n trung tâm g m: các phư ng 2, 3, 4, 5. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 4.760 4.080 3.740 3.060 2.380 2 II 4.410 3.780 3.465 - - 3 III 4.270 - - - - 4 IV 2.870 - - - - c) Ven n i: các xã còn l i. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 4.080 3.400 3.060 2.380 1.700 2 II 3.780 3.150 2.835 - - 3 III 3.660 - - - - 4 IV 2.460 - - - - 3. Các huy n còn l i. a) Trung tâm. ng/m2/tháng
  4. T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 5.100 4.420 4.080 3.400 2.720 2 II 4.725 4.095 3.780 - - 3 III 4.575 - - - - 4 IV 3.075 - - - - b) C n trung tâm. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 4.420 3.740 3.400 2.720 2.040 2 II 4.095 3.465 3.150 - - 3 III 3.965 - - - - 4 IV 2.665 - - - - c) Ven n i: các xã còn l i. ng/m2/tháng T ng nhà STT 1 2 3 4 5 C p lo i nhà 1 I 3.740 3.060 2.720 2.040 1.360 2 II 3.465 2.835 2.520 - - 3 III 3.355 - - - - 4 IV 2.255 - - - - i u 2. Quy nh v vi c áp d ng m c giá cho thuê nhà theo i u 1 Quy t nh này.
  5. 1. Các khái ni m v trung tâm, c n trung tâm, ven n i theo i u 1 Quy t nh này ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t c a c p huy n ư c phê duy t. 2. Cơ quan qu n lý nhà có trách nhi m thông báo giá thuê m i cho các h thuê nhà bi t và ti p t c gi i quy t như sau: a) i v i nh ng trư ng h p mà h p ng thuê nhà còn th i h n thuê. - Sau hai tháng k t ngày các h nh n ư c thông báo giá thuê m i, n u các h ng ý giá thuê m i, s áp d ng m c thu ti n thuê theo Quy t nh này. - Sau hai tháng k t ngày các h nh n ư c thông báo giá thuê m i, n u các h không ng ý giá thuê m i, s thanh lý h p ng. b) i v i nh ng trư ng h p nhà mà h p ng h t th i h n thuê. Cơ quan qu n lý nhà ký l i h p ng thuê nhà v i giá thuê nhà m i. 3. Trư ng h p mi n, gi m ti n thuê nhà i v i nhà thu c s h u nhà nư c chưa c i t o, xây d ng l i ư c th c hi n theo i u 3 c a Quy t nh s 17/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Giao Giám c S Xây d ng có trách nhi m tri n khai, hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 38/2008/Q -UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang v vi c ban hành b ng giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c chưa ư c c i t o, xây d ng l i trên a bàn t nh Ti n Giang. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Xây d ng, Giám c các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph M Tho, th xã Gò Công, các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Phòng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2