Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 39/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P GI A L C LƯ NG KI M LÂM VÀ L C LƯ NG DÂN QUÂN T V TRONG CÔNG TÁC B O V R NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng năm 2004 và Pháp l nh Dân quân t v năm 2004; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p gi a l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v trong công tác b o v r ng. i u 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 20 tháng 5 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i;
  2. - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). QUY CH PH I H P GI A L C LƯ NG KI M LÂM VÀ L C LƯ NG DÂN QUÂN T V TRONG CÔNG TÁC B O V R NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 39/2009/Q -TTg ngày 09 tháng 03 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v ph i h p gi a l c lư ng ki m lâm và dân quân t v trong vi c th c hi n nhi m v b o v r ng, góp ph n b o m qu c phòng, an ninh nh m th ng nh t hành ng, huy ng s c m nh t ng h p c a hai l c lư ng cùng v i các l c lư ng khác, các c p, các cơ quan liên quan và toàn dân trong công tác b o v r ng. i u 2. Nguyên t c ph i h p 1. Ho t ng ph i h p th c hi n nhi m v b o v gi a l c lư ng ki m lâm v i l c lư ng dân quân t v t dư i s lãnh o c a c p y ng và qu n lý, i u hành c a y ban nhân dân cùng c p; phát huy s c m nh c a toàn dân và c a các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. 2. m b o s ch huy, ch o, i u hành t p trung, th ng nh t c a m i l c lư ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a l c lư ng ki m lâm, l c lư ng dân quân t v t Trung ương n các c p a phương. 3. m b o s oàn k t, th ng nh t, h tr l n nhau th c hi n nhi m v ư c giao, nhưng không t o ách t c trong vi c th c hi n nhi m v riêng và công vi c n i b c a nhau; gi bí m t v l c lư ng, phương ti n, bi n pháp nghi p v trong x lý tình hu ng theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Vi c x lý các v vi ph m trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n ph i kiên quy t, ch ng, tôn tr ng quy n và l i ích h p pháp c a các cơ quan, t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ ch ch huy khi th c hi n vi c ph i h p
  3. 1. Các l c lư ng ph i h p ph i ch p hành s ch huy th ng nh t c a ngư i có thNm quy n theo phương án ph i h p gi i quy t các v vi c b o v r ng c th ư c y ban nhân dân cùng c p phê duy t. 2. Trong trư ng h p gi i quy t công vi c c th , c p bách v b o v r ng mà cơ quan Ki m lâm có thNm quy n ngh l c lư ng dân quân t v ph i h p v i l c lư ng ki m lâm th c hi n vi c mai ph c, truy b t, d n gi i nh ng cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v r ng, áp t i tang v t, phương ti n vi ph m, tu n tra, ki m tra vi c b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng theo phương án cơ quan Ki m lâm thì do ngư i ng u cơ quan Ki m lâm ch huy. 3. Trong trư ng h p ngư i có thNm quy n c a l c lư ng dân quân t v ngh l c lư ng ki m lâm ph i h p v i l c lư ng dân quân t v th c hi n vi c mai ph c, truy b t, d n gi i nh ng cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t khác thu c thNm quy n c a l c lư ng dân quân t v theo phương án c a l c lư ng dân quân t v thì ngư i ng u l c lư ng dân quân t v ch huy. Chương 2. N I DUNG PH I H P i u 4. Ph i h p trong công tác tuyên truy n, ào t o, hu n luy n 1. Hàng năm, cơ quan Ki m lâm ch trì, ph i h p cơ quan Dân quân t v cùng c p xây d ng k ho ch tuyên truy n, ào t o, hu n luy n v b o v r ng trình lãnh o c p có thNm quy n phê duy t. Sau khi k ho ch ư c phê duy t, vi c tri n khai ph i h p trong công tác tuyên truy n, ào t o, hu n luy n như sau: a. C c Ki m lâm ch trì, ph i h p v i C c Dân quân t v hư ng d n, ki m tra vi c t ch c xây d ng k ho ch ph i h p 2 l c lư ng a phương; b. Chi c c Ki m lâm ch trì, ph i h p B Ch huy quân s t nh t ch c th c hi n k ho ch tuyên truy n, ào t o, hu n luy n trên a bàn c p t nh; ch o, hư ng d n các H t Ki m lâm c p huy n ch trì, ph i h p Ban Ch huy quân s huy n t ch c th c hi n trên a bàn c p huy n. 2. Cơ quan Ki m lâm và cơ quan Dân quân t v cùng c p th ng nh t v n i dung ào t o, hu n luy n, biên so n bài gi ng, l p k ho ch chi ti t t ch c tri n khai ( a i m, th i gian, i tư ng h c viên), gi ng viên cho t ng khóa ào t o, t p hu n. 3. H t trư ng các h t ki m lâm c p huy n ch o ki m lâm a bàn ph i h p l c lư ng dân quân t v cơ s tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã v k ho ch tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t v b o v và phát tri n r ng cơ s và c ng ng dân cư. i u 5. Trao i thông tin
  4. 1. Vi c trao i, x lý thông tin ph i b o m bí m t, chính xác, k p th i. Khi có nh ng thông tin khác nhau v v vi c, hi n tư ng thì hai bên ph i ph i h p xác minh, th ng nh t k t lu n trư c khi báo cáo lên c p trên và cơ quan thNm quy n gi i quy t. Trư ng h p t xu t, c n thi t có th báo cáo vư t c p nhưng trong vòng 3 gi k t khi báo cáo vư t c p ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p và cơ quan thNm quy n gi i quy t. 2. N i dung trao i thông tin gi a cơ quan Ki m lâm và cơ quan Dân quân t v a. Cơ quan Ki m lâm ch ng trao i v i cơ quan Dân quân t v cùng c p nh ng thông tin sau: - Tình hình b o v r ng trong ph m vi qu n lý; - Các t i m, i m nóng v phá r ng, khai thác r ng trái phép, buôn bán ng v t hoang dã; các tr ng i m v cháy r ng, loài cây, di n tích có nguy cơ cháy r ng cao và d ki n các tình hu ng có th x y ra cháy r ng có k ho ch ph i h p phòng, ch ng các hành vi xâm h i r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng; - Tình hình giao t, giao r ng, canh tác nương r y và sinh v t gây h i r ng; - K ho ch ki m tra công tác b o v r ng c a cơ quan Ki m lâm và Ban Ch o, Ban Ch huy nh ng v n c p bách v b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng; - Các n i dung khác liên quan n công tác b o v r ng, phát tri n r ng và tình hình ph i h p gi a hai l c lư ng. b. Cơ quan Dân quân t v ch ng trao i v i cơ quan Ki m lâm cùng c p nh ng thông tin sau: - Tình hình b o v r ng trong ph m vi ho t ng c a cơ quan Dân quân t v ; - K ho ch ph i h p gi a cơ quan Dân quân t v v i cơ quan Ki m lâm trong công tác b o v r ng. i u 6. Tình hình trao i thông tin 1. Vi c trao i thông tin gi a l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v ư c ti n hành dư i hình th c giao ban ho c b ng văn b n. a. Giao ban gi a C c Ki m lâm và C c Dân quân t v : ít nh t 01 l n/01 năm. b. Giao ban gi a l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v các c p a phương: - i v i c p t nh: ít nh t 6 tháng 1 l n. - i v i c p huy n: ít nh t 3 tháng 1 l n.
  5. 2. Khi có nhi m v t xu t ho c tình hu ng ph c t p, c p bách, các c p ph i ch ng thông báo ngay cho nhau b ng hình th c thích h p như: i n tho i, thư i n t , g i văn b n. 3. N i dung các cu c giao ban a. Giao ban gi a C c Ki m lâm và C c Dân quân t v : ki m i m, ánh giá tình hình tri n khai vi c ph i h p gi a hai l c lư ng trong toàn qu c theo các n i dung quy nh t i Quy ch này; xác nh các bi n pháp ph i h p có hi u qu trong th i gian ti p theo; Ch m nh t 05 (năm) ngày làm vi c sau khi k t thúc giao ban, hai C c ph i ng trình báo cáo k t qu vi c giao ban cho lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và lãnh o B Qu c phòng. b. Giao ban gi a cơ quan Ki m lâm v i cơ quan Quân s các c p a phương: ki m i m, ánh giá tình hình tri n khai vi c ph i h p gi a hai ơn v theo các n i dung quy nh t i Quy ch này; xác nh các bi n pháp ph i h p có hi u qu trong th i gian ti p theo; Ch m nh t 05 (năm) ngày làm vi c sau khi k t thúc giao ban ph i báo cáo k t qu vi c giao ban v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. i v i giao ban c p t nh thì Chi c c Ki m lâm ng g i báo cáo cho C c Ki m lâm, B Ch huy quân s t nh, ng g i báo cáo cho C c Dân quân t v . 4. Giao ban gi a cơ quan Ki m lâm v i cơ quan Dân quân t v cùng c p ư c t ch c luân phiên. ơn v ch trì giao ban có trách nhi m t ng h p báo cáo, b trí kinh phí, th i gian, a i m thích h p giao ban t hi u qu . i u 7. Các ho t ng ph i h p b o v r ng gi a cơ quan Ki m lâm v i cơ quan Dân quân t v cùng c p Cơ quan Ki m lâm ch trì, ph i h p v i cơ quan Dân quân t v th c hi n các ho t ng b o v và phát tri n r ng sau: 1. Hu n luy n, di n t p phòng cháy, ch a cháy r ng Hàng năm, vào u mùa cháy r ng cao i m, cơ quan Ki m lâm ch trì, ph i h p cơ quan Dân quân t v t ch c hu n luy n, di n t p ch a cháy r ng cho c l c lư ng Ki m lâm và l c lư ng Dân quân t v . 2. Ch a cháy r ng M i trư ng h p cháy r ng x y ra, các l c lư ng ph i ch ng ch a cháy r ng ngay, ng th i thông tin ngay cho ơn v ph i h p, chính quy n a phương và các cơ quan liên quan. Trư ng h p x y ra cháy r ng c n thi t ph i huy ng l c lư ng, phương ti n ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t, cơ quan Ki m lâm ph i h p v i cơ quan quân s
  6. cùng c p tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p i u ng l c lư ng, phương ti n tham gia ch a cháy r ng, kh c ph c h u qu cháy r ng. 3. T ch c ki m tra, truy quét nh ng t ch c, cá nhân phá r ng a. Ki m tra truy quét t i các tr ng i m vi ph m pháp lu t v b o v r ng; b. B trí l c lư ng t i các tr m, ch t c a r ng, các i m lưu thông, ch bi n kinh doanh lâm s n t p trung; c. Truy b t nh ng cá nhân có hành vi tr n ch y, tNu tán tang v t, ch ng ngư i thi hành công v ; d. Ki m tra, tháo g , tiêu h y các lo i b y, săn, b n, b t, gi t m ng v t r ng, s d ng các lo i súng săn trái phép. 4. Xác minh các thông tin liên quan làm căn c x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý b o v r ng, qu n lý lâm s n. 5. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t hành chính và gi i t a di n tích r ng b ch t phá trái phép theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Các ho t ng ph i h p gi a Dân quân t v c p xã v i Ki m lâm a bàn 1. Trách nhi m Dân quân t v c p xã a. N m ư c phân b di n tích t ng lo i r ng và di n bi n r ng trên a bàn; b. Ph i h p v i Ki m lâm a bàn c p xã tu n tra, ki m tra công tác b o v r ng và tham gia gi i quy t nh ng “ i m nóng”, nh ng v vi c c th v công tác b o v r ng a phương; c. Khi th c hi n nhi m v tu n tra, ki m tra tình hình tr t t , an ninh a phương ph i k t h p v i tu n tra, ki m tra công tác b o v r ng. N u phát hi n nh ng t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v r ng trên a bàn ph i l p biên b n, báo cáo ngay cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã, ki m lâm a bàn bi t x lý. 2. Trách nhi m c a Ki m lâm a bàn xã a. Thư ng xuyên trao i, cung c p cho Xã i trư ng v phân b di n tích t ng lo i r ng, di n bi n r ng trên a bàn xã và các quy nh c a Nhà nư c v b o v và phát tri n r ng; b. Ch trì, ph i h p v i Xã i trư ng tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã xây d ng phương án tu n tra, ki m tra công tác b o v r ng a phương; c. Ch trì, ph i h p v i Xã i trư ng ho c tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã x lý các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v r ng trên a bàn.
  7. d. Ch trì, ph i h p v i Xã i trư ng ho c tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c sơ k t tình hình th c hi n công tác b o v r ng hàng năm. i u 9. Ph i h p trong sơ k t, t ng k t th c hi n Quy ch 1. Quy nh th i gian sơ k t, t ng k t a. Sơ k t th c hi n vào quý IV hàng năm; b. T ng k t th c hi n 5 năm/l n. 2. Hình th c sơ k t a. C c Ki m lâm, C c Dân quân t v theo dõi, ch o cơ quan Ki m lâm c p t nh, cơ quan Quân s c p t nh t ch c sơ k t; b. Cơ quan Ki m lâm c p t nh, c p huy n ph i h p cơ quan Quân s cùng c p t ch c sơ k t; c. y ban nhân dân c p xã t ch c sơ k t. 3. Hình th c t ng k t a. C c Ki m lâm ph i h p v i C c Dân quân t v tham mưu lãnh o hai B ho c Th tư ng Chính ph ch trì t ch c vi c t ng k t; b. Cơ quan Ki m lâm c p t nh, c p huy n ph i h p v i cơ quan Quân s tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p ch trì t ng k t. Chương 3. CH , CHÍNH SÁCH, NGU N KINH PHÍ B O M PH I H P VÀ T CH C TH C HI N i u 10. Ch , chính sách 1. Ch , chính sách i v i l c lư ng ki m lâm Công ch c, viên ch c, ngư i lao ng h p ng trong các cơ quan ki m lâm khi ph i h p v i l c lư ng dân quân t v b o v và phát tri n r ng ư c hư ng ch , chính sách theo i u 17 Ngh nh s 119/2006/N -CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Ki m lâm và các văn b n hư ng d n khác liên quan c a cơ quan nhà nư c thNm quy n. 2. Ch , chính sách i v i l c lư ng dân quân t v Cán b , chi n sĩ dân quân t v khi tham gia ph i h p l c lư ng ki m lâm b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 184/2004/N -CP c a Chính ph ngày 02 tháng 11 năm 2004 quy nh chi ti t
  8. vi c thi hành Pháp l nh Dân quân t v và các văn b n hư ng d n khác có liên quan c a cơ quan nhà nư c thNm quy n. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng hư ng d n c th ch , chính sách i v i l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v . i u 11. Ngu n kinh phí b o m cho th c hi n vi c ph i h p 1. Kinh phí ph i h p gi a l c lư ng ki m lâm v i l c lư ng dân quân t v trong công tác b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng c a các c p ư c b trí trong chi thư ng xuyên (kinh phí phòng cháy, ch a cháy r ng) c a Ki m lâm các c p; vi c quy t toán kinh phí th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. y ban nhân dân t nh có trách nhi m b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a a phương (b trí trong d toán chi s nghi p kinh t ) ch ng ngu n kinh phí b o m s ph i h p l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v a phương có hi u qu . 3. Ngân sách b o m chi cho các n i dung sau: a. Tuyên truy n, ào t o, t p hu n b o v và phát tri n r ng; b. T ch c h i ngh giao ban các c p; c. Công tác sơ k t, t ng k t; d. Huy ng l c lư ng th c hi n nhi m v ; . Mua s m phương ti n, thi t b ph c v di n t p, luy n t p; e. Di n t p, luy n t p; g. Xây d ng các ơn v i m; h. Xây d ng phương án, k ho ch; i. Các kho n chi khác theo quy nh t i quy ch này. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng hư ng d n c th vi c gi i quy t kinh phí cho l c lư ng ki m lâm và l c lư ng dân quân t v t ch c các ho t ng ph i h p quy nh t i Quy ch này. i u 12. L p d toán kinh phí th c hi n Quy ch ph i h p 1. Trung ương a. Hàng năm, C c Ki m lâm l p d toán chi cho các ho t ng theo quy ch này cùng v i d toán chi thư ng xuyên báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét duy t và t ng h p vào d toán ngân sách B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn g i
  9. B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét t ng h p trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t; b. Hàng năm, C c Dân quân t v l p d toán chi cho các ho t ng th c hi n Quy ch này c a cơ quan B Qu c phòng và các quân khu cùng v i d toán chi thư ng xuyên báo cáo B Qu c phòng xét duy t và t ng h p vào d toán ngân sách B Qu c phòng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư xem xét t ng h p trình Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 2. a phương a. Hàng năm, cơ quan Ki m lâm c p t nh l p d toán chi cho các ho t ng theo Quy ch này cùng v i d toán chi thư ng xuyên báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét duy t và g i S Tài chính xem xét b trí, báo cáo y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh phê duy t. b. Hàng năm, B Ch huy quân s t nh l p d toán chi cho các ho t ng th c hi n Quy ch này cùng v i d toán chi thư ng xuyên báo cáo y ban nhân dân t nh và g i S Tài chính xem xét b trí, báo cáo y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân t nh phê duy t. i u 13. T ch c th c hi n B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c và phân c p cho các cơ quan, ơn v thu c quy n th c hi n Quy ch này; nh kỳ t ng k t, báo cáo Th tư ng Chính ph . Hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p B Qu c phòng t ch c vi c ánh giá th c hi n Quy ch này và báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng t ch c th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản