Quyết định số 39-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 39-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39-HĐBT về ngày Thầy thuốc Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 1985 QUY T NNH V NGÀY TH Y THU C VI T NAM H I NG B TRƯ NG nêu cao trách nhi m và v trí c a ngư i cán b y t trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa, phát huy truy n th ng t t p c a ngành y t nư c ta, và bi u dương thành tích, ng viên toàn ngành ra s c thi ua ph c v ngư i b nh, chăm sóc s c kh e nhân dân; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: Đi u 1. Nay l y ngày 27 tháng 2 hàng năm làm ngày Th y thu c Vi t Nam. Đi u 2. Trong ngày Th y thu c Vi t Nam, y ban nhân dân và ngành y t các c p t ch c nh ng ho t ng thích h p nh m c vũ cán b y t quy t tâm th c hi n l i d y c a H Ch t ch, ra s c hoàn thành xu t s c nhi m v . i u 3. B trư ng B Y t , Th trư ng các ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I Đ NG B TRƯ NG K.T. CH T CH PHÓ CH T CH T H u
Đồng bộ tài khoản