Quyết định số 39/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 39/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Công văn số 1196/ĐA-ĐMDN ngày 09 tháng 7 năm 2002, Công văn số 2229/HC-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5799/BKH-DN ngày 11 tháng 9 năm 2002, Tài chính (Công văn số 9787/TC-TCDN ngày 10 tháng 9 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2853/BLĐTBXH-CSLĐVL ngày 29 tháng 8 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 137/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3824/BNN-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2002), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 08/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2005) I. NHỮNG DOANH NGHIỆP GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích : - Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc, - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn, - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Mê Linh, - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tam Đảo, - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Lập Thạch, - Công ty Quản lý đô thị Mê Linh, - Công ty Cấp - thoát nước và môi trường số I Vĩnh Phúc, - Công ty Cấp - thoát nước và môi trường số II Vĩnh Phúc,
  3. - Lâm trường Tam Đảo. 2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh : - Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, - Nông trường Tam Đảo. II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa: a) Năm 2003 : - Công ty Nông sản thực phẩm và bao bì Vĩnh Phúc, - Công ty Gốm – Xây dựng Đoàn Kết, - Công ty Vật liệu xây dựng Bồ Sao, - Công ty Công trình giao thông Vĩnh Phúc, - Công ty Vật liệu xây dựng Tam Đảo, - Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc, - Công ty Xây dựng số I Vĩnh Phúc, - Công ty Tư vấn nông nghiệp và phát triển nông thôn. b) Năm 2004: - Công ty Dược vật tư y tế Vĩnh Phúc (Nhà nước nắm cổ phần chi phối), - Xí nghiệp Cơ khí Tam Canh, - Công ty Tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc, - Công ty Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc, - Công ty Sách thiết bị trường học Vĩnh Phúc. c) Năm 2005: - Công ty Dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc (Nhà nước nắm cổ phần chi phối),
  4. - Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, - Công ty Sách – dịch vụ văn hóa Vĩnh Phúc, - Công ty Giầy Vĩnh Yên. 2. Doanh nghiệp thực hiện hình thức bán doanh nghiệp: a) Năm 2003: - Công ty May Hương Canh, - Công ty Vật liệu và xây dựng Vĩnh Phúc, - Công ty Thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc, - Công ty Du lịch khách sạn Vĩnh Phúc. b) Năm 2004: - Công ty Vật tư Vĩnh Phúc, - Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu dịch vụ tổng hợp./.
Đồng bộ tài khoản