Quyết định số 390/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 390/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 390/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 390/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 390/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 09/TTr-CP ngày 09/02/2007, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 5 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I KHÔNG QU C TNCH Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 390/2007/Q -CTN ngày 16 tháng 4 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1. Ngo Seng Hay, sinh ngày 10/10/1965 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Tùng H i. Hi n trú t i: S 5 Ư NG S 11, KHU DÂN CƯ BÌNH PHÚ, PHƯ NG 10, QU N 6, THÀNH PH H CHÍ MINH. 2. H a Xuông, sinh ngày 02/10/1955 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: H a Xuông. Hi n trú t i: S 323/38/10 MINH PH NG, PHƯ NG 2, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. 3. Sam On, sinh ngày 10/10/1957 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Sam On. Hi n trú t i: S 323/38/10 MINH PH NG, PHƯ NG 2, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH. 4. Thoong L n, sinh ngày 02/10/1959 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Ng c Lãnh. Hi n trú t i: T 67, PHƯ NG M AN, QU N NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH À N NG. 5.Chiu Tzu Hua, sinh ngày 16/7/1948 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Khưu T Huê Hi n trú t i: S 218F/16 L U 2, TR N HƯNG O B, PHƯ NG 11, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH./.
Đồng bộ tài khoản