Quyết định số 3918/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 3918/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3918/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3918/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i T trình s 521/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7108/TTr- TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n Phú Nhu n v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch n năm 2005 năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Cơ c u Di n tích Cơ c u tích (%) (ha) (%) (ha) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 486,34 100,00 486,34 100,00 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 486,34 100,00 486,34 100,00 2.1 t OTC 259,81 53,42 248,00 50,99 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 259,81 100,00 248,00 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 214,55 44,12 227,02 46,68 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 4,72 2,20 4,25 1,87 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 63,33 29,52 63,26 27,87 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 28,79 13,42 23,99 10,57 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 28,79 100,00 23,99 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 117,71 54,86 135,51 5969 2.2.4.1 t giao thông DGT 80,47 68,36 95,28 70,31 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT 0,11 0,08 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 17,48 14,85 17,09 12,61 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2,85 2,42 3,44 2,54 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 12,83 10,90 14,99 11,02 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 1,92 1,63 3,12 2,30 2.2.4.8 t ch DCH 1,10 0,93 0,39 0,28 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 1,06 0,90 1,06 0,78 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 7,40 1,52 7,26 1,49 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,54 0,11 t sông su i và m t nư c 2.5 SMN 4,04 0,83 4,04 0,83 CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t Mã 2006 - 2010
  3. 1 2 3 4 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t 3 chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s PN0(a)/PN1(a) 1,02 d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,52 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n s 3.4 CC0(a)/PN1(a) 0,49 d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) t phi nông nghi p không ph i t chuy n 4 PKT(a)/OTC 4,52 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 3,98 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 3,27 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,71 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,54 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 26,76 2.1 t OTC 16,32 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 16,32 2.2 t chuyên dùng CDG 9,76 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 1,06
  4. 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,07 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 6,01 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2,63 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,13 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,54 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 18 tháng 8 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) qu n Phú Nhu n v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH T 486,34 486,34 486,34 486,34 486,34 T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 486,34 486,34 486,34 486,34 486,34 2.1 t OTC 249,36 249,36 250,22 249,60 248,01 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 249,36 249,36 250,22 249,60 248,01 2.2 t chuyên dùng CDG 225,58 225,60 224,74 225,37 227,03 t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 4,64 4,38 4,35 4,28 4,25 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 63,26 63,26 63,26 63,26 63,26 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 28,25 26,55 25,18 24,39 24,00 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK
  5. t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 28,25 26,55 25,18 24,39 24,00 doanh t cho ho t ng khoáng 2.2.3.3 SKS s n t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng, g m s t có m c ích công 2.2.4 CCC 129,42 131,41 131,95 133,44 135,51 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 91,24 91,90 92,34 93,38 95,28 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n NL, 2.2.4.3 DNT 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 17,05 17,18 17,25 17,26 17,09 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2,79 2,93 2,98 2,97 3,45 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 12,74 14,31 14,30 15,12 15,00 t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 3,34 3,13 3,13 3,13 3,13 thao 2.2.4.8 t ch DCH 1,10 0,78 0,78 0,41 0,39 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 7,36 7,34 7,34 7,33 7,27 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông su i và m t nư- 2.5 SMN 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 c CD t phi nông nghi p 2.6 PNK khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 3 t phi nông nghi p 1,02 0,03 0,43 0,48 0,09 không thu ti n s d ng
  6. t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 0,53 0,43 0,10 t công trình s nghi p 3.2 không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công 3.4 c ng không thu ti n s 0,49 0,03 0,38 0,09 d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a t sông su i và m t nư- 3.6 c CD t phi nông nghi p 4 không ph i t chuy n 4,52 0,89 1,95 1,35 0,33 sang t 4.1 t chuyên dùng 3,98 0,35 1,95 1,35 0,33 t tr s cơ quan, công 4.1.1 trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh 4.1.3 3,27 0,35 1,25 1,36 0.33 phi nông nghi p t có m c ích công 4.1.4 0,71 0,71 c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,54 0,54 t sông su i và m t n- 4.4 ư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 26,76 13,49 6,00 2,23 2,88 2,12
  7. 2.1 t 16,32 11,34 2,11 0,69 1,03 1,15 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 16,32 11,34 2,11 0,69 1,03 1,15 2.2 t chuyên dùng 9,76 1,57 3,85 1,54 1,80 0,96 t tr s cơ quan, công 2.2.1 1,06 0,12 0,75 0,03 0,12 0,01 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,07 0,07 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 6,01 0,73 2,13 1,40 1,27 0,48 phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 2,63 0,65 0,97 0,11 0,42 0,48 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,13 0,04 0,04 0,05 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,54 0,54 t sông su i và m t nư c 2.5 CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản