Quyết định số 3924/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 3924/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3924/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 7, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3924/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH --------- ------- S : 3924/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 7, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i T trình s 527/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7114/TTr- TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 7, qu n Phú Nhu n v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch n năm 2005 năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Cơ Di n Cơ tích c u tích c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 43,25 100,00 43,25 100,00 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 43,25 100,00 43,25 100,00 2.1 t OTC 34,58 79,95 30,89 71,42 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 34,58 100,00 30,89 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 7,32 16,92 11,12 25,72 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,40 5,46 0,40 3,60 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,79 10,79 0,79 7,10 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,61 8,33 0,54 4,82 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,61 100,00 0,54 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 5,52 75,41 9,40 84,48 2.2.4.1 t giao thông DGT 4,22 76,45 7,49 79,73 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,62 11,23 0,63 6,71 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,18 0,01 0,11 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,63 11,41 1,26 13,42 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,04 0,72 0,00 0,04 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,24 2,87 1,24 2,86 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,11 0,25 t sông su i và m t nư c 2.5 SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t Mã 2006 - 2010
  3. 1 2 3 4 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t 3 chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s PN0(a)/PN1(a) d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n s d ng 3.4 CC0(a)/PN1(a) t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang 4 PKT(a)/OTC 0,34 t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,23 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,19 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,04 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,11 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 4,41 2.1 t OTC 4,03 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 4,03 2.2 t chuyên dùng CDG 0,27 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,19 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,08 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,003 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,11 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 7, qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 18 tháng 8 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 7, qu n Phú Nhu n v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 43,25 43,25 43,25 43,25 43,25 2.1 t OTC 31,47 30,95 30,93 30,89 30,89 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 31,47 30,95 30,93 30,89 30,89 2.2 t chuyên dùng CDG 10,54 11,06 11,08 11,12 11,12 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,72 0,54 0,54 0,54 0,54 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,72 0,54 0,54 0,54 0,54
  5. 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 8,63 9,33 9,36 9,40 9,40 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,33 7,42 7,45 7,49 7,49 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n NL, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,63 1,26 1,26 1,26 1,26 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính : ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi 3 nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan t công trình s nghi p 3.2 không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh
  6. t có m c ích công 3.4 c ng không thu ti n s d ng t t nghĩa trang, nghĩa 3.5 a t sông su i và m t nư- 3.6 c CD t phi nông nghi p 4 không ph i t chuy n 0,34 0,11 0,23 sang t 4.1 t chuyên dùng 0,23 0,23 t tr s cơ quan, công 4.1.1 trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh 4.1.3 0,19 0,19 phi nông nghi p t có m c ích công 4.1.4 0,04 0,04 c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng t nghĩa trang, nghĩa 4.3 0,11 0,11 a t sông su i và m t n- 4.4 ư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 4,41 3,33 1,01 0,03 0,04 2.1 t 4,03 3,22 0,74 0,03 0,04 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 4,03 3,22 0,74 0,03 0,04 2.2 t chuyên dùng 0,27 0,27 2.2.1 t tr s cơ quan, công
  7. trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 0,19 0,19 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,08 0,08 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,003 0,003 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,11 0,11 t sông su i và m t nư c 2.5 CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 7, qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản