Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3925/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N NĂM 1996. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 863/TTg ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 34/BKH-TH ngày 31/12/1995 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho chNhà nư c năm 1996 ; - Căn c Ngh quy t s 01/NQ-H ngày 30/01/1996 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V kỳ h p th 5; - Căn c Quy t nh s 1084/Q -UB-KT ngày 11/3/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1996 và Quy t nh s 2973/Q - UB-KT ngày 21/6/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch b sung năm 1996 v xây d ng cơ b n và s a ch a l n ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 162/TT-KH T- XD ngày 13/8/1996 ; QUY T NNH i u 1. - Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh v v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n năm 1996. T ng m c u tư : 770.000 tri u ng. Trong ó :- Xây d ng cơ b n : 444.498 tri u ng. - S a ch a l n : 325.502 tri u ng. Ngu n v n : ngân sách thành ph . Kèm theo bi u chi ti t danh m c công trình c a các s , ban, ngành, qu n, huy n. i u 2.- Các ch tiêu v n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n ban hành kèm theo Quy t nh này thay th cho các ch tiêu ã ban hành theo Quy t nh s 1084/Q - UB-KT ngày 11/3/1996 và Quy t nh s 2973/Q -UB-KT ngày 21/6/1996 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q. CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản