Quyết định số 3925/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
25
lượt xem
4
download

Quyết định số 3925/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3925/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 8, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3925/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p – T do - H nh phúc ------- --------- S : 3925/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 8, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i T trình s 528/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 7115/TTr- TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 8, qu n Phú Nhu n v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch năm 2005 n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n Cơ Di n Cơ tích c u tích c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 30,33 100,0 30,33 100,0 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 30,33 100,0 30,33 100,0 2.1 t OTC 16,55 54,57 16,18 53,36 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 16,55 100,0 16,18 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 13,29 43,82 13,69 45,15 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 1,06 7,98 0,46 3,33 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,87 6,55 0,80 5,87 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 2,47 18,59 2,77 20,20 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 2,47 100,0 2,77 100,0 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 8,89 66,89 9,67 70,60 2.2.4.1 t giao thông DGT 6,68 75,14 7,29 75,45 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,73 8,21 0,72 7,40 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,26 2,92 0,31 3,19 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,08 12,15 1,21 12,52 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 0,14 1,57 0,14 1,45 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,47 1,55 0,45 1,50 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,02 0,07 t sông su i và m t nư c 2.5 SMN CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Giai o n Lo i t Mã t 2006 - 2010
  3. 1 2 3 4 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng 3 t chuy n sang t phi nông nghi p có thu PN0(a)/PN1(a) 0,43 ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,43 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t có m c ích công c ng không thu ti n 3.4 CC0(a)/PN1(a) s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) t phi nông nghi p không ph i t 4 PKT(a)/OTC 0,02 chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,02 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Giai o n Th t Lo i t ph i thu h i Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 1,26 2.1 t OTC 0,39 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,39 2.2 t chuyên dùng CDG 0,83 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,60 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,07
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,13 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,03 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,02 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 8, qu n Phú Nhu n do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p ngày 18 tháng 8 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 8, qu n Phú Nhu n v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 2.1 t OTC 16,25 16,20 16,18 16,18 16,18 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 16,25 16,20 16,18 16,18 16,18 2.2 t chuyên dùng CDG 13,63 13,67 13,69 13,69 13,69 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 1,02 0,46 0,46 0,46 0,46 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 2,39 2,82 2,77 2,77 2,77 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 2,39 2,82 2,77 2,77 2,77
  5. 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 9,42 9,59 9,67 9,67 9,67 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,24 7,28 7,29 7,29 7,29 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n NL, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,70 0,70 0,72 0,72 0,72 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,26 0,26 0,31 0,31 0,31 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,08 1,21 1,21 1,21 1,21 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang 3 0,43 0,43 t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan 0,43 0,43 t công trình s nghi p không 3.2 kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh t có m c ích công c ng 3.4 không thu ti n s d ng t
  6. 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a 3.6 t sông su i và m t nư c CD t phi nông nghi p không 4 0,02 0,02 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,02 0,02 4.4 t sông su i và m t nư c CD 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2 t phi nông nghi p 1,26 0,58 0,61 0,07 2.1 t 0,39 0,32 0,05 0,02 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 0,39 0,32 0,05 0,02 2.2 t chuyên dùng 0,83 0,22 0,56 0,05 t tr s cơ quan, công 2.2.1 0,60 0,04 0,56 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,07 0,07 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 0,13 0,08 0,05 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,03 0,03 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,02 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,02 0,02
  7. t sông su i và m t nư c 2.5 CD 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 8, qu n Phú Nhu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản