Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC về việc ban hành quy định thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 393/1998-QĐ-TCCP-CCVC

  1. BAN T CH C-CÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B CHÍNH PH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 393/1998-Q -TCCP- Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1998 CCVC QUY T NNH C A B TRƯ NG, TRƯ NG BAN T CH C CHÍNH PH S 393/1998-Q - TCCP-CCVC NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY NNH THI NÂNG NG CH B O TÀNG VIÊN,THƯ VI N VIÊN, THƯ M C VIÊN LÊN B O TÀNG VIÊN CHÍNH,THƯ VI N VIÊN, THƯ M C VIÊN CHÍNH TRONG CÁC B O TÀNG,THƯ VI N. B TRƯ NG TRƯ NG BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Ngh nh 181/CP ngày 9/11/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c B máy c a Ban T ch c - cán b Chính ph ; Căn c i u 14 Ngh nh 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh vi c nâng ng ch công ch c; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Văn hoá và thông tin t i Công văn s 3914/VHTT-TCCB ngày 21/9/1998. QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh thi nâng ng ch b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính trong các b o tàng và thư vi n. i u 2.- B n quy nh có hi u l c t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký) QUY NNH V T CH C THI NÂNG NG CH B O TÀNG VIÊN, THƯ VI N VIÊN,THƯ M C VIÊN LÊN B O TÀNG VIÊN CHÍNH, THƯ VI N VIÊN CHÍNH,THƯ M C VIÊN CHÍNH TRONG CÁC B O TÀNG, THƯ VI N.
  2. (Ban hành kèm theo quy t nh s 393 ngày 3 tháng 10 năm 1998 c a B trư ng - Trư ng ban T ch c cán b Chính ph ) Căn c i u 14 Ngh nh 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph qui nh vi c thi nâng ng ch cho công ch c; Vi c thi nâng ng ch ư c th c hi n theo nguyên t c: Nâng ng ch ph i căn c vào nhu c u, v trí làm vi c và kỳ thi; Ban t ch c Cán b Chính ph ph i h p v i B Văn hoá - thông tin t ch c thi nâng ng ch b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính theo nh ng quy nh sau ây: Chương 1 I U KHO N QUI NNH CHUNG i u 1: i tư ng thi nâng ng ch b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính là công ch c làm vi c tr c ti p t i các b o tàng, thư vi n. i u 2: - Cơ quan ch trì t ch c thi nâng ng ch b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính là Ban T ch c cán b Chính ph v i s ph i h p c a B Văn hoá - thông tin. - H i ng thi nâng ng ch do B trư ng, trư ng Ban t ch c cán b Chính ph quy t nh. Ch t ch H i ng thi ra quy t nh thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi. i u 3: Hình th c thi nâng ng ch g m 3 ph n thi b t bu c: 1. Ph n thi vi t; 2. Ph n thi v n áp; 3. Ph n thi ngo i ng . i u 4: Nh ng ngư i d thi là công ch c làm công tác chuyên môn v b o t n, b o tàng, thư vi n, thư m c ng ch b o tàng viên (mã s 17.166) ng ch thư vi n viên (mã s 17.170) ang làm vi c t i b o tàng, thư vi n, ph i ư c H i ng sơ tuy n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (goi chung là B ), các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) xét duy t và c i d thi. Chương 2
  3. I U KI N ĂNG KÝ D THI VÀ T CH C SƠ TUY N i u 5: Ngư i ư c d thi nâng ng ch (g i là thí sinh) ph i các i u ki n sau ây: 1. t tiêu chuNn nghi p v ng ch b o tàng vi n, thư vi n viên, thư m c viên ban hành t i Quy t nh s 428/TCCP - VC ngày 2 tháng 6 năm 1993 c a B trư ng - Trư ng Ban t ch c Cán b Chính ph v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v công ch c ngành văn hoá - thông tin; 2. Có văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a ng ch b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính; 3. N u thi ng ch b o tàng viên chính thì ngư i d thi ã ch trì l p, hoàn ch nh h sơ khoa h c c a các di tích và sưu t p hi n v t có giá tr ho c so n th o các cương trình bày b o tàng. N u ngư i d thi nâng ng ch thư vi n viên chính, thư m c viên chính thì ã ch trì (ho c tham gia) biên so n các qui trình nghi p v , quy t c k thu t công tác thư vi n, thư m c. i u 6: M i B , t nh có b o tàng, thư vi n thành l p H i ng sơ tuy n do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh ra quy t nh xét tuy n ngư i i d thi. 1. H i ng sơ tuy n có 5 thành viên g m: - Ch t ch H i ng: là i di n lãnh o B ho c lãnh o U ban nhân dân t nh. - Phó Ch t ch H i ng: B là V trư ng V T ch c cán b ; t nh là Trư ng Ban t ch c chính quy n; - Các u viên: Do yêu c u c th c a B , t nh mà quy t nh (m t s V trư ng, C c trư ng, Giám c S ) là thành viên. 2. Nhi m v c a H i ng sơ tuy n: - Hư ng d n các b o tàng, thư vi n tr c thu c B , t nh l p h sơ c a ngư i ăng ký d thi theo úng yêu c u t i Kho n 1, i u 7 c a b n quy nh này và m b o úng ch tiêu ư c phân b trong kỳ thi. i u 7: H sơ ăng ký d thi và qui trình t ch c vi c sơ tuy n c ngư i d thi:
  4. A- H SƠ ĂNG KÝ D THI (H SƠ CÁ NHÂN) G M: 1. ơn xin d thi nâng ng ch: B o tàng viên lên b o tàng viên chính; Thư vi n viên, thư m c viên lên thư vi n viên chính, thư m c viên chính; 2. B n nh n xét c a cơ quan thư vi n, b o tàng v phNm ch t, o c, năng l c, hi u qu v nghi p v và nghiên c u khoa h c trong các thư vi n, b o tàng; 3. Phi u ăng ký d thi nâng ng ch (theo m u) 4. Các văn b ng, ch ng ch (có xác nh n c a b o tàng, thư vi n); 5. Các nghi m thu ánh giá tài nghiên c u khoa h c ( ư c áp d ng trong ph m vi thư vi n, b o tàng c a t nh ho c Trung ương); 6. 2 nh c 4x6 và 2 phong bì có dán tem, ghi a ch liên l c. H sơ c a ngư i d thi ư c ng trong m t túi h sơ c 21 cm x 32 cm và g i v H i ng sơ tuy n B , ngành ho c t nh. B- H I NG SƠ TUY N C A B , NGÀNH, T NH XÉT DUY T C NGƯ I I D THI THEO NGUYÊN T C: 1. Các b o tàng, thư vi n có ngư i i d thi ph i có nhu c u, v trí công vi c chuyên môn ng ch b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính; 2. H i ng sơ tuy n t ch c thNm nh, xét duy t h sơ c a t ng ngư i theo các i u ki n ã nêu i u 5, sau ó ti n hành b phi u kín. Ngư i ư c c i d thi ph i t ư c t 2/3 s phi u tr lên so v i t ng s thành viên H i ông sơ tuy n; 3. H i ng sơ tuy n l p danh sách thí sinh (theo m u) và trình lãnh o B , ngành, t nh ký văn b n c ngư i i d thi v H i ng thi nâng ng ch (tr s B Văn Hoá - Thông tin s 51 - 53 Ngô Quy n Hà n i). Văn b n g i v H i ng thi nâng ng ch g m: - Công văn c ngư i tham gia thi c a B , ngành, t nh; - Danh sách thí sinh (theo m u); - H sơ cá nhân (theo danh sách). Chương 3 N I DUNG THI VÀ T CH C THI i u 8: N i dung thi căn c vào tiêu chuNn nghi p v c a ng ch b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính ban hành t i Quy t nh s 428/TCCP-VC ngày 2
  5. tháng 6 năm 1993 c a B trư ng - Trư ng Ban T ch c cán b Chính ph v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v ngành Văn hoá - thông tin. A- NG CH B O TÀNG VIÊN CHÍNH: I. N I DUNG PH N THI VI T: 1. Quan i m ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n văn hoá trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá; 2. Ngh quy t Trung ương 5 khoá VIII c a ng v văn hoá; 3. nh hư ng phát tri n c a ngành b o t n b o tàng t nay n năm 2020; 4. Pháp l nh b o t n b o tàng và nh ng văn b n khác v công tác b o t n b o tàng; 5. Pháp l nh cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh cán b , công ch c; 6. M t s v n cơ b n, nh ng m c chính l ch s Vi t Nam và văn hoá vi t Nam; 7. M t s v n lý lu n và th c ti n b o t n h c và b o t n di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh; 8. Vai trò, v trí ngành b o t n b o tàng trong s nghi p xây d ng m t nên văn hoá Vi t nam tiên ti n m à b n s c dân t c. 9. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Văn hoá - thông tin. H th ng t ch c c a ngành văn hoá - thông tin. II- N I DUNG PH N THI V N ÁP: 1. M t s v n cơ b n c a các khâu công tác nghi p v b o tàng và b o t n di tích; 2. Nh ng v n i m i trong công tác b o t n, b o tàng c a Vi t Nam; 3. H th ng t ch c c a ngành b o t n b o tàng; 4. Ch c trách, nhi m v và nh ng hi u bi t c a ng ch b o tàng viên chính. III- N I DUNG PH N THI K NĂNG: 1. N i dung thi ngo i ng : Trình B theo ăng ký d thi c a thí sinh; 2. Thi tin h c theo ăng ký d thi c a thí sinh. B - NG CH THƯ VI N VIÊN CHÍNH, THƯ M C VIÊN CHÍNH. I - N I DUNG PH N THI VI T G M:
  6. 1. Quan i m ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n văn hoá trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá; 2. Ngh quy t Trung ương 5 khoá VIII c a ng v công tác văn hoá; 3. nh hư ng phát tri n c a ngành thư vi n t nay n năm 2000 n 2005; 4. D th o Pháp l nh thư vi n và các văn b n khác v công tác thư vi n; 5. Pháp l nh cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n th c hi n pháp l nh cán b , công ch c; 6. Nh ng ki n th c cơ b n v xây d ng v n tài li u, công tác xây d ng b máy tra c u, công tác b n c, nh ng ng d ng cơ b n c a công ngh tin h c trong công tác thư vi n; 7. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá - thông tin, h th ng t ch c c a ngành văn hoá - thông tin. II.- N I DUNG PH N THI V N ÁP: 1. Nh ng ki n th c cơ b n v t ch c lao ng khoa h c trong công tác thư vi n, thư m c; 2. Các quy t c, qui trình, qui ph m v nghi p v thư vi n, thư m c, b o h lao ng, phòng ch ng cháy, b o v sách báo...; 3. Công tác qu n lý thư vi n; 4. H th ng t ch c c a ngành thư vi n; 5. Ch c trách, nhi m v và nh ng hi u bi t c a ng ch thư vi n viên chính, thư m c viên chính. III.- N I DUNG PH N THI K NĂNG: 1. N i dung thi ngo i ng : Trình B theo ăng ký d thi c a thí sinh; 2. Thi tin h c theo ăng ký d thi c a thí sinh. i u 9: Ban t ch c Cán b Chính ph ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin t ch c thi nâng ng ch cho b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính. H i ng thi nâng ng ch do B trư ng, Trư ng ban T ch c cán b Chính ph ra quy t nh thành l p. 1. Thành ph n H i ng thi nâng ng ch g m có: a) Ch t ch H i ng: Lãnh o Ban T ch c Cán b Chính ph ;
  7. b) Phó ch t ch H i ng: Lãnh o b văn hoá - thông tin: c) U viên thư ng tr c: V trư ng V T ch c cán b B Văn hoá - Thông tin; d) Các u viên i di n c a: - V Công ch c viên ch c - Ban T ch c Cán b Chính ph , - V thư vi n b Văn Hoá - thông tin, - C c B o t n, b o tàng B Văn hoá - thông tin; e) Ban thư ký giúp vi c H i ng thi g m các chuyên viên c a V T ch c cán b B Văn hoá - Thông tin, V Công ch c viên ch c c a Ban T ch c cán b Chính ph . 2. H i ng có nhi m v : - Hư ng d n các B , ngành, t nh tri n khai th c hi n b n quy nh này, - Xét duy t danh sách ngư i d thi, - T ch c vi c ra thi, ch n thi, quy nh vi c ch m thi, i m t yêu c u theo quy ch , - T ch c thi, - Thành l p ban coi thi, Ban ch m thi, qui nh nhi m v quy n h n c a Ban coi thi, ch m thi, - Báo cáo B trư ng, Trư ng Ban t ch c cán b Chính ph k t qu thi, danh sách yêu c u nh ng ngư i t yêu c u ư c b nhi m vào ng ch b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính, - T ng k t rút kinh nghi p kỳ thi. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 10: 1. B n quy nh t m th i này g m 4 chương, 10 i u ư c áp d ng t ch c thi nâng ng ch b o tàng viên, thư vi n viên, thư m c viên lên b o tàng viên chính, thư vi n viên chính, thư m c viên chính có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây trái v i qui nh này u bãi b . 2. Sau khi t ch c thi c n ư c i u ch nh, b sung hoàn thi n và ban hành chính th c.
Đồng bộ tài khoản