Quyết định số 393/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 393/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 393/QĐ-UB về việc ban hành bảng trị giá đất trong phạm vi thành phố để thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 393/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 393/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 1993 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG TR GIÁ Đ T Đ TÍNH L PHÍ TRƯ C B . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989 ; Căn c Lu t đ t đai đư c công b ngày 8/01/1988 ; Căn c Ngh đ nh s 222/HĐBT ngày 5/12/1987 c a H i đ ng B trư ng v l phí trư c b và l phí ch ng thư và Thông tư s 78/TC-TG ngày 8 tháng 12 năm 1992 c a B Tài chánh v “Hư ng d n thu l phí trư c b đ i v i các trư ng h p chuy n quy n s d ng đ t” ; Xét đ ngh c a Liên S : C c Thu thành ph - Ban V t giá thành ph - Ban Qu n lý đ t đai thành ph và S Xây d ng t i t trình s 136/TT-LS, ngày 8 tháng 2 năm 1993 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành b ng tr giá đ t trong ph m vi thành ph đ thu l phí trư c b đ i v i các trư ng h p chuy n quy n s d ng đ t. Đi u 2.- Hàng năm khi giá c có bi n đ ng, C c Thu thành ph ch trì cùng Ban Qu n lý đ t đai, S Nhà đ t, S Xây d ng, Ban V t giá và các qu n, huy n rà soát trình y ban nhân dân thành ph đi u ch nh b sung. Đi u 3.- Các đ ng chí Chánh Văn phòng UBND thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Trư ng ban Qu n lý đ t đai thành ph , Trư ng Ban V t giá thành ph , Giám đ c S Nhà đ t, S Xây d ng, S Tài chánh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Vương H u Nhơn B NG GIÁ CHUY N NHƯ NG Đ T Đ TÍNH TRƯ C B Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 393/QĐ-UB ngày 16/03/1993 c a UBND TP H Chí Minh) QU N 1 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v GHI CHÚ T Đ N 1000/M2) 1 BÙI TH XUÂN Tr n đư ng 3200 2 BÙI VI N Tr n đư ng 2100 3 BÀ LÊ CHÂN Tr n đư ng 1400 4 B N CHƯƠNG H TÙNG M U PHÓ Đ C 3500 DƯƠNG CHÍNH PHÓ Đ C CHÍNH NG THÁI H C 3200 NG THÁI H C TR N ĐÌNH XU 2600
 2. TR N ĐÌNH XU NG VĂN C 1800 5 CAO BÁ NH Tr n đư ng 1200 6 CÁCH M NG T.8 Tr n đư ng 4800 7 CALMETTE Tr n đư ng 2800 8 CHU M NH TRINH Tr n đư ng 1300 9 CAO BÁ QUÁT Tr n đư ng 1200 10 C NG QUỲNH NG. T. M. KHAI NGUY N TRÃI 3180 NGUY N TRÃI TR N HƯNG 3180 Đ O 11 CÔ GIANG NG THÁI H C NG KH C NHU 1200 NG KH C NHU NGÃ 3 H H 1500 H N 12 CÔ B C NG THÁI H C Đ THÁM 1600 Đ THÁM H H OH N 1400 13 CÂY ĐI P Tr n đư ng 860 14 Đ NG T T Tr n đư ng 1300 15 Đ NG TH NHU Tr n đư ng 2050 16 Đ NG DUNG Tr n đư ng 1300 17 Đ NG TR N CÔN Tr n đư ng 1200 18 Đ NG Đ C SIÊU Tr n đư ng 1240 19 ĐINH CÔNG TRÁNG Tr n đư ng 1300 20 ĐINH TIÊN HOÀNG LÊ DU N NG. T. M. KHAI 3400 NG. T. M. KHAI ĐI N BIÊN PH 3400 ĐI N BIÊN PH VÕ TH SÁU 3400 VÕ TH SÁU C U BÔNG 3500 21 ĐI N BIÊN PH HAI BÀ TRƯNG C U Đ. BIÊN 3900 PH 22 Đ THÁM PH M NGŨ LÃO TR N HƯNG 2500 Đ O TR N HƯNG Đ O B N CHG. 1830 DƯƠNG 23 Đ QUANG Đ U Tr n đư ng 1830 24 Đ NĐ T Tr n đư ng 1800 25 Đ NG KH I Tr n đư ng 10000 26 ĐÔNG DU Tr n đư ng 8460 27 HAI BÀ TRƯNG B N B CH Đ NG NG. T. M. KHAI 4000 NG. T. M. KHAI VÕ TH SÁU 4620 VÕ TH SÁU NGÃ 3 T. Q. 6500 KH I NGÃ 3 T. Q. KH I C U KI U 3500 28 H I TRI U Tr n đư ng 2050 29 HÀN THUYÊN Tr n đư ng 3020
 3. 30 HÀM NGHI Tr n đư ng 8000 31 H HU N NGHI P Tr n đư ng 3000 32 H H OH N TR N HƯNG Đ O CÔ B C 2400 CÔ B C B N CHG. 1800 DƯƠNG 33 H TÙNG M U B N CHG. HÀM NGHI 5000 DƯƠNG HÀM NGHI TÔN TH T 7000 THI P 34 HÒA MĨ Tr n đư ng 960 35 HUỲNH THÚC NGUY N HU N. K. K. NGHĨA 4600 KHÁNG N. K. K. NGHĨA QUÁCH TH 5160 TRANG 36 HUỲNH KHƯƠNG Tr n đư ng 1300 NINH 37 HUY N QUANG Tr n đư ng 960 38 KÝ CON Tr n đư ng 2500 39 LÊ TH RIÊNG Tr n đư ng 2500 40 LÊ ANH XUÂN Tr n đư ng 2500 41 LÊ TH H NG G M Tr n đư ng 2500 42 LÊ DU N Tr n đư ng KHÔNG CÓ NHÀ 43 LÊ LAI CH B. THÀNH NG. TH NGHĨA 8300 NG. TH NGHĨA NGUY N TRÃI 4000 44 LÊ THÁNH TÔN TÔN Đ C TH NG Đ NG KH I 2220 Đ NG KH I NGÃ 3 P. H. 8640 THÁI 45 LÊ VĂN HƯU Tr n đư ng 2500 46 LƯƠNG H U Tr n đư ng 1200 KHÁNH 47 LÝ VĂN PH C Tr n đư ng 1300 48 LÝ T TR NG TÔN Đ C TH NG HAI BÀ TRƯNG 2020 HAI BÀ TRƯNG TRƯƠNG Đ NH 5000 TRƯƠNG Đ NH NGÃ 6 PHÙ 8640 Đ NG 49 LÊ CÔNG KI U Tr n đư ng 2220 50 MAI TH L U Tr n đư ng 2230 51 M C ĐĨNH CHI Tr n đư ng 2600 52 M C TH BƯ I Tr n đư ng 6000 53 MÃ L Tr n đư ng 1300 54 NGUY N VĂN TH HAI BÀ TRƯNG M C ĐĨNH CHI 2000 M C ĐĨNH CHI NG. B NH KHIÊM 1800 NG. B NH KHIÊM TH NGHÈ 1300
 4. 55 NGUY N THI P Tr n đư ng 8100 56 NGUY N VĂN Tr n đư ng 1200 ĐƯ M 57 NGUY N H U C U HAI BÀ TRƯNG TR N QUANG 4500 KH I 58 NGUY N DU TÔN Đ C TH NG HAI BÀ TRƯNG 2500 HAI BÀ TRƯNG CMT8 3500 59 NGUY N VĂN GIAI Tr n đư ng 2100 60 NGUY N THÁI H C- Tr n đư ng 3500 NGUY N TH NGHĨA 61 NGUY N H U Tr n đư ng 1200 C NH 62 NGUY N H U Tr n đư ng KHÔNG CÓ NHÀ 63 NGUY N TRG Tr n đư ng 1200 NG N 64 NGUY N TRG LÊ THÁNH TÔN LÊ L I 4500 TR C LÊ THÁNH TÔN NGUY N DU 4500 65 NGUY N CƯ TRINH TR N HƯNG Đ O TR N ĐÌNH XU 3500 TR N ĐÌNH XU NGUY N TRÃI 2220 66 NGUY N Đ CHI U Tr n đư ng 3000 67 NGUY N VĂN C B N CHƯƠNG TR N HƯNG 2870 DƯƠNG Đ O TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 4500 NGUY N TRÃI NGÃ 6 C NG 2540 HÒA 68 NGUY N KH C NHU Tr n đư ng 1400 69 NGUY N HUY T Tr n đư ng 3500 70 NGUY N B NH LÊ THÁNH TÔN N. T. MINH KHAI 1300 KHIÊM N. T. MINH KHAI ĐI N BIÊN PH 1300 71 NGUY N SIÊU Tr n đư ng 1300 72 NGUY N PHI Tr n đư ng 1300 KHANH 73 NGUY N THÁI BÌNH Tr n đư ng 3000 74 NGUY N C NH Tr n đư ng 1550 CHÂN 75 PASTEUR B N CHƯƠNG HÀM NGHI 2600 DƯƠNG HÀM NGHI N. T. MINH KHAI 4500 76 NGUY N CÔNG H TÙNG M U PHÓ Đ C 2370 TR CHÍNH PHÓ Đ C CHÍNH NG. THÁI H C 2370 77 NGUY N TRÃI PHÙ Đ NG NGUY N CƯ 3200 TRINH
 5. NGUY N CƯ NGUY N VĂN 2800 TRINH C 78 NGUY N THÀNH Ý Tr n đư ng 1200 79 NGUY N AN NINH Tr n đư ng 6000 80 NGUY N VĂN Tr n đư ng 1800 TRÁNG 81 NGÔ VĂN NĂM Tr n đư ng 1600 82 NGÔ Đ C K Tr n đư ng 5000 83 NAM KỲ KH. NGHĨA B N CHƯƠNG HÀM NGHI 3500 DƯƠNG HÀM NGHI LÊ THÁNH TÔN 4600 LÊ THÁNH TÔN N. T. MINH KHAI 4600 84 PH M NGŨ LÃO PHÓ Đ C CHÍNH CALMETTE 5000 TR N HƯNG Đ O NG. THÁI H C 2600 NG. THÁI H C NGUY N TRÃI 2600 85 PHAN TÔN Tr n đư ng 1200 86 PHAN NG Tr n đư ng 1200 87 PHÓ Đ C CHÍNH Tr n đư ng 2600 88 PH M VI T CHÁNH Tr n đư ng 1400 89 PHAN B I CHÂU Tr n đư ng 8600 90 PHAN CHU TRINH Tr n đư ng 7000 91 PH M H NG THÁI Tr n đư ng 3560 92 PHAN LIÊM Tr n đư ng 1300 93 PHAN VĂN Đ T Tr n đư ng 2600 94 PHAN K BÍNH Tr n đư ng 1800 95 PH M NG C Tr n đư ng 3700 TH CH 96 PHÙNG KH C Tr n đư ng 3000 KHOAN 97 SƯƠNG NGUY T Tr n đư ng 3000 ANH 98 TÔN TH T THI P Tr n đư ng 8280 99 TR N CAO VÂN Tr n đư ng 2200 100 TR NH VĂN C N Tr n đư ng 1800 101 TH KHOA HUÂN NGUY N DU LÝ T TR NG 3000 LÝ T TR NG LÊ THÁNH TÔN 3500 102 THI SÁCH Tr n đư ng 1900 103 THÁI VĂN LUNG Tr n đư ng 3020 104 TÔN TH T TÙNG Tr n đư ng 2300 105 TÔN Đ C TH NG Tr n đư ng 5000 106 TR N QUANG KH I Tr n đư ng 4000 107 TR N NH T DU T Tr n đư ng 1400
 6. 108 TR N ĐÌNH XU Tr n đư ng 1800 109 TRƯƠNG HÁN SIÊU Tr n đư ng 2600 110 TÔN TH T Đ M TÔN TH T THI P HÀM NGHI 8640 HÀM NGHI B. CHƯƠNG 3600 DƯƠNG 111 T THU THÂU Tr n đư ng 7000 112 TR N KHÁNH DƯ Tr n đư ng 1550 113 TR N QUÝ KHOÁCH Tr n đư ng 1600 114 TR N HƯNG Đ O QUÁCH T. TRANG TR N ĐÌNH XU 6000 TR N ĐÌNH XU NG C NH CHÂN 5000 NG C NH CHÂN NGUY N VĂN 5000 C 115 TR N KH C CHÂN Tr n đư ng 1400 116 TR N DOÃN KHANH Tr n đư ng 1400 117 TRƯƠNG Đ NH LÝ T TR NG NGÃ 3 LÊ LAI 3000 LÝ T TR NG NGUY N DU 2600 118 TH CH TH THANH Tr n đư ng 1300 119 N. T. MINH KHAI NGÃ 6 C NG HÒA C NG QUỲNH 2900 C NG QUỲNH HAI BÀ TRƯNG 3560 HAI BÀ TRƯNG C U TH NGHÈ 3560 120 YERSIN TR N HƯNG Đ O NG THÁI BÌNH 2550 NG THÁI BÌNH NG. CÔNG TR 2700 NG. CÔNG TR B. CHƯƠNG 2700 DƯƠNG 121 VÕ TH SÁU Tr n đư ng 4000 QU N 3 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 BÀ H THANH QUAN Tr n đư ng 2400 2 BÀN C Tr n đư ng 1200 3 CM THÁNG 8 NG T MINH KHAI VÕ TH SÁU 5000 Đ I DI N CH HÒA HƯNG 4800 VÕ TH SÁU RANH Q T. BÌNH 3400 4 CAO TH NG Tr n đư ng 4000 5 CƯ XÁ ĐÔ THÀNH Đư ng chính Tr n đư ng 1000 Đư ng s 1, 2, 3, 4 Tr n đư ng 800 6 ĐI N BIÊN PH Tr n đư ng 3900 7 HAI BÀ TRƯNG NG T MINH KHAI VÕ TH SÁU 4600 VÕ TH SÁU LÝ CHÍNH 6500
 7. TH NG LÝ CHÍNH TH NG C U KI U 3500 8 H XUÂN HƯƠNG Tr n đư ng 1600 9 HUỲNH T NH C A Tr n đư ng 1200 10 H M CH BÀN C Tr n đư ng 1160 11 H M CH N V TR I Tr n đư ng 1200 12 KỲ Đ NG Tr n đư ng 1800 13 LÊ VĂN SĨ T. QUANG DI U RANH Q P 3000 NHU N T. QUANG DI U C U T M GI NG 3500 14 LÊ QUÍ ĐÔN Tr n đư ng 2100 15 LÊ NGÔ CÁT Tr n đư ng 1400 16 LÝ CHÍNH TH NG N K K NGHĨA RANH QU N 1 2300 N K K NGHĨA RANH QU N 10 2100 17 LÝ THÁI T Tr n đư ng 4800 18 N K K NGHĨA VÕ TH SÁU RANH QU N 1 4000 VÕ TH SÁU RANH Q P 4000 NHU N 19 NGÔ TH I NHI M Tr n đư ng 1600 20 NGUY N ĐÌNH KHU CH VƯ N CHU I T H M 289 4800 CHI U Đ N VƯ N CHU I C M THÁNG 8 RANH QU N 1 2600 C M THÁNG 8 RANH QU N 10 2600 21 NGUY N TH DI U Tr n đư ng 1200 22 NGUY N THÔNG LÝ CHÍNH TH NG GA HÒA HƯNG 3500 LÝ CHÍNH TH NG H XUÂN 2100 HƯƠNG 23 NGUY N TH THU T Tr n đư ng 3000 24 NGUY N THG HI N Tr n đư ng 1300 25 NG T MINH KHAI NGÃ 6 C NG HÒA CAO TH NG 2900 CAO TH NG HAI BÀ TRƯNG 3560 26 NGUY N VĂN MAI Tr n đư ng 1200 27 PASTEUR Tr n đư ng 2400 28 PH M ĐÌNH TOÁI Tr n đư ng 1200 29 PH M NG C TH CH Tr n đư ng 2800 30 SƯ THI N CHI U Tr n đư ng 1200 31 TR N QUANG DI U LÊ VĂN SĨ RANH Q P 2100 NHU N LÊ VĂN SĨ TR N V ĐANG 1700 32 TR N QU C TH O Tr n đư ng 2500 33 TR N QU C TO N N K K NGHĨA RANH QU N 1 1850 N K K NGHĨA TR N QU C 1180
 8. TH O 34 TR N VĂN ĐANG Tr n đư ng 1100 35 TRƯƠNG Đ NH Tr n đư ng 2400 36 TRƯƠNG QUY N Tr n đư ng 1500 37 TÚ XƯƠNG Tr n đư ng 1550 38 VÕ TH SÁU PASTEUR RANH QU N 1 4000 PASTEUR C M THÁNG 8 3000 39 VÕ VĂN T N BÀ H T QUAN RANH QU N 1 2060 BÀ H T QUAN CAO TH NG 3200 40 VƯ N CHU I Tr n đư ng 1400 QU N 4 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 B N VÂN Đ N NG V THÀNH ĐOÀN VĂN BƠ 1100 ĐOÀN VĂN BƠ C UD A 1300 C UD A NGUY N KHOÁI 1080 NGUY N KHOÁI CU I ĐƯ NG 970 2 ĐOÀN NHƯ HÀI Tr n đư ng 1100 3 ĐOÀN VĂN BƠ B N VÂN Đ N HOÀNG DI U 1400 HOÀNG DI U TÔN Đ N 1400 TÔN Đ N H M 290 900 ĐOÀN VĂN BƠ NG THU N HI N 600 4 ĐƯ NG 20 M Tr n đư ng 600 5 HOÀNG DI U Tr n đư ng 1930 6 H M HÃNG PHÂN B N VÂN Đ N CU I L TCXVH 1200 7 H M 209 T T THUY T TÔN T THUY T BIA TƯ NG NI M P3 8 LÊ TH CH Tr n đư ng 1930 9 LÊ VĂN LINH NG T T THÀNH LÊ QU C HƯNG 1900 LÊ QU C HƯNG ĐOÀN VĂN BƠ 1200 10 LÊ QU C HƯNG B N VÂN Đ N HOÀNG DI U 1200 HOÀNG DI U LÊ VĂN LINH 1930 11 NG T T THÀNH C U KHÁNH H I XÓM CHI U 1930 XÓM CHI U C U TÂN 1500 THU N 12 NGUY N TRƯ NG Tr n đư ng 1300 T 13 NGUY N TH N HI N Tr n đư ng 1180 14 NGUY N KHOÁI Tr n đư ng 960
 9. 15 TÔN Đ N Tr n đư ng 1200 16 TÔN TH T THUY T NG T T THÀNH XÓM CHI U 1100 XÓM CHI U KHÁNH H I 1300 KHÁNH H I NGUY N KHOÁI 1100 NGUY N KHOÁI CU I ĐƯ NG 760 17 XÓM CHI U Tr n đư ng 1180 QU N 5 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 AN BÌNH HÀM T TR N HƯNG 1800 Đ O TR N HƯNG Đ O TR N PHÚ 1500 2 AN ĐI M Tr n đư ng 1200 3 AN DƯƠNG VƯƠNG NG VĂN C TR N PHÚ 4800 TR N PHÚ NG TRI 6000 PHƯƠNG NG TRI PHƯƠNG PHÙ Đ T 3400 VƯƠNG PHÙ Đ T VƯƠNG CHÂU V LIÊM 9000 4 BÀ TRI U Tr n đư ng 1100 5 B CH VÂN HÀM T BÙI H U NGHĨA 1952 BÙI H U NGHĨA AN BÌNH 1952 6 B N HÀM T NG VĂN C NG TRI 1650 PHƯƠNG 7 BÙI H U NGHĨA HÀM T TR N HƯNG 4800 Đ O TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 2600 8 BÃI S Y Tr n đư ng 1600 9 CAO Đ T Tr n đư ng 1400 10 CHÂU VĂN LIÊM Tr n đư ng 8640 11 CHIÊU ANH CÁC BÙI H U NGHĨA NHIÊU TÂM 3247 NHIÊU TÂM CU I ĐƯ NG 2060 12 DƯƠNG T GIANG Tr n đư ng 1600 13 ĐÀO T N Tr n đư ng 1400 14 Đ NG THÁI THÂN Tr n đư ng 1100 15 Đ VĂN S U Tr n đư ng 1952 16 Đ NG C TH CH Tr n đư ng 1400 17 GIA PHÚ Tr n đư ng 1900 18 GÒ CÔNG TR N VĂN KI U BÃI S Y 1600 NG VĂN THÀNH H I T L ÔNG 2600
 10. 19 HÀ TÔN QUY N Tr n đư ng 1560 20 H CL C NGUY N TRÃI H I T L ÔNG 1952 HÙNG VƯƠNG NGUY N TRÃI 1547 21 HUỲNH M N Đ T Tr n đư ng 1900 22 H I THƯ NG L TR N VĂN KI U LƯU XUÂN TÍNH 3040 ÔNG LƯU XUÂN TÍNH CHÂU VĂN LIÊM 4800 CHÂU VĂN LIÊM H CL C 6000 23 HÙNG VƯƠNG NGUY N VĂN C LÝ THƯ NG 3560 KI T LÝ THƯ NG KI T CHÂU VĂN LIÊM 6000 CHÂU VĂN LIÊM NGUY N TH 4800 NH 24 KHÁNG CHI N HÀM T TR N HƯNG 1247 Đ O TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 1300 25 KÝ HÒA Tr n đư ng 1200 26 KIM BIÊN TR N VĂN KI U BÃI S Y 1660 NGUY N V H I T LÃN ÔNG 2074 THÀNH 27 LÊ H NG PHONG TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 3500 NGUY N TRÃI HÙNG VƯƠNG 3500 28 LÝ THƯ NG KI T ĐO N ĐƯ NG THU C QU N 5 3350 29 LƯU XUÂN TÍNH Tr n đư ng 1200 30 LƯƠNG NH H C HÀM T AN DƯƠNG 1200 VƯƠNG AN DƯƠNG BÀ TRI U 1200 VƯƠNG 31 LÃO T LƯƠNG NH CHÂU VĂN LIÊM 1300 H C CHÂU VĂN LIÊM PHÙNG HƯNG 2047 32 LÊ QUANG Đ NH Tr n đư ng 4800 33 M C THIÊN TÍCH Tr n đư ng 1200 34 M CC U Tr n đư ng 4800 35 NGUY N CHÍ HÙNG VƯƠNG NG TRI 3250 THANH PHƯƠNG NG TRI PHƯƠNG LÝ THƯ NG 4400 KI T LÝ THƯ NG KI T NGUY N TH 3400 NH 36 NGUY N VĂN C NGÃ 6 CG. HÒA NGÃ 4 NG TRÃI 2547 NGUY N TRÃI TR N HƯNG 4500 Đ O TR N HƯNG Đ O B N CHƯƠNG 2874 DG
 11. 37 NGUY N TH NH Tr n đư ng 2680 38 NGUY N TRÃI NGUY N VĂN C HÙNG VƯƠNG 2500 39 NGUY N DUY NGUY N TRÃI HÙNG VƯƠNG 3168 DƯƠNG HÙNG VƯƠNG NG CHÍ THANH 1950 40 NGUY N VĂN Đ NG Tr n đư ng 1400 41 NGUY N TH I Tr n đư ng 1247 TRUNG 42 NGUY N TRI HÀM T TR N HƯNG 3074 PHƯƠNG Đ O TR N HƯNG Đ O NG CHÍ THANH 6000 43 NGUY N KIM Tr n đư ng 1600 44 NGUY N AN Tr n đư ng 1100 45 NGUY N THI Tr n đư ng 4800 46 NGUY N AN HÀM T TR NH H Đ C 1300 KHƯƠNG TR NH H Đ C H I T L ÔNG 1100 47 NGUY N VĂN Tr n đư ng 4800 THÀNH 48 NGÔ VĂN T NH TRANG T NGUY N V 3168 THÀNH BÃI S Y TR N V KI U 2200 49 NHIÊU TÂM H. T - CHIÊU ANH CÁC - TR N H 1200 Đ O 50 NGHĨA TH C Tr n đư ng 1200 51 NGÔ GIA T Tr n đư ng 3600 52 NGÔ QUY N HÀM T TR N HƯNG 1600 Đ O TR N HƯNG Đ O NG CHÍ THANH 1600 53 PHÓ CƠ ĐI U Tr n đư ng 2500 54 PHAN VĂN TR Tr n đư ng 1952 55 PHƯ C HƯNG Tr n đư ng 1180 56 PHAN PHÚ TIÊN Tr n đư ng 1240 57 PH M ĐÔN Tr n đư ng 1180 58 PHÙ Đ NG T TR N HƯNG Đ O NGUY N TRÃI 4800 VƯƠNG NGUY N TRÃI AN DƯƠNG 2200 VƯƠNG 59 PHÚ Đ NH Tr n đư ng 1250 60 PHAN HUY CHÚ Tr n đư ng 1200 61 PH M H U CHÍ NGUY N KIM THU N KI U 1150 THU N KI U VÕ TRƯ NG 1200 TO N 62 PH M BÂN Tr n đư ng 1180
 12. 63 PHÙNG HƯNG TR N V KI U H I T. L. ÔNG 3070 H I T. L. ÔNG AN DƯƠNG 4800 VƯƠNG 64 PHÚ H U Tr n đư ng 3256 65 PHÚ GIÁO Tr n đư ng 1952 66 SƯ V N H NH Tr n đư ng 1950 67 TRANG T Tr n đư ng 2074 68 TR N VĂN KI U NGÔ NHÂN T NH H I T. L. ÔNG 1347 69 TR N HƯNG Đ O NGUY N V C AN BÌNH 4800 AN BÌNH TRI U Q PH C 6000 TRI U Q PH C CHÂU V LIÊM 4800 CHÂU V LIÊM H CL C 9000 70 TR N NHÂN TÔN Tr n đư ng 1180 71 TR N PHÚ NGUY N V C AN DƯƠNG 1200 VƯƠNG AN DƯƠNG NG TRI 1300 VƯƠNG PHƯƠNG NG TRI PHƯƠNG TR N H Đ O 1952 72 TR N BÌNH TR NG Tr n đư ng 1500 73 TR N TU N KH I Tr n đư ng 1247 74 TR N XUÂN HÒA Tr n đư ng 1247 75 TÂN HÀNG Tr n đư ng 1180 76 T N ĐÀ HÀM T TR N H Đ O 1952 TR N H Đ O NGUY N TRÃI 1500 77 TR N HÒA Tr n đư ng 1150 78 TR N ĐI N Tr n đư ng 1150 79 TR N CHÁNH CHI U Tr n đư ng 4800 80 T NG DUY TÂN Tr n đư ng 81 T UYÊN Tr n đư ng 4800 82 TĂNG B T H Tr n đư ng 1180 83 TRI U QUANG PH C HÀM T NGUY N TRÃI 1347 NGUY N TRÃI AN DƯƠNG 1200 VƯƠNG AN DƯƠNG BÀ TRI U 1180 VƯƠNG 84 TR N TƯ NG CÔNG Tr n đư ng 1300 85 TR NH HOÀI Đ C Tr n đư ng 3256 86 TÂN THÀNH THU N KI U Đ NG C 1250 TH CH Đ NG C TH CH HÀ TÔN QUY N 3700 HÀ TÔN QUY N NG TH NH 1847 87 TÂN HƯNG Tr n đư ng 1180
 13. 88 THU N KI U Tr n đư ng 3256 89 V N KI P Tr n đư ng 2074 90 VŨ CHÍ HI U Tr n đư ng 3256 91 V N TƯ NG TR N V KI U TR NH H Đ C 1200 TR NH H Đ C H I T. L. ÔNG 2074 92 VÕ TRƯ NG TO N Tr n đư ng 1180 93 XÓM VÔI Tr n đư ng 2074 94 Y T KIÊU Tr n đư ng 3256 95 NGUY N BI U Tr n đư ng 1900 QU N 6 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 AN DƯƠNG VƯƠNG TÂN HÒA ĐÔNG HÙNG VƯƠNG 1118 HÙNG VƯƠNG LÝ CHIÊU 1247 HOÀNG 2 BÀ HOM HÙNG VƯƠNG Đ NG NGUYÊN 1247 C N Đ NG NGUYÊN AN DƯƠNG 989 C N VƯƠNG 3 B N LÒ G M HÙNG VƯƠNG TR N VĂN KI U 1100 4 B N PHÚ LÂM MINH PH NG LÒ G M 1100 5 BÌNH TÂY BÃI S Y TR N VĂN KI U 1247 6 BÌNH TIÊN BÃI S Y TR N VĂN KI U 1952 7 BÀ LÀI LÒ G M PH M VĂN CHÍ 946 8 BÃI S Y NGÔ NHÂN T NH MAI X THƯ NG 3168 MAI X THƯ NG MINH PH NG 2050 MINH PH NG LÒ G M 1032 9 CAO VĂN L U LÊ QUANG SUNG PHAN V KH E 2040 BÃI S Y TR N VĂN KI U 1950 10 CHU VĂN AN LÊ QUANG SUNG PHAN V KH E 3168 BÃI S Y TR N VĂN KI U 1747 11 Đ NG NGUYÊN BÀ HOM TÂN HÓA 1032 C N 12 ĐƯ NG PHÚ LÂM MINH PH NG LÒ G M 1032 13 GIA PHÚ PH M PHÚ TH NGÔ NHÂN 1952 T NH 14 HÙNG VƯƠNG NG TH NH NG VĂN LUÔNG 3560 NG VĂN LUÔNG AN DƯƠNG 2040 VƯƠNG 15 H U GIANG PH M ĐÌNH H MINH PH NG 3800
 14. MINH PH NG NG VĂN LUÔNG 2840 NG VĂN LUÔNG AN DƯƠNG 2040 VƯƠNG 16 HUỲNH THO I Y N LÊ QUANG SUNG THÁP MƯ I 3400 17 LÝ CHIÊU HOÀNG AN DƯƠNG NG VĂN LUÔNG 1118 VƯƠNG 18 LÊ T N K THÁP MƯ I PHAN V KH E 3400 19 LÊ TR C BÃI S Y GIA PHÚ 1118 20 LÊ QUANG SUNG PH M ĐÌNH H MINH PH NG 1830 MINH PH NG LÒ G M 989 NGÔ NHÂN T NH PH M ĐÌNH H 3400 21 MINH PH NG HÙNG VƯƠNG PHAN VĂN 3168 KH E 22 MAI XUÂN THƯ NG HÙNG VƯƠNG LÊ QUANG 1952 SUNG LÊ QUANG SUNG PHAN VĂN 2040 KH E BÃI S Y TR N VĂN KI U 1118 23 NGUY N VĂN HÙNG VƯƠNG B N ĐÒ P.10 1247 LUÔNG 24 NGUY N PH M HÙNG VƯƠNG NGUY N ĐÌNH 946 TUÂN CHI 25 NGUY N XUÂN THÁP 10 PHAN VĂN 3168 PH NG KH E 26 NGUY N TH NH HÙNG VƯƠNG LÊ QUANG 3400 SUNG 27 NGÔ NHÂN T NH LÊ QUANG SUNG PHAN VĂN 3168 KH E PHAN VĂN KH E TR N VĂN KI U 2118 28 NGUY N ĐÌNH CHI LÒ G M MINH PH NG 1032 29 PH M ĐÌNH H HÙNG VƯƠNG PH M VĂN CHÍ 3168 30 PH M PHÚ TH BÌNH TIÊN TR N VĂN KI U 1247 31 PH M VĂN CHÍ BÌNH TIÊN LÒ G M 1032 BÌNH TÂY BÌNH TIÊN 1950 32 PHAN VĂN KH E NGÔ NHÂN T NH MAI X THƯ NG 3200 MAI X THƯ NG MINH PH NG 2040 MINH PH NG LÒ G M 1032 33 TÂN HÒA ĐÔNG HÙNG VƯƠNG Đ NG NGUYÊN 1247 C N Đ NG NGUYÊN AN DƯƠNG 989 C N VƯƠNG 34 TÂN HÓA HÙNG VƯƠNG C U TÂN HÓA 1200 35 TR N BÌNH THÁP 10 PHAN VĂN 3400 KH E
 15. 36 TR N VĂN KI U LƯƠNG NH LÒ G M 1952 H C 37 TR N TRUNG L P CAO VĂN L U MAI XUÂN 2840 THƯ NG 38 THÁP MƯ I PH M ĐÌNH H NGÔ NHÂN 5000 T NH 39 VĂN THÂN BÌNH TIÊN PH M ĐÌNH H 1400 QU N 8 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 AN DƯƠNG VƯƠNG Tr n đư ng 240 2 ÂU DƯƠNG LÂN NGÃ 3 P. T. HI N NGÃ TƯ ÂU D 500 LÂN NGÃ TƯ ÂU D LÂN CU I ĐƯ NG 440 3 103 ÂU DƯƠNG LÂN NG TH T N ÂU DƯƠNG LÂN 400 4 B N BA ĐÌNH Tr n đư ng 320 5 B N BÌNH ĐÔNG C U XÓM CH C U CHÀ VÀ 530 C U CHÀ VÀ C US 1 580 C US 1 C US 2 500 C US 2 LƯƠNG VĂN 450 CAN 6 BÀ TƠ Tr n đư ng 250 7 B N PHÚ Đ NH Tr n đư ng 250 8 B N C N GIU C C U CHÀ VÀ ĐG C N GIU C 1000 ĐG C N GIU C TÙNG TH 1050 VƯƠNG TÙNG TH VƯƠNG C U PHÁT 1050 TRI N 9 B N XÓM C I BÌNH ĐÔNG TÙNG TH 600 VƯƠNG TRƯ NG LÝ T T C U PHÁT 700 TRI N 10 BÔNG SAO Tr n đư ng 300 11 BÙI HUY BÍCH Tr n đư ng 500 12 BÙI MINH TR C BÔNG SAO LIÊN T NH 5 300 LIÊN T NH 5 D T BÌNH MINH 290 13 B NM C C Tr n đư ng 170 14 CHÁNH HƯNG NGÃ 3 P. T. HI N BÙNG BINH 500 LƯƠNG V CAN TRƯ NG L V CAN H BƠI 500 NGÃ TƯ H PHÚ NGUY N DUY 540
 16. NGÃ TƯ H PHÚ BA ĐÌNH 500 15 C N GIU C NGÃ 3 B N C N TÙNG T VƯƠNG 630 GIU C NGÃ TƯ T T NGUY N DUY 550 VƯƠNG 16 DÃ TƯ NG Tr n đư ng 400 17 D NAM Tr n đư ng 600 18 DƯƠNG BÁ TR C BÙNG BINH TRƯ NG R CH 450 ÔNG TRƯ NG R CH C NG PHƯ NG 300 ÔNG 1 19 ĐINH HÒA TÙNG T VƯƠNG C N GIU C 700 C N GIU C BÌNH ĐÔNG 630 20 HOÀNG SĨ KH I Tr n đư ng 300 21 HƯNG PHÚ C U CH Y NGÃ TƯ CHÁNH 540 HƯNG NGÃ TƯ CHÁNH DÃ TƯ NG 540 HƯNG 22 LIÊN T NH 5 SU T ĐƯ NG GIÁP BÌNH CHÁNH 630 23 LÊ QUANG KIM Tr n đư ng 500 24 LƯƠNG NG C Tr n đư ng 520 QUY N 25 LƯƠNG VĂN CAN Tr n đư ng 290 26 MAI H C Đ Tr n đư ng 240 27 M C VÂN Tr n đư ng 500 28 NGUY N CH NGHĨA CH N C NGHĨA B N BÌNH ĐÔNG 570 CH N C NGHĨA NGUY N DUY 540 29 NGUY N NHƯ C Tr n đư ng 520 TH 30 NGUY N QUY N Tr n đư ng 750 31 NGUY N VĂN C A Tr n đư ng 700 32 NGUY N TH T N NGÃ 4 D NAM CH R CH ÔNG 650 CH R CH ÔNG ÂU DƯƠNG LÂN 590 N I DÀI 33 NGÔ SĨ LIÊN Tr n đư ng 340 34 NGUY N DUY LÊ QUANG KIM NGÃ 3 CH HƯNG 300 NGÃ 3 CH HƯNG BÙI HUY BÍCH 450 NGÔ SĨ LIÊN HOÀNG SĨ KH I 290 NG NHƯ C TH R CH CÁT 220 35 PH M TH HI N C U R CH ÔNG BÙNG BINH NH 560 THIÊN ĐƯ NG BÙNG BINH NH C U BÀ TÀNG 432 THIÊN ĐƯ NG C U BÀ TÀNG CU I ĐƯ NG 200
 17. 36 PHONG PHÚ Tr n đư ng 600 37 R CH CÁT Tr n đư ng 200 38 R CH CÁT- B N L C SU T ĐƯ NG GIÁP H. BÌNH CHÁNH 200 (HTX PHÚ SƠN - PHƯ NG 7) 39 TR N NGUYÊN HÃN Tr n đư ng 630 40 TR N VĂN THÀNH Tr n đư ng 400 41 TUY LÝ VƯƠNG Tr n đư ng 630 42 TÙNG THI N VƯƠNG CH XÓM C I NGUY N V C A 1075 NGÃ 4 T L VƯƠNG NGUY N DUY 400 CH XÓM C I UBND QU N 8 630 UBND QU N 8 CU I ĐƯ NG 530 43 ƯU LONG Tr n đư ng 500 44 VÕ TRÍ Tr n đư ng 460 45 VŨ PH M HÀN Tr n đư ng 200 (BÌNH Đ C) 46 VĨNH NAM Tr n đư ng 530 QU N 10 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 ĐƯ NG 3-2 CMT8 LÝ THƯ NG 3400 KI T 2 BÀ H T NGUY N LÂM NGÔ QUY N 1400 NGÔ QUY N NGÔ GIA T 1200 3 B CH I Tr n đư ng 1200 4 CÁCH M NG VÕ TH SÁU RANH Q. T BÌNH 3200 THÁNG 8 5 CAO TH NG Tr n đư ng 3600 6 ĐÀO DUY T Tr n đư ng 1400 7 ĐI N BIÊN PH NGÃ 6 L T T NGÃ 3 N T HI N 3900 ĐƯ NG 3-2 NGÃ 6 C NG 3900 HÒA 8 HÒA H O NG TRI PHƯƠNG NGÔ QUY N 1650 NG TRI PHƯƠNG NG DUY 1650 DƯƠNG NG DUY DƯƠNG TR N NHÂN 1650 TÔN NGUY N KIM LÝ THƯ NG 2500 KI T 9 HÒA HƯNG Tr n đư ng 1400 10 HÙNG VƯƠNG NG VĂN C NG CHÍ THANH 3560 11 LÊ H NG PHONG NGÃ BA ĐG 3-2 HÙNG VƯƠNG 3500 LÊ H NG PHONG N I DÀI 2280
 18. 12 LÝ THÁI T ĐƯ NG 3-2 NGÃ 6 C NG 4800 HÒA 13 LÝ THƯ NG KI T RANH Q. T BÌNH NGÃ TƯ 3350 NGUY N CHÍ THANH 14 NGUY N CHÍ THANH HÙNG VƯƠNG NG TRI 3250 PHƯƠNG NG TRI PHƯƠNG LÝ THƯ NG 4200 KI T 15 NGUY N DUY BÀ H T NG CHÍ THANH 1950 DƯƠNG 16 NGUY N LÂM Tr n đư ng 1200 17 NGUY N KIM ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 1600 18 NGUY N TI U LA Tr n đư ng 1200 19 NGUY N TRI NGÃ 3 TÔ HI N ĐƯ NG 3-2 2600 PHƯƠNG THÀNH ĐƯ NG 3-2 NGÔ GIA T 4800 20 NGUY N THG HI N Tr n đư ng 1300 21 NH T T O NG TRI PHƯƠNG LÝ THƯ NG 1500 KI T 22 NGÔ GIA T NGÃ 6 NGUY N NGÃ 6 LÝ THÁI 3600 TRI PHƯƠNG T 23 NGÔ QUY N ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 1600 24 SƯ V N H NH NG CHÍ THANH ĐƯ NG 3-2 2200 ĐƯ NG 3-2 TÔ HI N THÀNH 1900 25 TÂN PHƯ C LÝ THƯ NG KI T NGÔ QUY N 1300 26 TR N MINH QUY N Tr n đư ng 1300 27 TR N NHÂN TÔN Tr n đư ng 1900 28 TRƯ NG SƠN Tr n đư ng 1300 29 TÔ HI N THÀNH C. M. T. 8 NG TRI 1800 PHƯƠNG NG TRI PHƯƠNG LÝ THƯ NG 1500 KI T 30 VĨNH VI N LÝ THƯ NG KI T NGUY N KIM 1200 NGUY N KIM NGUY N LÂM 1200 NGUY N LÂM NGÔ GIA T 1200 QU N 11 ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 ÂU CƠ BÌNH TH I RANH Q.11-TÂN 2350 BÌNH 2 ĐƯ NG 3-2 LÝ THƯ NG KI T MINH PH NG 3350
 19. 3 BÌNH TH I LÊ Đ I HÀNH MINH PH NG 2100 MINH PH NG L C LONG 1600 QUÂN 4 CC NG C HÂN ĐƯ NG 3-2 LÊ Đ I HÀNH 1300 5 DƯƠNG T GIANG NG CHÍ THANH TR N QUÍ 1600 6 ĐƯ NG S 3- CƯ LÝ THƯ NG KI T NG TH NH 1100 XÁ L GIA D đ nh 7 Đ NG MINH KHIÊM THU N KI U NGUY N BÁ 1400 H C 8 ĐÀO NGUYÊN PH TÂN KHAI NG CHÍ THANH 1400 9 Đ NG C TH CH NG CHÍ THANH TR N QUÍ 1400 10 HÙNG VƯƠNG NG TH NH TÂN HÓA 3560 11 HÀN H I NGUYÊN NG TH NH PHÚ TH 2100 12 HÒA BÌNH L C LONG QUÂN RANH Q.11-TÂN 1900 BÌNH 13 HÒA H O LÝ THƯ NG KI T LÊ Đ I HÀNH 3350 14 HÀ TÔN QUY N ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 1560 15 H M 281 LÝ LÝ THƯ NG KI T NG TH NH 1100 THƯ NG KI T D đ nh 16 H M 100 BÌNH TH I H M 202 DC BÌNH TH I 1300 17 HOÀNG Đ C TÂN KHU NG CHÍ THANH 1400 TƯƠNG 18 HUY N TO I CC NG C HÂN TÔN TH T HI P 1100 19 LÝ THƯ NG KI T RANH Q.11-TÂN NG CHÍ THANH 3350 BÌNH 20 LÊ Đ I HÀNH BÌNH TH I ĐƯ NG 3-2 3020 ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 2000 21 LÃNH BINH THĂNG ĐƯ NG 3-2 LÒ SIÊU 2680 LÒ SIÊU BÌNH TH I 3350 22 L C LONG QUÂN ÂU CƠ PHÚ TH 2000 PHÚ TH TÂN HÓA 1500 23 LÒ SIÊU ĐƯ NG 3-2 HÙNG VƯƠNG 2000 ĐƯ NG 3-2 QUÂN S 1300 24 LÝ NAM Đ ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 1550 25 L GIA LÝ THƯ NG KI T NGUY N TH 1900 NH 26 LÊ TH B CH CÁT CC NG C HÂN NGUY N TH 1300 NH D đ nh 27 LÊ TUNG LÊ Đ I HÀNH TU TĨNH 770 28 MINH PH NG BÌNH TH I, 3-2 HÙNG VƯƠNG 3350 29 NGUY N CHÍ LÝ THƯ NG KI T NGUY N TH 3400 THANH NH 30 NGUY N TH NH ĐƯ NG 3-2 HÙNG VƯƠNG 2680
 20. BÌNH TH I L GIA 1550 L GIA H M 281 LÝ 1500 THƯ NG KI T 31 NGUY N BÁ H C TÂN KHAI NG CHÍ THANH 1400 32 NH T T O LÝ THƯ NG KI T LÝ NAM Đ 1600 33 ÔNG ÍCH KHIÊM BÌNH TH I L C LONG 3020 QUÂN 34 PHÓ CƠ ĐI U ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 3020 35 PHÚ TH HÙNG VƯƠNG L C LONG 2100 QUÂN 36 PHAN XÍCH LONG ĐƯ NG 3-2 D Đ NH 48 BIS 1550 37 QUÂN S LÃNH BINH LÒ SIÊU 1100 THĂNG LÃNH BINH MINH PH NG 770 THĂNG 38 TR N QUÍ LÊ Đ I HÀNH T UYÊN 2350 T UYÊN NG TH NH 1550 39 THU N KI U TR N QUÍ NG CHÍ THANH 2350 40 TÔN TH T HI P ĐƯ NG 3-2 LÊ Đ I HÀNH 1900 41 THÁI PHIÊN ĐƯ NG 3-2 HÙNG VƯƠNG 1900 42 TÂN KHAI THU N KI U T UYÊN 1400 43 TÂN PHƯ C LÝ THƯ NG KI T LÝ NAM Đ 1300 LÊ Đ I HÀNH LÊ TH RIÊNG 2100 44 TÂN HÓA HÙNG VƯƠNG RANH Q.11-TÂN 1200 BÌNH 45 TU TĨNH ĐƯ NG 3-2 TÔN TH T HI P 1500 46 T NG LUNG CC NG C HÂN TÔN TH T HI P 770 47 T UYÊN ĐƯ NG 3-2 NG CHÍ THANH 3350 48 VĨNH VI N LÝ THƯ NG KI T LÊ Đ I HÀNH 1550 49 XÓM Đ T ĐƯ NG 3-2 PHÚ TH 1550 QU N BÌNH TH NH ĐO N ĐƯ NG TR GIÁ GHI STT TÊN ĐƯ NG (Đơn v T Đ N CHÚ 1000/M2) 1 B CH Đ NG Tr n đư ng 3100 2 BÙI H U NGHĨA a. Đ U CH BC CÂY XĂNG 3168 b. CÂY XĂNG C US T 2000 3 BÙI ĐÌNH TÚY Tr n đư ng 1380 4 CÔNG TRƯ NG CH TH NGHÈ 3168 HÒA BÌNH 5 CÔNG TR T DO Tr n đư ng 2218
Đồng bộ tài khoản