Quyết định số 3939/QĐ-BCĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 3939/QĐ-BCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3939/QĐ-BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội do Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3939/QĐ-BCĐ

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc BC TÌM KI M C U N N -------------- ------- S : 3939/Q -BC Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CÁC TI U BAN TÌM KI M C U N N CHUYÊN NGÀNH C A BAN CH O TÌM KI M C U N N THÀNH PH HÀ N I TRƯ NG BAN CH O TÌM KI M C U N N THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n n năm 2015, t m nhìn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 1711/Q -UBND ngày 25 tháng 4 năm 2009 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban Ch o Tìm ki m c u n n thành ph Hà N i; Xét ngh c a B Tư l nh Th ô Hà N i (Thư ng tr c Ban ch o tìm ki m c u n n thành ph ) t i T trình s 962/BTL-TTr ngày 15 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Thành l p các Ti u ban tìm ki m c u n n chuyên ngành c a Ban Ch o Tìm ki m c u n n thành ph Hà N i, bao g m: 1. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có bão, áp th p gây lũ, l t l n, lũ quét vùng r ng núi gây v ê, kè, h p. Trư ng Ti u ban Ông Phí Qu c Tu n, Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i; Các y viên: Ông Hà c Trung, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ông Nguy n c Nghi, Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Xuân H , Phó Giám c S Công Thương; Ông Lê Văn D c, Phó Giám c S Xây d ng; Ông Nguy n Ti n Minh, Phó Giám c S Giao thông v n t i; Ông Nguy n Văn Yên, Phó Giám cS Yt ; Ông Nguy n Văn Hùng, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Nguy n Th Hùng, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ông Nguy n Tr ng Th , Phó Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm;
  2. 2. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có th m h a cháy r ng Trư ng Ti u ban: Ông Hà c Trung, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Các y viên: Ông Nguy n c Nghi, Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Nguy n Tr ng Th , Phó Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm; Ông Ph m Ti n Dũng, Phó Tư l nh – Tham mưu trư ng B Tư l nh Th ô Hà N i; Ông Nguy n Ti n Minh, Phó Giám c S Giao thông v n t i; Ông Nguy n Văn Hùng, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Nguy n Văn Yên, Phó Giám cS Yt ; Ông Nguy n Th Hùng, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ông Ph m c Ti n, Phó Giám c S Công Thương; 3. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có th m h a cháy nhà cao t ng, khu ô th , khu công nghi p, khu dân cư Trư ng Ti u ban: Ông Nguy n c Nhanh, Giám c Công an thành ph Hà N i; Các y viên Ông Ph m Ti n Dũng, Phó Tư l nh – Tham mưu trư ng B Tư l nh Th ô Hà N i; Ông Ph m c Ti n, Phó Giám c S Công Thương; Ông Nguy n Qu c Tu n, Phó Giám c S Xây d ng; Ông Nguy n Hoàng Linh, Phó Giám c S Giao thông v n t i; Ông Nguy n Văn Dung, Phó Giám cS Yt ; Ông Nguy n H u Nghĩa, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Nguy n Th Hùng, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; 4. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có th m h a ng t, tai n n s p nhà cao t ng Trư ng Ti u ban: Ông Xuân Anh, Giám c S Xây d ng; Các y viên:
  3. Ông Xuân H , Phó Giám c S Công thương; Ông Nguy n Hoàng Linh, Phó Giám c S Giao thông v n t i; Ông Ph m Ti n Dũng, Phó Tư l nh – Tham mưu trư ng B Tư l nh Th ô Hà N i; Ông Ngh , Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Nguy n Kh c Hi n, Phó Giám cS Yt ; Ông Ph m Văn Khánh, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Nguy n Th Hùng, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ông Nguy n Xuân Quang, Phó Giám c S Thông tin và Truy n thông; Ông Ph m Văn Khanh, Phó Giám c ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i; 5. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có s c rò r , phát tán hóa ch t c h i, ch t phóng x Trư ng Ti u ban: Ông Vũ Văn H u, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Các y viên: Ông Ph m c Ti n, Phó Giám c S Công Thương; Ông Nguy n Văn Dung, Phó Giám cS Yt ; Ông Tr n Vi t Khoa, Phó Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i; Ông Ngh , Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Nguy n Xuân Quang, Phó Giám c S Thông tin và Truy n thông; Ông Lê Tu n H u, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ông Bùi Th Cư ng, Phó Giám c S Khoa h c Công ngh ; 6. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có s c cháy n , v ư ng ng d n d u, khí; các nhà máy i n Trư ng Ti u ban Ông Lưu Ti n Long, Giám c S Công Thương; Các y viên Ông Nguy n H u Nghĩa, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Tr n Thùy, Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Tr n Vi t Khoa, Phó Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i;
  4. Ông Nguy n Văn Dung, Phó Giám cS Yt ; Ông Lê Tu n H u, Phó Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ông Bùi Văn Chi u, Phó Giám c S Xây d ng; Ông Lê Ng c Anh, Phó Giám c S Khoa h c và Công ngh ; 7. Ti u ban tìm ki m c u n n khi có tai n n máy bay, tai n n t u, thuy n trên sông, tai n n giao thông ư ng b , ư ng s t c bi t nghiêm tr ng Trư ng Ti u ban Ông Nguy n Qu c Hùng, Giám c S Giao thông và V n t i; Các y viên Ông Tr n Thùy, Phó Giám c Công an thành ph Hà N i; Ông Tr n Vi t Khoa, Phó Tư l nh B Tư l nh Th ô Hà N i; Ông Nguy n Kh c Hi n, Phó Giám cS Yt ; Ông Ph m Văn Khánh, Phó Giám c s Tài nguyên và Môi trư ng; Ông Lê Tu n H u, Phó Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i; Ông Xuân H , Phó Giám c S Công Thương; i u 2. Các Ti u ban Tìm ki m c u n n chuyên ngành có nhi m v : 1. Xây d ng k ho ch TKCN chuyên ngành và hư ng d n ch o th c hi n n các c p, các ngành, a phương. Ch o xây d ng l c lư ng và hu n luy n công tác TKCN theo chuyên ngành; 2. T ch c thu th p, x lý thông tin TKCN khi có s c x y ra báo cáo Ban ch o TKCN thành ph (qua Văn phòng thư ng tr c Ban ch o TKCN – Tr c ban Tác chi n B Tư l nh Th ô Hà N i). K p th i xu t huy ng l c lư ng, phương ti n c a các a phương, ơn v tăng cư ng, hi p ng và ch o TKCN; 3. Nghiên c u, xu t mua s m trang b , phương ti n ph c v nhi m v TKCN chuyên ngành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Th trư ng các S , Ban, ngành, cơ quan thu c UBND thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã, các Ông, Bà có tên t i i u 1 và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TRƯ NG BAN PHÓ CH TNCH UBND THÀNH PH Nơi nh n: - UBQG Tìm ki m c u n n; - Th. tr c: Thành y, H ND TP; - Ch t ch UBND TP; - Các PCT UBND TP;
  5. - Thành viên BC Tìm ki m c u n n TP; Hoàng M nh Hi n - Như i u 4; - C/PVP UBND TP; - Các phòng chuyên viên; - TT Công báo, C ng thông tin i n t TP; - Lưu VT, Th.NC(2b).
Đồng bộ tài khoản