Quyết định số 3941/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
25
lượt xem
4
download

Quyết định số 3941/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3941/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3941/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do - H nh phúc ------- --------- S : 3941/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH T CH C TUYÊN TRUY N PHÁP LU T CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI NH P C NH VÀO THÀNH PH VÀ CÁC T CH C, CƠ QUAN, ƠN VN, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VI C QU N LÝ, S D NG LAO NG NGƯ I NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Xét ngh c a S Tư pháp - Cơ quan Thư ng tr c H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph t i Công văn s 2675/STP-TT ngày 27 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch t ch c tuyên truy n pháp lu t cho ngư i nư c ngoài nh p c nh vào thành ph và các t ch c, cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan trong vi c qu n lý, s d ng lao ng ngư i nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh. i u 2. S Tư pháp - Cơ quan Thư ng tr c H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ch trì, ph i h p v i các S , ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c t ch c th c hi n các n i dung c a K ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các s , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài K HO CH T CH C TUYÊN TRUY N PHÁP LU T CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI NH P C NH VÀO THÀNH PH VÀ CÁC T CH C, CƠ QUAN, ƠN VN, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG
  2. VI C QU N LÝ, S D NG LAO NG LÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3941/Q -UBND ngày 12 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M C ÍCH, YÊU C U 1. Nh m tuyên truy n sâu r ng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan n i tư ng là ngư i nư c ngoài nh p c nh vào thành ph và các t ch c, cơ quan, ơn v trong vi c qu n lý, s d ng lao ng ngư i nư c ngoài trên a bàn thành ph . 2. Thông qua các hình th c, bi n pháp tuyên truy n nh m tăng cư ng s hi u bi t, nâng cao ý th c t giác ch p hành pháp lu t Vi t Nam cho ngư i nư c ngoài, h n ch t i a ngư i nư c ngoài vi ph m pháp lu t trên a bàn thành ph . 3. T o s ph i h p th ng nh t, ng b trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t gi a các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n trong vi c tuyên truy n pháp lu t cho ngư i nư c ngoài nh p c nh vào thành ph và các t ch c, cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan trong vi c qu n lý, s d ng lao ng ngư i nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh. II. N I DUNG K HO CH 1. i tư ng tuyên truy n: - Ngư i nư c ngoài nh p c nh vào Vi t Nam n lưu trú, công tác t i a bàn thành ph H Chí Minh. - Ngư i nư c ngoài quá c nh có th i h n vào thành ph H Chí Minh tham quan, du l ch. - Ngư i Vi t Nam ang nh cư t i nư c ngoài nh p c nh vào Vi t Nam n lưu trú, công tác t i thành ph H Chí Minh. - Các cơ quan, doanh nghi p có quan h v i ngư i nư c ngoài và s d ng lao ng nư c ngoài. - Các doanh nghi p, cơ s và cá nhân kinh doanh các lo i hình du l ch. 2. N i dung tuyên truy n: - Lu t Cư trú; - Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; - Lu t u tư nư c ngoài; - Lu t Du l ch; - Pháp lu t v lao ng cho t ch c, cá nhân nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam (M c V, Chương XI B Lu t Lao ng; Ngh nh s 34/2008/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph v tuy n d ng và qu n lý ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam; Thông tư s 08/2008/TT-BL TBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 34/2008/N -CP). - Pháp lu t v lao ng (v n gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công);
  3. - Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các ngh nh x ph t vi ph m hành chính trên m t s lĩnh v c có liên quan n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” c a thành ph H Chí Minh. - M t s văn b n pháp lu t khác có liên quan. 3. Hình th c, bi n pháp tuyên truy n: - T ch c t p hu n cho ngư i s d ng lao ng nư c ngoài và l c lư ng hư ng d n viên du l ch. - Tuyên truy n qua các chương trình, chuyên m c c a ài Ti ng nói nhân dân và ài Truy n hình thành ph . - Biên so n t g p tuyên truy n phát hành cho ngư i nư c ngoài t i các c a khNu. - Biên so n cNm nang pháp lu t cung c p cho các nhà hàng, khách s n, C c Qu n lý xu t nh p c nh B Công an. - Biên so n tài li u h i áp pháp lu t cung c p cho các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có quan h v i ngư i nư c ngoài, qu n lý lao ng ngư i nư c ngoài. Các lo i tài li u ư c biên so n b ng hình th c song ng Vi t - Anh. IV. T CH C TH C HI N 1. Phân công trách nhi m: - S Tư pháp: + Ch trì ph i h p v i các s , ngành có liên quan và y ban nhân dân các qu n, huy n t ch c th c hi n K ho ch này. + Ph i h p biên so n, in n các lo i tài li u tuyên truy n và ti n hành c p phát cho các cơ quan, ơn v theo úng ti n K ho ch. + Hàng năm có sơ k t, t ng k t vi c tuyên truy n pháp lu t cho ngư i nư c ngoài và báo cáo y ban nhân dân thành ph . + Có ki n ngh xu t v i y ban nhân dân thành ph n u phát sinh các v n ngoài ph m vi thNm quy n. - S Ngo i v : ph bi n và cung c p tài li u pháp lu t có liên quan cho các cơ quan lãnh s nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh. - S Văn hóa, Th thao và Du l ch: ph i h p v i S Tư pháp tuyên truy n các quy nh có liên quan cho các i tư ng là l c lư ng hư ng d n viên du l ch, các doanh nghi p, cá nhân hành ngh kinh doanh l hành, kinh doanh, lưu trú du l ch, khách du l ch, các oàn v n ng viên th thao nư c ngoài n thi u t i thành ph . - S Lao ng - Thương binh và Xã h i: ph i h p v i S Tư pháp th c hi n các t t p hu n, ti n hành ph bi n, giáo d c pháp lu t, biên so n và c p phát tài li u có liên quan cho ngư i nư c ngoài và các doanh nghi p có y u t nư c ngoài trên a bàn thành ph . - S Giáo d c và ào t o: ph i h p v i S Tư pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t cho các Trung tâm gi i thi u h c sinh, sinh viên i du h c nư c ngoài; giáo viên, h c sinh, sinh viên là ngư i nư c ngoài
  4. ang gi ng d y, h c t p t i các trư ng qu c t ho c các cơ s giáo d c có liên k t ào t o v i nư c ngoài. - S Thông tin và Truy n thông: ph i h p v i S Tư pháp th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trên các phương ti n truy n thông t i thành ph . - Công an thành ph : ph i h p v i S Tư pháp trong vi c biên so n, phát hành các lo i tài li u có liên quan n ngư i nư c ngoài phát mi n phí cho các i tư ng ngư i nư c ngoài nh p c nh vào thành ph t i các c ng sông, ư ng b . - ngh C c Qu n lý Xu t nh p c nh B Công an ph i h p v i S Tư pháp ti n hành c p phát tài li u tuyên truy n pháp lu t Vi t Nam cho ngư i nư c ngoài nh p c nh vào c a khNu hàng không Tân Sơn Nh t. - y ban nhân dân các qu n, huy n: ph i h p v i các s , ngành có liên quan t ch c ph bi n, tuyên truy n pháp lu t cho các i tư ng là nư c ngoài, các t ch c, doanh nghi p có y u t nư c ngoài trú óng trên a bàn th c hi n úng n i dung K ho ch. 2. Kinh phí th c hi n: - Kinh phí biên t p, in n tài li u ư c chi t ngu n kinh phí ho t ng c a H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph hàng năm. - Kinh phí t ch c ho t ng c a t ng cơ quan, ơn v ư c s d ng t kinh phí ngân sách nhà nư c c a cơ quan, ơn v ó. 3. H p liên ngành: - Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao hàng quý, S Tư pháp t ch c các cu c h p liên ngành ki m i m vi c tri n khai th c hi n các n i dung c a K ho ch; th c hi n vi c sơ k t, t ng k t báo cáo v y ban nhân dân thành ph . - Các s , ngành và y ban nhân dân các qu n, huy n th c hi n vi c báo cáo hàng quý và g i v S Tư pháp (Phòng Tuyên truy n) t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản