Quyết định số 395/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 395/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 395/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 395/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

  1. T NG C C DU L CH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 395/2003/Q -TCDL Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C QUY NH CH C NĂNG, NHI M V QUY N H N, CƠ C U T CH C C A T P CHÍ DU L CH T NG C C TRƯ NG T NG C C DU L CH Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Pháp l nh Du l ch, ngày 08 tháng 02 năm 1999; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Căn c Ngh nh s 94/2003/N -CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , T ng c c Du l ch, QUY T NH: i u 1. V trí và ch c năng 1.T p chí Du l ch là cơ quan thông tin du l ch v nghiên c u, lý lu n, khoa h c, công ngh , môi trư ng và nghi p v du l ch, ho t ng theo Lu t Báo chí; có ch c năng t ch c các ho t ng trao i thông tin, tuyên truy n, qu ng bá du l ch ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a T ng c c Du l ch và s nghi p phát tri n du l ch. T p chí Du l ch ch u s qu n lý tr c ti p c a T ng c c Du l ch và qu n lý nhà nư c v ho t ng báo chí và xu t b n c a B Văn hóa và Thông tin; 2.T p chí Du l ch là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng b ng ti n Vi t Nam và ngo i t . Tên giao d ch qu c t : Vietnam Tourism Review Tênvi t t t: VTR Tr s T p chí Du l ch t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n
  2. T p chí Du l ch có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t Báo chí, các lu t khác có liên quan và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1.Trình T ng c c trư ng T ng c c Du l ch v phương hư ng, nhi m v , chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v công tác thông tin nghiên c u, lý lu n, khoa h c, công ngh , môi trư ng và nghi p v Du l ch và các ho t ng khác c a T p chí Du l ch; t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; 2.Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, s ch o c a T ng c c Du l ch v phát tri n du l ch; 3.Trao i và cung c p thông tin du l ch v nghiên c u lý lu n và t ng k t th c ti n v khoa h c, công ngh , môi trư ng và nghi p v du l ch; 4.Xu t b n nh kỳ T p chí Du l ch b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài do cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép; 5.Tham gia biên t p và xu t b n nh ng n ph m thông tin, tuyên truy n, qu ng bá Du l ch b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; 6.Tham gia nghiên c u khoa h c nâng cao lý lu n và cơ s th c ti n v nh ng v n có liên quan n ho t ng c a ngành Du l ch; 7.H p tác v i các cơ quan báo chí và các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t th c hi n nhi m v ư c giao; 8.Th c hi n d ch v thông tin qu ng cáo, qu ng bá du l ch trên các n ph m ư c phép xu t b n; t ch c các ho t ng d ch v thông tin, tuyên truy n báo chí g n v i ho t ng du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 9. ư c cung c p thông tin ho c tham d m t s ho t ng c a T ng c c Du l ch trong và ngoài nư c nh m nâng cao ki n th c v du l ch; 10.Có trách nhi m qu n lý và s d ng có hi u qu tài chính, tài s n ư c giao, qu n lý hành chính, chuyên môn nghi p v i v i công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a T p chí Du l ch theo ch c a Nhà nư c và quy nh c a T ng c c Du l ch; 11.Th c hi n ch sơ k t, t ng k t, báo cáo nh kỳ, t xu t v i T ng c c Du l ch và các cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo quy nh; 12.Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Du l ch giao. i u 3.T ch c và ch trách nhi m a) T p chí Du l ch có T ng Biên t p, m t s Phó t ng biên t p, các công ch c, viên ch c, ngư i lao ng;
  3. b) Các ơn v thu c T p chí Du l ch, g m: 1.Ban Biên t p- Thư ký toà so n 2. Phòng Phát hành - Ti p th 3. Phòng T ch c- Tr s và nghiên c u 4. Chi nhánh T p chí Du l ch t i thành ph H Chí Minh 5. Văn phòng i di n T p chí Du l ch t i mi n Trung - Tây Nguyên c) Ch trách nhi m - T ng biên t p T p chí Du l ch ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Du l ch v toàn b ho t ng c a T p chí Du l ch; xây d ng, trình T ng c c trư ng T ng c c Du l ch phê duy t i u l T ch c và ho t ng c a T p chí Du l ch; phân công, giao nhi m v c th cho các phòng, ban, ơn v thu c T p chí Du l ch và t ng công ch c, viên ch c, ngư i lao ng m b o hoàn thành nhi m v ; - Phó T ng biên t p là ngư i giúp T ng biên t p ph trách m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v nhi m v ư c phân công. Khi T ng biên t p v ng m t, m t Phó T ng biên t p ư c T ng biên t p u quy n lãnh o ho t ng c a T p chí Du l ch. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, thay th Quy t nh s 217/Q , ngày 09/6/1993 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a T p chí Du l ch và nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng các V , Chánh Thanh tra T ng c c Du l ch, C c trư ng C c Xúc ti n du l ch, Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c Du l ch và T ng biên t p T p chí Du l ch ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG T NG C C DU L CH Võ Th Th ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản