Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP về việc thành lập Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 396/2003/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 396/2003/Q -BTP Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH V VI C THÀNH L P NHÀ XU T B N TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP - Căn c Lu t Xu t b n ngày 07 tháng 07 năm 1993; - Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp;- Căn c Quy t nh s 2440/Q -BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2003 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c thành l p Nhà xu t b n Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Nhà xu t b n Tư pháp thu c B Tư pháp. Tên ti ng Anh c a Nhà xu t b n Tư pháp là Judiciai Publishing House, vi t t t là JPH. Nhà xu t b n Tư pháp là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s t t i s 56 - 58 - 60 Tr n Phú, Ba ình, Hà N i. Nhà xu t b n Tư pháp ch u s qu n lý tr c ti p c a B Tư pháp và ch u s qu n lý nhà nư c v xu t b n c a B Văn hoá - Thông tin. i u 2. Nhà xu t b n Tư pháp có tôn ch , m c ích: tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v ngành Tư pháp; hư ng d n chuyên môn, nghi p v ; ph bi n ki n th c, giáo d c pháp lu t, tr giúp pháp lý nh m góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng c a ngành Tư pháp và xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i tư ng ph c v c a Nhà xu t b n Tư pháp bao g m: 1.Cán b , công ch c và các ch c danh tư pháp làm vi c t i các cơ quan, t ch c, oàn th thu c ngành Tư pháp và t ch c pháp ch c a các B , ban, ngành, oàn th Trung ương và a phương; 2. Các gi ng viên, h c viên, sinh viên trong các trư ng ào t o chuyên ngành lu t,Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp và các t ng l p nhân dân. i u 3. Nhà xu t b n Tư pháp có các nhi m v , quy n h n sau: l. Xây d ng k ho ch xu t b n dài h n và hàng năm trình B trư ng B Tư pháp phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch ó;
  2. 2. Xu t b n các sách, tài li u, n phNm pháp lý chuyên ngành sau ây: a) Tài li u tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v tư pháp; ph bi n ki n th c pháp lu t và tr giúp pháp lý cho các t ng l p nhân dân; b) Tài li u hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các cơ quan, t ch c: các cơ quan thi hành án dân s , phòng công ch ng, các t ch c giám nh tư pháp, trung tâm tr giúp pháp lý, trung tâm d ch v bán u giá tài s n, các t ch c pháp ch b , ngành, oàn th ; c) Tài li u hư ng d n nghi p v , k năng hành ngh cho các oàn lu t sư, trung tâm tr ng tài thương m i, công ty tư v n lu t, cán b tư pháp xã, phư ng, th tr n, các t ch c xã h i ngh nghi p ho t ng trong lĩnh v c tư pháp thu c thNm quy n qu n lý c a ngành Tư pháp; d) Công trình nghiên c u khoa h c pháp lý, tài li u chuyên kh o v pháp lu t c a Vi t Nam và th gi i ph c v cho các i tư ng h c t p và nghiên c u; ) Tài li u, giáo trình, t p bài gi ng v lu t cho gi ng viên, h c viên, sinh viên trong các trư ng ào t o chuyên ngành lu t và Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp; e) Các xu t b n phNm khác như: bưu thi p, tranh, nh, l ch các lo i... mang n i dung tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3. Th c hi n h p tác, liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong ho t ng xu t b n và phát hành theo quy nh c a pháp lu t; 4. Qu n lý i ngũ công ch c, c ng tác viên, kinh phí, tài s n c a Nhà xu t b n theo quy nh c a pháp lu t; 5. Th c hi n các nhi m v khác o B trư ng giao. i u 4. Nhà xu t b n Tư pháp g m có Giám c, các Phó Giám c, Ban Biên t p và các Phòng chuyên môn. Giám c Nhà xu t b n Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b xây d ng Quy ch T ch c và ho t ng c a Nhà xu t b n Tư pháp trình B trư ng ban hành. i u 5. Quy t nh này c hi u l c thi hành k t ngày ký. Các ng chí Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - tài chính, Giám c Nhà xu t b n Tư pháp, Th trư ng các ơn v thu c B Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ B TRƯ NG B TƯ PHÁP Nơi nh n : - Như i u 5; - B trư ng, - Các Th trư ng,
  3. - Lưu VP, V PLQT, V TCCB Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản