Quyết định số 396/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 396/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 396/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 396/2003/QĐ-TCDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

  1. T NG C C DU L CH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 396/2003/Q -TCDL Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A BÁO DU L CH T NG C C TRƯ NG T NG C C DU L CH Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Pháp l nh Du l ch, ngày 08 tháng 02 năm 1999; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Căn c Ngh nh s 94/2003/N -CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , T ng c c Du l ch, QUY T NH: i u 1. V trí và ch c năng 1.Báo Du l ch là cơ quan ngôn lu n c a T ng c c Du l ch, ho t ng theo Lu t Báo chí; có ch c năng thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách phát tri n du l ch và ho t ng c a Ngành theo nh hư ng c a ng, Nhà nư c và s ch o c a T ng c c Du l ch. Báo Du l ch ch u s qu n lý tr c ti p c a T ng c c Du l ch và qu n lý nhà nư c v ho t ng báo chí và xu t b n c a B Văn hoá và Thông tin; 2.Báo Du l ch là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng b ng ti n Vi t Nam và ngo i t . Tr s c a Báo Du l ch t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Báo Du l ch có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t Báo chí, các lu t khác liên quan và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1.Trình T ng c c trư ng T ng c c Du l ch chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm c a Báo Du l ch v công tác thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng, Nhà nư c, c a Ngành v phát tri n du l ch; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t;
  2. 2.Xu t b n nh kỳ Báo Du l ch m b o úng tôn ch , m c ích và các quy nh trong Gi y phép ho t ng báo chí do B Văn hoá và Thông tin c p; xu t b n ho c tham gia xu t b n các n ph m thông tin, tuyên truy n, qu ng bá du l ch b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài theo yêu c u c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch; 3.Thông tin chính xác, khách quan, trung th c, k p th i v ho t ng du l ch và tình hình chính tr , kinh t , văn hoá - xã h i liên quan n du l ch trong và ngoài nư c; 4.Tuyên truy n, ph bi n ư ng l i c a ng, ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh và ch o tri n khai c a T ng c c Du l ch và nh ng thông tin qu c t liên quan n du l ch; 5.Ph n ánh và hư ng d n dư lu n xã h i nâng cao nh n th c v du l ch, là di n àn góp ph n vào vi c b sung, s a i và hoàn thi n các ch trương, chính sách, pháp lu t, gi i pháp phát tri n du l ch c a ng, Nhà nư c và ngành Du l ch theo ch o c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch; 6.Phát hi n và bi u dương nh ng gương t t, nhân t m i, u tranh v i các hành vi vi ph m pháp lu t và các hi n tư ng tiêu c c trong ho t ng du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 7.T ch c phát hành Báo Du l ch và các n ph m khác c a Báo Du l ch theo úng gi y phép c a cơ quan nhà nư c c p; ho t ng qu ng cáo trên Báo Du l ch và các n ph m khác c a Báo Du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 8.Th c hi n công tác h p tác và h i nh p qu c t v báo chí, xu t b n theo quy nh c a pháp lu t; 9.Th c hi n ch sơ k t, t ng k t, báo cáo nh kỳ, t xu t v i T ng c c Du l ch và các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy nh; 10.Báo Du l ch có nhi m v qu n lý và s d ng có hi u qu tài chính, tài s n ư c giao, qu n lý hành chính, chuyên môn nghi p v i v i công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Báo Du l ch theo ch c a Nhà nư c và quy nh c a T ng c c Du l ch; 11.Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Du l ch giao. i u 3. T ch c và ch trách nhi m a) Báo Du l ch có T ng biên t p, m t s Phó T ng biên t p, công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. b) Các ơn v thu c Báo Du l ch, g m: 1. Phòng Thư ký - Biên t p 2. Phòng Phóng viên
  3. 3. Phòng Tr s 4. Phòng Ti p th 5. Chi nhánh Báo Du l ch t i mi n Nam 6. Chi nhánh Báo Du l ch t i mi n Trung - Tây Nguyên. c) Ch trách nhi m: - T ng biên t p Báo Du l ch ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng T ng c c Du l ch v toàn b ho t ng c a Báo Du l ch; xây d ng, trình T ng C c trư ng T ng c c Du l ch phê duy t i u l T ch c và ho t ng c a Báo Du l ch; phân công, giao nhi m v c th cho các phòng, chi nhánh và t ng công ch c, viên ch c, ngư i lao ng m b o hoàn thành nhi m v ; - Phó T ng biên t p là ngư i giúp T ng biên t p ph trách m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v nhi m v ư c phân công. Khi T ng biên t p v ng m t, m t Phó T ng biên t p ư c T ng biên t p u quy n lãnh o ho t ng c a Báo Du l ch. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, thay th Quy t nh s 402/1997/Q -TC, ngày 17/12/1997 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch quy nh v vi c thành l p Báo Du l ch và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng các V , Chánh Thanh tra T ng c c Du l ch, C c trư ng C c Xúc ti n du l ch, Th trư ng các ơn v tr c thu c T ng c c Du l ch và T ng biên t p Báo Du l ch ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG C C TRƯ NG T NG C C DU L CH Võ Th Th ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản