Quyết định số 396/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 396/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 396/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 396/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 396/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Tờ trình số 1375, 1378/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 369/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 6 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND thành phố Đà Nẵng; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP; BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ-TTg, ngày 18/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng; 2. Công ty Cổ phần Nam Sơn, Sở Công nghiệp thành phố Đà Nẵng; 3. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; 4. Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng; 5. Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đà Nẵng; 6. Ủy ban nhân dân phường Xuân Hà, quân Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; 7. Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 8. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 9. Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Phan Thỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng; 2. Ông Duy Thiện, Trưởng ban Ban Nghĩa trang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng; 3. Ông Thái Đình Hoàng, Trưởng phòng Phòng Chính sách Thương binh liệt sỹ và Người có công, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng; 4. Ông Huỳnh Bá Tân, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng; 5. Ông Hoàng Quang Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;
  3. 6. Ông Nguyễn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp điện Đà Nẵng, Sở Công nghiệp thành phố Đà Nẵng; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản