Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
17
lượt xem
2
download

Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3962/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C: X LÝ TÀI S N THU H I T D ÁN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c văn b n s 2808/Q -BTC ngày 16/12/2008 c a B Tài chính v vi c i u chuy n tài s n; Căn c Quy t nh s 3895/Q -BGTVT ngày 17/10/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c x lý tài s n thu h i; Xét ngh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t i văn b n s 2489/ S-RPMU ngày 13/11/2008 v xin gi l i tài s n thu h i t d án hoàn thành; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u chuy n tài s n thu h i t D án “Khôi ph c 10 c u trên tuy n ư ng s t Hà N i – thành ph H Chí Minh” và D án “Các h ng m c b sung D án Khôi ph c 10 c u trên tuy n ư ng s t Hà N i – thành ph H Chí Minh” (chi ti t như ph l c kèm theo) cho Ban qu n lý các d án ư ng s t thu c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ph c v công tác qu n lý d án nâng cao an toàn c u ư ng s t trên tuy n Hà N i – thành ph H Chí Minh. Ban qu n lý các d án ư ng s t có trách nhi m h ch toán tăng tài s n c nh và ngu n hình thành tài s n c nh; Th c hi n qu n lý, s d ng tài s n theo úng qui nh; Sau khi d án k t thúc th c hi n thu h i tài s n theo qui nh. i u 2. N i dung nêu t i i u 1 quy t nh này thay th m c 1.2 i u 1 t i Quy t nh s 3895/Q -BGTVT ngày 17/10/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Giám c Ban qu n lý các d án ư ng s t và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Tài chính;
  2. - B trư ng ( b/c); - TTr Lê M nh Hùng; - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng PH L C CHI TI T TÀI S N I U CHUY N CHO BAN QU N LÝ CÁC D ÁN Ư NG S T (Kèm theo Quy t nh s 3962/Q -BGTVT ngày 30/12/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b S lư ng (b ) 1 B thi t b hàn ga hơi ép TGP5 01 2 B thi t b hàn nhi t nhôm 01 3 oàn goòng v n chuy n ray hàn dài kèm u máy 01 4 Thi t b i u ch nh khe h ray 01 5 Thi t b ghi nhi t ray và môi trư ng 01 6 Thi t b k p t m ray 02 7 Giá sàng ray 60 8 D ng c tháo + l p ph ki n Pandrol 62 T ng c ng 129
Đồng bộ tài khoản