Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 3979/Q -BNN-KH Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh quy t s 26 NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh quy t s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Căn c Ngh nh s : 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH& T, Tư pháp; Tài chính, TN-MT; - Lãnh o B NN&PTNT; Cao c Phát - ng y B NN&PTNT; - Công oàn Ngành NN&PTNT;
 2. - Website B NN&PTNT; - Lưu: VT, KH. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3979/Q -BNN-KH ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. M C TIÊU VÀ YÊU C U 1. M c tiêu: M c tiêu c a Chương trình hành ng là c th hóa các nhi m v c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c tri n khai th c hi n có hi u qu Ngh quy t c a Trung ương ng v nông nghi p, nông dân, nông thôn nh m: a) Xây d ng m t n n nông nghi p (bao g m c lâm nghi p, th y s n) phát tri n toàn di n theo hư ng hi n i, s n xu t hàng hóa l n, có năng su t, ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh cao, t m c tăng trư ng 3,5-4%/năm, b o m v ng ch c an ninh lương th c qu c gia c trư c m t và lâu dài. b) Nâng cao hi u qu khai thác và s d ng tài nguyên t, nư c trên cơ s áp d ng khoa h c công ngh . Th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t , lao ng trong nông nghi p, nông thôn, nâng cao thu nh p c a dân cư nông thôn vào năm 2020 tăng trên 2,5 l n so v i hi n nay. c) Xây d ng nông thôn m i có k t c u h t ng kinh t - xã h i theo hư ng hi n i; cơ c u kinh t và các hình th c t ch c s n xu t h p lý, g n nông nghi p v i phát tri n nhanh công nghi p, d ch v , ô th theo quy ho ch, b o v môi trư ng sinh thái; d) Nâng cao năng l c phòng ch ng gi m nh thiên tai, th c hi n m t bư c các bi n pháp thích ng và i phó v i bi n i khí h u toàn c u, nh t là nư c bi n dâng. 2. Yêu c u: Quán tri t sâu s c quan i m, m c tiêu và n i dung c a Ngh quy t Trung ương, nh n th c úng n ho ch nh chi n lư c, quy ho ch, chương trình, án chuyên ngành và cơ ch chính sách trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n có hi u qu , t o s chuy n bi n rõ nét v phát tri n các lĩnh v c nông nghi p, nông thôn. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG 1. Th ng nh t nh n th c, hành ng v nông nghi p, nông dân, nông thôn.
 3. Các cơ quan, ơn v thu c B , Ch t ch y ban nhân dân, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c quán tri t và th c hi n tuyên truy n, giáo d c, v n ng sâu r ng trong toàn xã h i v v trí, vai trò và t m quan tr ng c a nông nghi p, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; các ch trương và gi i pháp l n do ng ra, huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr tri n khai th c hi n Ngh quy t s : 26 NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X và Ngh quy t s : 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph . 2. Xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia - Ti p t c tri n khai ng b , có hi u qu các Chương trình m c tiêu Qu c gia ã ư c phê duy t g m Chương trình 661, Chương trình m c tiêu Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, chương trình 135… - Tri n khai xây d ng m i Chương trình m c tiêu qu c gia v “xây d ng nông thôn m i” v i n i dung chính là: Xây d ng, t ch c cu c s ng c a dân cư nông thôn theo hư ng văn minh hi n i, gi gìn b n s c văn hóa và môi trư ng sinh thái g n v i phát tri n ô th , th tr n, th t . Phát tri n ng b h t ng kinh t xã h i nông thôn phù h p v i quy ho ch không gian xây d ng và quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a ngành, a phương; k t h p gi a h tr c a nhà nư c v i phát huy n i l c c a c ng ng dân cư nông thôn. Nâng cao dân trí ào t o ngu n nhân l c và t ch c t t i s ng văn hóa cơ s . Xây d ng các hình th c t ch c s n xu t phù h p v i yêu c u c a n n nông nghi p hi n i, s n xu t hàng hóa g m c nông nghi p và phi nông nghi p, th c hi n “m i làng m t ngh ”; - Tham gia v i các B , ngành liên quan xây d ng và t ch c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m thi u, thích ng v i bi n i khí h u; ào t o ngu n nhân l c nông thôn; + i v i Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m thi u, thích ng v i bi n i khí h u: Nghiên c u các gi ng cây tr ng, v t nuôi và k thu t s n xu t thích ng v i khí h u bi n i, tăng cư ng năng l c c a cơ quan phòng ch ng l t bão; u tư xây d ng cơ s h t ng phòng ch ng thiên tai, trư c h t là h th ng ê sông, ê bi n, h ch a nư c, tr ng r ng phòng h ven bi n, các vùng xung y u; các d án h tr dân cư, tái nh cư, công trình phòng ch ng s t l núi, s t l ven sông, ven bi n… Tri n khai các chương trình nghiên c u ánh giá tác ng c a bi n i khí h u t i nông nghi p, nông thôn t ng vùng, xây d ng các k ch b n i phó, thích nghi v i bi n i khí h u, c bi t là nư c bi n dâng. + i v i Chương trình m c tiêu qu c gia v ào t o ngu n nhân l c nông thôn: T p trung xây d ng k ho ch và gi i pháp chuy n d ch lao ng nông nghi p sang th công nghi p, công nghi p và d ch v ; ph i h p v i B , ngành liên quan Ny m nh ho t ng ào t o nâng cao ki n th c k năng th c hành s n xu t nông nghi p hi n i cho s lao ng nông nghi p còn l i; ng th i t p trung ào t o nâng cao trình cho cán b qu n lý s n xu t các c p. 3. Xây d ng án chi n lư c và quy ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn.
 4. - T ch c tri n khai th c hi n các án chi n lư c ã ư c phê duy t: Chi n lư c phát tri n Lâm nghi p n năm 2020, chi n lư c phòng ch ng và gi m nh thiên tai t i năm 2020, quy ho ch phát tri n ngh mu i n năm 2020. - Xây d ng án nh hư ng chi n lư c t ng th phát tri n nông nghi p, nông thôn và các lĩnh v c l n g m tr ng tr t, th y l i, th y s n, ngh mu i, ch bi n nông lâm th y s n và ngành ngh nông thôn. Các án chi n lư c ph i nêu rõ ánh giá quá trình phát tri n c a ngành, lĩnh v c th i gian qua, quan i m, m c tiêu, phương hư ng và gi i pháp chi n lư c ti p t c thúc Ny quá trình phát tri n c a ngành, lĩnh v c trong giai o n t i năm 2020. - Tri n khai rà soát, i u ch nh quy ho ch các lo i cây tr ng chính, v t nuôi ch l c, ba lo i r ng, th y s n, th y l i c nư c và các vùng kinh t . Các phương án quy ho ch ph i c th hóa các m c tiêu và gi i pháp phát tri n các lo i cây tr ng, v t nuôi, gi i pháp phát tri n th y l i trên t ng a bàn. - Ch o, hư ng d n các a phương xây d ng các quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c nông nghi p, nông thôn trên a bàn, trình duy t theo quy nh hi n hành. Ch o, hư ng d n và giám sát th c hi n quy ho ch ngành. 4. T ch c rà soát, i u ch nh, xây d ng m i các chương trình, án phát tri n chuyên ngành n năm 2020 và tri n khai th c hi n. Các chương trình, án ph i nêu ư c các gi i pháp c th tri n khai th c hi n t các m c tiêu ra t i năm 2020 v i hi u qu cao, góp ph n t ư c các m c tiêu chung v nông nghi p, nông dân, nông thôn cho H i ngh l n th 7 c a Ban ch p hành Trung ương ra. 5. Nhóm các d án lu t: Rà soát, s a i, b sung hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t liên quan n nông nghi p, nông dân, nông thôn phù h p v i Ngh quy t 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 c a H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn liên quan n ch c năng, nhi m v c a B là các d án lu t Th y l i, Nông nghi p, B o v và ki m d ch th c v t và thú y. Tham gia v i các B ngành khác xây d ng m i và s a i, hoàn thi n trình các d án Lu t c n thi t khác ghi trong Chương trình hành ng c a Chính ph . (Chi ti t có Ph l c kèm theo) III. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c tr c thu c B Nông nghi p và PTNT; Ch t ch UBND, Giám c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p thu c B Nông nghi p và PTNT; theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, ch o xây d ng chương trình hành ng bám sát tinh th n NQTW 7 và các chương trình, án c a Ngành, c th hóa trong k ho ch hàng năm.
 5. 2. Các cơ quan, ơn v , a phương, cơ s là h t nhân th c hi n các ch trương, chính sách, chương trình, án, d án v nông nghi p, nông dân, nông thôn t ch c th c hi n có hi u qu chương trình hành ng ã ư c xây d ng. 3. nh kỳ 6 tháng các ơn v , a phương, t ch c, cơ s báo cáo tình hình th c hi n Chương trình hành ng g i v B Nông nghi p và PTNT. B Nông nghi p và PTNT có trách nhi m ki m i m, ánh giá và ra thông báo k t qu th c hi n Chương trình hành ng c a các cơ quan, ơn v , t ch c trong ngành nông nghi p và PTNT. 4. Giao V K ho ch ch trì, ph i h p v i C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn, các cơ quan, ơn v liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c theo dõi th c hi n Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t, nh kỳ 6 tháng m t l n B báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Khen thư ng và k lu t: Hàng năm B Nông nghi p và PTNT t ch c sơ k t, t ng k t, nhân r ng i n hình t t, có hình th c khen thư ng t ch c, cá nhân t thành tích xu t s c và x lý trách nhi m ngư i ng u không th c hi n nghiêm Chương trình hành ng c a B tri n khai Ngh quy t. B TRƯ NG Cao c Phát PH L C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 7 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V NÔNG NGHI P, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3979/Q -BNN ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Th i h n ơn v ch hoàn Hình TT N I DUNG trì thu c B Cơ quan ph i h p thành th c văn NN&PTNT trình b n duy t I XÂY D NG VÀ T CH C TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA 1 Ti p t c th c hi n D án C c Lâm Các V , c c, UBND, S -Q ã tr ng m i 5 tri u ha r ng nghi p NN&PTNT các t nh, có c a (661) thành ph , và các B , TTCP;
 6. ngành liên quan 2 Ti p t c th c hi n Chương C c Th y Các V , c c, UBND, S -Q ã trình m c tiêu qu c gia v l i NN&PTNT các t nh, có c a nư c s ch và v sinh môi thành ph , và các B , TTCP; trư ng nông thôn ngành liên quan 3 Xây d ng m i Chương C c Kinh t Các B : KH& T, TC, Quý -Q c a trình m c tiêu qu c gia v h p tác và TN&MT, GTVT, XD, II/2009 TTCP; xây d ng nông thôn m i Phát tri n CT, LD&TBXH, GD- nông thôn T, Y t , TT&TT, UBDT, UBND các t nh, thành ph II XÂY D NG, TH C HI N ÁN CHI N LƯ C VÀ QUY HO CH PHÁT TRI N NÔNG NGHI P NÔNG THÔN N 2020 A CÁC ÁN CHI N LƯ C 1 án phát tri n nông V K Các V /C c, các B Quý -Q c a nghi p nông thôn n năm ho ch Ngành, UBND các t nh, II/2009 TTCP; 2020 S NNPTNT 2 án phát tri n ngành C c tr ng C c CBTMNLTS&NM, Quý I/2009 - Q c a tr ng tr t c nư c n năm tr t các S NNPTNT, các BNN; 2020 Hi p h i Chuyên ngành liên quan 3 án phát tri n Th y s n C c Khai C c NTTS, UBND, S Quý -Q c a n năm 2020 thác và B o NN và PTNT các t nh, II/2009 TTCP; v ngu n l i thành ph , các Vi n và Th y s n B , ngành liên quan 4 Chi n lư c phát tri n th y C c Th y Các V , C c, UBND, Quý I/2009 - Q c a Vi t Nam n 2020 và t m l i S NN và PTNT các TTCP; nhìn n 2050; t nh, thành ph , các Vi n và B , ngành liên quan 5 án phát tri n ngành C c Ch Các V , C c, UBND, Quý -Q c a mu i n năm 2020 bi n thương S NN và PTNT các II/2009 TTCP; m i nông t nh, thành ph , các lâm th y s n Vi n và B , ngành liên và ngh quan mu i 6 án phát tri n công C c Ch Các V , C c, UBND, Quý -Q c a nghi p ch bi n nông lâm bi n thương S NN và PTNT các II/2009 TTCP; th y s n và ngành ngh m i nông t nh, thành ph , các nông thôn n năm 2020 lâm th y s n Vi n và B , ngành liên và ngh quan mu i 7 Rà soát, i u ch nh, b C c Th y Các V , C c, UBND, Quý -Q c a
 7. sung chi n lư c qu c gia l i S NN và PTNT các IV/2009 TTCP; v c p nư c và v sinh t nh, thành ph , các nông thôn n năm 2020 Vi n và B , ngành liên quan II QUY HO CH 8 Rà soát Quy ho ch chuy n V K Các C c/V , S Quý -Q c a i cơ c u s n xu t nông ho ch NNPTNT IV/2009 TTCP; nghi p n năm 2020 9 Quy ho ch s d ng t lúa C c tr ng V K ho ch, S Quý I/2009 - Q c a n năm 2020, nh hư ng tr t NNPTNT TTCP; n 2030 10 Rà soát Quy ho ch t ng C c Th y C c ê i u và Phòng Quý -Q c a th th y l i ng b ng l i ch ng l t bão, UBND, IV/2010 TTCP; Sông C u Long trong i u S NN&PTNT các t nh, ki n bi n i khí h u nư c thành ph , các Vi n và bi n dâng các B ngành liên quan. 11 Quy ho ch t ng th th y C c Th y C c ê i u và Phòng Quý -Q c a l i ng b ng Sông H ng l i ch ng l t bão, UBND, IV/2010 TTCP; trong i u ki n bi n i S NN&PTNT các t nh, khí h u nư c bi n dâng thành ph , các Vi n và các B ngành liên quan. 12 Quy ho ch t ng th th y C c Th y C c ê i u và Phòng Quý -Q c a l i khu v c mi n Trung l i ch ng l t bão, UBND, IV/2010 TTCP; trong i u ki n bi n i S NN&PTNT các t nh, khí h u nư c bi n dâng thành ph , các Vi n và các B ngành liên quan. 13 Rà soát quy ho ch các lo i C c tr ng V K ho ch, S Quý -Q c a cây tr ng v t nuôi ch l c tr t, C c NN&PTNT các t nh, IV/2010 TTCP; Chăn nuôi, thành ph NTTS 14 Hoàn thành rà soát quy C c Lâm V K ho ch, S Quý I/2009 - Q c a ho ch 3 lo i r ng nghi p, NN&PTNT các t nh, TTCP; Ki m Lâm thành ph III XÂY D NG VÀ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN CHUYÊN N 2020 3.1. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN V PHÁT TRI N S N XU T NÔNG LÂM NGƯ NGHI P 1 án an ninh lương th c C c tr ng V K ho ch, C c Chăn Quý - Ngh qu c gia tr t nuôi, C c NTTS, KT và II/2009 nh c a BVNLTS, UBND, S Chính NN và PTNT các t nh, ph tp, các B : KH& T, TC, TN&MT, CT
 8. 2 án b o v và phát tri n C c Lâm Các V , C c, Vi n và Quý -Q c a r ng nghi p các b , ngành liên quan II/2009 TTCP; 3 Chương trình phát tri n C c NTTS Các V , C c, Vi n, Quý -Q c a nuôi tr ng th y s n n Trư ng các B : KH- II/2009 TTCP; 2020 CN, KH T, TC, Công thương 4 Chương trình t ng th khai C c Khai Các V , C c, Vi n, Quý -Q c a thác và b o v ngu n l i thác và B o Trư ng các B : KH- IV/2008 TTCP; th y s n n 2020 v ngu n l i CN, KH T, TC, Công Th y s n thương 5 án Phát tri n thương C c Ch Các V , c c, UBND, S Quý I/2009 - Q c a m i nông lâm th y s n và bi n thương NN&PTNT các t nh, TTCP; ngành ngh nông thôn m i nông thành ph , các Vi n và lâm th y s n các B ngành liên quan. và ngh mu i 3.2. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN PHÁT TRI N NÔNG THÔN, XÓA ÓI GI M NGHÈO 6 Chương trình s p x p, n C c Kinh t Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a nh dân cư n 2020 h p tác và B : NN&PTNT, KH- II/2009 TTCP; Phát tri n CN, KH& T, TC và nông thôn các b , ngành liên quan. 7 án phát tri n mô hình C c Kinh t Các V , C c, Vi n, Quý -Q c a liên k t s n xu t gi a h h p tác và Trư ng các B : KH- III/2009 TTCP; nông dân v i các thành Phát tri n T, TC, CT, TNMT, ph n kinh t nông thôn nông thôn KHCN, H i nông dân (trang tr i, HTX, DN khoa Vi t Nam, liên minh h c, thương m i, Hi p h i HTX, các H i ngh ngành hàng) nghi p 8 án phát tri n kinh t C c Kinh t Các V , C c, Vi n, Quý -Q c a h p tác trong nông nghi p h p tác và Trư ng các B : KH- III/2009 TTCP; Phát tri n T, TC, liên minh nông thôn HTX, các H i ngh nghi p 9 án i m i nông lâm Ban UBND, S NN&PTNT Quý -Q c a trư ng qu c doanh M&QLDN các t nh II/2009 TTCP; 3.3. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG NÔNG THÔN 10 Chương trình an toàn h C c Th y Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a ch a nư c n 2020 l i B : NN&PTNT, KH- II/2009 TTCP; CN, KH& T, TC và các b , ngành liên quan. 11 Chương trình nâng cao C c Th y Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a hi u qu qu n lý và khai l i B : NN&PTNT, KH- III/2009 TTCP;
 9. thác các công trình th y CN, KH& T, TC và l i các b , ngành liên quan. 12 Rà soát, i u ch nh C c Khai Các V , C c, UBND, Quý -Q c a Chương trình u tư Khu thác và S NN&PTNT các t nh, III/2009 TTCP; neo u tránh trú bão t u BVNLTS thành ph , các Vi n và thuy n ngh cá n 2020 các B , ngành liên quan. 13 Chương trình u tư c ng C c Khai Các V , C c, UBND, Quý I/2009 - Q c a cá, b n cá, ch cá, khu h u thác và S NN&PTNT các t nh, TTCP; c n ngh cá n 2020 BVNLTS thành ph , các Vi n và các B , ngành liên quan. 3.4. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ÁN PHÁT TRI N NGHIÊN C U VÀ NG D NG KHOA H C CÔNG NGH , NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH VÀ H I NH P KINH T QU C T 14 án phát tri n nông V Khoa Các V , C c, Vi n Quý I/2009 - Q c a nghi p công ngh cao h c Công trư ng, các B KH-CN, TTCP; ngh môi KH& T, TC trư ng 15 án nâng cao năng l c V Khoa Các C c, V , Vi n, các Quý -Q c a nghiên c u, ng d ng, h c Công B KH-CN, KH& T, II/2009 TTCP; chuy n giao khoa h c ngh môi CT, TC công ngh và ti n b k trư ng thu t trong nông nghi p 16 án phát tri n gi ng cây V K Các C c, V , Vi n, Các Quý I/2009 - Q c a nông, lâm nghi p, v t nuôi ho ch B NN&PTNT, KH- TTCP; và th y s n CN, KH& T, TC và UBND các t nh, thành ph 17 Tri n khai Chương trình V Khoa Các C c, V , Vi n, Các -Q ã tr ng i m phát tri n và h c Công B NN&PTNT, KH- có c a ng d ng công ngh sinh ngh môi CN, KH& T, TC và TTCP; h c trong Nông nghi p trư ng UBND các t nh, thành ph 18 án khuy n nông, Trung tâm Các C c, V , Vi n, Các Quý I/2009 - Q c a khuy n lâm, khuy n ngư Khuy n B : KH-CN, KH T, TTCP; n 2020 nông TC, N i v khuy n ngư Qu c gia 19 án tăng cư ng qu n lý C c Qu n lý Các V , C c, Vi n, Quý I/2009 - Q c a ch t lư ng nông lâm th y ch t lư ng Trư ng thu c B và các TTCP; s n, m b o an toàn v nông lâm B ngành liên quan sinh th c phN m n 2015, s n và th y nh hư ng 2020 s n
 10. 20 Rà soát, b sung án C cB ov Các ơn v thu c B , Quý -Q c a tăng cư ng năng l c h th c v t Các S NN và PTNT, II/2009 BNN; th ng qu n lý Nhà nư c các B ngành liên quan ngành B o v th c v t n 2020 21 án tăng cư ng năng l c C c Thú y Các ơn v thu c B , Quý -Q c a h th ng qu n lý Nhà nư c Các S NN và PTNT, II/2009 TTCP; chuyên ngành v Thú y các B ngành liên quan 22 Chương trình qu c gia v C c Thú y Các V , C c, Vi n, S Quý -Q c a kh ng ch , thanh toán và các b ngành liên III/2009 TTCP; b nh nguy hi m gia súc, quan gia c m có nguy cơ lây sang ngư i 23 án cơ gi i hóa và gi m C c Ch Các V , C c thu c B Quý I/2009 - Q c a t n th t sau thu ho ch bi n thương và Các b ngành liên TTCP; trong nông nghi p t i năm m i nông quan 2020 lâm th y s n và ngh mu i 3.5. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÁN B O V MÔI TRƯ NG 24 Chương trình b o v và c i V Khoa Các V , C c, Vi n, Quý -Q c a thi n môi trư ng nông h c công Trư ng, các b : II/2009 TTCP; nghi p, nông thôn t i năm ngh và Môi TN&MT, KH- T, TC 2020 trư ng 3.6. NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÁN V PHÒNG CH NG THIÊN TAI VÀ THÍCH NG V I S BI N I KHÍ H U 25 Chương trình xây d ng ê C c ê i u Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a bi n n 2020 và phòng B : NN&PTNT, KH- II/2009 TTCP; ch ng l t CN, KH& T, TC và bão các b , ngành liên quan 26 Chương trình nâng c p h C c ê i u Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a th ng ê sông t i năm và phòng B : NN&PTNT, KH- II/2009 TTCP; 2020 ch ng l t CN, KH& T, TC và bão các b , ngành liên quan 27 án qu n lý r i ro thiên C c ê i u Các V , C c, Vi n và Quý -Q c a tai ưa vào c ng ng và phòng các b , ngành liên quan II/2009 TTCP; ch ng l t bão 28 Chương trình ch ng s t l C c ê i u Các V , C c, Vi n, các Quý -Q c a sông, su i, b bi n n và phòng B : NN&PTNT, KH- III/2009 TTCP; 2020 ch ng l t CN, KH& T, TC và bão các b , ngành liên quan 3.7. NHÓM CHƯƠNG TRÌNH, ÁN NÂNG CAO NĂNG L C QU N LÝ NHÀ NƯ C
 11. 29 án ki n toàn t ch c, V TCCB, Các V , C c, Vi n, Quý - Ngh b máy qu n lý nhà nư c Văn phòng Trư ng, các B : N i v , II/2009 nh c a ngành nông nghi p B KH- T, TC, KH-CN và Chính UBND các t nh, thành ph ; ph IV. NHÓM CÁC D ÁN LU T 1 Lu t Th y l i C c Th y Các C c, V , Vi n, Quý - Lu t l i UBND các t nh, tp, các IV/2011 B : KH& T, TC, TN&MT, Tư pháp 2 Lu t Nông nghi p V Pháp ch Các ơn v thu c B , 2011 - Lu t Tư pháp và các B ngành liên quan 3 Lu t B o v và ki m d ch C cB ov Các ơn v thu c B , 2010 - Lu t th c v t th c v t các S , UBND các t nh, thành ph , các B Tư pháp và B ngành liên quan 4 Lu t Thú y C c Thú y, Các ơn v thu c B , 2010 - Lu t C c Chăn các S , UBND các t nh, nuôi, C c thành ph , các B Tư NTTS pháp và B ngành liên quan 5 Lu t Th c ăn chăn nuôi C c Chăn Các ơn v thu c B , 2010 - Lu t nuôi các S , UBND các t nh, thành ph , các B Tư pháp và B ngành liên quan 6 Lu t Phân bón C c Tr ng Các ơn v thu c B , 2010 - Lu t tr t các S , UBND các t nh, thành ph , các B Tư pháp và B ngành liên quan
Đồng bộ tài khoản