Quyết định số 3999/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 3999/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3999/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3999/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 3999/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các s , ban, ngành trên a bàn t nh t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t i T trình s 6102/L TBXH-TTr ngày 10 tháng 8 năm 2009 và T trình s 14/TTr- A30 ngày 18 tháng 08 năm 2009 c a T phó T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i thành ph H Chí Minh. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b .
  2. i u 2. S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 c a y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên c p nh t trình y ban nhân dân thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 trình y ban nhân dân thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này ho c th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - T công tác chuyên trách c a TTgCP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - UBNDTP: các thành viên; Nguy n Thành Tài - UBMTTQVN, các oàn th thành ph ; - VPUB: VPCP; - Thành viên T công tác th c hi n án 30 TP; - Các phòng chuyên viên; - Trung tâm Công báo thành ph ; - Lưu: VT, (VX/nh) TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3999/Q -UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh) Ph n 1. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH H CHÍ MINH
  3. STT Tên th t c hành chính I. LĨNH V C LAO NG, TI N LƯƠNG, TI N CÔNG 1 Th t c Khai trình s d ng lao ng 2 Th t c Khai trình s d ng lao ng ( i v i doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c nhà hàng, c a hàng ăn u ng, vũ trư ng, massage, karaoke, khách s n, nhà tr ) 3 Th t c Báo cáo tăng lao ng 4 Th t c Báo cáo tăng lao ng ( i v i doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c nhà hàng, c a hàng ăn u ng, vũ trư ng, massage, karaoke, khách s n, nhà tr ) 5 Th t c Báo cáo gi m lao ng 6 Th t c Báo cáo gi m lao ng ( i v i doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c nhà hàng, c a hàng ăn u ng, vũ trư ng, massage, karaoke, khách s n, nhà tr ) 7 Th t c ăng ký c p s lao ng 8 Th t c Báo cáo danh sách trích ngang v ngư i nư c ngoài 9 Th t c Báo cáo tình hình s d ng lao ng nư c ngoài 10 Th t c C p m i gi y phép ho t ng lao ng i v i trư ng h p ngư i nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam cung c p d ch v theo h p ng 11 Th t c C p l i gi y phép lao ng 12 Th t c C p thêm gi y phép lao ng 13 Th t c C p m i gi y phép ho t ng lao ng i v i trư ng h p ngư i nư c ngoài di chuy n trong n i b doanh nghi p nư c ngoài có hi n di n thương m i t i Vi t Nam 14 Th t c Báo cáo danh sách trích ngang ngư i nư c ngoài i v i ngư i nư c ngoài là h c sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân c a ngư i nư c ngoài làm vi c t i các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n c a các t ch c qu c t thu c h th ng liên hi p qu c, các t ch c khu v c, ti u khu v c; ngư i giúp vi c gia ình c a ngư i nư c ngoài; ngư i nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam không theo các hình th c th c hi n h p ng lao ng, di chuy n trong n i b doanh nghi p có hi n di n thương m i t i Vi t Nam, th c hi n các lo i h p ng v kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c k thu t, văn hóa, th thao, giáo d c, y t , th c hi n cung c p d ch v theo h p ng, chào bán d ch v , ngư i nư c ngoài i di n cho t ch c phi chính ph nư c ngoài ư c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có nhu c u làm vi c cho các doanh nghi p, t ch c, cá nhân t i Vi t Nam 15 Th t c Gia h n gi p phép lao ng 16 Th t c C p m i gi y phép ho t ng lao ng cho ngư i nư c ngoài ư c t ch c, doanh nghi p t i Vi t Nam tuy n d ng theo hình th c h p ng lao ng 17 Th t c C p m i gi y phép ho t ng lao ng i v i trư ng h p ngư i nư c ngoài i di n cho t ch c phi chính ph nư c ngoài ư c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam 18 Th t c C p m i gi y phép ho t ng lao ng i v i trư ng h p ngư i nư c
  4. ngoài vào Vi t Nam th c hi n các các lo i h p ng (không ph i h p ng lao ng) 19 Th t c C p gi y phép gi i thi u vi c làm cho doanh nghi p 20 Th t c C p gi y phép gi i thi u vi c làm cho chi nhánh c a doanh nghi p 21 Th t c Gia h n gi y phép gi i thi u vi c làm 22 Th t c Thành l p m i trung tâm gi i thi u vi c làm c a thành ph 23 Th t c Thành l p l i trung tâm gi i thi u vi c làm c a thành ph 24 Th t c Th a thu n thành l p trung tâm gi i thi u vi c làm 25 Th t c ăng ký Th a ư c lao ng t p th 26 Th t c ăng ký N i quy lao ng. 27 Th t c ăng ký cá nhân i lao ng nư c ngoài 28 Th t c ăng ký làm thêm gi t trên 200 n 300 gi trong 1 năm 29 Th t c Xác nh n doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n . 30 Th t c ăng ký tiêu chuNn viên ch c chuyên môn, nghi p v trong doanh nghi p nhà nư c 31 Th t c ThNm nh danh sách lao ng c a doanh nghi p ngh vi c sau c ph n hóa 32 Th t c ThNm nh phương án lao ng dôi dư 33 Th t c Ch ng nh n Cơ s d y ngh dành riêng cho ngư i tàn t t 34 Th t c Duy t c p v n h tr ho c d án vay v n cho cơ s d y ngh dành riêng cho ngư i tàn t t 35 Th t c Ch ng nh n Cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t 36 Th t c Duy t c p v n h tr ho c d án vay v n cho Cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t 37 Th t c Ch ng nh n Doanh nghi p có ngư i tàn t t tham gia cao hơn t l quy nh 38 Th t c Duy t c p v n h tr ho c d án vay v n cho Doanh nghi p có ngư i tàn t t tham gia cao hơn t l quy nh 39 Th t c ăng ký thang lương, b ng lương II. LĨNH V C D Y NGH 1 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i cơ s giáo d c có ho t ng d y ngh ; doanh nghi p, h p tác xã, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có ho t ng d y ngh trình sơ c p 2 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh i v i cơ s giáo d c có ho t ng d y ngh ; doanh nghi p, h p tác xã, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có ho t ng d y ngh trình sơ c p 3 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng trung
  5. c p ngh , trung tâm d y ngh công l p 4 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p 5 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh có v n u tư nư c ngoài 6 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh có v n u tư nư c ngoài 7 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tư th c 8 Th t c C p gi y ch ng nh n ăng ký b sung ho t ng d y ngh i v i trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tư th c 9 Th t c Thành l p trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p l i trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác) 10 Th t c Thành l p m i trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh công l p thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p) 11 Th t c Thành l p trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh tư th c có 1 thành viên góp v n trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p l i trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác) 12 Th t c Thành l p m i trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh tư th c do 1 thành viên góp v n thành l p m i trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương) 13 Th t c Thành l p trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh tư th c có 2 thành viên góp v n tr lên trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p trên cơ s nâng c p t trung tâm d y ngh ho c các cơ s giáo d c khác) 14 Th t c Thành l p m i trư ng trung c p ngh ( i v i trư ng trung c p ngh tư th c có 2 thành viên góp v n tr lên trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương) 15 Th t c Thành l p trung tâm d y ngh tư th c do 1 thành viên góp v n 16 Th t c Thành l p trung tâm d y ngh tư th c có t 2 thành viên góp v n tr lên 17 Th t c Thành l p trung tâm d y ngh công l p III. LĨNH V C NGƯ I CÓ CÔNG 1 Th t c L p h sơ th c hi n ch i v i Anh hùng L c lư ng vũ trang và Anh hùng Lao ng trong kháng chi n 2 Th t c L p h sơ th c hi n ch B o hi m y t 3 Th t c Th c hi n ch hư ng mai táng phí i v i ngư i có công v i cách m ng t tr n 4 Th t c Th c hi n ch hư ng mai táng phí và tr c p m t l n i v i ngư i có công v i cách m ng t tr n
  6. 5 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng t tr n 6 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i có công giúp cách m ng 7 Th t c L p h sơ c p ti n mua phương ti n tr giúp, d ng c ch nh hình 8 Th t c L p h sơ ưu ãi giáo d c, ào t o 9 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c 10 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng, ngư i ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày, ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c ch t trư c ngày 1/1/1995 11 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c 12 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng ngư i ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày 13 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh 14 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i b nh binh 15 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ư c phong t ng, truy t ng danh hi u vinh d Nhà nư c “Bà m Vi t Nam anh hùng” 16 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (cán b thu c b , ban, ngành, oàn th trung ương) 17 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 (thoát ly) 18 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 (không thoát ly) 19 Th t c L p h sơ th c hi n ch ưu ãi i v i li t s và thân nhân li t s 20 Th t c Gi i thi u di chuy n h sơ ngư i có công 21 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i quân nhân, công an nhân dân, cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c, công nhân viên ch c qu c phòng, công an tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t ngày 20/7/1954 n 30/4/1975, v gia ình t ngày 31/12/1976 tr v trư c, chưa ư c hư ng m t trong các ch ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng và ch hưu trí hàng tháng. 22 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i thân nhân c a quân nhân, công an nhân dân, cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c, công nhân viên ch c qu c phòng, công an tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t ngày 20/7/1954 n 30/4/1975, v gia ình t ngày 31/12/1976 tr v trư c, chưa ư c hư ng m t trong các ch ph c viên,
  7. xu t ngũ, thôi vi c, b nh binh, m t s c lao ng hàng tháng và ch hưu trí hàng tháng. 23 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i Cán b dân chính ng mi n Nam thoát ly ho t ng cách m ng t i các chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 do các t ch c ng, chính quy n cách m ng t c p huy n (qu n) tr lên qu n lý, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ã v gia ình (không ph i ang công tác). 24 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i H s quan, chi n s quân i nhân dân, công an nhân dân tham gia chi n u, ho t ng các chi n trư ng B, C, K sau ó tr thành ngư i hư ng lương t ngày 30/4/1975 tr v trư c, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ã v gia ình (không ph i ang công tác). 25 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i Thanh niên xung phong hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ư c c vào chi n trư ng B, C, K ho c khi i chi n trư ng hư ng sinh ho t phí sau ó tr thành ngư i hư ng lương trong chi n trư ng t ngày 30/4/1975 tr v trư c, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ã v gia ình (không ph i ang công tác). 26 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i Cán b dân chính ng mi n Nam thoát ly ho t ng cách m ng t i các chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 do các t ch c ng, chính quy n cách m ng t c p huy n (qu n) tr lên qu n lý, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ang công tác 27 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i H s quan, chi n s quân i nhân dân, công an nhân dân tham gia chi n u, ho t ng các chi n trư ng B, C, K sau ó tr thành ngư i hư ng lương t ngày 30/4/1975 tr v trư c, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ang công tác. 28 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i Thanh niên xung phong hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ư c c vào chi n trư ng B, C, K ho c khi i chi n trư ng hư ng sinh ho t phí sau ó tr thành ngư i hư ng lương trong chi n trư ng t ngày 30/4/1975 tr v trư c, không có thân nhân ch y u (v ho c ch ng; b ,m , b nuôi, m nuôi; con , con nuôi h p pháp) ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c nh n tr c p B, C, K ang công tác 29 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i ngư i có th i gian công tác là h s quan, chi n sĩ quân i, công an tham gia chi n u, ho t ng các chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 nhưng không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c ã v gia ình (không ph i ang công tác) ã ư c hư ng ch ho c ã l p h sơ hư ng ch theo quy nh t i Ngh nh s 23/1999/N -CP ho c Quy t nh s
  8. 290/2005/Q -TTg 30 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i ngư i có th i gian công tác là h s quan, chi n sĩ quân i, công an tham gia chi n u, ho t ng các chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 nhưng không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c ã v gia ình (không ph i ang công tác) ã ư c hư ng ch ho c ã l p h sơ hư ng ch theo quy nh t i Ngh nh s 23/1999/N -CP ho c Quy t nh s 290/2005/Q -TTg 31 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i ngư i có th i gian công tác là cán b xã (phư ng) ho t ng mi n Nam, tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c t tháng 7/1954 n 30/4/1975 hi n ang công tác 32 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i ngư i có th i gian công tác là cán b xã (phư ng) ho t ng mi n Nam, tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c t tháng 7/1954 n 30/4/1975 ã v gia ình (hi n không ang công tác) 33 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i thân nhân ngư i có th i gian công tác là h s quan, chi n sĩ quân i, công an tham gia chi n u, ho t ng các chi n trư ng B, C, K trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 nhưng không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng mi n B c ã v gia ình (không ph i ang công tác) ã ư c hư ng ch ho c ã l p h sơ hư ng ch theo quy nh t i Ngh nh s 23/1999/N -CP ho c Quy t nh s 290/2005/Q -TTg 34 Th t c Th c hi n b sung ch tr c p 1 l n i v i thân nhân ngư i có th i gian công tác là cán b xã (phư ng) ho t ng mi n Nam, tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c t tháng 7/1954 n 30/4/1975 ã v gia ình (hi n không ang công tác) 35 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i ngư i có th i gian công tác là Du kích thôn, p mi n Nam tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 36 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i thân nhân ngư i có th i gian công tác là Du kích thôn, p mi n Nam tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n 30/4/1975 37 Th t c Th c hi n ch b o hi m y t i v i quân nhân, công an nhân dân, cán b , công nhân viên ch c, công nhân viên ch c qu c phòng, công an, cán b dân chính ng, thanh niên xung phong, dân quân, du kích t p trung, ngư i ngh vi c hư ng ch m t s c lao ng tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c t ngày 30/4/1975 tr v trư c 38 Th t c Th c hi n ch mai táng phí i v i quân nhân, công an nhân dân, cán b , công nhân viên ch c, công nhân viên ch c qu c phòng, công an, cán b dân chính ng, thanh niên xung phong, dân quân, du kích t p trung, ngư i ngh vi c hư ng ch m t s c lao ng t tr n không thu c i tư ng hư ng ch mai táng phí theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o hi m xã h i và chính sách ngư i có công 39 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n iv i
  9. a. Dân quân mi n B c ư c t ch c thành ơn v t p trung, thư ng xuyên, tr c ti p làm nhi m v chi n u, ph c v chi n u do c p huy n, t nh t ch c, qu n lý ho c giao cho c p xã qu n lý nhưng ư c t ch c theo yêu c u tác chi n c a huy n, t nh trong kho ng th i gian t tháng 8/1964 n tháng 01/1973. b. Du kích mi n Nam ư c t ch c thành ơn v t p trung, thư ng xuyên làm nhi m v chi n u, ph c v chi n u, công tác do c p y ng xã, liên xã tr lên t ch c, qu n lý (bao g m c du kích m t) trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n tháng 4/1975. c. L c lư ng m t do các t ch c ng, quân s , công an có thNm quy n t ch c, giao nhi m v ho t ng trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n tháng 4/1975 chi n trư ng B, C, K 40 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i thân nhân c a a. Dân quân mi n B c ư c t ch c thành ơn v t p trung, thư ng xuyên, tr c ti p làm nhi m v chi n u, ph c v chi n u do c p huy n, t nh t ch c, qu n lý ho c giao cho c p xã qu n lý nhưng ư c t ch c theo yêu c u tác chi n c a huy n, t nh trong kho ng th i gian t tháng 8/1964 n tháng 01/1973. b. Du kích mi n Nam ư c t ch c thành ơn v t p trung, thư ng xuyên làm nhi m v chi n u, ph c v chi n u, công tác do c p y ng xã, liên xã tr lên t ch c, qu n lý (bao g m c du kích m t) trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n tháng 4/1975. c. L c lư ng m t do các t ch c ng, quân s , công an có thNm quy n t ch c, giao nhi m v ho t ng trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 n tháng 4/1975 chi n trư ng B, C, K 41 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i Dân quân t p trung tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c thu c 07 xã giáp ranh bên b B c sông B n H i trên vĩ tuy n 17 (g m các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã n m trong khu phi quân s (g m các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Th ch, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hi n, Vĩnh Th y) c a huy n Vĩnh Linh, t nh Qu ng Tr trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 cho n khi gi i th v gia ình 42 Th t c Th c hi n ch tr c p 1 l n i v i thân nhân c a Dân quân t p trung tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c thu c 07 xã giáp ranh bên b B c sông B n H i trên vĩ tuy n 17 (g m các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã n m trong khu phi quân s (g m các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Th ch, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hi n, Vĩnh Th y) c a huy n Vĩnh Linh, t nh Qu ng Tr trong kho ng th i gian t tháng 7/1954 cho n khi gi i th v gia ình 43 Th t c Th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (cán b thoát ly thu c t nh, thành ph ) 44 Th t c Th c hi n ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (cán b cơ s
  10. thu c t nh, thành ph ) IV. LĨNH V C B O TR XÃ H I 1 Th t c Thành l p cơ s b o tr xã h i 2 Th t c Thành l p cơ s b o tr xã h i ngoài công l p c a t ch c, oàn th , tôn giáo thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph 3 Th t c Thành l p cơ s b o tr xã h i ngoài công l p khác thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph 4 Th t c Gi i th cơ s b o tr xã h i 5 Th t c Ti p nh n ngư i vào cơ s b o tr xã h i 6 Th t c Thanh toán h c phí và ti n cơ s v t ch t cho trư ng ti u h c, trư ng ph thông cơ s , trung tâm giáo d c thư ng xuyên thu c phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n và trư ng ti u h c, trư ng ph thông cơ s ngoài công l p có h c sinh thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph 7 Th t c Thanh toán h c phí và ti n cơ s v t ch t cho trư ng ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên thu c S Giáo d c và ào t o thành ph ; trư ng ph thông trung h c ngoài công l p có h c sinh thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph 8 Th t c Thanh toán h c phí cho trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p thu c S Giáo d c và ào t o thành ph có sinh viên thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph . 9 Th t c Thanh toán h c phí cho trư ng i h c, cao ng không thu c S Giáo d c và ào t o thành ph có sinh viên thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph . 10 Th t c Thanh toán h c phí cho trư ng i h c, cao ng có ào t o ngh h sơ c p, trung c p chuyên nghi p không thu c h th ng cơ s d y ngh do H i ng qu n lý qu 156 ch nh có ngư i lao ng thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph h c ngh 11 Th t c Thanh toán h c phí cho cơ s d y ngh do H i ng qu n lý qu 156 thành ph ch nh, cơ s d y ngh sơ c p có ngư i lao ng thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph h c ngh 12 Th t c Thanh toán h c phí cho doanh nghi p d y ngh nh n d y ngh cho ngư i lao ng thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph 13 Th t c Thanh toán sinh ho t phí cho ngư i h c ngh thu c di n h có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph
Đồng bộ tài khoản