Quyết định số 40/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 40/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện Chương trình Phát triển Nông thôn Miền núi Việt Nam - Thuỵ Điển do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2000/QĐ-BNN-TCCB

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 40/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà N i, ngày 13 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN MI N NÚI VI T NAM - THU ĐI N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a ông Trư ng ban qu n lý các d án Lâm nghi p và Giám đ c đi u hành chương trình H p tác Phát tri n nông thôn Mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n. Theo đ ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành quy ch t ch c th c hi n Chương trình Phát tri n Nông thôn mi n núi Vi t nam - Thu đi n kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Ban ch c năng có liên quan c a B , thành viên Chương trình Phát tri n Nông thôn Mi n núi Vi t nam - Th y Đi n, Trư ng Ban qu n lý các d án Lâm nghi p, Giám đ c đi u hành chương trình và các Giám đ c d án thu c Chương trình Phát tri n Nông thôn Mi n núi Vi t Nam - Th y đi n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Nơi nh n: TH TRƯ NG Như đi u 3 UBND các t nh có chương trình B Tài chính B K ho ch đ u tư Lưu Văn thư, TCCB Nguy n Văn Đ ng QUY CH T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN MI N NÚI VI T NAM- THU ĐI N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 40/2000/QĐ-BNN-TCCBNgày13/04/2000 c a B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) Chương 1
 2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Nh ng căn c đ xây d ng quy ch : Quy ch t ch c th c hi n Chương trình Phát tri n nông thôn Mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n, đư c xây d ng trên cơ s các văn b n sau: Quy t đ nh s : 101-1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 3 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c l i Ban Qu n lý d án vi n tr lâm nghi p và đ i tên thành Ban qu n lý các d án lâm nghi p. Văn ki n chương trình tháng 5 năm 1996 và Hi p đ nh v H p tác phát tri n nông thôn mi n núi gi a Chính ph Vi t Nam và Vương qu c Thu Đi n kí ngaỳ 22/8/1996 Quy t đ nh s 178 NN-TCCB/QĐ ngày 12/2/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v thành l p Ban Chương trình Phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n. Quy đ nh s 4773 BNN-BCT, ngày 24/12/1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v quy đ nh đ nh m c chi tiêu trong Chương trình Phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n. Văn b n s 1.5.3-1, ngày 14/10/1997 c a Cơ quan h p tác phát tri n qu c t c a Thu Đi n t i Hà N i (g i t t là SIDA) v chi phí ph c p cho cán b ho t đ ng chương trình xã và thôn b n. Khuôn kh chính sách và chi n lư c c a Chương trình Phát tri n Nông thôn mi n núi Vi t Nam - Th y Đi n, tháng 9 năm 1998. Đi u 2: Đi u hành chương trình. Chương trình Phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n (MRDP) đư c t ch c đi u hành th ng nh t t Trung ương ( B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ) đ n 5 t nh vùng chương trình ho t đ ng (t nh, huy n, xã, thôn b n thu c t nh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th , D án tăng cư ng năng l c tư v n c p B , đi u ph i ngành, nghiên c u chi n lư c ) theo hư ng phân c p qu n lý cho các c p d án đ m b o ho t đ ng chương trình đúng ti n đ và đ t hi u q a. Chương 2 T CH C QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CH C NĂNG NHI M V QU N LÝ C A CÁC C P THU C CHƯƠNG TRÌNH M C1:T CH C C P QU N LÝ TRUNG ƯƠNG Đi u 3: Ban chương trình. - Ban Chương trình đư c thành l p theo quy t đ nh s 178 NN-TCCB/QĐ ngày 12-2-1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NN&PTNT), Ban Chương trình ch u trách nhi m trư c B NN&PTNT v t ch c th c hi n n i dung Hi p đ nh đã ký k t gi a hai Chính ph Vi t Nam và Thu Đi n. Cơ c u thành viên Ban Chương trình g m: + Th trư ng B NN & PTNT Trư ng Ban + Phó Ch t ch UBND t nh Lào Cai Thành viên + Phó Ch t ch UBND t nh Hà Giang Thành viên
 3. + Phó Ch t ch UBND t nh Yên Bái Thành viên + Phó Ch t ch UBND t nh Tuyên Quang Thành viên + Phó Ch t ch UBND t nh Phú Th Thành viên + V trư ng v HTQT B NN và PTNT Thành viên + Trư ng Ban QL các D án lâm nghi p Thành viên + Giám đ c đi u hành chuơng trình Thành viên thư ng tr c − Ban Chương trình có các ch c năng nhi m v sau đây: − Là cơ quan đ u m i ti p xúc và làm vi c v i T ch c h p tác phát tri n qu c t c a Th y Đi n (sau đây g i t t là SIDA) v vi c th c hi n chương trình theo hi p đ nh và nh ng chi n lư c phát tri n m i, có liên quan đ n chương trình. − Qu n lý ngu n vi n tr c a Thu đi n và ngu n đ i ng Vi t Nam, phân b các ngu n v n đó theo các cam k t v i SIDA và các quy đ nh c a Nhà nư c, theo đúng k ho ch và m c tiêu c a chương trình. − Quy t đ nh (ho c đ ngh c p có th m quy n quy t đ nh) các chi n lư c chính sách phát tri n thu c Chương trình Phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n, quy t đ nh k ho ch ho t đ ng hàng năm và ch đ o đi u ph i th c hi n k ho ch đó. − Qu n lý, ch đ o và giám sát th c hi n chương trình và các d án. − T ch c ki m tra đánh giá các m t hi u qu kinh t , xã h i, b o v môi trư ng c a chương trình. − T ng h p quy t toán ngân sách hàng năm và k t thúc chương trình v i B NN&PTNT, B Tài chính và SIDA . − Báo cáo ho t đ ng m i m t c a chương trình 6 tháng 1 l n trình B trư ng B NN&PTNT và các cơ quan h u quan c a Nhà nư c. T ng k t đánh giá toàn di n ho t đ ng c a chương trình, tài li u hoá và ph bi n các k t qu , kinh nghi m ho t đ ng. Đi u 4: Văn phòng chương trình 1. Văn phòng Ban Chương trình là b ph n thư ng tr c, giúp Ban Chương trình qu n lý ch đ o, đi u hành, h tr k thu t cho các ho t đ ng chương trình và các d án theo m c tiêu c a chương trình. Văn phòng chương trình có: Giám đ c đi u hành chương trình (Do B NN&PTNT b nhi m) là U viên thư ng tr c c a Ban Chương trình và có các b ph n: k ho ch, k toán, k thu t, hành chính. 2. Ch c năng nhi m v c a Văn phòng Ban Chương trình: a. Hư ng d n xây d ng K ho ch ho t đ ng hàng năm t ng h p k ho ch đó và trình Ban Chương trình thông qua, làm cơ s cho B và SIDA đàm phán quy t đ nh và t ch c th c hi n, ki m tra giám sát th c hi n k ho ch. b. Đư c u quy n c a Trư ng Ban chương trình, tr c ti p gi i quy t m i công vi c liên quan đ n các ho t đ ng đ i n i, đ i ngo i nh m đ m b o chương trình th c hi n đúng ti n đ , và các cam k t theo hi p đ nh đã ký. Báo cáo k t qu th c hi n và nh ng v n đ ph i xin ý ki n gi i quy t v i Trư ng Ban chương trình.
 4. c. Qu n lý ho t đ ng tài chính, th c hi n theo k ho ch đã phê duy t, đúng quy đ nh c a Nhà nư c, t ng h p quy t toán hàng năm và k t thúc hi p đ nh, báo cáo ho t đ ng tài chính theo quy đ nh. d. Chu n b n i dung các cu c h p đ nh kỳ v i SIDA, c a Ban Chương trình, các cu c h p, h i th o, t p hu n c a chương trình, các đoàn làm vi c chuyên đ c a SIDA..v.v... Ph i h p ch t ch các ho t đ ng c a Nhóm c v n thu c Công ty tư v n s d ng có hi u qu đ i ngũ c v n c a chương trình nh m th c hi n m c tiêu c a hi p đ nh. g. Qu n lý s d ng hi u qu các thi t b v t tư ph c v đúng m c đích ho t đ ng c a chương trình. h. Hư ng d n vi c th c hi n các chính sách và quy đ nh c a Nhà nư c c a ngành. i. So n th o các quy đ nh, chính sách, chi n lư c c a chương trình trình c p th m quy n phê duy t. k, T ch c các l p đào t o, t p hu n, h i th o v chuyên môn nghi p v có liên quan. L. Ki m tra, giám sát, t ng k t đánh giá các ho t đ ng c a các d án và toàn chương trình ( theo đ nh kỳ, có th đ t xu t ) báo cáo Trư ng ban và các ngành liên quan theo đ nh kỳ. m. Kinh phí ho t đ ng c a Ban chương trình và Văn phòng Ban Chương trình (g m đóng góp c a Thu đi n và đóng góp c a Vi t Nam ) đư c th c hi n trên cơ s K ho ch ho t đ ng hàng năm đã phê duy t. Đi u 5. D án tăng cư ng kh năng tư v n c p B . 1. D án tăng cư ng kh năng tư v n c p B là m t d án thu c Chương trình MRDP đ t t i V Chính sách NN&PTNT. D án do lãnh đ o V chính sách NN&PTNT làm giám đ c có các cán b giúp vi c k ho ch, k toán tài chính, k thu t, hành chính. D án có các cán b d án thu c các C c, V liên quan tham gia các ho t đ ng qu n lý d án theo s phân công c a Giám đ c d án, đư c t ch c thành các nhóm công tác. 2. Các đơn v c a B tham gia d án g m: V Chính sách NN&PTNT, C c Khuy n nông khuy n lâm, C c Phát tri n lâm nghi p, C c ch bi n nông lâm s n và NNNT, V T ch c Cán b , Trung tâm Thông tin NN&PTNT, V Tài chính K toán, Ban Vì s ti n b c a ph n , Trư ng Cán b Qu n lý NN-PTNT và Trung tâm Đào t o phát tri n nông thôn vùng Phù Ninh, Văn phòng B NN&PTNT. − Giám đ c d án ch u trách nhi m đi u ph i chung các ho t đ ng và qu n lý ngân sách c a d án theo k ho ch. Các đơn v c a B tham gia D án ch u trách nhi m ch trì tri n khai các ho t đ ng do Giám đ c d án giao căn c vào K ho ch ho t đ ng hàng năm c a d án đã đư c phê duy t. − 4, Nhi m v c a d án : − Xây d ng quy ch chính sách và chi n lư c thu c các lĩnh v c ho t đ ng c a chương trình, trình c p có th m quy n phê duy t. Sau khi đư c phê duy t, ph i h p cùng Văn phòng Ban Chương trình và c v n t ch c t p hu n hư ng d n cho t ng c p ho c toàn chương trình. − Th c hi n ch đ báo cáo ti n đ , báo cáo tài chính, thanh toán, ki m toán quy t toán theo quy đ nh. Đi u 6. Đi u ph i ngành :
 5. Ho t đ ng đi u ph i ngành đ t t i V H p tác qu c t , do Ông V trư ng đi u hành. K ho ch ho t đ ng hàng năm c a đi u ph i ngành đư c B và SIDA phê duy t. Vi c t ch c th c hi n ki m tra. đánh giá, báo cáo theo qui đ nh c a Chương trình. Đi u 7. Nghiên c u chi n lư c: H i đ ng nghiên c u chi n lư c đư c đ t t i V Khoa h c Công ngh và ch t lư ng s n ph m, do Ông V trư ng V KHCN và ch t lư ng s n ph m đi u hành. K ho ch ho t đ ng hàng năm c a d án đư c B và SIDA phê duy t. Vi c t ch c th c hi n, ki m tra, đánh giá, báo cáo theo qui đ nh c a Chương trình. M C 2: T CH C QU N LÝ D ÁN C P Đ A PHƯƠNG. Đi u 8: Ban ch đ o d án t nh có ch c năng nhi m v sau : Ban ch đ o d án t nh do Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND t nh làm Trư ng ban. Thành viên c a Ban g m đ i di n các ban ngành có liên quan c a t nh.Lãnh đ o S NN&PTNT là U viên thư ng tr c kiêm Giám đ c d án t nh do UBND t nh quy t đ nh. 1. Thành viên Ban chương trình các t nh, đ ng th i là Trư ng ban ch đ o d án t nh ch u trách nhi m qu n lý ch đ o vi c t ch c th c hi n và đi u ph i các ngu n l c trong ph m vi t nh. 2. Ban ch đ o d án t nh ch u trách nhi m toàn di n trư c UBND t nh, B NN&PTNT và Ban Chương trình v vi c qu n lý, t ch c th c hi n các m c tiêu nôi dung và k ho ch ho t đ ng hàng năm c a d án t i đ a phương. a. Ban ch đ o d án t nh có ch c năng nhi m v sau : b. Xem xét K ho ch ho t đ ng hàng năm và quy t đ nh v n đ i ng hàng năm c a d án t nh. c. Ch đ o các ban ngành trong t nh, UBND huy n, xã trong vùng d án t ch c th c hi n các ho t đ ng c a d án trên đ a bàn. d. Đi u ph i các ngu n v n và ho t đ ng trên đ a bàn d án e. Xem xét k ho ch tác nghi p c a d án. Ki m tra, đánh giá các ho t đ ng c a Ban qu n lý d án v hi u qu các m t. g.Quy t đ nh giao k ho ch hàng năm cho d án c p t nh, huy n, xã, thôn b n ( theo k ho ch c a B NN&PTNT và SIDA thông báo ). ho c u nhi m cho Ban qu n lý d án t nh giao k ho ch. Quy đ nh, chính sách, t ch c b máy, chi n lư c phát tri n đ m b o cho d án ho t đ ng hi u qu . Đi u 9: Ban qu n lý d án t nh Ban qu n lý d án t nh là cơ quan thư ng tr c, giúp vi c ban ch đ o t nh. Ban qu n lý d án tr c thu c S NN&PTNT 1. Ban qu n lý d án t nh ch u s qu n lý và ch đ o v chuyên môn, nghi p v c a văn phòng chương trình và th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ theo qui đ nh. Ban qu n lý d án t nh có Giám đ c d án do UBND t nh quy t đ nh (là u viên thư ng tr c Ban ch đ o d án t nh) và m t s cán b giúp vi c: k ho ch (đi u ph i viên), k toán, k thu t, hành chính. Có t 7 -9 ngư i, là cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m. Ban qu n lý d án t nh ch u trách nhi m toàn di n trư c Ban ch đ o d án t nh và Văn phòng Ban Chương trình, t ch c th c hi n và qu n lý các ho t đ ng c a d án theo đúng quy đ nh c a chương trình và c a Nhà nư c. a. Ban qu n lý d án t nh có ch c năng nhi m v sau :
 6. b. K ho ch ho t đ ng hàng năm là m t b ph n trong t ng th k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a ngành NN&PTNT c a t nh. Xây d ng k ho ch ho t đ ng hàng năm trình Ban ch đ o t nh xem xét trư c khi trình Ban Chương trình duy t c. T ch c th c hi n k ho ch và ki m tra giám sát ho t đ ng d án theo m c tiêu và k ho ch đư c duy t, b o đ m s d ng kinh phí hi u qu , đúng ti n đ . d. Thư ng tr c giúp vi c cho Ban ch đ o d án t nh, báo cáo đ nh kỳ cho các c p theo quy đ nh. e. Hư ng d n th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c, và Ban chương trình t i các c p huy n, xã, thôn b n. H tr d án c p huy n, xã, thôn b n trong vi c t ch c th c hi n ho t đ ng d án. g. T ch c t p hu n, đào t o cho cán b c p t nh,huy n, xã, thôn b n, ph i h p các c p nghi m thu đánh giá các ho t đ ng. h. Ki m tra, giám sát c p huy n, xã, thôn b n trong các n i dung ho t đ ng và qu n lý tài chính và s d ng ngân sách. i. Báo cáo ti n đ ho t đ ng theo H th ng thông tin qu n lý và đánh giá (MILS) và báo cáo tài chính theo ch đ k toán Vi t Nam và SCALA. k. T ng k t, đúc rút kinh nghi m, phương pháp và tài li u hoá các ho t đ ng. Đi u 10: Ban qu n lý d án Huy n : 1. Ban qu n lý d án huy n do Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND huy n làm Trư ng ban. Các thành viên: Trư ng Tr m Khuy n nông, ho c Phòng NN&PTNT ho c H t Ki m lâm) là Phó Ban thư ng tr c, đi u ph i viên, k toán,cán b chuyên môn và các đoàn th khác. Ban qu n lý có 6 -7 ngư i. 2. Ban qu n lý d án c p huy n có nhi m v : a. Xây d ng k ho ch ho t đ ng hàng năm c a huy n nh m tăng cư ng nâng cao năng l c c p huy n và ho t đ ng h tr c p xã thôn b n. b. Ch u trách nhi m cùng Ban qu n lý d án t nh ki m tra theo dõi h tr ho t đ ng theo k ho ch cho c p xã, thôn b n đúng ti n đ b o đ m ch t lư ng hi u qu và qu n lý s d ng ngân sách theo quy đ nh . c. Hư ng d n c p xã xây d ng k ho ch hành đ ng hàng năm theo hư ng d n chung c a chương trình và đ nh hư ng c a t nh . d. Ch p hành ch đ báo cáo, ti n đ báo cáo tài chính, ch đ k toán, thanh quy t toán c a Nhà nư c và c a chương trình. Cùng d án t nh t ch c t p hu n, h i th o v qu n lý, k thu t cho c p huy n (có th c c p xã). g. H tr d án c p xã, thôn b n t ch c th c hi n ho t đ ng c a d án. Đi u 11. Ban qu n lý d án c p xã: Ban qu n lý d án c p xã do Ch t ch UBND xã làm Trư ng ban - các thành viên: ( có th là cán b tài chính ngân sách xã,k toán d án) và cán b khuy n nông lâm, đ i di n các đoàn th khác - Ban qu n lý d án xã có t 4-5 ngư i. a. Ban qu n lý d án xã có nhi m v có ch c năng nhi m v sau :
 7. b. L p k ho ch phát tri n hàng năm c a xã, đ ng th i t ng h p k ho ch phát tri n c a thôn b n trên đ a bàn xã trình c p có th m quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch đó. c. Trong quá trình xây d ng k ho ch hàng năm và t ch c th c hi n, giám sát ki m tra đánh giá ho t đ ng c p xã và thôn b n c n ph i h p v i Ban qu n lý t nh, huy n nh m đ m b o k ho ch có tính kh thi và hi u qu cao. d. Ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý ngu n ngân sách ho t đ ng c p xã và c p thôn b n. Đ m b o c p ngân sách cho thôn b n theo qui đ nh. e. Qu n lý ho t đ ng các nhóm “ qu n lý d án thôn b n”, ph i h p v i c p t nh, huy n trong t p hu n qu n lý, k thu t. T ng h p, lưu gi ch ng t g c và thanh toán các ho t đ ng c p xã và thôn b n theo quy đ nh hi n hành. g. Ch p hành ch đ báo cáo ti n đ và báo cáo tài chính theo quy đ nh. Đi u 12.. Nhóm qu n lý d án thôn b n Đư c dân b u ra có 3 -5 ngư i, g m: 1 nhóm trư ng (có th là trư ng thôn), 1 khuy n nông viên thôn b n, 1 cán b tín d ng ( có th là cán b tín d ng kiêm k toán ) 1 k toán và các đoàn th khác a. Nhóm qu n lý thôn b n có ch c năng và nhi m v sau: b. T ch c ngư i dân tham gia vào đ t l p k ho ch phát tri n và đánh giá vi c th c hi n k ho ch hàng năm (Đánh giá v Kinh t - xã h i và môi trư ng). c. T ch c toàn thôn b n th c hi n k ho ch phát tri n thôn b n đã đư c duy t. d. Qu n lý v t tư k thu t, ngu n kinh phí h tr , t ch c các l p t p hu n và chuy n giao k thu t, phân ph i s h tr cho các đ i tư ng theo quy đ nh c a chương trình. e. T ch c và th c hi n công tác tín d ng ti t ki m t i thôn b n. T ch c công tác d ch v , ph c v vi c phát tri n s n xu t t i thôn, b n. g. Tham gia các h i ngh , h i th o và các l p t p hu n v qu n lý và k thu t do d án t ch c. h, Ch p hành ch đ báo cáo ti n đ và báo cáo tài chính theo quy đ nh : i. Cam k t s d ng v n theo cách t t nh t cho nhân dân trong c ng đ ng. k. T ch c cu c h p dân làng thư ng xuyên cho t t c các h gia đình trong thôn b n tham gia đ đánh giá quá trình th c hi n các k ho ch phát tri n thôn b n. l. Nhân dân thôn b n ph i nh t trí k ho ch s d ng quĩ phát tri n thôn b n. m. Ph i có cam k t gi a thôn, b n, xã và huy n v các ho t đ ng và k t qu cu i cùng, đóng góp c a Chương trình MRDP và thôn b n và làm th nào đ ki m tra đánh giá k t qu cu i cùng đã th c hi n. Đi u 13. Nhi m v c a giám đ c d án các c p. + Các Giám đ c d án ch u trách nhi m: + Th c thi d án theo k ho ch ho t đ ng hàng năm đã phê duy t.
 8. + Báo cáo và giám sát các ho t đ ng d án. + Cung c p tư li u cho các báo cáo hàng năm và xây d ng k ho ch ho t đ ng hàng năm. − Qu n lý tài chính theo ngân sách d án theo k ho ch ho t đ ng hàng năm. Ban qu n lý d án các c p ch u trách nhi m qu n lý, ch đ o, t ch c th c hi n k ho ch c a c p mình theo phân c p và ch u s ki m tra giám sát c a c p trên mình. Chương 3 M I QUAN H LÀM VI CVÀ QUY Đ NH CH Đ SINH HO T VÀ BÁO CÁO Đi u 14: M i quan h làm vi c. − Ban chương trình làm vi c theo ch đ t p th lãnh đ o, cá nhân ph trách. Các thành viên c a Ban có trách nhi m gi i quy t các công vi c đư c phân công theo lĩnh v c mình ph trách. − Thành viên Ban chương trình các t nh, đ ng th i là Trư ng ban ch đ o d án t nh ch u trách nhi m qu n lý ch đ o vi c t ch c th c hi n và đi u ph i các ngu n l c trong ph m vi t nh. Ban qu n lý d án t nh ch u s qu n lý và ch đ o v chuyên môn, nghi p v c a văn phòng chương trình và th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ theo qui đ nh. Đi u 15: Ch đ sinh ho t. 1. Ban chương trình h p đ nh kỳ m t năm 2 l n đ xem xét và quy t đ nh v ch trương phương hư ng và thông qua k ho ch và ngân sách ho t đ ng hàng năm c a chương trình, ki m đi m đánh giá k t qu ho t đ ng c a chương trình . H i ngh các Giám đ c d án m t năm 2 l n đ tri n khai k ho ch năm và t ch c th c hi n n i dung biên b n tho thu n, t ng k t đánh giá ho t đ ng năm và 6 tháng, t ch c h i ngh đánh giá gi a kỳ và hàng năm gi a B NN&PTNT và SIDA . 2. Trong trư ng h p c n thi t Trư ng ban chương trình có th tri u t p h i ngh Ban chương trình b t thư ng đ gi i quy t các v n đ c n thi t thu c lĩnh v c ho t đ ng c a chương trình. Thành ph n h p ngoài thành viên chương trình do Trư ng ban qui đ nh. Các c p qu n lý d án sinh ho t đ nh kỳ 1 tháng 1 l n ( giám đ c các c p d án có th tri u t p h i ngh b t thư ng n u c n thi t). Đi u 16: Ch đ Báo cáo: 1. Báo cáo ho t đ ng quý theo h th ng thông tin qu n lý và đánh giá (MILS) đư c th c hi n theo các c p c a d án t nh, huy n và d án tăng cư ng kh năng tư v n c p B 3 tháng 1 l n c p xã và thôn b n 6 tháng / 1l n. Ch m nh t vào ngày 10 tháng đ u c a quý sau, d án t nh và d án B g i v Văn phòng Ban Chương trình. 2. Báo cáo k t thúc năm và báo cáo cho chu n b h i ngh ki m đi m gi a kỳ và hàng năm, đư c đánh giá toàn di n ti n đ , hi u qu , t n t i, các bài h c kinh nghi m và ki n ngh 3. K t thúc giai đo n, Ban qu n lý d án các c p th c hi n vi c báo cáo đánh giá ho t đ ng chương trình và thanh quy t toán theo ch đ hi n hành. 4. Các báo cáo tài chính th c hi n theo ch đ k toán Vi t nam quy đ nh và theo h th ng tài chính Thu đi n (SCALA), th c hi n đ nh kỳ 3 tháng/ 1 l n. Ch m nh t vào ngày 10 đ u quí ti p theo d án t nh và d án B g i cho Văn phòng Ban Chương trình.
 9. + C p g i báo cáo: các c p t ng h p s li u báo cáo theo m u hư ng d n c a h th ng thông tin qu n lý và đánh giá (MILS )và h th ng tài chính. + C p xã t ng h p báo cáo c a xã và thôn b n g i huy n + C p huy n t ng h p báo cáo c a huy n và xã thu c huy n g i t nh + C p t nh t ng h p báo cáo c a t nh và các huy n g i ban ch đ o t nh và Văn phòng Ban Chương trình. Văn phòng Ban Chương trình t ng h p báo cáo c a các d án g i Ban Chương trình, Ban qu n lý các d án lâm nghi p và các cơ quan liên quan. Chương 4 CÔNG TÁC QU N LÝ K HO CH Đi u 17: 1. Công tác xây d ng k ho ch ho t đ ng hàng năm c a các c p d án s th c hi n theo b n hư ng d n xây d ng K ho ch ho t đ ng APO hàng năm c a Ban Chương trình. a. Nguyên t c cơ b n : APO c a d án là m t b ph n c a k ho ch phát tri n kinh t xã h i trên đ a bàn c a t nh, huy n, xã và thôn b n, đơn v . b. Vi c xây d ng k ho ch ph i đ m b o phi t p trung hoá, phân c p cho các c p quy n xác đ nh và t ch c th c hi n k ho ch. c. Đa d ng hoá các ho t đ ng và có ngư i dân tham gia. + Cơ c u xây d ng k ho ch. + Cơ c u h tr ( C p t nh, huy n ) d. Cơ c u yêu c u ( C p xã, thôn b n ) + Phương pháp l p k ho ch đư c xác đ nh t : + K t qu ( bư c 1) + Các ho t đ ng ( bư c 3) 2. Hi n tr ng (bư c 2) 3. Ban qu n lý d án các c p là ngư i ch u trách nhi m xây d ng K ho ch ho t đ ng hàng năm c a c p mình. T ng h p toàn b k ho ch c a D án bao g m t nh, huy n, xã, thôn b n) đư c thông qua Ban đi u hành d án t nh và UBND t nh. Sau đó g i Văn phòng Ban Chương trình đ t ng h p trình B NN&PTNT và SIDA xem xét phê duy t. K ho ch ho t đ ng c a các d án trong toàn chương trình s đư c B NN&PTNT quy t đ nh giao k ho ch chính th c. − K ho ch ngân sách hàng năm bao g m : ngân sách do Thu Đi n tài tr và ngân sách c a Vi t Nam đóng góp. 4. Căn c vào k ho ch đã đư c duy t, giám đ c d án trình UBND t nh giao k ho ch cho các c p t nh, huy n, xã, thôn b n ( ho c u nhi m cho Ban qu n lý d án t nh giao k ho ch ). 5. D toán chi tiêu cho các ho t đ ng đư c l p trên cơ s k ho ch ho t đ ng đã đư c phê duy t và các đ nh m c chung đã quy đ nh c a chương trình. Trong trư ng h p m t s ho t đ ng chưa có đ nh m c c a chương trình thì s d ng đ nh m c c a đ a phương quy đ nh Trong quá trình th c hi n k ho ch, ph i ki m tra giám sát vi c th c hi n b o đ m ti n đ và ch t lư ng đúng ch đ chính sách và th c hi n đúng qui đinh v báo cáo, theo h th ng thông tin qu n lý và đánh giá (MILS.)
 10. Đi u 18: Ho t đ ng đào t o nư c ngoài c a toàn chương trình do Văn phòng Ban Chương trình ch u trách nhi m t ch c th c hi n trên cơ s K ho ch ho t đ ng hàng năm đã đư c duy t - ngân sách cho đào t o nư c ngoài n m trong k ho ch hàng năm c a các d án. Đi u 19: Đi u ch nh k ho ch ho t đ ng năm: Căn c tình hình k t qu th c hi n k ho ch 6 tháng đ u năm, nh ng phát sinh m i n u c n đi u ch nh K ho ch ho t đ ng hàng năm thì giám đ c d án đ ngh Ban Chương trình và Sida cho phép đi u ch nh k ho ch ho t đ ng năm c a d án. Vi c đi u ch nh ch th c hi n khi có s phê duy t c a Ban Chương trình và SIDA Chương 5 QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ T CH C K TOÁN Đi u 20: L p d toán, m tài kho n, gi i ngân và xác nh n vi n tr 1. L p d toán ngân sách c a chương trình a. D toán ngân sách c a chương trình bao g m kinh phí vi n tr c a Thu Đi n và kinh phí đóng góp theo hình th c v n đ i ng c a Vi t Nam đư c quy đ nh c th trong c giai đo n 5 năm, chia ra t ng năm. b. Vi c thay đ i cơ c u, các kho n m c chi ti t c a chương trình ch đư c th c hi n trên cơ s tho thu n gi a B NN&PTNT và SIDA. c. Hàng năm chương trình ph i l p d toán thu, chi ngân sách theo đúng n i dung, m u bi u quy đ nh và g i đúng th i h n cho SIDA và B NN&PTNT (V K ho ch và Quy ho ch, V Tài chính K toán). d. Căn c đ l p d toán ngân sách là k ho ch kh i lư ng ho t đ ng c a chương trình, các đ nh m c chi phí đã đư c SIDA và B NN&PTNT cho phép và kh năng th c t th c hi n chương trình trong năm. đ. D toán ngân sách c a chương trình đư c B NN&PTNT phê duy t hàng năm. • g. Chi tiêu cho các ho t đ ng ph i căn c vào APO và ph i l p d toán đư c Trư ng Ban Qu n lý d án các c p phê duy t m i đư c th c hi n. • C p thôn b n l p d toán ph i có xác nh n c a Ban qu n lý xã. Ban qu n lý xã t ng h p d toán c a xã và các nhóm thôn b n đư c Ban qu n lý huy n xác nh n trư c khi làm th t c nh n ti n t i Kho b c ho c ngân hàng. 2. M tài kho n : - Văn phòng Ban Chương trình - M tài kho n ngo i t t i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam đ ti p nh n ngu n v n vi n tr c a SIDA. - M tài kho n ti n g i t i Kho b c nhà nư c Hà N i đ ti p nh n ti n v n đ i ng cho Văn phòng Ban chương trình. a) Trư ng Ban c a Ban qu n lý các d án lâm nghi p đư c đăng ký ch tài kho n và Trư ng phòng Tài chính k toán c a Ban đư c đăng ký K toán trư ng c a hai tài kho n nói trên. Vi c u quy n giao d ch v i Ngân hàng, Kho b c do Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p quy t đ nh.
 11. b). D án Tăng cư ng kh năng tư v n c p B D án này do lãnh đ o V Chính sách NN&PTNT làm Giám đ c d án. Tài kho n c a d án đư c m t i Ngân hàng do Chánh Văn phòng B đăng ký ch tài kho n, K toán trư ng Văn phòng B đăng ký K toán trư ng c a tài kho n. c). Nghiên c u chi n lư c: Tài kho n c a d án đư c m t i Ngân hàng do Chánh văn phòng B đăng ký ch tài kho n, K toán trư ng Văn phòng B đăng ký K toán trư ng c a tài kho n. Văn phòng B NN&PTNT giúp hai d án qu n lý tài chính và t ch c k toán đ m b o th c hi n t t m c tiêu và k ho ch ho t đ ng c a chương trình theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c và hư ng d n c a B NN&PTNT. d). Đi u ph i ngành: Nh n ti n t i tài kho n c a Văn phòng Ban Chương trình đ). Ban qu n lý d án t nh, huy n, xã Các ban qu n lý d án t nh, huy n, xã thu c vùng d án đư c m tài kho n t i Ngân hàng ho c Kho b c nhà nư c t nh, huy n đ ti p nh n v n vi n tr t Văn phòng Ban chương trình và v n đ i ng thu c ngân sách đ a phương. 3) Gi i ngân: a. Căn c vào k ho ch và d toán ngân sách đã đư c phê duy t hàng năm, Văn phòng chương trình chuy n ti n cho các d án. b. Chuy n ti n ngu n Thu Đi n đóng góp - Văn phòng chương trình chuy n ti n vào tài kho n d án các t nh, d án Tăng cư ng kh năng tư v n c p B , Nghiên c u chi n lư c - 3 tháng/l n g m ngân sách c a T nh, huy n, xã và thôn b n. D án t nh chuy n ti n cho huy n, g m: + Tài kho n d án huy n: ph n k ho ch c a huy n (3 tháng/l n) + Tài kho n d án xã t i huy n: ph n k ho ch c a xã và c a thôn b n (6 tháng/l n) + Thôn b n nh n ti n tr c ti p t i xã c. Chuy n ti n ngu n Vi t Nam đóng góp - Văn phòng chương trình và d án Tăng cư ng kh năng tư v n c p B do B NN&PTNT c p - Các D án T nh, huy n, xã, thôn b n do U ban Nhân dân T nh c p. 4. Xác nh n vi n tr Th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 22/1999/TT/BTC ngày 26/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i.
 12. Gi y xác nh n ti n, hàng vi n tr đư c l p theo m u s 1 và s 2. Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p là ngư i ký b n kê khai xác nh n vi n tr . Đi u 21: 1. Mua s m tài s n, thi t b , v t tư, đàu tư xây d ng cơ b n, qu n lý tài s n c đ nh a) Mua s m tài s n, thi t b , v t tư b) Chương trình ch đư c mua s m tài s n, thi t b , v t tư trong k ho ch đã đư c c p có th m quy n phê duy t theo Hi p đ nh và k ho ch hàng năm và ph i th c hi n đúng quy ch mua s m hi n hành. c) Đ i v i thi t b v t tư nh p kh u: Văn phòng Ban chương trình báo cáo Trư ng ban qu n lý các d án lâm nghi p t ch c th c hi n. d) Thi t b v t tư trong ngư c: Th c hi n theo phân c p cho các c p đư c ph n ánh trong k ho ch đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Vi c mua s m v t tư thi t b th c hi n theo quy đ nh c th c a văn ki n chương trình tháng 5 năm 1996 và Hi p đ nh v h p tác phát tri n nông thôn mi n núi gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Thu Đi n ký ngày 22/8/1996. a) Đ u tư xây d ng cơ b n b) Theo k ho ch ngân sách c a chương trình, đ u tư xây d ng cơ b n ch y u là xây d ng cơ s h t ng nông thôn. 3. Trên cơ s k ho ch xây d ng và thi t k d toán đã đư c phê duy t, Giám đ c d án có trách nhi m th c hi n quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP, ngày 8/7/1999 c a Chính ph và quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP, ngày 1/9/1999 c a Chính ph . a) Qu n lý tài s n c đ nh b) Nh ng tài s n c a chương trình do mua s m, xây d ng hoàn thành có đ tiêu chu n tài sàn c đ nh ph i đư c t ch c qu n lý, theo dõi, ph n ánh đ y đ , chính xác, k p th i c v m t s lư ng, giá tr và hi n tr ng. c) Trong su t quá trình ho t đ ng, chương trình không đư c đi u đ ng, trao đ i, mua bán tài s n c đ nh. Riêng đ i v i xe máy, ngoài quy đ nh nêu trên, dù giao h n cho cá nhân s d ng đ ph c v Chương trình, nh t thi t ph i đăng ký bi n xe công (bi n xanh). Khi thay đ i công tác ph i thu h i ngay đ giao cho ngư i khác đúng đ i tư ng s d ng. Đi u 22: Phân c p qu n lý chi tiêu Nguyên t c chung a) Chi tiêu cho m i ho t đ ng c a chương trình b ng ngu n v n vi n tr c a Thu đi n cũng như ngu n kinh phí đ i ng c a Vi t nam đ u ph i đ m b o đ các đi u ki n sau đây: b) Đúng m c tiêu c a Chương trình trong k ho ch ho t đ ng đư c duy t. c) Đúng đ nh m c cho phép, b ng ho c ít hơn d toán đư c duy t. N u vư t d toán ph i gi i trình rõ và ph i đư c c p có th m quy n phê duy t. d) Đúng quy trình mua s m, quy ch đ u th u hi n hành. e) Đúng quy n h n, trách nhi m theo phân c p qu n lý. 1. Có đ ch ng t h p l , h p pháp, h p lý đ ch ng minh. a) Phân c p qu n lý chi tiêu
 13. b) Các đơn hàng mua s m thi t b v t tư và các h p đ ng d ch v đã có đ các đi u ki n trên đây, ch d án đư c quy t đ nh m c chi tiêu như sau: c) Giám đ c d án t nh, b : Dư i 50 tri u đ ng d) Trư ng ban qu n lý d án huy n : Dư i 10 tri u đ ng Trư ng ban qu n lý d án xã : Dư i 5 tri u đ ng Nh ng kho n chi tiêu vư t m c nói trên ph i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên xem xét gi i quy t. Đi u 23: Ch đ ph c p cho nhóm qu n lý d án xã và thôn b n Đ s d ng ngân sách d án có hi u qu cho c ng đ ng xã và thôn b n, đ ng th i thù lao m t ph n công s c c a nh ng ngư i tham gia công vi c chung c a d án đ a phương, B NN&PTNT nh t trí yêu c u c a SIDA, ban hành ch đ ph c p cho nhóm qu n lý d án xã và thôn b n như sau: 1. Ngu n kinh phí V n vi n tr c a Thu Đi n trong d toán ngân sách hàng năm c a d án xã và thôn b n đã đư c Ban qu n lý d án t nh xét duy t. 2. Đ i tư ng thu hư ng - Thành viên ban qu n lý d án xã, g m 3 - 4 ngư i - Nhóm qu n lý thôn, b n t 3 - 5 ngư i do dân b u 3. M c ph c p a) Ph c p hàng tháng cho các thành viên tham gia d án thu c các đ i tư ng nói trên và h tr chi phí gi y bút đ ghi chép, theo dõi, nư c u ng khi h i h p b ng 15% t ng d toán ngân sách hàng năm c a d án xã, thôn b n. b) M c ph c p c th cho t ng đ i tư ng do U ban nhân dân xã đ ngh , U ban nhân dân huy n xét duy t. Đi u 24: Ch đ k toán, ki m toán và quy t toán 1. Ch đ k toán a) Văn phòng Ban Chương trình cũng như Ban qu n lý d án t nh và d án B thu c Chương trình phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n đ u ph i t ch c k toán d án riêng. Toàn b ch ng t , h sơ, tài li u k toán ph i đư c h th ng hoá, t p h p ph n ánh vào các s k toán t ng h p và s k toán chi ti t theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c. b) Ngoài vi c th c hi n quy ch báo cáo tài chính theo yêu c u c a SIDA, Chương trình phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n ph i th c hi n ch đ báo cáo tài chính đ nh kỳ, th m tra báo cáo quy t toán hàng năm theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 999- TC/QĐ/CĐKT, ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành H th ng ch đ k toán hành chính s nghi p, Thông tư s 22/1999/TT/BTC, ngày 26/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính nhà nư c đ i v i ngu n vi n tr không hoàn l i và các văn b n hư ng d n c th c a B NN&PTNT. Căn c n i dung ho t đ ng c a các d án và các quy đ nh c th c a ch đ k toán nói trên, Chương trình l a ch n h th ng ch ng t phù h p, hình th c k toán h p lý là “Nh t ký
 14. - s cái”. Trư ng h p th c hi n vào s k toán trên máy vi tính thì hàng tháng ph i đư c in ra gi y, đóng thành quy n và ch p hành đúng các quy đ nh hi n hành v s k toán. Th c hi n ch đ k toán đ i v i d án nghiên c u chi n lư c và d án đi u ph i ngành - D án nghiên c u chi n lư c do V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n ph m, B NN&PTNT làm ch d án nên cũng gi ng như d án B , công tác qu n lý tài chính và t ch c k toán d án đư c th c hi n t i Văn phòng B NN&PTNT. D án đi u ph i ngành do V H p tác qu c t , B NN&PTNT làm ch d án, nh n ti n t văn phòng Ban chương trình và t t ch c k toán theo dõi theo hình th c báo s , ch u trách nhi m thanh quy t toán v i Văn phòng Ban chương trình. 2. Ki m toán a) Ki m toán qu c t theo yêu c u c a SIDA đư c th c hi n b ng ngu n kinh phí vi n tr c a Thu Đi n. b) Ki m toán đ c l p trong nư c đư c th c hi n b ng ngu n kinh phí đ i ng hàng năm c a Chính ph . c) H p đ ng ki m toán ph i căn c k t qu đ u th u. Nh ng ý ki n đ ngh , đ xu t c a cơ quan ki m toán c n đư c th c hi n nghiêm túc trư c khi báo cáo tài chính đư c g i cho SIDA và B NN&PTNT. 3. Báo cáo quy t toán d án hoàn thành và bàn giao tài s n a) Hàng năm và khi k t thúc chương trình, các d án có trách nhi m báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách phát sinh t i đơn v . Sau khi đã có k t qu ki m toán, Văn phòng Chương trình s t ng h p chung quy t toán năm, quy t toán d án hoàn thành c a toàn chương trình. b) V Tài chính k toán c a B NN&PTNT ch trì vi c th m tra quy t toán d án hàng năm và t ng quy t toán d án hoàn thành c a toàn chương trình, trình B trư ng B NN&PTNT ra quy t đ nh phê duy t quy t toán d án theo quy đ nh hi n hành. Sau khi phê duy t quy t toán d án hoàn thành, B NN&PTNT s ph i h p v i B Tài chính t ch c vi c bàn giao tài s n c a Chương trình phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n cho các đơn v qu n lý s d ng. Chương 6 CÔNG TÁC QU N LÝ K THU T Đi u 25: Công tác qu n lý k thu t c p Chương trình do Văn phòng Ban chương trình th c hi n. C p d án do các b ph n (nhóm) chuyên môn (khuy n nông, tín d ng, ti t ki m, phát tri n kinh doanh, phát tri n cân b ng gi i, phát tri n nhân l c..) th c hi n dư i s ch đ o c a Giám đ c d án. Đi u 26: Qu n lý k thu t đư c th c hi n theo các đi u kho n c a các quy ch và quy đ nh đã đư c ban hành theo các lĩnh v c chuyên môn như quy đ nh v nghiên c u ng d ng, quy ch phát tri n kinh doanh, quy ch ho t đ ng tín d ng - ti t ki m. Đi u 27: Yêu c u v phát tri n k thu t c a các đ a phương ( d án) ph i đư c th hi n trong các n i dung ho t đ ng trong K ho ch ho t đ ng hàng năm và đư c đánh giá thông qua các báo cáo quý và báo cáo năm, các đánh giá chuyên đ và các h i th o đánh giá k thu t hàng năm c a Chương trình và các d án. Chương 7
 15. C V N C A CHƯƠNG TRÌNH Đi u 28: 1. Nhóm c v n cho chương trình bao g m c v n là ngư i nư c ngoài và ngư i trong nư c làm vi c dài h n ho c ng n h n - là m t b ph n giúp vi c cho Ban chương trình, bên c nh Văn phòng Ban Chương trình - vi c tuy n ch n c v n cho chương trình có s th ng nh t gi a Công ty Tư v n và Ban chương trình. a. Nhi m v c a nhóm c v n : b. Ch u trách nhi m cung c p h tr cho t t c các ho t đ ng theo yêu c u và theo ngân sách đã phê duy t trong K hoach ho t đ ng hàng năm. c. H tr Văn phòng Ban Chương trình và Giám đ c đi u hành báo cáo và theo dõi thư ng xuyên ho t đ ng c a các d án. 2. H tr Ban Chương trình, Văn phòng Ban Chương trình và t t c các d án ti p xúc v i SIDA đ tăng cư ng hi u bi t chung. a) chi phí c a nhóm c v n ( nh ng kho n chi tr c ti p t i Văn phòng chương trình. b) Nhóm c v n s đư c Văn phòng Ban Chương trình h tr hành chính, đi l i và phiên d ch. Các c v n s làm vi c v i m t ho c nhi u t công tác. c) T t c c v n đ u làm vi c t i Văn phòng Ban Chương trình, và đư c phân công c th h tr các d án theo yêu c u. d) Chi phí cho t t c các ho t đ ng c a c v n th c hi n trên cơ s h p đ ng tư v n gi a B NN&PTNT và công ty tư v n SCC - s đư c xác đ nh c th theo k ho ch hàng năm - Ngân sách này SIDA chuy n vào tài kho n c a công ty tư v n đ th c hi n các n i dung đã cam k t. Riêng các chi phí v xe c đi l i, văn phòng ph m và d ch v văn phòng đư c chi t i tài kho n văn phòng chương trình . Thanh quy t toán các chi phí c a công ty tư v n v i SIDA ph i thông qua Giám đ c đi u hành chương trình xác nh n . Đi u 29: Quan h làm vi c gi a c v n trư ng và giám đ c đi u hành chương trình. - Hàng tháng c v n trư ng và giám đ c đi u hành, th o lu n và th ng nh t chương trình n i dung công tác c a t ng c v n trong tháng ( k c vi c đi hi n trư ng ) - C v n trư ng và giám đ c đi u hành m i tu n h p 1 l n đ xem xét đánh giá các ho t đ ng c a chương trình, th ng nh t nh ng v n đ c n gi i quy t. - C v n trư ng s đi u ph i, báo cáo các k ho ch ho t đ ng và qu n lý nhân s c a nhóm c v n . K t thúc m t nhi m kỳ công tác, và ho t đ ng năm, các c v n có báo cáo k t qu n i dung ho t đ ng c a mình. Đi u 30: 1. Các n i dung ho t đ ng chuyên môn c a c v n đư c ph i h p ch t ch v i các b ph n có liên quan c a Văn phòng Ban Chương trình và các d án t i các c p ho t đ ng. 2. Chương trình làm vi c c a c v n đư c thông báo đ n các d án theo quy đ nh nh m t o đi u ki n thu n l i và an toàn cho c v n khi đ n làm vi c v i các d án . Chương8 ĐI U KHO N THI HÀNH
 16. Đi u 31. B n quy ch này ban hành làm cơ s cho vi c th c hi n Chương trình Phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Thu Đi n. Có hi u l c theo Quy t đ nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c Ban qu n lý d án các c p ph i ph n ánh k p th i cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u xem xét s a đ i cho phù h p v i đi u ki n th c t c a Chương trình.
Đồng bộ tài khoản