Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2000/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Biển Đông-Hải đảo năm 2000 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 40/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH CHƯƠNG TRÌNH BI N ÔNG-H I O NĂM 2000 CHO S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Quy t nh s 123/1999/Q -BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Văn b n s 36-BKH/QPAN ngày 14/4/2000 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch t hai chương trình Bi n ông-H i o năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 1543/TT-KH T-TH ngày 09 tháng 6 năm 2000 ; QUY T - NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch chương trình Bi n ông-H i o năm 2000 v i t ng v n u tư là 2 (hai) t ng ( ính kèm danh m c d án u tư) cho S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph . i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 2 - Thư ng tr c UBND/TP PH - VPUB : CPVP CH TNCH - Các t , T TH (5b) - Lưu Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản