Quyết định số 40/2002/QĐ-UB về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2002/QĐ-UB về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2002/QĐ-UB về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2002/QĐ-UB về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** SỐ:40/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/1999/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 1999 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Pháp lệnh về Thuế nhà, đất; Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất; Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 83/TC-TCT ngày 02 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ; Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế thành phố và Sở Địa chính - Nhà đất tại Tờ trình liên ngành số 298/TT-LN ngày 11/01/2002. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Điều chỉnh, bổ sung nội dung qui định tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố (về việc qui định diện tích đất ở để miễn giảm tiền thuế nhà đất cho các đối tượng có công với cách mạng) như sau : " Đối với cán bộ tham gia cách mạng từ 31/12/1944 trở về trước, nếu thuộc đối tượng miễn giảm thuế nhà đất theo Pháp lệnh Thuế nhà, đất thì mức đất tối đa không quá 120% mức đất nêu trên”. Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá, Địa chính - Nhà đất, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Lê Quý Đôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản