Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 82/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH ĐỊNH NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 40/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2000/QĐ-UB NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 187/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 82/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 09 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Vũ Hoàng Hà
Đồng bộ tài khoản