Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 40/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG CH KÝ S , CH NG THƯ S VÀ DNCH V CH NG TH C CH KÝ S C A B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 26/2007/N -CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Giao d ch i n t v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s ; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph quy nh v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý, s d ng ch ký s , ch ng thư s và d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 25/2006/Q -BTM ngày 27 tháng 7 năm 2006 v vi c ban hành quy ch s d ng ch ký s c a B Thương m i. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Công Thương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng và các Th trư ng - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND và UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Lê Danh Vĩnh - Các S Công thương; - Website B Công Thương; - Lưu VT, PC, TM T.
 2. QUY CH QU N LÝ, S D NG CH KÝ S , CH NG THƯ S VÀ DNCH V CH NG TH C CH KÝ S C A B CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng ch ký s , ch ng thư s và d ch v ch ng th c ch ký s trong giao d ch i n t c a B Công Thương. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân thu c B Công Thương, S Công Thương các t nh thành ph tr c thu c Trung ương. 2. T ch c, cá nhân khác l a ch n s d ng d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương trong các ho t ng giao d ch i n t do B Công Thương t ch c. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Ch ng thư s ” là m t d ng ch ng thư i n t do t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương c p. 2. “Ch ký s ” là m t d ng ch ký i n t ư c t o ra b ng s bi n i m t thông i p d li u s d ng h th ng m t mã không i x ng theo ó ngư i có ư c thông i p d li u ban u và khóa công khai c a ngư i ký có th xác nh ư c chính xác: a) Vi c bi n i nêu trên ư c t o ra b ng úng khóa bí m t tương ng v i khóa công khai trong cùng m t c p khóa; b) S toàn v n n i dung c a thông i p d li u k t khi th c hi n vi c bi n i nêu trên. 3. “D ch v ch ng th c ch ký s ” là m t lo i hình d ch v do t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương c p. D ch v ch ng th c ch ký s bao g m: a) T o c p khóa bao g m khóa công khai và khóa bí m t cho thuê bao; b) C p, gia h n, t m d ng, ph c h i và thu h i ch ng thư s c a thuê bao;
 3. c) Duy trì tr c tuy n cơ s d li u v ch ng thư s ; d) Nh ng d ch v khác theo quy nh c a Ngh nh s 26/2007/N -CP (g i t t là Ngh nh ch ký s ) 4. “Ký s ” là vi c ưa khóa bí m t vào m t chương trình phNn m m t ng t o và g n ch ký s vào thông i p d li u. 5. “Ngư i ký” là thuê bao dùng úng khóa bí m t c a mình ký s vào m t thông i p d li u. 6. “Ngư i nh n” là t ch c, cá nhân nh n ư c thông i p d li u ư c ký s b i ngư i ký, s d ng ch ng thư s c a ngư i ký ó ki m tra ch ký s trong thông i p d li u nh n ư c và ti n hành các ho t ng, giao d ch có liên quan. 7. “Thuê bao” là t ch c, cá nhân quy nh t i i u 2 Quy ch này; ư c t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương c p ch ng thư s ; ch p nh n ch ng thư s và gi khóa bí m t tương ng v i khóa công khai ghi trên ch ng thư s ư c c p. 8. “T ch c qu n lý thuê bao” là các ơn v thu c B Công Thương, ho c các t ch c khác ngh c p ch ng thư s cho t ch c, cá nhân thu c t ch c mình và ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý t ch c, cá nhân ó. 9. “Giao d ch i n t c a B Công Thương” là các ho t ng, nghi p v ư c ti n hành b ng phương th c i n t c a B Công Thương. i u 4. T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương (g i t t là t ch c cung c p d ch v ch ký s ) do C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin qu n lý, i u hành và là t ch c duy nh t c a B Công Thương cung c p d ch v ch ng th c ch ký s . i u 5. Ch ng thư s 1. N i dung ch ng thư s : Ch ng thư s do T ch c cung c p d ch v ch ký s c a B Công Thương c p ph i bao g m các n i dung sau: a) Tên t ch c cung c p d ch v ch ký s ; b) Tên thuê bao; c) Tên t ch c qu n lý thuê bao d) S hi u c a ch ng thư s ; ) Th i h n có hi u l c c a ch ng thư s ;
 4. e) Khóa công khai c a thuê bao; g) Ch ký s c a t ch c cung c p d ch v ch ký s ; h) Các h n ch v m c ích, ph m vi s d ng c a ch ng thư s ; i) Các h n ch v trách nhi m pháp lý c a t ch c cung c p d ch v ch ký s ; k) Các thông tin khác cho m c ích qu n lý, s d ng, an toàn, b o m t do t ch c cung c p d ch v ch ký s quy nh. 2. Th i gian có hi u l c c a ch ng thư s a) Không quá 10 (mư i) năm i v i ch ng thư s c a t ch c cung c p d ch v ch ký s ; b) Không quá 05 (năm) năm i v i ch ng thư s c a thuê bao. Chương 2. QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C CUNG C P DNCH V CH KÝ S , T CH C QU N LÝ THUÊ BAO, THUÊ BAO i u 6. Quy n và nghĩa v c a t ch c cung c p d ch v ch ký s 1. C p, gia h n, t m d ng, thu h i, khôi ph c ch ng thư s và thay i c p khóa cho thuê bao khi có yêu c u 2. Lưu gi b n sao khóa bí m t thu c c p khóa mã hóa c a thuê bao và ch ư cs d ng khóa bí m t này khi ư c phép c a B trư ng B Công Thương. 3. Qu n lý, v n hành h th ng trang thi t b k thu t cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương, m b o duy trì ho t ng cung c p d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương an toàn, liên t c. 4. Lưu tr y , chính xác và c p nh t thông tin c a thuê bao ph c v vi c qu n lý ch ng thư s trong su t th i gian ch ng thư s có hi u l c. Trong trư ng h p ch ng thư b thu h i thì ph i lưu tr các thông tin ch ng thư s c a thuê bao trong th i h n ít nh t 05 năm k t khi ch ng thư s b thu h i. 5. Công b danh sách các ch ng thư s ã c p, t m d ng ho c thu h i. 6. m b o an toàn, bí m t khóa bí m t c a thuê bao trong trư ng h p ng ý nh n y quy n lưu gi b n sao khóa bí m t c a thuê bao. 7. T ch c tiêu h y ch ng thư s và các d li u liên quan ã h t h n lưu tr theo quy nh t i i u 15 Quy ch này n u không có ch nh nào khác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
 5. 8. Hư ng d n các t ch c qu n lý thuê bao, thuê bao th c hi n úng các quy nh t i Quy ch này. 9. T ch c cung c p d ch v ch ký s không có nghĩa v ki m tra t ng giao d ch i n t c th c a thuê bao. 10. Tuân th các quy nh khác c a pháp lu t v qu n lý và s d ng ch ng thư s . i u 7. Quy n và nghĩa v c a t ch c qu n lý thuê bao 1. ư c cung c p các thông tin hư ng d n v trình t , th t c c p phát, qu n lý và s d ng ch ng thư s . 2. ư c yêu c u t ch c cung c p d ch v ch ký s c p, gia h n, t m d ng, khôi ph c, thu h i ch ng thư s ho c thay i c p khóa cho các thuê bao do mình qu n lý 3. Ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin trên gi y ngh c p, gia h n, t m d ng, khôi ph c, thu h i ch ng thư s và thay i c p khóa c a thuê bao do mình qu n lý. 4. Hư ng d n, ki m tra các thuê bao thu c t ch c mình qu n lý, s d ng ch ng thư s và khóa bí m t theo úng các quy nh t i Quy ch này. 5. Thông báo k p th i b ng văn b n cho t ch c cung c p d ch v ch ký s t m d ng ho c thu h i ch ng thư s c a thuê bao trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 3 i u 13. i u 8. Quy n và nghĩa v c a thuê bao 1. ư c cung c p các thông tin hư ng d n v trình t , th t c c p phát, qu n lý và s d ng ch ng thư s . 2. Thông qua t ch c qu n lý thuê bao c a mình ngh c p, gia h n, t m d ng, khôi ph c, thu h i ch ng thư s ho c thay i c p khóa. 3. Thuê bao có th tr c ti p g i văn b n ngh t ch c cung c p d ch v ch ký s t m d ng ch ng thư s c a mình và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ngh ó. 4. S d ng ch ng thư s úng m c ích ã ăng ký. 5. B o qu n và s d ng khóa bí m t, các d li u trong thi t b lưu gi khóa bí m t theo ch “M t”. 6. Thông báo k p th i cho t ch c cung c p d ch v ch ký s và t ch c qu n lý thuê bao c a mình trong trư ng h p phát hi n ho c nghi ng ch ng thư s , khóa bí m t không còn an toàn. 7. Tuân th các quy nh khác c a pháp lu t v qu n lý và s d ng ch ng thư s .
 6. Chương 3. DNCH V CH NG TH C CH KÝ S i u 9. ngh c p ch ng thư s 1. T ch c, cá nhân ngh c p ch ng thư s ph i th a mãn các i u ki n sau: a) i u ki n chung: - Thu c i tư ng theo quy nh t i i u 2 Quy ch này; - Ch p thu n tuân th các quy nh i v i thuê bao t i Quy ch này. b) i u ki n b sung i v i các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 2 - Là doanh nghi p thành l p theo pháp lu t Vi t Nam; - Có kh năng trang b các thi t b k thu t, t ch c và duy trì ho t ng phù h p v i h th ng giao d ch i n t c a B Công Thương; - Ngư i i di n theo pháp lu t hi u bi t pháp lu t v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s . 2. H sơ ngh c p ch ng thư s g m: a) Gi y ngh c p ch ng thư s (Ph l c s 1) c a t ch c, cá nhân, có xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao; b) B n sao h p l quy t nh thành l p c a t ch c qu n lý thuê bao i v i h sơ ngh c p ch ng thư s l n u (không áp d ng i v i các ơn v thu c B Công Thương) i u 10. C p, gia h n ch ng thư s 1. T ch c cung c p d ch v ch ký s cung c p cho t ch c, cá nhân xin c p ch ng thư s nh ng thông tin sau ây: a) Ph m vi, gi i h n s d ng c a ch ng thư s , yêu c u b o m t và nh ng thông tin khác có kh năng nh hư ng n quy n l i c a t ch c, cá nhân xin c p ch ng thư s ; b) Yêu c u i v i thuê bao trong vi c t o, lưu gi và s d ng khóa bí m t; c) Nh ng n i dung khác do t ch c cung c p d ch v ch ký s quy nh mb o an ninh, an toàn cho h th ng cung c p d ch v ch ký s . 2. Gia h n ch ng thư s : a) Ch ng thư s ư c ngh gia h n ph i m b o còn th i h n s d ng ít nh t là 30 ngày;
 7. b) Gi y ngh gia h n ch ng thư s c a thuê bao, có xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao (Ph l c s 2); c) M i ch ng thư s ư c gia h n không quá 03 l n, th i gian gia h n cho m i l n không quá 01 năm. 3. Trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh c p ho c gia h n ch ng thư s h p l , t ch c cung c p d ch v ch ký s có trách nhi m ki m tra, c p ch ng thư s ho c gia h n ch ng thư s cho thuê bao n u i u ki n ho c có văn b n t ch i trong ó nêu rõ lý do t ch i n u không i u ki n c p ho c gia h n ch ng thư s . 4. Công b danh sách ch ng thư s c p m i cho thuê bao trong kho ng th i gian quy nh t i i u 17 Quy ch này. i u 11. T o và cung c p khóa 1. M t c p khóa c a thuê bao có th ư c t o ra b i: a) B n thân thuê bao b) T ch c cung c p d ch v ch ký s theo yêu c u b ng văn b n c a thuê bao ho c t ch c qu n lý thuê bao. 2. Trư ng h p t t o c p khóa, thuê bao ph i t o c p khóa trong kho ng th i gian quy nh trên thông báo ch p thu n c p ch ng thư s . Trư ng h p thuê bao không có i u ki n t o c p khóa trong kho ng th i gian quy nh, t ch c qu n lý thuê bao ph i có văn b n g i t ch c cung c p d ch v ch ký s ngh gia h n th i gian t o khóa cho thuê bao. 3. Trư ng h p t ch c cung c p d ch v ch ký s t o c p khóa cho thuê bao, khóa bí m t ph i ư c chuy n n cho thuê bao b ng phương th c an toàn và b o m t. 4. Thuê bao ph i s d ng thi t b lưu gi gi khóa bí m t theo yêu c u k thu t do t ch c cung c p d ch v ch ký s quy nh. i u 12. Thay i c p khóa 1. i u ki n thay i c p khóa: a) Có yêu c u thay i c p khóa c a thuê bao và ph i m b o th i h n s d ng còn l i c a ch ng thư s ít nh t là 30 ngày; b) Gi y ngh thay i c p khóa (Ph l c s 6) c a thuê bao, có xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao. 2. Thay i c p khóa ư c ti n hành như sau: a) m b o kênh thông tin ti p nh n yêu c u thay i c p khóa ho t ng 24 gi trong ngày và 7 ngày trong tu n;
 8. b) Trong vòng 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh thay i khóa h p l , t ch c cung c p d ch v ch ký s ki m tra, thay i c p khóa cho thuê bao n u i u ki n và phân ph i theo quy nh t i i u 11 Quy ch này; c) Lưu tr thông tin liên quan n ho t ng thay i c p khóa trong th i gian ít nh t 05 năm, k t th i i m thay i. i u 13. T m d ng, thu h i ch ng thư s 1. Ch ng thư s c a thuê bao b t m d ng trong các trư ng h p sau: a) Theo yêu c u b ng văn b n t thuê bao, có xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao (Ph l c s 3) trong các trư ng h p: khóa bí m t b l ho c nghi b l ; thi t b lưu gi khóa bí m t b th t l c, b sao chép ho c các trư ng h p m t an toàn khác; b) Theo yêu c u b ng văn b n t các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Theo yêu c u b ng văn b n t t ch c qu n lý thuê bao; d) T ch c cung c p d ch v ch ký s có căn c xác nh thuê bao vi ph m các quy nh t i Quy ch này; ) T ch c cung c p d ch v ch ký s phát hi n ra b t c sai sót, s c nào có th nh hư ng n quy n l i c a thuê bao ho c an ninh, an toàn c a h th ng cung c p d ch v ch ng th c ch ký s . 2. Th i gian t m d ng ch ng thư s t i a là 06 tháng. 3. Ch ng thư s c a thuê bao b thu h i trong các trư ng h p sau: a) Ch ng thư s h t h n s d ng; b) Theo yêu c u b ng văn b n t các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Theo yêu c u b ng văn b n t thuê bao, có xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao (Ph l c s 5); d) Theo yêu c u b ng văn b n c a t ch c qu n lý thuê bao; ) T ch c qu n lý thuê bao, thuê bao b gi i th ho c phá s n theo quy nh c a pháp lu t; e) Có căn c xác nh thuê bao vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng khóa bí m t và thi t b lưu gi khóa bí m t t i Quy ch này. 4. Ch ng thư s b thu h i sau khi h t th i h n lưu tr ư c tiêu h y theo quy nh t i i u 15 Quy ch này n u không có quy nh khác c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. T ch c cung c p d ch v ch ký s ph i m b o các yêu c u sau:
 9. a) m b o kênh thông tin ti p nh n yêu c u t m d ng, thu h i ch ng thư s ho t ng 24 gi trong ngày và 07 ngày trong tu n; b) Lưu tr thông tin liên quan n ho t ng t m d ng ho c thu h i ch ng thư s trong th i gian ít nh t 05 năm k t th i i m ch ng thư s b t m d ng ho c thu h i; c) Khi có căn c t m d ng, thu h i ch ng thư s , t ch c cung c p d ch v ch ký s ph i l p t c ti n hành t m d ng ho c thu h i ch ng thư s , ng th i thông báo cho thuê bao và công b danh sách t m d ng, thu h i theo quy nh t i i u 17 Quy ch này. i u 14. Khôi ph c ch ng thư s Ch ng thư s khôi ph c trong các trư ng h p sau: 1. Theo yêu c u b ng văn b n t phía các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Theo yêu c u b ng văn b n t thuê bao, có kèm theo xác nh n c a t ch c qu n lý thuê bao (Ph l c s 4), trong trư ng h p thuê bao, t ch c qu n lý thuê bao ã ngh t m d ng ch ng thư s trư c ó. 3. Th i gian t m d ng ch ng thư s theo ngh t m d ng ã h t. 4. Ch ng thư s b t m d ng theo quy nh t i i m kho n 1 i u 13 và nh ng sai sót, s c ó ã ư c kh c ph c. i u 15. Tiêu h y ch ng thư s 1. Nguyên t c tiêu h y: a) Ph i m b o tiêu h y h t thông tin trên gi y và trên thi t b lưu gi ; b) H i ng tiêu h y g m i di n lãnh o t ch c qu n lý thuê bao và i di n các b ph n liên quan n vi c qu n lý, s d ng ch ng thư s . H i ng ti n hành tiêu h y ch ng thư s , d li u liên quan và l p biên b n tiêu h y v i các n i dung chính: Lo i tài li u ã tiêu h y; phương th c tiêu h y; k t lu n và ch ký s c a các thành viên h i ng tiêu h y. 2. Phương th c tiêu h y: a) H y b tài li u gi y b ng cách c t v n không còn kh năng khôi ph c nguyên tr ng ho c t cháy hoàn toàn tài li u; b) Xóa không còn kh năng ph c h i toàn b thông tin ch ng thư s và các d li u liên quan trên các thi t b lưu tr . 3. N i dung tiêu h y: a) D li u ch ng thư s , c p khóa;
 10. b) Các d li u khác liên quan n vi c c p, qu n lý, s d ng ch ng thư s . i u 16. Ki m tra ch ký s 1. Trư c khi ch p nh n ch ký s c a ngư i ký, ngư i nh n ph i ki m tra nh ng thông tin sau: a) Hi u l c, ph m vi s d ng, gi i h n trách nhi m ch ng thư s c a ngư i ký và ch ký s c a t ch c cung c p d ch v ch ký s ; b) Ch ký s ph i ư c t o b i khóa bí m t tương ng v i khóa công khai trên ch ng thư s c a ngư i ký. 2. Ngư i nh n ph i ch u m i thi t h i x y ra trong trư ng h p sau: a) Không tuân th các quy nh t i kho n 1 i u này. b) ã bi t ho c ư c thông báo v s không còn tin c y c a ch ng thư s và khóa bí m t c a ngư i ký. i u 17. C p nh t, công b thông tin v ho t ng cung c p d ch v ch ký s 1. T ch c cung c p d ch v ch ký s có trách nhi m duy trì 24 gi trong ngày và 07 ngày trong tu n trên trang thông tin i n t c a B Công Thương (www.moit.gov.vn) nh ng thông tin sau: a) Quy ch ch ng th c ch ký s và ch ng thư s b) Danh sách ch ng thư s có hi u l c, b t m d ng, b thu h i c a thuê bao; c) Nh ng thông tin c n thi t khác. 2. Th i gian c p nh t cơ s d li u ch ng thư s c a t ch c cung c p d ch v ch ký s . a) Trong vòng 08 gi làm vi c k t th i i m hoàn thành th t c c p i v i ch ng thư s m i c p. b) Ngay sau khi hoàn thành công vi c t m d ng, thu h i ch ng thư s ho c thay i c p khóa. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 18. X lý vi ph m, khi u n i và gi i quy t tranh ch p Vi c x lý vi ph m, khi u n i và gi i quy t tranh ch p liên quan n vi c th c hi n Quy ch này ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh ch ký s và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 11. i u 19. Trách nhi m thi hành 1. C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin có trách nhi m: a) Hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c ch p hành Quy ch này c a các ơn v thu c B Công Thương và các t ch c khác có s d ng d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương; b) m b o s ho t ng n nh, an toàn, liên t c c a H th ng ch ký s , nghiên c u và tri n khai các công ngh ch ký s tiên ti n, phù h p v i ho t ng c a B Công Thương. 2. Thanh tra B Công Thương có trách nhi m ph i h p v i C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 3. Th trư ng các ơn v thu c B Công Thương và th trư ng các t ch c khác có s d ng d ch v ch ng th c ch ký s c a B Công Thương có trách nhi m t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n t i ơn v mình theo úng các quy nh c a Quy ch này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Danh Vĩnh PH L C 1 GI Y NGHN C P CH NG THƯ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN C P CH NG THƯ S Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương
 12. H và tên: ………………………………………………... Gi i tính: …………………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: …………………… Qu c t ch: ………………………………. S CMND/H chi u: ……………………….. Ngày c p: …………….. Nơi c p: ……………………. a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: ………………………… i n tho i: ……………….. Fax: …………………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ……………………………………………… Ch c v : …………………………………………………………………………………………………. Th i h n ngh c p (t i a là 05 năm tính t ngày c p ch ng thư s ): ……………………. năm - Tôi cam oan nh ng thông tin khai báo trên là úng s th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. - N u ư c ch p thu n c p ch ng thư s , tôi cam oan ch p hành nghiêm ch nh m i quy nh c a B Công Thương và c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng ch ký s , ch ng thư s và d ch v ch ng th c ch ký s . Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c
 13. PH L C 2 GI Y NGHN GIA H N CH NG THƯ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN GIA H N CH NG THƯ S Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương H và tên: ………………………………………………... Gi i tính: …………………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: ………………… Qu c t ch: ………………………………… S CMND/H chi u: ………………………….. Ngày c p: ………….. Nơi c p: ……………………. a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: ………………………… i n tho i: ………………….. Fax: ………………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ……………………………………………… Ch c v : …………………………………………………………………………………………………. ngh gia h n ch ng thư s : S ch ng thư s : ……………… Ngày c p (l n u) …………. Ngày h t h n: …………………… Lý do gia h n: …………………………………………………………………………………………… Th i gian gia h n: ↑6 tháng ho c ↑01 năm
 14. Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c PH L C 3 GI Y NGHN T M D NG CH NG THƯ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN T M D NG CH NG THƯ S Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương H và tên: ………………………………………………... Gi i tính: …………………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: …………………… Qu c t ch: ………………………………. S CMND/H chi u: ………………………….. Ngày c p: …………….. Nơi c p: ………………… a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: ………………………… i n tho i: ………………….. Fax: ………………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ………………………………………………
 15. Ch c v : …………………………………………………………………………………………………. ngh t m d ng ch ng thư s : S ch ng thư s : ……………… Ngày c p ……….……………. Ngày h t h n: ………………… Th i h n t m d ng (không quá 06 tháng): T ngày ……………. n ngày: …………………… Lý do t m d ng: ………………………………………………………………………………………... Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Không c n xác nh n trong trư ng h p thuê bao tr c ti p ngh t m d ng Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c PH L C 4 GI Y NGHN KHÔI PH C CH NG THƯ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN KHÔI PH C CH NG THƯ S Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương
 16. H và tên: ………………………………………………………... Gi i tính: …………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: …………………… Qu c t ch: ………………………………. S CMND/H chi u: ………………………….. Ngày c p: …………….. Nơi c p: ………………… a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: ………………………… i n tho i: ………………….. Fax: ………………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ……………………………………………… Ch c v : …………………………………………………………………………………………………. ngh khôi ph c ch ng thư s : S ch ng thư s : ……………… Ngày c p ………………. Ngày h t h n: ………………………… Th i h n t m d ng: T ngày …………………. n ngày: …………………….. Lý do khôi ph c: …………………………………………………………………………………………... Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c PH L C 5
 17. GI Y NGHN THU H I CH NG THƯ S (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN THU H I CH NG THƯ S Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương H và tên: ……………………………………………………... Gi i tính: …………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: …………………… Qu c t ch: ………………………………. S CMND/H chi u: ………………………….. Ngày c p: …………….. Nơi c p: ………………… a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: ………………………… i n tho i: ………………….. Fax: ………………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ……………………………………………… Ch c v : ……………………………………………………………………………………………………. ngh thu h i ch ng thư s : S ch ng thư s : ……………… Ngày c p ………………. Ngày h t h n: ………………………… Lý do thu h i: ………………………………………………………………………………………....... Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên)
 18. Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c PH L C 6 GI Y NGHN THAY I C P KHÓA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y NGHN THAY I C P KHÓA Kính g i: C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin – B Công Thương H và tên: ……………………………………………………... Gi i tính: ……………………………… Ngày sinh: …………………. Nơi sinh: …………………… Qu c t ch: ………………………………. S CMND/H chi u: ………………………….. Ngày c p: …………….. Nơi c p: ………………… a ch thư ng trú: ……………………………………………………………………………………….. Nơi công tác: …………………………… i n tho i: ………………….. Fax: ……………………….. i n tho i di ng (*): ……………………….. Email (*): ……………………………………………… Ch c v : ……………………………………………………………………………………………………. ngh thay i c p khóa thu c ch ng thư s :
 19. S ch ng thư s : ……………… Ngày c p ………………. Ngày h t h n: …………………………… Lo i khóa thay i: o C p khóa ký o C p khóa mã hóa Lý do thay i: …………………………………………………………………………………………....... Tên t ch c qu n lý thuê bao: …………. Ngày … tháng …. năm … Xác nh n c a th trư ng ơn v Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) Chú thích: (*) là nh ng thông tin không b t bu c
Đồng bộ tài khoản