Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 40/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH QU B O H CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 2985/2007/Q -BNG ngày 29/11/2007c a B Ngo i giao v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý tài chính Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. B Ngo i giao và Giám c Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các ơn v liên quan trong B Ngo i giao thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - PTTg, BT BNG Ph m Gia Khiêm ( báo cáo); - B Ngo i giao; - VPQH, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a ng; - KTNN; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c CP; - UBND các t nh ,TP tr c thu c TW; - Toà án ND t i cao; Tr n Xuân Hà - Viên ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Công báo; - C c KTVB B Tư pháp; - Qu B o h công dân và pháp nhân VN nư c ngoài; - Website BTC; Website CP; - V NSNN, HCSN, PC;
  2. - Lưu: VT, TC N. QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH QU B O H CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2008 /Q -BTC ngày 20/06/2008 c a B trư ng B Tài chính) i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh vi c qu n lý tài chính c a Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài (g i t t là Qu B o h công dân) do Th tư ng Chính ph thành l p theo Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007, Tên giao d ch qu c t là Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities - vi t t t là FAOV). Công dân Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài ã óng b o hi m nư c ngoài không thu c ph m vi áp d ng c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c ho t ng c a Qu B o h công dân 2.1. Qu B o h công dân ho t ng không vì m c ích l i nhu n. Qu có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. Qu m tài kho n ti n ng Vi t Nam và ngo i t t i Kho b c Nhà nư c ho c t i các ngân hàng thương m i trong nư c theo qui nh t i i u 2, Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . 2.2. Các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph i h p v i Ban giám c và Văn phòng Qu th c hi n các ho t ng b o h công dân theo úng qui nh t i Qui ch “T ch c và ho t ng Qu b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài" do B Ngo i giao ban hành. i u 3. Ngu n thu c a Qu B o h công dân 3.1. Ngu n kinh phí ban u c a Qu B o h công dân do Ngân sách nhà nư c c p là 20 (hai mươi) t ng Vi t Nam; Kinh phí Ngân sách Nhà nư c c p b sung hàng năm trên cơ s d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3.2. Ti n và tài s n do các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c óng góp t nguy n và tài tr cho Qu phù h p v i các qui nh c a pháp lu t. 3.3. Các kho n thu t lãi ti n g i và các kho n thu h p pháp khác (n u có). i u 4. N i dung chi c a Qu B o h công dân 4.1. Qu B o h công dân Vi t Nam nư c ngoài ư c chi nh ng n i dung sau:
  3. - Chi cho các ho t ng c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ho c các cơ quan ư c u quy n c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n vi c b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam. Chi cho cán b chuyên trách c a cơ quan i di n Vi t Nam i công tác ph c v nhi m v b o h công dân và pháp nhân, i thăm lãnh s tìm hi u tình hình i v i các trư ng h p công dân b b t, b t m giam, t m gi , b xét x , tù ày (ti n vé máy bay, tàu xe i l i, ti n xăng d u, ti n công tác phí theo quy nh hi n hành). - Tr giúp nh ng trư ng h p công dân c bi t khó khăn b tai n n, g p r i ro nghiêm tr ng, khi t h không th kh c ph c ư c. - T m ng ti n mua vé v nư c, chi tr các chi phí b nh vi n, khách s n, … cho công dân trong các trư ng h p: + ương s không có kh năng tài chính nhưng có b o lãnh c a gia ình, thân nhân ho c các t ch c trong nư c v vi c hoàn tr các kho n ti n này. + Trư ng h p c bi t ương s không có b o lãnh c a gia ình ho c các t ch c trong nư c v vi c hoàn tr các kho n ti n này thì ương s ph i có cam k t hoàn tr các kho n ti n này. - Chi cho các ho t ng b o h khác theo quy t nh c a B trư ng B Ngo i giao. 4.2. Chi cho công tác qu n lý Qu : Hàng năm B Ngo i giao ư c trích t i a 10% t ng kinh phí ư c phê duy t cho qu B o h công dân và Pháp nhân Vi t Nam chi cho các ho t ng qu n lý Qu , n i dung như sau: - Chi ph c p i v i ch c danh giám c Qu theo ch kiêm nhi m qui nh t i Thông tư s 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p kiêm nhi m i v i cán b , công ch c, viên ch c kiêm nhi m ch c danh lãnh o ng u cơ quan, ơn v khác. - Chi lương, b o hi m và ph c p theo quy nh c a pháp lu t cho cán b , nhân viên h p ng (n u có) c a Qu . - Chi tr ti n làm thêm gi (n u có) theo ch . - Chi cho ho t ng tuyên truy n xây d ng Qu . - Chi cho các ho t ng oàn ra, oàn vào ph c v công tác xây d ng Qu , ki m tra s d ng Qu ; kh o sát, nghiên c u tình hình th c t và ho t ng c a công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam các a bàn. T l trích nói trên s ư c i u ch nh hàng năm cho phù h p v i tình hình th c t theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao và s ch p thu n c a B trư ng B Tài chính. i u 5. L p d toán, phân b d toán, quy t toán và cơ ch s d ng 5.1. L p d toán và phân b d toán:
  4. - Hàng năm B Ngo i giao l p d toán kinh phí ho t ng c a Qu và t ng h p chung vào d toán c a B g i cơ quan có thNm quy n theo qui nh c a Lu t Ngân sách và các văn b n hư ng d n lu t. - Căn c vào d toán ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, B trư ng B Ngo i giao duy t phân b d toán kinh phí cho Qu căn c theo nhu c u th c t c a các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n nhi m v B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài. 5.2. Quy t toán: - Hàng năm các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài l p báo cáo quy t toán tài chính và g i các ch ng t chi tiêu v Qu Qu ki m tra ch ng t chi tiêu, duy t quy t toán báo cáo B trư ng B ngo i giao. - Hàng năm, B Ngo i giao có trách nhi m t ng h p quy t toán thu chi Qu B o h công dân theo Lu t Ngân sách Nhà nư c báo cáo B Tài chính.Trư ng h p Qu không s d ng h t kinh phí ư c duy t c p trong năm thì s dư ư c chuy n sang năm sau và ch ư c s d ng s dư này theo úng qui nh c a Qui ch t ch c và ho t ng Qu và Qui ch qu n lý tài chính Qu . 5.3. Cơ ch s d ng: - Trên cơ s k ho ch chi hàng năm ã ư c phân b , Giám c Qu có trách nhi m và hư ng d n các cơ quan i di n nư c ngoài th c hi n vi c qu n lý và s d ng kinh phí phù h p v i pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t nư c s t i, pháp lu t qu c t và tuân th các quy nh v qu n lý tài chính hi n hành và qui ch qu n lý tài chính Qu cũng như qui ch v t ch c và ho t ng c a Qu . - Trư ng h p h n m c kinh phí chưa ư c chuy n n cơ quan i di n k p th i mà ã phát sinh vi c ph i chi cho công vi c b o h công dân, B Ngo i giao ch o các cơ quan i di n th c hi n t m ng cho các i tư ng theo qui nh t i i m 4 trong ch th s 14/ 2004/CT- TTg ngày 2 /4/2004 v " x lý và ngăn ch n vi c xu t nh p c nh và cư trú trái phép c a công dân Vi t Nam nư c ngoài" và g i ch ng t v B Ngo i giao. Căn c vào ch ng t ã chi t m ng nói trên, Qu t ng h p và g i B Tài chính ư c hoàn t m ng. - Giám c Qu có quy n duy t chi v i m c không quá 10.000 USD (mư i nghìn ôla) cho m i v vi c. Các kho n chi trên m c 10.000 USD, Giám c Qu ph i báo cáo B trư ng B Ngo i giao xem xét quy t nh. - Trư ng cơ quan i di n nư c ngoài có quy n duy t chi v i m c không quá 3.000 USD (ba nghìn ôla) cho m i v vi c. Các kho n chi trên m c 3.000 USD, Trư ng cơ quan i di n ki n ngh Giám c Qu xem xét quy t nh. - Qu không ư c s d ng kinh phí c a Qu chi cho các ho t ng không úng m c ích qui nh c a Qu . i u 6. Công tác k toán và qu n lý Qu
  5. - Qu B o h công dân ph i t ch c công tác k toán, h ch toán theo quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006 c a B Tài chính ban hành v " Ch k toán hành chính s nghi p " và theo qui ch qu n lý tài chính các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài cũng như theo qui nh c a Qu . - Qu th c hi n h ch toán riêng ph n ho t ng nghi p v chi cho ho t ng qu n lý c a Qu . - Qu t ch c h ch toán riêng theo dõi các kho n óng góp c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c óng góp cho Qu thông qua cơ quan i di n nư c ngoài. - ng ti n h ch toán: H ch toán, quy t toán b ng ti n ng Vi t Nam. - Trư ng h p s d ng b ng ngo i t : B Tài chính c p tr c ti p b ng ngo i t thì áp d ng t giá h ch toán-k toán c a B Tài chính phát hành hàng tháng. Mua ngo i t t i ngân hàng thì th c hi n t giá qui i ngo i t theo ch ng t ngân hàng t i th i i m mua ngo i t . - Giám c Qu và Trư ng cơ quan i di n ch u trách nhi m v s chi tiêu theo úng chính sách, ch và qui nh t i qui ch này. - Qu B o h công dân ch p hành các qui nh hi n hành c a nhà nư c v thanh tra các ho t ng tài chínhh c a Qu . i u 7. T ch c th c hi n - Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B Ngo i giao ch u trách nhi m hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài cũng như các ơn v có liên quan trong B th c hi n Quy ch này. - Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có khó khăn vư ng m c, Giám c Qu ph n ánh v B Tài chính hư ng d n gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản