Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ về việc ban hành bản danh mục số I các chức danh đầy đủ viên chức ngành Giáo dục (Kèm theo bản danh mục số I) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40-LĐTBXH/QĐ

  1. B LAO Đ NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ Đ c l p - T do - H nh phúc H I ******** ******** S : 40-LĐTBXH/QĐ Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 1989 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N DANH M C S CÁC CH C DANH Đ Y Đ VIÊN CH C NGÀNH GIÁO D C B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c đi u 1 và đi u 3 Quy t đ nh s 109/HĐBT ngày 30/6/1988 c a H i đ ng B trư ng v công tác xây d ng ch c danh tiêu chu n nghi p v và t ch c lao đ ng khoa h c trong viên ch c; u quy n cho B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và xã h i ban hành ch c danh đ y đ cho các ngành; Căn c Quy t đ nh s 117-HĐBT ngày 15/7/1982 c a H i đ ng B trư ng v vi c ban hành b n Danh m c s I các ch c v viên ch c Nhà nư c; Theo đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và k t lu n c a cu c H i th o chuyên viên c p Nhà nư c ngày 8/12/1988, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành b n Danh m c s I ch c danh đ y đ các ch c v viên ch c thu c ngành Giáo d c bao g m 24 ch c danh. Trong đó: Nhóm 9: viên ch c lãnh đ o qu n lý g m 9 ch c danh. Nhóm 8: viên ch c lãnh đ o g m 2 ch c danh. Nhóm 5: viên ch c chuyên môn g m 13 ch c danh (có b n danh m c đính kèm). Đi u 2. Căn c b n danh m c này B Giáo d c ti n hành xây d ng tiêu chu n nghi p v theo đi u 2 c a Quy t đ nh s 109-HĐBT ngày 30/6/1988 c a H i đ ng B trư ng và t ch c hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c này trong toàn ngành nh m đem l i hi u qu thi t th c, làm cho b máy g n, nh tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác c a ngành. Đi u 3. Tiêu chu n nghi p v c a các ch c danh đ y đ theo Quy t đ nh này do B trư ng B Giáo d c ra quy t đ nh ban hành (sau khi đã tho thu n v i B Lao đ ng -
  2. Thương binh và xã h i) hư ng d n ng d ng th nghi m và ti p t c hoàn thi n đ trình Nhà nư c chính th c ban hành theo đi m 3 Quy t đ nh s 109/HĐBT. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, các văn b n trư c đây trái v i văn b n này đ u b bãi b . Đi u 5. B trư ng B Giáo d c và các B có liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph , đ c khu tr c thu c Trung ương và các cơ s có ng d ng các ch c danh viên ch c ngành giáo d c có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Tr n Đình Hoan (Đã ký) B N DANH M C S I CH C DANH Đ Y Đ VIÊN CH C NHÀ NƯ C NGÀNH GIÁO D C I- N I DUNG B N DANH M C S I NGÀNH GIÁO D C: Căn c Quy t đ nh s 117-HĐBT ngày 15/7/1992 c a H i đ ng B trư ng và các quy đ nh trong b n Danh m c s I (ch c danh g c) đã ban hành. B n danh m c s I ch c danh đ y đ các viên ch c ngành Giáo d c đư c ban hành theo Quy t đ nh s 40- LĐTBXH/QĐ ngày 1/2/1989 bao g m 24 ch c danh. C th như sau: Nhóm 9: g m 9 ch c danh. Nhóm 8: g m 2 ch c danh (chưa có ch c danh g c). Nhóm 5: G m 13 ch c danh. II- QUY Đ NH S D NG: Theo quy đ nh v ph m vi s d ng đ i v i m i ch c danh ghi trong B n danh m c s I các ch c danh đ y đ viên ch c ngành Giáo d c. Trong đó có 2 ch c danh: Hi u trư ng Nhà tr M u giáo. Hi u trư ng Nhà tr ch ng d ng cho nh ng t ch c do cơ quan Nhà nư c có th m quy n quy t đ nh. Các ch c danh giáo viên nhà tr , m u giáo là nh ng viên ch c Nhà nư c làm vi c các t ch c theo ph m vi s d ng trên. Căn c theo Quy t đ nh này, B Giáo d c ti n hành xây d ng tiêu chu n nghi p v và hư ng d n cho các đơn v ng d ng theo Thông tư s 17/LĐTBXH/TT ngày 1/11/1988 v ng d ng ch c danh, tiêu chu n. M i ch c danh đ y đ đư c ng d ng trong th c t
  3. ph i có n i dung lao đ ng rõ, đúng v i lu n ch ng khoa h c đã nghiên c u khi hình thành các ch c danh đó. Khi có trư ng h p thay đ i n i dung lao đ ng, cơ quan ch qu n ph i báo cáo v i B Giáo d c và đư c s th ng nh t c a B Lao đ ng - Thương binh và xã h i theo đi u 2 c a Quy t đ nh s 117- HĐBT ngày 15/ 7/ 1982 c a H i đ ng B trư ng v s s a đ i ho c ngo i l . II- B N DANH M C S I CH C DANH Đ Y Đ CÁC CH C V VIÊN CH C NGÀNH GIÁO D C TT Nhóm Ch c Mã Ch c danh đ y đ Ph m vi s d ng s danh g c 1 2 3 4 5 6 1 9 Hi u trư ng 9090 Hi u trư ng Nhà tr - Do Nhà nư c t ch c M u giáo qu n lý ( các cơ quan, xí nghi p, công, nông,lâm trư ng, th xã, th tr n. Quy mô t 6 l p tr lên) 2 Hi u trư ng Nhà tr -nt- (Quy mô t 3 l p, 60 cháu tr lên). 3 Hi u trư ng trư ng m u -nt- giáo 4 Hi u trư ng trư ng ph Xã,phư ng, qu n, huy n thông cơ s (+) 5 Hi u trư ng trư ng ph Qu n, huy n, t nh, thành thông trung h c ph 6 Hi u trư ng trư ng b i -nt- dư ng nghi p v Giáo d c 7 Hi u trư ng trư ng B -nt- túc văn hoá 8 Giám đ c 9080 Giám đ c trung tâm -nt- giáo d c k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 9 Giám đ c trung tâm thí -nt- nghi m th c hành
  4. 10 8 Trư ng b Trư ng B môn Các lo i trư ng ph môn thông 11 T ng ph T ng ph trách Đ i -nt- trách đ i thi u niên ti n phong H Chí Minh 12 5 Giáo viên 5100 Giáo viên nhà tr Các nhà tr ,m u giáo, nhà tr . 13 Giáo viên m u giáo Các nhà tr ,m u giáo, trư ng m u giáo 14 Giáo viên m u giáo c p -nt- I 15 Giáo viên m u giáo c p -nt- II 16 Giáo viên ph thông cơ Các trư ng ph thông s c pI cơ s . 17 5 Giáo viên 5104 Giáo viên chính ph Các trư ng ph thông thông cơ s c p I cơ s 18 5106 Giáo viên c p cao ph -nt- thông cơ s c p I 19 5100 Giáo viên ph thông cơ Các trư ng ph thông s c p II cơ s ,b túc văn hoá, các trung tâm k thu t t ng h p, hư ng nghi p, trung tâm thí nghi m th c hành 20 5104 Giáo viên chính ph -nt- thông cơ s c p II 21 5106 Giáo viên c p cao ph -nt- thông cơ s c p II 22 5100 Giáo viên ph thông Các trư ng ph thông trung h c trung h c, b túc văn hoá, các trung tâm k thu t t ng h p, hư ng nghi p, trung tâm thí nghi m th c hành. 23 5104 Giáo viên chính ph -nt- thông trung h c
  5. 24 5106 Giáo viên c p cao ph -nt- thông trung h c ³³³ (+) Có th tách ra: - Trư ng ph thông cơ s c p I - Trư ng ph thông cơ s c p II
Đồng bộ tài khoản