Quyết định số 40/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 40/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thành lập tại Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 40/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH S N PH M CƠ KHÍ TR NG I M THÀNH L P T I QUY T NNH S 112/2003/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 186/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i 2020; Căn c Quy t nh s 112/2003/Q -TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Chương trình s n ph m cơ khí tr ng i m; Theo ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung thành viên Ban Ch o Chương trình s n phNm cơ khí tr ng i m ư c thành l p theo Quy t nh s 112/2003/Q -TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , v i thành ph n c th như sau: 1. Trư ng Ban: Ông Hoàng Trung H i, Phó Th tư ng Chính ph ; 2. Phó trư ng Ban: Ông Vũ Huy Hoàng, B trư ng B Công Thương; Các thành viên: 3. Ông H u Hào, Th trư ng B Công Thương; 4. Ông Nguy n Chí Dũng, Th trư ng B K ho ch và u tư; 5. Ông Tr n Xuân Hà, Th trư ng B Tài chính; 6. Ông Nguy n Huy Hi u, Th trư ng B Qu c phòng; 7. Ông Tr n Qu c Th ng, Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; 8. Ông Tr n Doãn Th , Th trư ng B Giao thông v n t i; 9. Ông H Xuân Hùng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 10. Ông Cao L i Quang, Th trư ng B Xây d ng; 11. Ông Nguy n Văn Th , Ch t ch Hi p h i Doanh nghi p cơ khí Vi t Nam; 12. Ông Tr n Vi t Hùng, Phó Ch t ch T ng h i Cơ khí Vi t Nam.
  2. i u 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch o Chương trình cơ khí tr ng i m th c hi n theo Quy t nh s 112/2003/Q -TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các thành viên Ban ch o; - H i Cơ khí Vi t Nam; - Hi p h i doanh nghi p cơ khí Vi t Nam, - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, TT T, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản