Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
6
download

Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 4015/Q -BNN-CN Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C T M TH I CH NNH PHÒNG TH NGHI M, PHÂN TÍCH CH T MELAMINE TRONG NGUYÊN LI U VÀ TH C ĂN CHĂN NUÔI, NUÔI TR NG THU S N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 19/3/1996 c a Chính ph v vi c qu n lý th c th c ăn chăn nuôi và Thông tư s 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 c a B Nông nghi p và PTNT v hư ng d n thi hành Ngh nh s 15-CP; Căn c vào kh năng c a các phòng th nghi m và xét nhu c u phân tích th nghi m ch t Melamine trong nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n; Xét ngh c a C c trư ng C c Chăn nuôi, C c trư ng C c Nuôi tr ng thu s n, QUY T NNH: i u 1. T m th i ch nh các phòng phân tích, th nghi m có tên trong Danh sách kèm theo th c hi n phân tích, ki m nghi m ch t Melamine trong nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n. i u 2. Các phòng phân tích, ki m nghi m nêu t i i u 1 ư c phép ti n hành phân tích, ki m nghi m ch t Melamine trong nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c ho c c a các t ch c, cá nhân khác. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành n h t ngày 30 tháng 6 năm 2009. Giao C c Chăn nuôi ch trì ph i h p v i C c Nuôi tr ng thu s n và các ơn v liên quan ti n hành thành l p H i ng ánh giá năng l c các phòng phân tích, th nghi m trình B quy t nh ch nh chính th c theo quy nh. i u 4. Các bư c xác nh ch t Melamine trong nguyên li u và th c ăn chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 3762/Q -BNN-CN ngày 28/11/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 5. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Chăn nuôi, C c trư ng C c Nuôi tr ng thu s n, Th trư ng các ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - B KHCN; B Công thương; B Y t ; - UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; Vũ Văn Tám - T ng c c H i quan (B Tài chính);
  2. - Website B NN-PTNT; - Lưu: VT, CN. DANH SÁCH PHÒNG PHÂN TÍCH, KI M NGHI M CH T MELAMINE TRONG NGUYÊN LI U VÀ TH C ĂN CHĂN NUÔI, NUÔI TR NG THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4015/Q -BNN-CN ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S Tên phòng th nghi m a ch i n tho i, Fax TT Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung 521/1 Hoàng Văn Th , P4, Tel: 08 38111802 1 ương II - C c Thú y - B Nông nghi p và Qu n Tân Bình, Tp. H Chí PTNT Minh Fax: 08 38119770 Trung tâm Ch t lư ng, an toàn v sinh và Tel: 08 38216626 S 30 Hàm Nghi, Phư ng thú y thu s n vùng 4 - C c Qu n lý ch t 2 B n Nghé, Qu n 4, Tp. H lư ng Nông lâm s n và Thu s n - B Chí Minh Fax: 08 38212613 Nông nghi p và PTNT Tel: 04 39714512 Trung tâm Ki m nghi m v sinh an toàn 3 48B Tăng B t H , Hà N i th c phNm - Vi n Dinh Dư ng - B Y t Fax: 04 39717885 Trung tâm Ki m nghi m V sinh an toàn s 8-10 Tr n Phú, Nha Trang, Tel: 058 3563072 Fax: 4 th c phNm - Vi n Pasteur Nha Trang - Vi n Khánh Hòa 058 3824058 Dinh dư ng - B Y t Phòng Ki m nghi m lý hoá vi sinh - Vi n 167 Pasteur, Phư ng 8, Qu n Tel: 08 38230352 Fax: 5 Pasteur TP. H Chí Minh - Vi n Dinh 3, Tp. H Chí Minh 08 38231419 dư ng - B Y t Phòng Ki m nghi m - Liên hi p khoa h c Tel: 04 37914491 s n xu t công ngh sinh h c và môi trư ng Nhà A15, 18 Hoàng Qu c 6 - Vi n Công ngh Sinh h c - Vi n Khoa Vi t, C u Gi y, Hà N i. h c và Công ngh Vi t Nam Fax: 04 37568261 Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Tel: 08 38225787 Ch t lư ng 3 - T ng c c Tiêu chuNn o S 31, Hàn Thuyên, Qu n 1, 7 lư ng Ch t lư ng - B Khoa h c Công Tp. H Chí Minh ngh Fax: 083 8225785 Phòng Giám nh hoá pháp lý - Vi n Khoa Tel: 069 45265 99 Nguy n Tuân, Thanh 8 h c Hình s - T ng c c C nh sát - B Công Xuân, Hà N i an Fax: 04 38582778 Trung tâm Phân tích và Giám nh Th c Tel: 04 38582752 301 Nguy n Trãi, Thanh 9 phNm Qu c gia - Vi n Công nghi p Th c Xuân, Hà N i ph m - B Công Thương Fax: 04 38582752 Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m - S 02 Nguy n Văn Th , Tel: 08 38296113 10 S Khoa h c và Công ngh Tp. H Chí phư ng akao, Qu n 1, Tp. Minh H Chí Minh Fax: 08 38293087 Trung tâm phân tích th nghi m II - Chi Tel: 08 39325253 115 Tr n Qu c Th o, Qu n 3, 11 nhánh Công ty c ph m Giám nh Tp. H Chí Minh. VINACONTROL t i TP. HCM Fax: 08 39325645
  3. Tel: 08 38239643 Công ty c ph n D ch v Khoa h c Công 79 Trương nh, Qu n 1, Tp. 12 ngh s c ký H i ăng H Chí Minh Fax: 08 38239872
Đồng bộ tài khoản