Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ S : 4023/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P CƠ QUAN QU N LÝ CH T LƯ NG NÔNG LÂM S N VÀ TH Y S N TRUNG B B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 29/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n (t i T trình s 1560/QLCL-VP ngày 17/10/2008 v vi c xin phê duy t án t ch c l i các Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và thành l p các Cơ quan i di n tr c thu c C c); Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng 1. Thành l p Cơ quan Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n Trung b (sau ây g i t t là Cơ quan ch t lư ng Trung b ) tr c thu c C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, th c hi n m t s ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i t i vùng ư c phân công. 2. Cơ quan ch t lư ng Trung b có tư cách pháp nhân, có con d u giao d ch, ư c hư ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph m vi ho t ng c a Cơ quan ch t lư ng Trung b g m các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Kom Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n, ăk Lăk, ăk Nông, Lâm ng. 4. Tr s c a Cơ quan ch t lư ng Trung b t t i Thành ph Nha Trang, T nh Khánh Hòa.
  2. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham gia nghiên c u, xu t cơ ch chính sách, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch, chương trình, d án, tiêu chuNn k thu t qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và quy trình, quy ph m k thu t v ch t lư ng nông lâm th y s n và mu i. 2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và ôn c vi c th c hi n cơ ch chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, d án, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v ch t lư ng nông lâm th y s n và mu i. 3. i di n cho C c ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a B và các t ch c c a ngành t i các a phương theo s phân công ho c y quy n c a C c trư ng trong vi c tri n khai m t s nhi m v qu n lý nhà nư c c a C c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i trên a bàn ư c phân công. 4. T ch c th c hi n các chương trình giám sát qu c gia v an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i thu c ph m vi qu n lý c a C c theo k ho ch ư c phê duy t. 5. Ki m tra, công nh n i u ki n m b o an toàn v sinh th c phNm cơ s s n xu t, kinh doanh nông lâm th y s n và mu i theo phân công c a C c trên a bàn ư c phân công. 6. Theo dõi, t ng h p, báo cáo tình hình th c hi n nhi m v v di n bi n các ho t ng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c a bàn ư c phân công ph trách ph c v công tác ch o, i u hành c a C c trư ng. 7. u m i cung c p thông tin, gi i quy t các th t c hành chính liên quan i v i các t ch c, cá nhân và tr c ti p th c hi n m t s nhi m v theo chương trình công tác c a C c trên a bàn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân công ph trách. 8. Qu n lý nhân s , tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao theo quy nh và phân c p c a C c. 9. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác ư c giao và y quy n c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Cơ quan ch t lư ng Trung b có Giám c, các Phó Giám c do C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n b nhi m, mi n nhi m theo phân c p qu n lý cán b c a B . Giám c lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành m i ho t ng c a Cơ quan ch t lư ng Trung b , ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao.
  3. Các Phó Giám c giúp Giám c theo dõi, ch o m t s lĩnh v c công tác theo phân công c a Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. B máy qu n lý: a) Phòng Hành chính – T ng h p. b) Phòng Qu n lý ch t lư ng và ki m nghi m i u 4. C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n quy nh c th nhi m v , quy n h n, quy ch ho t ng và m i quan h công tác; b trí kinh phí ho t ng và cán b , công ch c, viên ch c cho Cơ quan ch t lư ng Trung b trong biên ch c a C c ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao và d toán ngân sách Nhà nư c c p cho C c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Các B : Tài chính, KH& T; N i v ; - UBND các t nh, Tp tr c thu c TW liên quan; - Các V , C c, TTra B , VP B ; - Lưu: VT, TCCB Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản