Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 4028/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P TRUNG TÂM CH T LƯ NG NÔNG LÂM TH Y S N VÙNG 4 TRÊN CƠ S TRUNG TÂM CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y TH Y S N VÙNG 4 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph Quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t nh s 29/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n (t i T trình s 1560/QLCL-VP ngày 17/10/2008 v vi c xin phê duy t án t ch c l i các Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và thành l p các Cơ quan i di n tr c thu c C c); Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Ch t lư ng nông lâm th y s n vùng 4 trên cơ s Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 4 (sau ây g i t t là Trung tâm Ch t lư ng vùng 4) tr c thu c C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. Tên giao d ch qu c t c a Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 là: National Agro-forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Branch 4, vi t t t là NAFIQAD-Branch 4. Tr s Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 t t i 30 Hàm Nghi, Qu n I, Thành ph H Chí Minh. i u 2. V trí, ch c năng 1. Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 là ơn v s nghi p có thu, th c hi n ch c năng ph c v qu n lý nhà nư c và cung c p d ch v công thu c lĩnh v c ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i. 2. Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trung tâm ư c thu phí, l phí, ư c s d ng m t ph n kinh phí t ngân sách tri n khai chương trình Qu c gia theo k ho ch ư c duy t. 4. Ph m vi ho t ng c a Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 g m các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: H Chí Minh, Bà R a – Vũng Tàu, Long An, Ti n Giang, B n Tre, ng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phư c, Bình Thu n. i u 3. Nhi m v , quy n h n
  2. 1. Tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch, chương trình, d án, tiêu chuNn k thu t qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia và quy trình, quy ph m k thu t v ch t lư ng nông lâm th y s n và mu i. 2. Tri n khai nhi m v v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i: a) Th c hi n các ho t ng s nghi p theo các chương trình giám sát qu c gia v an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i trên cơ s k ho ch ư c phê duy t; b) Tham gia ph bi n các tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia, quy nh c a các t ch c qu c t , khu v c và các nư c nh p khNu v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i; c) Tư v n v vi c áp ng các quy nh v m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm cho cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm nông lâm th y s n và mu i; d) Th c hi n các d ch v công ph c v vi c: - Ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm i v i s n phNm nông lâm th y s n và mu i xu t khNu và s n phNm nông lâm th y s n và mu i s n xu t trong nư c trư c khi xu t khNu ho c ưa ra tiêu th n i a. - Ch ng nh n an toàn d ch b nh i v i th c phNm th y s n xu t khNu, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh theo pháp lu t Vi t Nam, quy nh c a các t ch c qu c t ho c th a thu n song phương v i nư c nh p khNu. - Ch ng nh n an toàn d ch b nh i v i th c phNm th y s n là nguyên li u dùng cho ch bi n nh p khNu, t m nh p tái xu t, chuy n c a khNu, quá c nh phù h p v i nhi m v B giao cho C c. - Ki m tra công nh n i u ki n b o m an toàn v sinh cho cơ s s n xu t kinh doanh th y s n. ) Th c hi n các ho t ng ph c v vi c thNm tra, truy xu t nguyên nhân s n phNm nông lâm th y s n và mu i không m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm và xu t các ki n ngh , gi i pháp, bi n pháp m b o ch t lư ng s n phNm. 3. Th c hi n nhi m v v ch t lư ng các s n phNm nông lâm s n, th y s n không dùng làm th c phNm (phi th c phNm): a) Th c hi n các ho t ng theo chương trình giám sát qu c gia, các ho t ng ph c v vi c thNm tra, truy xu t nguyên nhân trong toàn b quá trình s n xu t s n phNm nông lâm s n, th y s n phi th c phNm không m b o ch t lư ng và xu t các ki n ngh , gi i pháp, bi n pháp x lý; b) Th c hi n các d ch v công ph c v vi c ki m tra, ch ng nh n i v i s n phNm nông lâm s n, th y s n phi th c phNm nh p khNu ch bi n và s n phNm s n xu t trong nư c trư c khi xu t khNu ho c ưa ra tiêu th n i a theo pháp lu t Vi t Nam, quy nh c a các t ch c qu c t ho c th a thu n song phương v i nư c nh p khNu. 4. V ki m nghi m và xét nghi m: a) Tham gia ph bi n các quy nh c a Vi t Nam, các t ch c qu c t , khu v c và các nư c nh p khNu v ch tiêu, m c gi i h n, phương pháp ki m nghi m, xét nghi m; b) Th c hi n ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i ph c v vi c ki m tra, ch ng nh n;
  3. c) Th c hi n xét nghi m b nh th y s n ph c v ch ng nh n ki m d ch th y s n và s n phNm th y s n xu t nh p khNu dùng làm th c phNm; d) Th c hi n d ch v ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i cho các t ch c, cá nhân theo quy nh. 5. Th c hi n tư v n và d ch v xây d ng chương trình, d án u tư v lĩnh v c ch t lư ng, an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i t i khu v c ư c phân công. 6. Th c hi n i u tra, th ng kê và qu n lý cơ s d li u v lĩnh v c ch t lư ng, an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i t i khu v c ư c phân công. 7. Hư ng d n, tư v n v chuyên môn, nghi p v và t p hu n nâng cao năng l c trong lĩnh v c ch t lư ng, an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i. 8. Tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b công ngh , k thu t chuyên ngành và th c hi n các ho t ng h p tác qu c t theo quy nh. 9. Th c hi n ho t ng khuy n nông, khuy n ngư v lĩnh v c ch t lư ng, an toàn th c phNm nông lâm th y s n và mu i trong khu v c ư c phân công theo phân công c a C c. 10. Ch p hành ch thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t và th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo phân công, y quy n c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. 11. Qu n lý tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a C c. T ch c thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n và mu i, ki m d ch th y s n theo quy nh c a pháp lu t. 12. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương, khen thư ng, k lu t và các chính sách, ch khác i v i cán b , viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Trung tâm theo phân c p. 13. Th c hi n các nhi m v khác theo phân công c a C c trư ng. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 có Giám c và các Phó Giám c do C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n b nhi m, mi n nhi m theo quy nh. Giám c Trung tâm i u hành ho t ng c a Trung tâm, ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và trư c pháp lu t v ho t ng c a Trung tâm theo nhi m v ư c giao. Phó Giám c Trung tâm giúp Giám c theo dõi, ch o, th c hi n m t s lĩnh v c công tác theo phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. B máy giúp vi c: a) Phòng Hành chính – T ng h p; b) Phòng Ch t lư ng th y s n; c) Phòng Ch t lư ng nông lâm s n; d) Phòng Ki m nghi m;
  4. ) Tr m Ch t lư ng nông lâm th y s n Vũng Tàu. Tr m Ch t lư ng nông lâm th y s n quy nh t i Kho n 2 i u này có con d u giao d ch theo nhi m v ư c giao và quy nh c a pháp lu t. B trư ng y quy n C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n quy nh nhi m v c th c a b máy giúp vi c, b trí biên ch theo ch tiêu B giao cho C c và ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Trung tâm Ch t lư ng vùng 4. Theo nhu c u công vi c, Giám c Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 ư c ký h p ng làm vi c theo quy nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; thay th Quy t nh s 13/2005/Q -BTS ngày 17/3/2005 c a B trư ng B Th y s n v vi c chuy n Chi c c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 4 thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 4 và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 6. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Giám c Trung tâm Ch t lư ng vùng 4 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - UBND t nh, TP tr c thu c TW liên quan; - Các V , C c, Thanh tra B , VP B ; - Lưu: VT, TCCB. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản