Quyết định số 403/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 403/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 403/QĐ-UB-NC về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức lại hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo cơ chế (một cửa, một dấu) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 403/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 403/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N 10 T CH C VÀ HO T NG THÍ I M THEO CƠ CH (M T C A, M T D U). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994; Căn c Ch th 04/CT-UB ngày 18/10/1996 và Ch th 36/CT-UB ngày 11/11/1996 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân Qu n 10 (công văn s 4646/CV-UB ngày 28/12/1996) và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph (t trình s 11/TCCQ ngày 15/01/1997); QUY T NNH i u 1. Nay giao cho y ban nhân dân Qu n 10 t ch c l i ho t ng c a y ban nhân dân Qu n 10 theo cơ ch (m t c a, m t d u). i u 2. y ban nhân dân Qu n 10 ti n hành s p x p l i các phòng ban chuyên môn tr c thu c v chung m t tr s ; s p x p cán b , tinh g n l i biên ch , nâng cao năng su t và hi u qu ho t ng ; t ch c ti p dân và gi i quy t các yêu c u c a nhân dân theo mô hình m i, m b o nhanh, úng pháp lu t và thu n l i cho nhân dân. y ban nhân dân Qu n 10 t ch c tri n khai Phòng ti p nh n và tr h sơ ho t ng theo qui trình ã duy t c a quy ch kèm theo. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Qu n 10, Th trư ng các s -ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q. CH TNCH
  2. Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản