Quyết định số 406/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
3
download

Quyết định số 406/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 406/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên Bộ chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Á – Âu lần thứ 9 (AEBF9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 406/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 406/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O LIÊN B CHU N BN VÀ T CH C DI N ÀN DOANH NGHI P Á – ÂU L N TH 9 (AEBF9) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; chu n b và t ch c Di n àn Doanh nghi p Á – Âu l n th 9 (AEBF9) bên l H i ngh C p cao Di n àn H p tác Á – Âu l n th 5 (ASEM 5); Xét ngh c a B trư ng B Thương m i và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph . QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban Ch o liên B chuNn b và t ch c Di n àn Doanh nghi p Á – Âu l n th 9 t i Hà N i vào u tháng 10 năm 2004, dư i ây g i t t là Ban Ch o liên B v AEBF 9, do ng chí Tr n c Minh, Th trư ng B Thương M i làm Trư ng ban; ng chí Ngô Văn Thoan, C c trư ng C c Xúc ti n Thương m i, B Thương m i làm Phó trư ng ban và thành viên là các ng chí có tên dư i ây: 1. ng chí Phan H u Th ng, C c trư ng C c u tư nư c ngoài, B K ho ch và u tư, 2. ng chí Cao Tr n Qu c H i, Phó V trư ng V H p tác kinh t a phương, B Ngo i giao, 3. ng chí Mai Văn Hà, Phó C c trư ng C c b o v an ninh kinh t , B Công an, 4. ng chí Nguy n Văn Tình, Phó V trư ng V H p tác qu c t , B Văn hóa – Thông tin, 5. ng chí Ph m Quang Hưng, quy n V trư ng V H p tác Qu c t , T ng c c Du l ch, 6. ng chí Ph m Th Hiên, Phó Trư ng phòng V Tài chính hành chính s nghi p, B Tài chính, 7. ng chí Nguy n Ng c Th ng, Phó Trư ng Ban Quan h qu c t , Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam.
  2. i u 2. Ban Ch o liên B v AEBF 9 có nhi m v sau: - ChuNn b n i dung, xây d ng án và l p chương trình ho t ng c a Di n àn AEBF 9, - Làm u m i i u ph i công vi c v i các B , cơ quan thành viên c a Ban Ch o; t ch c th c hi n c th các công vi c có liên quan n quá trình chuNn b và t ch c Di n àn AEBF 9, - ChuNn b các i u ki n c n thi t v v t ch t, h u c n, cán b , l tân ph c v t t vi c t ch c Di n àn theo thông l ASEM, - nh kỳ báo cáo tình hình chuNn b t ch c Di n àn AEBF 9 lên Ch t ch y ban Qu c gia v ASEM 5. i u 3. Các thành viên c a Ban ch o liên B v AEBF 9 làm vi c theo hình th c kiêm nhi m, có trách nhi m th c hi n các công vi c do ng chí Trư ng ban phân công. - Nơi làm vi c thư ng xuyên c a Ban Ch o liên B v AEBF 9 t t i C c Xúc ti n Thương m i, B Thương m i. ng chí Trư ng ban có trách nhi m l p m t b ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ban Ch o; ư c quy n huy ng cán b , nhân viên và s d ng b máy, phương ti n c a B Thương m i ph c v vi c t ch c Di n àn AEBF 9. i u 4. Ban Ch o liên B v AEBF 9 làm vi c t ngày có Quy t nh này cho n khi k t thúc Di n àn. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan nêu t i i u 1 và các ng chí có tên nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Vũ Khoan
Đồng bộ tài khoản