Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
150
lượt xem
28
download

Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 4099/2000/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s : 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c theo Đi u 10, Chương 2 c a Pháp l nh Ch t lư ng Hàng hóa đư c ban hành theo Quy t đ nh s 18/1999/PL-UBTVQH10, ngày 24-12-1999 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 86/CP, ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Theo đ ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c - Công ngh và C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này t p Tiêu Chu n Ngành: “QUY T C BÁO HI U ĐƯ NG TH Y N I Đ A VI T NAM” S đăng ký: 22TCN 269-2000 Đi u 2. Tiêu Chu n Ngành này thay th Quy t c báo hi u Đư ng th y n i đ a Vi t Nam đư c ban hành theo quy t đ nh s : 1538 QĐ/KHKT, ngày 03/8/1992 và các quy t đ nh s : 2050 QĐ/PC, ngày 6/8/1996 và 1302 QĐ/KHKT, ngày 20/5/1997 c a B Giao thông v n t i và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 04 năm 2001. Trong khi tri n khai áp d ng tiêu chu n này, n u phát hi n có đi m gì c n b sung, các Đơn v c n báo cáo v B đ xem xét gi i quy t. Đi u 3. Giao Ông C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam hư ng d n th c hi n và ki m tra áp d ng tiêu chu n này trong c nư c. Đi u 4. Các ông: V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch V n t i, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, Giao thông Công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan đ n các ho t đ ng giao thông trên đư ng th y n i đ a ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Như đi u 4; TH TRƯ NG - G i đăng Công báo (Văn phòng Chính ph ); - Lưu HC; KHCN. Lã Ng c Khuê Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. M c đích c a quy t c báo hi u đư ng th y n i đ a Vi t Nam B n quy t c này quy đ nh các lo i báo hi u đư c l p đ t trên các tuy n đư ng th y n i đ a (ĐTNĐ) v hình dáng, màu s c, tín hi u v ban đêm, ý nghĩa áp d ng nh m hư ng d n cho các phương ti n ho t đ ng trên ĐTNĐ đư c an toàn, thu n l i. Đi u 2. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng
 2. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng th y n i đ a, các t ch c, cá nhân có liên quan và ngư i đi u khi n phương ti n th y ho t đ ng trên ĐTNĐ có nghĩa v ch p hành nghiêm ch nh “Quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam”. 2. “Quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam” đư c áp d ng trên các tuy n đư ng th y n i đ a do các c p th m quy n công b thu c lãnh th Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 3. Trách nhi m, quy n h n c a các cơ quan qu n lý ĐTNĐ đ i v i h th ng báo hi u ĐTNĐ 1. L p đ t, qu n lý, duy tu b o dư ng h th ng báo hi u ĐTNĐ trên các tuy n có t ch c qu n lý theo quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam, nh m đ m b o an toàn cho các ho t đ ng c a các phương ti n th y trên ĐTNĐ. 2. Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n cho các đ i tư ng tham gia giao thông trên ĐTNĐ v “Quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam” đ có ý th c ch p hành theo các ch d n c a quy t c báo hi u ĐTNĐ. 3. Cơ quan qu n lý ĐTNĐ có nhi m v ki m tra, đôn đ c, hư ng d n các ch c a các công trình trên sông, ven sông, v t chư ng ng i, nghi p v l p đ t báo hi u và qu n lý duy tu báo hi u. Đi u 4. Trách nhi m, quy n h n, nghĩa v c a các đ i tư ng s d ng, khai thác ĐTNĐ 1. Nghiêm ch nh ch p hành các quy đ nh c a quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam. Đi u khi n phương ti n ho t đ ng trên ĐTNĐ theo h th ng báo hi u ĐTNĐ trên tuy n. 2. Khi phát hi n báo hi u có nh ng hư h ng, tuy n lu ng có nh ng thay đ i khác v i b trí báo hi u trên tuy n ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý ĐTNĐ khu v c đó bi t. 3. Có quy n ph n nh lên các cơ quan nhà nư c có th m quy n khi tuy n qu n lý không có báo hi u hay thi u báo hi u, báo hi u b sai l ch so v i th c t lu ng l ch. 4. M i hành vi xâm h i đ n báo hi u ĐTNĐ đ u ph i b i thư ng và b x lý theo lu t l hi n hành. 5. T t c các công trình, v t chư ng ng i trên sông, ven sông c a các t ch c, cá nhân có nh hư ng đ n giao thông ĐTNĐ thì các t ch c, cá nhân đó có trách nhi m l p đ t và qu n lý báo hi u cho đ n khi công trình hay v t chư ng ng i đó không còn t n t i theo quy đ nh c a quy t c báo hi u ĐTNĐ này. Chương 2. NH NG QUY Đ NH C A QUY T C BÁO HI U ĐƯ NG TH Y N I Đ A VI T NAM Đi u 5. Quy đ nh b ph i, b trái hay phía ph i, phía trái c a lu ng tàu ch y Chi u dòng ch y đ làm cơ s quy đ nh b ph i, b trái hay phía ph i phía trái c a lu ng tàu ch y trong quy t c báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam đư c xét theo chi u c a dòng ch y lũ. 1. Đ i v i sông kênh trong n i đ a: Theo hư ng dòng ch y t thư ng lưu xu ng h lưu, t phía trong n i đ a ra phía c a bi n bên tay ph i là b ph i, bên tay trái là b trái. 2. Đ i v i vùng duyên h i, ven v nh: Quy ư c theo chi u t phía B c xu ng phía Nam bên tay ph i (phía đ t li n) là phía ph i, bên tay trái (phía ngoài bi n) là phía trái. T b ra ngoài bi n bên tay ph i là phía ph i, bên tay trái là phía trái. 3. Trên h t nhiên hay h nhân t o: Trư ng h p h có dòng ch y thì theo tr c lu ng chính t thư ng lưu nhìn v h lưu và đ i v i nh ng đo n lu ng nhánh thì theo hư ng nhìn ra tr c lu ng chính bên tay ph i là b ph i, bên tay trái là b trái. Trư ng h p h không có dòng ch y thì theo quy đ nh Kho n 4. 4. Các trư ng h p đ c thù khác thì do cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng th y n i đ a có th m quy n là C c Đư ng sông Vi t Nam, Chi C c đư ng sông phía Nam xem xét quy t đ nh. Đi u 6. Phân lo i báo hi u Báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam phân thành 3 lo i 1. Báo hi u ch gi i h n, v trí c a lu ng tàu ch y (g i chung là báo hi u d n lu ng): Là nh ng báo hi u gi i h n ph m vi chi u r ng, ch v trí hay ch hư ng c a lu ng tàu ch y nh m hư ng d n phương ti n đi đúng theo lu ng tàu.
 3. 2. Báo hi u ch v trí nguy hi m hay v t chư ng ng i trên lu ng: Là nh ng báo hi u ch cho phương ti n th y bi t v trí các v t chư ng ng i, các v trí hay khu v c nguy hi m trên lu ng đ phòng tránh, nh m đ m b o an toàn cho phương ti n và công trình trên tuy n. 3. Báo hi u thông báo, ch d n: Là nh ng báo hi u thông báo các tình hu ng có liên quan đ n lu ng tàu ch y hay đi u ki n ch y tàu đ các phương ti n k p th i có các bi n pháp phòng ng a và x lý, bao g m các báo hi u thông báo c m, báo hi u thông báo s h n ch , báo hi u ch d n và báo hi u thông báo. Đi u 7. Bi n báo hi u và màu s c báo hi u 1. Ý nghĩa, tác d ng c a báo hi u th hi n bi n báo hi u. 2. Các báo hi u gi i h n lu ng tàu ch y và ch v trí nguy hi m trên lu ng phía b trái có hình tam giác, hình thoi và sơn màu xanh l c. Phía b ph i có hình tam giác ngư c, hình vuông và sơn màu đ . 3. Các báo hi u ch hư ng c a lu ng tàu ch y phía trái hình thoi, phía ph i hình vuông và sơn màu vàng. 4. Các báo hi u ch tim lu ng tàu, chư ng ng i v t đ t trên đư ng th y r ng, hai lu ng thì có bi n hình tròn. Báo hi u ch tim lu ng sơn màu đ tr ng xen k theo chi u d c, báo hi u ch chư ng ng i v t thì sơn màu đen, báo hi u ch v trí có hai lu ng tàu ch y thì sơn màu đ và xanh l c. 5. Các báo hi u thông báo c m có bi n hình vuông ph ng, n n sơn tr ng, vi n và g ch chéo sơn màu đ , ký hi u quy đ nh c m sơn đen. Các báo hi u thông báo s h n ch và ch d n có bi n hình vuông ph ng, n n bi n sơn màu tr ng, vi n sơn màu đ , ký hi u quy đ nh h n ch hay ch d n sơn màu đen. Các báo hi u thông báo có bi n hình vuông ph ng, n n sơn màu xanh lam, ký hi u c n thông báo sơn màu tr ng. 6. Các bi n báo ph i đư c đ t v trí h p lý và nhìn th y rõ t hư ng lu ng tàu đi đ n. 7. Đư c phép b trí 2 hay 3 bi n báo hi u không trái ngư c nhau v ý nghĩa lên trên cùng m t c t. 8. Các bi n báo hi u m t bi n ph ng tr các trư ng h p đã ghi rõ cách b trí trong t ng trư ng h p c th c a quy t c, còn l i m t bi n đ u đ t song song v i lu ng tàu ch y. 9. Các báo hi u có hình kh i ho c có k t c u tương t như: - Hai hình vuông ghép th ng góc v i nhau theo tr c đ i x ng (ki u múi kh ) hay hình tr g i chung là hình tr . - Hai hình tam giác ghép th ng góc v i nhau theo tr c đ i x ng (ki u múi kh ) hay hình nón g i chung là hình nón. - Hai hình tròn ghép th ng góc v i nhau theo tr c đ i x ng (ki u múi kh ) hay hình c u g i chung là hình c u. Đi u 8. Bi n ph dùng trên phao, bi n ph dùng cho báo hi u thông báo ch d n, c 1. Bi n ph dùng trên phao hay còn g i là tiêu th : Là các bi n b tr nh m nói rõ ý nghĩa c a báo hi u và đư c dùng trong các trư ng h p: - Phao ng, phao c t hay ph n thân phao không th hi n đư c hình dáng c a bi n báo hi u theo quy đ nh. - Các d ng phao khác mà ph n thân phao, hay giá phao không l p đư c bi n báo hi u theo quy đ nh. - nơi lu ng b t đ u đ i hư ng, vào cua cong, v trí nguy hi m thì có th l p thêm tiêu th bên trên bi n báo hi u chính đ nh n m nh ý nghĩa c a báo hi u. Tiêu th có hình dáng, màu s c quy đ nh như bi n báo hi u chính nhưng có kích thư c nh hơn và b trí trên đ nh c a phao. 2. Bi n ph dùng cho báo hi u thông báo ch d n: Là các bi n nh m b tr cho các bi n thông báo ch d n v ý nghĩa, cũng như xác đ nh ph m vi hi u l c c a báo hi u.
 4. 3. C : Trong các trư ng h p lu ng l ch bi n đ i đ t xu t, hay xu t hi n chư ng ng i v t đ t xu t mà chưa k p b trí báo hi u thì ph i đ t ngay m t c tam giác, phía ph i màu đ , phía trái màu xanh l c. Ban đêm có m t đèn sáng liên t c bên ph i ánh sáng màu đ , bên trái ánh sáng màu xanh l c. Trong ph m vi 24 gi các c t m k trên ph i đư c thay b ng báo hi u có bi n báo theo quy đ nh. Đi u 9. V t mang bi n báo hi u Bi n báo hi u đư c g n lên các v t th c đ nh đ t trên b (g i chung là c t) ho c trên các v t n i (g i chung là phao) và có màu s c như sau: - Đ t phía b ph i: Phao sơn màu đ , c t sơn khoang màu đ tr ng xen k . - Đ t phía b trái: Phao sơn màu xanh l c, c t sơn khoang xanh l c - tr ng xen k . - Đ t nơi phân lu ng ngay ngã ba phao sơn màu đ - xanh l c xen k , c t sơn khoang màu đ - xanh l c xen k . -Đ t nơi có chư ng ng i v t trên đư ng th y r ng sơn khoang màu đen - đ xen k . Đi u 10. Ánh sáng ban đêm c a đèn hi u 1. V ban đêm đ chi u sáng c a tín hi u ph i đ m b o có t m nhìn xa ít nh t là 1000m b ng m t thư ng. 2. Khi dùng đèn đi n đ chi u sáng bi n báo hi u thay cho tín hi u, thì ph i đ m b o nhìn th y rõ báo hi u t ph m vi 500m tr lên. 3. Ánh sáng c a tín hi u ban đêm có 4 màu: Đ - Xanh l c - vàng - tr ng a) Ánh sáng đ là ánh sáng c a báo hi u gi i h n lu ng, báo hi u chư ng ng i v t bên b ph i và c a báo hi u thông báo c m. b) Ánh sáng xanh l c là ánh sáng c a báo hi u gi i h n lu ng, báo hi u chư ng ng i v t bên b trái và c a báo hi u thông báo đi u khi n s đi l i. c) Ánh sáng vàng là ánh sáng c a báo hi u ch hư ng c a lu ng như chuy n lu ng, ch p tiêu, đ nh hư ng lu ng trên đư ng th y r ng, khoang thông thuy n, báo hi u gi i h n vùng nư c. d) Ánh sáng tr ng là ánh sáng c a các báo hi u ch tim lu ng trên đư ng th y r ng, ch chư ng ng i v t trên đư ng th y r ng, báo hi u nơi phân lu ng hay ngã ba sông. 4. Ánh sáng có các ch đ : a) Ch p 1 ng n: 1 ch p sáng ng n, ti p đ n 1 kho ng t i dài (ký hi u FI). b) Ch p 1 dài: 1 ch p sáng dài, ti p đ n 1 kho ng t i ng n (ký hi u OC). c) Ch p 2: 2 ch p sáng ng n liên ti p xen k 1 kho ng t i ng n gi a, ti p đ n 1 kho ng t i dài (ký hi u FI(2)). d) Ch p 3: 3 ch p sáng ng n liên ti p xen k 2 kho ng t i ng n, ti p đ n 1 kho ng t i dài (ký hi u FI(3)). e) Ch p đ u (ký hi u ISO): - Ch p đ u: 1 ch p sáng dài, ti p đ n 1 kho ng t i dài, th i gian sáng và t i b ng nhau. - Ch p đ u nhanh (còn g i là nháy): các ch p sáng ng n xen k v i các kho ng t i ng n, th i gian sáng và t i b ng nhau. f) Ch p nhanh liên t c: các ch p sáng ng n liên ti p r t nhanh xen k v i các kho ng t i r t ng n (ký hi u Q). g) Đèn sáng liên t c (ký hi u F). (Có b n chi ti t kèm theo chương IV). Đi u 11. Cách đánh s c a báo hi u ĐTNĐ Vi t Nam Trư ng h p báo hi u ĐTND đư c đánh s hi u, thì vi c đánh s hi u theo phía b c a lu ng tàu ch y. Các báo hi u n m phía b ph i đư c đánh s ch n, các báo hi u phía b trái đư c đánh s l . Ch s màu tr ng.
 5. Đi u 12. Kích thư c c a báo hi u ĐTND (Chương IV) Kích thư c c a báo hi u ĐTND chia thành 4 lo i: Lo i đ c bi t, lo i 1, 2, 3. Lo i đ c bi t dùng cho đư ng th y r ng như sông l n, vùng c a sông, vùng duyên h i, ven v nh, trên h t nhiên và h nhân t o. Kích thư c lo i 1, 2, 3 đư c s d ng trong các sông, kênh r ch thông thư ng. Trong các trư ng h p đ c bi t khác c n căn c vào đi u ki n đ a hình th c t c a sông, kênh, h , vùng c a sông, ven v nh mà có th l a ch n kích thư c sao cho phù h p. Khi s d ng kích thư c khác v i kích thư c đã tính toán trong quy t c c n có ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng th y n i đ a. Khi s d ng kích thư c trong 4 lo i k trên đã có tính toán trong quy t c cũng c n tùy theo đi u ki n đ a hình, đ c bi t là chi u r ng c a sông kênh đ l a ch n cho phù h p. Đi u 13. Báo hi u thông báo không có đèn, tuy n báo hi u s d ng đèn đ u 1. V ban đêm các khu v c nguy hi m có các báo hi u thông báo, phương ti n ph i ch đ ng chi u đèn tìm hi u tình hình qua các báo hi u thông báo đ đi u khi n phương ti n đi l i đ m b o an toàn. 2. Nh ng tuy n có phương ti n đi l i vào ban đêm, n u không có kh năng đ u tư và duy trì tuy n đèn đi n thì có th s d ng đèn d u. Màu ánh sáng c a đèn d u ph i đúng v i màu ánh sáng như quy đ nh c a đèn đi n. Khi g p đèn d u n u chưa hi u rõ ý nghĩa c a báo hi u, ngư i đi u khi n phương ti n có trách nhi m tìm hi u, ch khi nào đ m b o an toàn m i đư c phép ti p t c đi l i. Đi u 14. Các trư ng h p đ c bi t khác 1. Trong m t s trư ng h p c th , cho phép dùng ch đ thông báo nh ng v n đ có liên quan đ n tình hình lu ng l ch và ch d n vi c đi l i c a phương ti n đ đ m b o an toàn. 2. nh ng khu v c không có báo hi u thông báo, n u thuy n trư ng mu n đi u khi n phương ti n theo m t tình hu ng nào đó thì c n tìm hi u, xem xét, t quy t đ nh và t ch u trách nhi m sao cho vi c v n hành phương ti n đ m b o an toàn. Chương 3. CÁC BÁO HI U ĐTND VI T NAM A. BÁO HI U CH GI I H N, V TRÍ C A LU NG TÀU CH Y A1. PHAO CH V TRÍ GI I H N C A LU NG TÀU CH Y A1.1. Phao ch v trí gi i h n bên b ph i c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình tr , ho c là c t m bi n hình tam giác Màu s c Phao, bi n, tiêu th và c đ u sơn màu đ Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 ng n, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “T i v trí đ t phao là gi i h n phía ph i c a lu ng tàu ch y”. A.1.2. Phao ch v trí gi i h n bên b trái c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình nón, ho c là c t m bi n hình tam giác Màu s c Phao, bi n, tiêu th , c đ u sơn màu xanh Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 ng n, ánh sáng màu xanh l c
 6. Ý nghĩa Báo r ng “T i v trí đ t phao là gi i h n phía trái c a lu ng tàu ch y” A2. PHAO CH V TRÍ GI I H N C A LU NG TÀU SÔNG ĐI C NH LU NG TÀU BI N A2.1. Đ t phía bên ph i c a lu ng tàu sông Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình tr , ho c là c t m bi n hình tam giác Màu s c Phao và bi n sơn khoang đ - tr ng - đ , tiêu th , c sơn màu đ Đèn hi u (Khi thích h p) Ban đêm: m t đèn ch p đ u, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “T i v trí đ t báo hi u là gi i h n phía ph i c a lu ng tàu sông đi c nh lu ng tàu bi n” A2.2. Đ t phía bên trái c a lu ng tàu sông Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình nón, ho c là c t m bi n hình tam giác Màu s c Phao và bi n sơn khoang xanh l c - tr ng - xanh l c, tiêu th , c sơn màu xanh l c Đèn hi u (Khi thích h p) Ban đêm m t đèn ch p đ u, ánh sáng màu xanh l c Ý nghĩa Báo r ng “T i v trí đ t báo hi u là gi i h n phía trái c a lu ng tàu sông đi c nh lu ng tàu bi n” Khi lu ng l ch n đ nh ho c trong m t s trư ng h p đ c bi t thì các báo hi u t A1, A2, v t mang là phao có th đư c thay b ng tr A3. BÁO HI U LU NG TÀU ĐI G N B
 7. A3.1. Báo hi u lu ng tàu đi g n b bên ph i Hình dáng M t bi n hình vuông đ t trên c t m t bi n song song v i hư ng lu ng Màu s c Bi n sơn khoang màu tr ng - đ - tr ng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 dài, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “Lu ng tàu đi g n b ph i và d c theo b ph i” Ch p m t dài (OC 3s) A3.2. Báo hi u lu ng tàu đi g n b bên trái Hình dáng M t bi n hình thoi đ t trên c t, m t bi n song song v i hư ng lu ng Màu s c N n gi a bi n sơn màu xanh l c, vi n bi n sơn màu tr ng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 dài, ánh sáng màu xanh l c Ý nghĩa Báo r ng “Lu ng tàu đi g n b trái và d c theo b Ch p m t dài (OC 3s) trái” A4. BÁO HI U C A LU NG RA VÀO C NG, BI N A4.1. Đ t bên ph i Hình dáng M t bi n hình tr đ t trên c t Màu s c Thân c t sơn khoang màu đ - tr ng - đ , bi n sơn màu đ Đèn hi u Ban đêm: có m t đèn ch p đ u nhanh, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Gi i h n phía bên ph i c a c a lu ng ra vào c ng, b n Ch p đ u nhanh (ISO 1s) A4.2. Đ t bên trái Hình dáng M t bi n hình nón đ t trên c t Màu s c C t sơn khoang màu xanh l c - tr ng - xanh l c, bi n sơn màu xanh l c Đèn hi u Ban đêm: có m t đèn ch p đ u nhanh, ánh sáng màu xanh l c Ý nghĩa Gi i h n phía bên trái c a c a lu ng ra vào c ng, b n Báo hi u này cũng đư c s d ng đ báo l i ra vào các nhánh ph , các lu ng dùng riêng. Khi đó trên lu ng s d ng báo hi u A2.1, A2.2 đ gi i h n Ch p đ u nhanh (ISO 1s) lu ng ch y tàu, nh m phân bi t v i lu ng chính A5. PHAO TIM LU NG Hình dáng Phao hình c u, ho c phao ng. Bi n hình c u Màu s c Phao hình c u sơn xen k d i d c đ - tr ng, phao ng sơn thành hai n a đ - tr ng, bi n sơn theo d i d c đ - tr ng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 dài, ánh sáng màu tr ng Ý nghĩa Ch v trí tim lu ng, xung quanh là vùng nư c an toàn. Dùng hư ng d n tàu thuy n đi l i theo tim lu ng trên đư ng th y r ng Ch p m t dài (OC 5s) A6. BÁO HI U CHUY N HƯ NG LU NG
 8. A6.1. Báo hi u chuy n hư ng lu ng đ t bên b ph i Hình dáng M t bi n hình vuông đ t trên c t, m t bi n vuông góc v i tr c lu ng tàu ch y Màu s c Bi n sơn màu vàng, gi a bi n có v ch d c sơn màu đen Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa Báo r ng “K t v trí đ t báo hi u, lu ng ch y tàu chuy n hư ng t b ph i sang b trái” Ch p đ u (ISO 4s) A6.2. Báo hi u chuy n hư ng lu ng đ t bên b trái Hình dáng M t bi n hình thoi đ t trên c t, m t bi n vuông góc v i tr c lu ng tàu ch y Màu s c Bi n sơn màu vàng gi a có v ch d c sơn màu đen Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u ánh sáng màu vàng Ý nghĩa Báo r ng “K t v trí đ t báo hi u, lu ng ch y tàu chuy n t b trái sang b ph i” Ch p đ u (ISO 3s) A7. CH P TIÊU TIM LU NG A7.1. Ch p tiêu tim lu ng đ t bên b ph i Hình dáng G m hai bi n, bi n trên c t sau đ t cao hơn bi n trên c t trư c. M t bi n đ t vuông góc v i tim lu ng và trùng v i hư ng lu ng tàu ch y Màu s c Màu sơn cách th c sơn như bi n chuy n lu ng b ph i Đèn hi u Ban đêm: có hai đèn ch p 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên c t sau đ t cao hơn đèn trên c t trư c Ch p m t dài (OC 4s) A7.2. Ch p tiêu tim lu ng đ t bên b trái Hình dáng G m hai bi n, bi n trên c t sau đ t cao hơn bi n trên c t trư c. M t bi n đ t vuông góc v i tim lu ng và trùng v i hư ng tim lu ng tàu ch y Màu s c Màu sơn cách th c sơn như bi n chuy n lu ng b trái Đèn hi u Ban đêm: có hai đèn ch p 1 dài, ánh sáng màu vàng, đèn trên c t sau đ t cao hơn đèn trên c t trư c Ý nghĩa Báo r ng “Lu ng h p nguy hi m phương ti n ph i đi Ch p m t dài (OC 3s) theo đúng đư ng th ng ch p c a hai bi n báo hi u” A8. BÁO HI U Đ NH HƯ NG LU NG A8.1. Đ t bên ph i lu ng Hình dáng M t bi n hình tr ghép ki u múi kh đ t trên c t Màu s c N n gi a bi n sơn màu vàng, vi n bi n sơn màu đen Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa Đ nh hư ng lu ng cho tàu thuy n đi l i trên đư ng th y r ng như ven v nh, trên h , vào c a sông phía bên ph i c a lu ng Ch p đ u (ISO 6s)
 9. A8.2. Đ t bên trái lu ng Hình dáng M t bi n hình thoi ghép vuông góc v i nhau ki u múi kh đ t trên c t Màu s c Vi n bi n sơn màu đen, n n gi a bi n sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa Đ nh hư ng lu ng cho tàu thuy n đi l i trên đư ng th y r ng như ven v nh, trên h , vào c a sông phía Ch p đ u (ISO 5s) bên trái lu ng A9. BÁO HI U HAI LU NG (đ t dư i nư c) A9.1. Báo c hai lu ng đ u là lu ng chính Hình dáng Phao hình c u, phao ng. Bi n: hình c u Màu s c Bi n sơn thành hai n a, n a trên sơn đ , n a dư i sơn màu xanh l c. Phao sơn thành 4 khoang ngang đ - xanh l c xen k Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u nhanh, ánh sáng màu tr ng Ý nghĩa Báo r ng “T i khu v c đ t phao sông, kênh phân thành hai lu ng, c hai lu ng đ u là lu ng chính” Ch p đ u nhanh (ISO 2s) A9.2. Báo lu ng phía bên ph i là lu ng chính Hình dáng Phao hình c u có tiêu th hình nón ho c phao ng có bi n hình c u phía trên có tiêu th hình nón Màu s c Tiêu th , bi n sơn màu xanh l c. Phao sơn n a trên màu xanh l c, n a dư i màu đ Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p nhanh liên t c, ánh sáng màu xanh l c Ý nghĩa Báo r ng “T i khu v c đ t phao sông, kênh phân thành hai lu ng, lu ng phía bên ph i là lu ng chính”. V trí đ t phao là gi i h n phía trái c a lu ng chính” - Lu ng ph là lu ng có chu n t c lu ng l ch kém hơn lu ng chính, phương ti n khi qua l i c n tìm Ch p nhanh liên t c (Q) hi u đ bi t - Các bi n ph (Tiêu th ) trong lo i báo hi u này là b t bu c ph i có A9.3. Báo lu ng phía bên trái là lu ng chính Hình dáng Phao hình c u có tiêu th hình tr , ho c phao ng có bi n hình c u, phía trên có tiêu th hình tr Màu s c Bi n, tiêu th sơn màu đ . Phao sơn n a trên màu đ , n a dư i màu xanh l c Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p nhanh liên t c, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “T i khu v c đ t phao sông, kênh phân thành hai lu ng, lu ng phía bên trái là lu ng chính, Ch p nhanh liên t c (Q) v trí đ t phao là gi i h n phía ph i c a lu ng chính” B. BÁO HI U V TRÍ NGUY HI M HAY V T CHƯ NG NG I TRÊN LU NG
 10. B1. BÁO HI U NƠI PHÂN LU NG, NGÃ BA (đ t trên b ) Hình dáng Báo hi u là 2 hình nón đ i đ nh đ t trên c t Màu s c N a trên sơn màu đ , n a dư i sơn màu xanh l c Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p đ u nhanh, ánh sáng màu tr ng Ý nghĩa Báo r ng “T i v trí đ t báo hi u là đ u mom bãi nơi phân lu ng, ngã ba nguy hi m, c n chú ý” Ch p đ u nhanh (ISO 2s) B2. BÁO CHƯ NG NG I V T HO C V TRÍ NGUY HI M TRÊN LU NG B2.1. Báo chư ng ng i v t hay v trí nguy hi m bên phía ph i c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là m t hình nón ngư c ghép ki u múi kh Màu s c Bi n sơn màu đ Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 ng n, ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “Có v t chư ng ng i ho c v trí nguy hi m phía bên ph i c a lu ng tàu ch y. Phương ti n ph i đi cách xa báo hi u ít nh t trên 10m” Ch p m t ng n (FI 5s) B2.2. Báo chư ng ng i v t hay v trí nguy hi m bên phía trái c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là m t hình nón ghép ki u múi kh đ t trên c t Màu s c Bi n sơn màu xanh l c, vi n quanh bi n sơn tr ng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1 ng n, ánh sáng màu xanh l c Ý nghĩa Báo r ng “Có v t chư ng ng i ho c v trí nguy hi m Ch p m t ng n (FI 5s) phía bên trái c a lu ng tàu ch y. Phương ti n ph i đi cách xa báo hi u ít nh t trên 10m” B3. BÁO HI U CHƯ NG NG I V T ĐƠN L TRÊN ĐƯ NG TH Y R NG Hình dáng Báo hi u là hai bi n hình c u đ t trên c t ho c trên phao Màu s c Bi n sơn màu đen, c t, phao sơn làm 3 khoang đen - đ - đen Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 2, ánh sáng màu tr ng Ý nghĩa Báo r ng “Có v t chư ng ng i nguy hi m trên lu ng nhưng xung quanh là vùng nư c an toàn. Phương ti n có th đi l i đư c xung quanh chư ng ng i v t v m i phía, nhưng ph i cách báo hi u ít nh t trên Ch p hai (FI(2) 10s) 15m” B4. PHAO GI I H N VÙNG NƯ C B4.1. Phía bên ph i c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình tr Màu s c Phao, bi n hay tiêu th đ u sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 3, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa “Gi i h n vùng nư c h n ch , vùng nư c dùng riêng bên phía b ph i c a lu ng”
 11. Ch p ba (FI(3) 10s) B4.2. Phía bên trái c a lu ng tàu ch y Hình dáng Báo hi u là phao có bi n (hay tiêu th ) là hình nón Màu s c Phao, bi n hay tiêu th đ u sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: m t đèn ch p 1, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa “Gi i h n vùng nư c h n ch , vùng nư c dùng riêng bên phía b trái c a lu ng” Khi dùng báo hi u này đ c m vùng nư c, c m Ch p m t ng n (FI 5s) lu ng thì bên trên treo thay b ng bi n ph C1.1.1 B5. BÁO HI U ĐÁNH D U KHOANG THÔNG THUY N C A CÔNG TRÌNH VƯ T SÔNG TRÊN KHÔNG B5.1. Cho phương ti n cơ gi i và thô sơ đi chung Hình dáng M t bi n hình vuông b trí tim lu ng khoang thông thuy n Màu s c Bi n sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: treo 2 đèn, m t đèn sáng liên t c, m t đèn ch p nhanh liên t c, ánh sáng màu vàng, đ t v trí c a bi n báo hi u Ý nghĩa Đánh d u v trí khoang thông thuy n cho phương ti n cơ gi i và thô sơ cùng đi chung B5.2. Cho phương ti n cơ gi i đi qua Hình dáng M t bi n hình thoi b trí tim lu ng khoang thông thuy n Màu s c Bi n sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: treo m t đèn sáng liên t c, ánh sáng màu vàng, đ t v trí c a báo hi u Ý nghĩa Đánh d u v trí khoang thông thuy n cho phương Sáng liên t c (F) ti n cơ gi i đi qua B5.3. Cho phương ti n thô sơ đi qua Hình dáng M t bi n hình tròn b trí tim lu ng khoang thông thuy n Màu s c Bi n sơn màu vàng Đèn hi u Ban đêm: treo m t đèn ch p nhanh liên t c, ánh sáng màu vàng Ý nghĩa Đánh d u v trí khoang thông thuy n cho phương Ch p nhanh liên t c (Q) ti n thô sơ đi qua C. BÁO HI U THÔNG BÁO CH D N C1. BÁO HI U THÔNG BÁO C M
 12. C1.1. Báo hi u đi u khi n s đi l i C1.1.1. C m đi qua Hình dáng M t bi n hình ch nh t đ t vuông góc v i lu ng, m t bi n ngư c hư ng v i chi u c m đi qua, ho c hai c hình tam giác Màu s c Bi n sơn khoang đ - tr ng - đ theo chi u ngang, c sơn màu đ Đèn hi u Ban đêm: treo hai đèn sáng liên t c, ánh sáng màu đ . Đèn treo theo chi u d c Ý nghĩa Báo r ng “C m phương ti n đi qua tính t v trí đ t báo hi u” C1.1.2. Đư c phép đi qua Hình dáng M t bi n hình ch nh t đ t vuông góc v i lu ng, m t bi n ngư c hư ng v i chi u cho đi qua, ho c hai c hình tam giác Màu s c Bi n sơn theo d i d c xanh l c - tr ng - xanh l c, c sơn màu xanh l c Đèn hi u Ban đêm: treo hai đèn sáng liên t c, ánh sáng màu xanh l c. Đèn treo theo chi u d c Ý nghĩa Báo r ng “Phương ti n đư c phép đi qua” C1.1.3. Ch đư c phép đi gi a hai bi n báo hi u Hình dáng Hai bi n hình thoi đ t cách nhau gi i h n chi u r ng c a lu ng tàu Màu s c N a ngoài sơn màu tr ng, n a trong hư ng vào lu ng sơn màu xanh l c Đèn hi u Ban đêm: m i bên treo 1 đèn sáng liên t c, ánh sáng màu xanh l c. Đèn đ t t i v trí c a bi n báo hi u Ý nghĩa Báo r ng “Phương ti n ch đư c phép đi trong ph m vi lu ng gi i h n gi a hai bi n báo hi u” C1.1.4. C m đi ra ngoài ph m vi hai bi n báo hi u Hình dáng Hai bi n hình thoi treo gi i h n hai bên lu ng Màu s c N a ngoài sơn màu đ , n a trong hư ng vào lu ng sơn màu tr ng Đèn hi u (Khi thích h p) Ban đêm m i bên treo m t đèn sáng liên t c ánh sáng màu đ Ý nghĩa Báo r ng “Phương ti n không đư c phép đi ra ngoài ph m vi hai bi n báo hi u” Ch dùng báo hi u này k t h p v i C1.1.3 trong trư ng h p c n quy đ nh rõ c m đi l i ngoài ph m vi lu ng tàu đã đư c gi i h n theo C1.1.3. Khi đó bi n báo hi u và đèn đ treo phía ngoài đèn xanh theo chi u ngang C1.2. Tín hi u giao thông qua âu thuy n Khi đ n g n âu thuy n, phương ti n c n gi m t c đ và chú ý các trư ng h p tín hi u sau đây: 1. Khi có hai đèn đ , m i bên treo m t đèn đ cao như nhau là c m phương ti n đi vào âu thuy n 2. Khi có hai đèn đ , m i bên treo m t đèn đ cao như nhau và m t đèn xanh treo cùng đ cao ( bên này ho c bên kia) là báo phương ti n đư c phép r i âu thuy n
 13. 3. Khi m i bên treo 1 đèn đ , 1 đèn xanh, 4 đèn cùng đ cao như nhau là báo phương ti n chu n b đư c vào âu thuy n 4. Khi m i bên có 1 đèn xanh treo đ cao như nhau là báo cho phép phương ti n đư c vào âu thuy n Ý nghĩa Đi u ti t phương ti n đi l i qua âu C1.3. Báo hi u c m th neo, c m kéo rê neo, cáp hay xích Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u neo sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n th neo, kéo rê neo, cáp hay xích trong ph m vi hi u l c c a báo hi u” Không áp d ng v i nh ng di chuy n nh t i nơi neo đ u hay ma nơ C1.4. Báo hi u c m đ Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u ch P sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n neo đ u trong ph m vi hi u l c c a bi n báo hi u” C1.5. Báo hi u c m bu c tàu thuy n Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u c c bích sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n bu c tàu thuy n lên b trong ph m vi hi u l c c a bi n báo hi u” C1.6. Báo hi u c m t o sóng Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u sóng sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “Ph i đi u khi n phương ti n tránh t o sóng gây nguy hi m cho các đ i tư ng khác” C1.7. Báo hi u c m tàu thuy n quay tr Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u quay tr sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n quay tr trong ph m vi hi u l c c a bi n báo hi u”
 14. C1.8. Báo hi u c m vư t Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u phương ti n vư t nhau sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n vư t nhau trên ph m vi lu ng gi i h n b i hai bi n báo hi u” C1.9. Báo hi u c m các đoàn kéo đ y vư t nhau Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u các đoàn kéo đ y vư t nhau sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m các đoàn kéo đ y vư t nhau trên ph m vi lu ng gi i h n b i hai bi n báo hi u” C1.10. C m phương ti n cơ gi i Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u phương ti n cơ gi i sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m m i phương ti n cơ gi i đi qua theo hư ng báo hi u đã ch rõ, ho c ho t đ ng trong vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a báo hi u” C1.11. C m phương ti n thô sơ Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u phương ti n thô sơ sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo r ng “C m phương ti n thô sơ đi qua theo hư ng báo hi u đã ch rõ, ho c ho t đ ng trong vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a báo hi u” C1.12. C m ho t đ ng th thao Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ch th thao sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa “C m m i ho t đ ng th thao ho c gi i trí trong vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C1.13. C m r ph i Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n sơn màu tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u mũi tên r ph i sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phương ti n không đư c phép r ph i vào ngã ba g n nh t phía trư c, nguy hi m”
 15. C1.14. C m r trái Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn màu tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u mũi tên r trái sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phương ti n không đư c phép r trái vào ngã ba g n nh t phía trư c, nguy hi m” C1.15. C m bơi l i Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u bơi l i sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa “C m m i hình th c bơi l i trong vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C1.16. C m lư t ván Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u lư t ván sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa “C m lư t ván trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C1.17. C m lư t ván bu m Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u lư t ván bu m sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa “C m lư t ván bu m trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C1.18. C m tàu thuy n ch y bu m Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u tàu thuy n bu m sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa “C m tàu thuy n ch y bu m đi l i trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C1.19. Khu v c c m đi l i v i t c đ cao Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n và v ch chéo sơn đ , ký hi u ca nô cao t c sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Khu v c c m đi l i v i t c đ cao trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u” C2. BÁO HI U THÔNG BÁO S H N CH
 16. C2.1. Báo hi u báo chi u cao tĩnh không b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u chi u cao tĩnh không b h n ch sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c có công trình vư t sông trên không, chi u cao tĩnh không c a công trình b h n ch . N u có con s ghi trên bi n đó là chi u cao tĩnh không c a công trình ng v i m t m c nư c xác đ nh nào đó, c n tìm hi u đ bi t khi đi u khi n phương ti n đi qua công trình”. Chi u cao tĩnh không tính b ng m. C2.2. Báo hi u báo chi u sâu lu ng b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u chi u sâu lu ng b h n ch sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Chi u sâu c a lu ng ch y tàu phía trư c b h n ch . N u có con s ghi trên bi n đó là chi u sâu h n ch c a lu ng l ch ng v i m t m c nư c xác đ nh nào đó, c n tìm hi u đ bi t khi đi u khi n phương ti n đi qua”. Đ sâu tính b ng m.” C2.3. Báo hi u báo chi u r ng lu ng b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u chi u r ng lu ng b h n ch sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Chi u r ng c a lu ng ch y tàu phía trư c b h n ch . N u có con s ghi trên bi n đó là chi u r ng h n ch c a lu ng ch y tàu. C n tìm hi u đ bi t khi đi u khi n phương ti n đi qua”. Chi u r ng tính b ng m. C2.4. Báo hi u “lu ng cách b ” Hình dáng M t bi n hình vuông, đ t trên b vuông góc v i lu ng, sơn hai m t Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u lu ng cách b sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Mép lu ng ch y tàu cách v trí báo hi u m t kho ng cách b ng con s ghi trên bi n báo hi u và tính b ng m”. C2.5. Báo hi u thông báo đoàn lai d t b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u lai d t và t m lai d t (1 ch s ) sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là đo n lu ng mà kh năng lai d t c a phương ti n b h n ch , gi i h n s t m c a đoàn lai d t không đư c vư t quá 01 con s ghi
 17. trên bi n báo hi u” C2.6. Báo hi u thông báo chi u r ng đoàn lai d t b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u lai d t và chi u r ng c a đoàn lai d t (2 ch s ) sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là đo n lu ng mà kh năng lai d t c a phương ti n b h n ch . Chi u r ng l n nh t c a đoàn lai d t không đư c vư t quá 02 con s ghi trên bi n báo hi u và tính b ng m” C2.7. Báo hi u thông báo chi u dài đoàn lai d t b h n ch Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u lai d t và chi u dài c a đoàn lai d t (3 con s ) sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là đo n lu ng mà kh năng lai d t c a phương ti n b h n ch . Chi u dài l n nh t c a đoàn lai d t không đư c vư t quá 03 con s ghi trên bi n báo hi u và tính b ng m” C2.8. Báo hi u quy đ nh t n s liên l c theo khu v c Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c Vi n bi n sơn đ , n n bi n sơn tr ng, ký hi u sóng VHF và t n s quy đ nh b t bu c đ thông tin liên l c sơn màu đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Khu v c b t bu c các phương ti n ph i s d ng kênh vô tuy n đi n tho i có t n s như con s quy đ nh ghi trên bi n báo hi u đ thông tin liên l c” C3. BÁO HI U CH D N C3.1. Báo hi u “chú ý nguy hi m” Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u chú ý nguy hi m sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là khu v c lu ng ph c t p, khó đi, c n chú ý, có th có các tình hu ng nguy hi m b t ng ”. Phương ti n c n chú ý th c hi n các bi n pháp phòng ng a đ đ m b o an toàn C3.2. Báo hi u “D ng l i” Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u d ng l i sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “M i phương ti n ph i d ng l i ngay phía trư c bi n báo hi u đ ch đ n th i gian đư c đi l i hay đ ki m tra” Dùng báo hi u này cho vi c đi u ti t kh ng ch qua c u, âu thuy n hay cho tr m ki m tra đư ng th y
 18. như là m t tình hu ng b t bu c. C3.3. Báo hi u “Phát tín hi u âm thanh” Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u phát tín hi u âm thanh sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phương ti n c n kéo m t h i còi dài” C3.4. Đư c phép đi ngang qua lu ng v phía trái Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u đi ngang qua lu ng v bên trái sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là nơi phương ti n th y n i đ a đư c phép đi c t ngang qua lu ng v phía bên trái” C3.5. Đư c phép đi ngang qua lu ng v phía ph i Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn tr ng, vi n bi n sơn đ , ký hi u đi ngang qua lu ng v bên ph i sơn đen Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c là nơi phương ti n th y n i đ a đư c phép đi c t ngang qua lu ng v phía bên ph i”. Các bi n C3.4, C3.5 dùng trong các trư ng h p lu ng giao c t nhau, lu ng tàu sông c t ngang qua lu ng tàu bi n C4. BÁO HI U THÔNG BÁO C4.1. Báo hi u phía trư c có đư ng dây đi n qua sông Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, ký hi u tia đi n sơn màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c có đư ng dây đi n vư t qua sông, phương ti n c n lưu ý” C4.2. Đư c phép neo đ u Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, ký hi u ch P sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Đư c phép neo đ u hay trú n tránh bão lũ trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a bi n báo hi u, ho c ph m vi gi i h n khu v c c ng b n” C4.3. Chi u r ng vùng nư c đư c phép neo đ u Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, ch s chi u r ng vùng nư c đư c phép đ u đ sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa “Phương ti n đư c phép neo đ u trong ph m vi
 19. vùng nư c có chi u r ng tính t mép c ng, b n, mép b ra phía lu ng và b ng con s ghi trên bi n báo hi u”. Chi u r ng tính b ng m. Dùng xác đ nh ph m vi vùng nư c trong sông, kênh h p. Khi đó không dùng phao B4 đ t dư i nư c. C4.4. S hàng t i đa đư c phép neo đ u Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, s hàng t i đa đư c phép neo đ u ghi b ng s La mã và sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa “Báo s hàng t i đa phương ti n đư c phép neo đ u trong ph m vi vùng nư c gi i h n b i hi u l c c a báo hi u” C4.5. Báo v trí Đo n, Tr m qu n lý đư ng th y n i đ a Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, ký hi u 2 m neo b t chéo sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa “Báo v trí Đo n, Tr m qu n lý đư ng th y n i đ a” C4.6. Báo hi u có b n phà, b n khách ngang sông Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n màu xanh lam, ký hi u b n phà, b n khách sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c có b n phà, b n khách ngang sông phương ti n c n th n tr ng” C4.7. Báo hi u ch đi m k t thúc m t tình hu ng Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n sơn màu xanh lam, ký hi u k t thúc m t tình hu ng là m t v ch chéo sơn màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa “Báo đi m k t thúc cho m t quy đ nh c m, m t quy đ nh h n ch hay m t quy đ nh b t bu c khác cho vi c ch y tàu” C4.8. Báo hi u khu v c ti p giáp Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c M t n a sơn màu tr ng, m t n a sơn màu xanh lam Đèn hi u Ý nghĩa Báo “V trí đ t báo hi u là ranh gi i qu n lý c a đư ng th y n i đ a và đư ng bi n” C4.9. Báo hi u có tr m ki m tra giao thông đư ng th y Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n sơn màu xanh lam, ký hi u tr m ki m tra (v ch ngang) sơn màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Có tr m ki m tra c a c nh sát giao thông ho c
 20. c a thanh tra giao thông đư ng th y. Phương ti n c n chú ý l nh g i vào ki m tra” C4.10. Báo hi u c ng, đ p ho c âu thuy n Hình dáng M t bi n hình ch nh t Màu s c N n bi n màu xanh lam, ký hi u c ng ho c âu thuy n màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phía trư c có c ng, đ p ho c âu thuy n, phương ti n c n chú ý chu n b đ vi c đi l i đư c an toàn theo các tín hi u hư ng d n (n u có) c a C1.2” C4.11. Báo hi u báo cây s đư ng th y n i đ a Hình dáng M t bi n hình ch nh t Màu s c N n bi n màu xanh lam, chú thích tên sông hay tên tuy n và cây s sơn màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo m c cây s đư ng th y n i đ a C4.12. Báo hi u báo lý trình sông kênh Hình dáng M t bi n hình ch nh t Màu s c N n bi n màu xanh lam, chú thích tên đ a danh và kho ng cách đ n đ a danh đó sơn màu tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “C ly t v trí đ t báo hi u đ n m t đ a danh phía trư c c n xác đ nh” tính b ng km C4.13. Báo hi u ch d n ngã ba, ngã tư hay nơi có nhi u sông hay lu ng giao nhau C4.13.1. Ngã ba sông h p ho c lu ng ph g p sông r ng ho c lu ng chính Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n xanh lam, ký hi u ngã ba sông h p (ho c lu ng ph ) g p sông r ng (hay lu ng chính) sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phương ti n đang đi trên sông h p (ho c lu ng ph ) s p đ n ngã ba nơi g p sông r ng (ho c lu ng chính)” C4.13.2. Ngã ba sông r ng ho c lu ng chính g p sông h p ho c lu ng ph Hình dáng M t bi n hình vuông Màu s c N n bi n xanh lam, ký hi u ngã ba sông r ng (ho c lu ng chính) g p sông h p (ho c lu ng ph ) sơn tr ng Đèn hi u Ý nghĩa Báo “Phương ti n đang đi trên sông r ng (ho c lu ng chính) s p đ n ngã ba nơi g p sông h p (ho c lu ng ph )”
Đồng bộ tài khoản