Quyết định số 4099/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 4099/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4099/QĐ-BCT về việc thành lập Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Công thương về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4099/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 4099/Q -BCT Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ I M H I ÁP C A B CÔNG THƯƠNG V HÀNG RÀO K THU T TRONG THƯƠNG M I B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 114/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , v vi c thành l p và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a m ng lư i cơ quan Thông báo và i m h i áp c a Vi t Nam v hàng rào k thu t trong thương m i; Căn c Quy t nh s 09/2006/Q -BKHCN ngày 4 tháng 05 năm 2006 c a B Khoa h c và Công ngh , ban hành “Quy nh v Quy trình Thông báo và h i áp c a m ng lư i cơ quan Thông báo và i m h i áp c a Vi t Nam v hàng rào k thu t trong thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng thông báo và i m h i áp c a B Công thương v hàng rào k thu t trong thương m i (sau ây g i t t là Văn phòng TBT-BCT) t t i V Xu t nh p khNu. Văn phòng TBT – BCT ch u s i u ph i v chuyên môn, nghi p v c a Văn phòng Thông báo và i m h i áp c a Vi t Nam v hàng rào k thu t trong thương m i (sau ây g i t t là Văn phòng TBT Vi t Nam) theo quy nh t i Quy t nh s 114/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 05 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 09/2006/Q -BKHCN ngày 4 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . i u 2. Nhi m v c a Văn phòng TBT – BCT 1. Nhi m v thông báo a. Thông báo cho Văn phòng TBT Vi t Nam, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v k thu t, quy chuNn k thu t và quy trình ánh giá s phù h p trong ph m vi qu n lý c a B Công thương có kh năng c n tr thương m i i v i các nư c thành viên T ch c Thương m i Th gi i (sau ây g i t t là WTO). Th i h n thông báo d th o
  2. các văn b n quy ph m pháp lu t v k thu t, quy chuNn k thu t và quy trình ánh giá s phù h p ít nh t là 65 ngày trư c khi ban hành; b. Thông báo cho Văn phòng TBT Vi t Nam v các hi p nh ho c th a thu n song phương, a phương do Chính ph ký ho c B Công thương ký theo thNm quy n liên quan n văn b n quy ph m pháp lu t v k thu t, quy chuNn k thu t và quy trình ánh giá s phù h p thu c ph m vi qu n lý c a B Công thương. c. Thông báo cho các cơ quan, ơn v có liên quan như: các hi p h i ngành hàng, doanh nghi p s n xu t, doanh nghi p xu t khNu l n các ngành hàng thu c ph m vi qu n lý c a B Công thương, nh ng thông báo v hàng rào k thu t trong thương m i c a các nư c thành viên WTO b ng fax ho c email trong vòng 24 gi làm vi c, k t khi nh n ư c thông báo t Văn phòng TBT Vi t Nam. 2. Nhi m v h i áp a. Nh n và tr l i các câu h i liên quan n vi c ban hành và áp d ng văn b n quy ph m pháp lu t v k thu t, quy chuNn k thu t, quy trình ánh giá s phù h p c a B Công thương khi có yêu c u chuy n n t Văn phòng TBT Vi t Nam ho c các cơ quan, t ch c, cá nhân; b. G i v Văn phòng TBT Vi t Nam các câu h i ho c các ngh cung c p tài li u c a các cơ quan, t ch c thu c B Công thương v các quy chuNn k thu t, tiêu chuNn, quy trình ánh giá s phù h p c a các nư c thành viên WTO. 3. Nhi m v chuyên môn khác a. Ph i h p v i các ơn v h u quan trong vi c xây d ng, rà soát văn b n quy ph m pháp lu t v k thu t, quy chuNn k thu t, quy trình ánh giá s phù h p v i quy nh c a Hi p nh v hàng rào k thu t trong thương m i (sau ây g i t t là Hi p nh TBT); b. T ch c ph bi n, cung c p cho các Hi p h i ngành hàng, doanh nghi p s n xu t, xu t khNu các thông tin liên quan n hàng rào k thu t nh m áp ng yêu c u c a quá trình h i nh p sau khi Vi t Nam gia nh p WTO; c. Xây d ng quy trình cung c p thông tin trong B Công thương theo Quy ch t ch c và ho t ng c a m ng lư i cơ quan TBT Vi t Nam; d. Tham gia ho t ng h p tác qu c t liên quan n TBT, tham gia àm phán ký k t các th a thu n công nh n tiêu chuNn, quy chuNn k thu t theo phân công c a B Công thương. i u 3. T ch c và biên ch 1. Văn phòng TBT – BCT do m t Phó V trư ng V Xu t Nh p khNu kiêm nhi m Chánh Văn phòng, giúp vi c Chánh Văn phòng có các công ch c kiêm nhi m, bao g m: - 01 Thư ký văn phòng;
  3. - 01 Chuyên viên v TBT; - 01 Chuyên viên v h p tác qu c t . 2. Biên ch c a Văn phòng TBT – BCT n m trong t ng s biên ch c a V Xu t nh p khNu ã ư c B giao hàng năm. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng TBT – BCT ư c c p t ngân sách nhà nư c và ư c t ng h p vào kinh phí hàng năm c a B Công thương. i u 5. Các V : Khoa h c và Công ngh , công nghi p nh , công nghi p n ng, Năng lư ng, Chính sách Thương m i a biên, K ho ch, Pháp ch ; các V Th trư ng ngoài nư c; các C c: Qu n lý C nh tranh, Xúc ti n thương m i; cơ quan i di n thương m i Vi t Nam t i các nư c, có trách nhi m thư ng xuyên cung c p thông tin liên quan n TBT và ph i h p gi i quy t công vi c liên quan n t ng lĩnh v c thu c ph m vi trách nhi m c a mình theo ngh c a Văn phòng TBT – BCT. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 0634/2006/Q -BTM ngày 10 tháng 4 năm 2006 c a B Thương m i (trư c ây), v vi c thành l p Văn phòng Thông báo và i m h i áp c a B Thương m i v hàng rào k thu t trong thương m i; Quy t nh s 43/Q -BCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a B Công nghi p (trư c ây), v vi c thành l p Văn phòng thông báo và i m h i áp c a B Công nghi p v hàng rào k thu t trong thương m i. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , Xu t nh p khNu, Khoa h c và Công ngh ; Công nghi p nh , Công nghi p n ng, Chính sách thương m i a biên, K ho ch, Tài chính; V trư ng các V Th trư ng ngoài nư c; C c trư ng các C c: Qu n lý c nh tranh, Xúc ti n thương m i; Th trư ng các cơ quan liên quan thu c B Công thương và Chánh Văn phòng TBT – BCT ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Các Th trư ng; - Các B : Khoa h c và Công ngh , Y t ; - Các V : KHCN, CNN, CNNg; B, KH, TC, HTQT, KV1, KV2, KV3, KV4; Vũ Huy Hoàng - Các C c: QLCT, XTTM; - Cơ quan i di n TM VN t i các nư c; - Kho b c nhà nư c; - Website B Công thương; - Lưu VT, XNK (2), TCCB.
Đồng bộ tài khoản