Quyết định số 41/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 41/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Khoáng sản 911, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở Đoàn địa chất 911 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2000 Số: 41/2000/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY KHOÁNG SẢN 911, ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ ĐOÀN ĐỊA CHẤT 911 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 328 /CV-TCLĐ ngày 30 tháng 5 năm 2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Khoáng sản 911, đơn vị thành viên của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, trên cơ sở Đoàn địa chất 911. Công ty Khoáng sản 911 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo phân cấp của Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật. -Trụ sở chính đặt tại : Xã Quảng Chính, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Khảo sát, thăm dò, khai thác, gia công, chế biến và kinh doanh firo filip và các loại khoáng sản khác; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao theo quy định của pháp luật. Điều 3. Công ty Khoáng sản 911 có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Đoàn trưởng Đoàn địa chất 911, Giám đốc Công ty Khoáng sản 911 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 4, - Ban Đổi mới quản lýDN TW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, Đặng Vũ Chư - Bộ Công an, - Bộ KHCNMT, - Bộ Thương mại, - Ngân hàng Nhà nước, - Kho bạc Nhà nước , - UBND tỉnh Quảng Ninh, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản