Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÊ TÔNG 620 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 01/1998/QH10; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Công ty Bê tông 620 thuộc Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị tại công văn số 510/BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau: 1. Vốn Điều lệ : 58.800.000.000 đồng, trong đó: - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 50% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 25% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 25% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Bê tông 620 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 là 85.200.668.406 đồng; trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 32.431.767.504 đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động : 82.185 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 2.465.550.000 đồng. - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp: 0
  2. 4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau: - Trợ cấp cho người lao động dôi dư : 250.000.000 đồng. - Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 850 triệu đồng. 5. Căn cứ vào chế độ ưu đãi quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, Công ty Bê tông 620 sau khi chuyển thành Công ty cổ phần được lựa chọn hưởng những khoản ưu đãi cao nhất của một trong hai Nghị định này và đăng ký với cơ quan thuế của địa phương. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới. - Tên giao dịch quốc tế: Chau thoi concete joint stock company No 620. - Tên viết tắt: CJCO. - Trụ sở : Km 1877, quốc lộ 1A (cũ), ấp Châu Thới, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điều 3. Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới kinh doanh các ngành nghề sau : - Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn. - Sản xuất các loại vật liệu xây dựng. - Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí. - Xây dựng các công trình giao thông (cầu, cống, đường bộ, bến cảng). Nạo vét, san lấp mặt bằng, đào đắp nền móng công trình, thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn. - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. - Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu ngành giao thông, xây dựng. - Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu trường, siêu trọng. Điều 4. Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng
  3. theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bê tông 620 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình giao thông 6, Giám đốc Công ty Bê tông 620, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Tôn, các Vụ : KTTH, CN, TH, - Công báo, - Lưu : ĐMDN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản