Quyết định số 41/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 41/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2000/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Địa chính Nhà đất quản lý do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH HÀ N I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2000/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TI P NH N NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C DO CÁC CƠ QUAN T QU N CHUY N GIAO CHO S NA CHÍNH NHÀ T QU N LÝ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND. Căn c Quy t nh s 33/TTg ngày 5/2/1993 c a Th tư ng Chính ph "v chuy n vi c qu n lý qu nhà thu c s h u Nhà nư c sang phương th c kinh doanh" Căn c Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v "Mua bán và kinh doanh nhà ” Căn c Ch th 191/TTg ngày 3/4/1996 c a Th tư ng Chính ph v y nhanh t c bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê; Căn c Thông tư 01/BXD - QLN ngày 4/3/1996 c a B Xây d ng v “Hư ng d n chuy n giao nhà (di n ư c bán) thu c s h u Nhà nư c t các cơ quan t qu n sang bên bán nhà". Xét d ngh c a Giám c S a chính Nhà t Hà n i t i T trình s 1034/TRR- CN ngày 31/3/2000, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ti p nh n nhà thu c s h u Nhà nư c do các cơ quan t qu n chuy n giao cho S a chính Nhà t qu n lý. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : a chính Nhà t, Tài chính-v t giá, Xây d ng, Giao thông công chính, C c trư ng C c thu , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Công ty i n l c Hà n i, Giám c các Công ty kinh doanh nhà thu c S a chính Nhà t và Th trư ng các cơ quan có nhà t qu n chuy n giao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quý ôn QUY CH TI P NH N NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C DO CÁC CƠ QUAN T QU N CHUY N GIAO CHO S NA CHÍNH NHÀ T QU N LÝ ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2000/Q - UB ngày 24 tháng 4 năm 2000 c a UBND Thành ph Hà n i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Nhà thu c s h u Nhà nư c do các cơ quan hành chính s nghi p, l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , xã h i, các doanh nghi p Nhà nư c (sau ây g i là Bên giao nhà) hi n ang qu n lý trên a bàn thành ph Hà n i thì ph i chuy n giao cho S a chính nhà t do ư c UBND Thành ph Hà n i u quy n (Tr B qu c phòng có qui nh riêng). i u 2: Vi c chuy n giao qu nhà thu c s h u Nhà nư c do các cơ quan t qu n ư c th c hi n khi có văn b n chuy n giao c a cơ quan qu n lý c p trên và Quy t nh ti p nh n c a S a chính Nhà t. i u 3: Vi c chuy n giao nhà ph i ư c th c hi n thông qua Biên b n bàn giao gi a Bên giao nhà và Công ty Kinh doanh nhà thu c S a chính Nhà t (sau dây g i là Bên nh n nhà) vi c t ch c ti p nh n ph i theo ti n k ho ch và theo úng hi n tr ng v t , nhà và ngư i s d ng nhà ó t i th i i m bàn giao. Chương 2: QUI NNH C TH i u 4: Nhà thu c s h u Nhà nư c di n ư c chuy n giao qu n lý bao g m: 1- Nhà ư c t o l p b ng v n ngân sách Nhà nư c (Trung ương và a phương) 2- Nhà do các cơ quan t qu n ang qu n lý thu c s h u Nhà nư c nhưng có m t ph n v n c a cá nhân, c a các t ch c kinh t ngoài qu c doanh. 3- Nhà có ngu n g c s h u khác ư c chuy n sang s h u Nhà nư c theo Pháp lu t. 4- Nhà ư c xây d ng t qu phúc l i c a doanh nghi p.
  3. 5- Nhà ư c xây d ng t v n liên doanh, liên k t c a cơ quan doanh nghi p Nhà nư c (b ng ti n ho c t) ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét t ng trư ng h p c th . 6- Nhà thu c m c ích s d ng khác (không ph i ) ã ư c cơ quan b trí làm nhà n nh t trư c 27/11/1992 (ngày Quy t nh 118 TTg c a Chính ph có hi u l c). 7- Nhà do Cơ quan t qu n qu n lý nhưng ã gi i th ho c không xác nh ư c cơ quan qu n lý i u 5: i u ki n chuy n giao, ti p nh n nhà: 1- Bên giao nhà ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c liên quan n vi c qu n lý s d ng i v i nhà , t trong th i gian do cơ quan qu n lý n ngày giao nhà. Bên nh n nhà ch u trách nhi m qu n lý theo qui nh hi n hành k t sau ngày nh n bàn giao nhà. 2- Các h ang s d ng nhà có h khNu t i Hà n i. 3- Nhà ư c cơ quan giao cho CBCNV s d ng thu c vùng qui ho ch , không có tranh ch p khi u ki n. i u 6: Chưa ti p nh n, chuy n giao nhà trong trư ng h p: - Nhà, t ư c giao làm tr s cơ quan ho c s n xu t kinh doanh, hi n n m trong vùng qui ho ch nhưng ư c cơ quan t qu n b trí cho CBCNV sau ngày 27/11/1992 (ngày Quy t nh 118 TTg c a Chính Ph có hi u l c). - Nhà hư h ng n ng, có nguy cơ s p . Trong trư ng h p, nhà chung cư cao t ng không khép kín ho c nhà thu c di n hư h ng n ng có nguy cơ s p nhưng n u cơ quan có văn b n cam k t ngh và ng ra t ch c xây d ng l i theo d án và qui ho ch ư c duy t b ng ngu n v n óng góp c a các h dân và ngu n v n b sung khác thì ư c chuy n giao và bán theo Ngh nh 61/CP. i v i các trư ng h p nhà thu c s h u Nhà nư c, thu c di n không ư c bán nhưng n u Th trư ng B , Ban, Ngành và UBND Thành ph tho thu n thì chuy n giao, S a chính Nhà t t ch c vi c ti p nh n và qu n lý, ký h p ng cho thuê theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph v qu n lý và cho thuê nhà. i u 7: Th t c bàn giao: a. Trình t bàn giao: 1- Bên giao nhà l p danh m c nhà do cơ quan ang qu n lý (m u 01/TNNTQ) kèm theo công văn ngh chuy n giao nhà sau khi ã ư c cơ quan qu n lý c p trên ng ý, g i S a chính Nhà t Hà n i.
  4. 2- S a chính Nhà t có Quy t nh ti p nh n nhà sau khi ã ph i h p cùng v i bên giao nhà ki m tra th c a, hi n tr ng qu n lý s d ng nhà , t và h sơ liên quan hi n có ã i u ki n ti p nh n ghi t i i u 5 c a Qui ch này. 3- Sau khi có Quy t nh ti p nh n nhà (ho c Quy t nh ti p nh n và bán nhà) c a S a chính nhà t, hai bên giao nhà (cơ quan có nhà t qu n) và bên nh n nhà (S a chính nhà t, Công ty Kinh doanh nhà trên a bàn) t ch c bàn giao nhà thông qua Biên b n bàn giao (m u 03/TNNCQ). 4- Trong trư ng h p bên giao nhà yêu c u ư c ph i h p v i ngành a chính nhà t Hà n i l p h sơ bán nhà ng th i v i vi c chuy n giao nhà thì bên nh n nhà T chuyên viên H i ng bán nhà Thành ph xác nh 4 thông s bán nhà trình H DN Thành ph duy t và ra Quy t nh ti p nh n và bán nhà. Bên giao nhà ti n hành bàn giao theo t ng ngôi nhà ho c t ng căn h (n u bên giao nhà ch qu n lý 1 vài căn h trong 1 nhà có nhi u căn h ). 5- Sau khi ti p nh n nhà , bên nh n nhà có trách nhi m t ch c bán nhà theo qui nh t i Ngh nh 61/CP cho các h có nhu c u mua. Trư ng h p bên thuê không mua thì bên nh n nhà có trách nhi m ti p t c ký h p ng cho thuê nhà theo úng Quy t nh 118/TTg ngày 27/11/1992 và Quy t nh 33/TTg ngày 5/2/1993 c a Th tư ng Chính Ph . b. H sơ bàn giao g m: 1- Danh m c nhà theo t ng ngôi nhà do cơ quan dang qu n lý (m u 01/TNNCQ) 2- H sơ v t : - Bên giao nhà bàn giao toàn b khu t do ơn v ang qu n lý kèm theo h sơ v t hi n có - Trư ng h p không có H sơ v t thì hai bên bàn giao theo m c gi i do cơ quan qu n lý a chính Nhà t và chính quy n a phương xác nh, ng th i ơn v có văn b n ghi rõ lý do không có h sơ. 3- H sơ v nhà : - Nhà ho c căn h ư c bàn giao ph i kèm theo các h sơ hi n có v nhà . - Trư ng h p không có h sơ v nhà thì hai bên ti n hành bàn giao trên cơ s b n v m t b ng nhà c a t ng căn h và b n v m t b ng ngôi nhà có trên th a t (có xác nh v trí c a t ng căn h ). - Không ti n hành o v chi ti t nhà khi bàn giao. - Không bàn giao nhà do ngư i xây d ng thêm (vì ó không ph i là nhà thu c s h u Nhà nư c) nhưng ph i th hi n ph n xây d ng thêm trên m t b ng sau khi xem xét n u phù h p qui ho ch s ư c gi i quy t theo qui nh t i Ngh nh 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính Ph .
  5. 4- H sơ v ngư i s d ng nhà: Bên giao nhà bàn giao danh sách các h ang th c t s d ng (m u 02/TNNCQ) k c có h p ng, không có h p ng ho c h p ng mang tên ngư i thuê cũ (nhà hoa h ng). Khi bàn giao nhà, trong Biên b n bàn giao ph i ghi rõ giá tr nhà (hi n ang theo dõi trên s sách k toán v nhà và ngu n kinh phí xây d ng nhà ó) có cơ s ghi tăng, gi m v n tài s n c nh c a Bên nh n và Bên giao nhà. Không t ch c xác nh giá tr còn l i c a nhà khi bàn giao nhà. i u 8: Trong trư ng h p cơ quan t qu n qu n lý ng b nhà , t và h th ng k thu t h t ng kèm theo thì bên giao nhà bàn giao các công trình k thu t h t ng sang các S chuyên ngành c a Thành ph (ph n nư c giao Công ty kinh doanh nư c s ch, ph n i n giao Công ty i n l c, ph n thoát nư c giao cho Công ty thoát nư c, ư ng giao thông giao S Giao thông công chính,...) cùng v i bàn giao nhà , t sang S a chính Nhà t Hà n i qu n lý. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9: Giao Giám c S a chính Nhà t ph i h p v i Giám c các S : Tài chính - V t giá, Xây d ng, Giao thông công chính, Ki n trúc sư trư ng Thành ph , C c trư ng C c thu , Giám c Công ty i n l c Hà n i, Giám c các Công ty kinh doanh nhà và Th trư ng cơ quan có nhà t qu n trên a bàn thành ph Hà n i t ch c th c hi n vi c chuy n giao qu n lý và bán nhà theo Ngh nh 61/CP và chuy n giao ti p nh n qu n lý h th ng công trình k thu t h t ng c a nhà (n u có). i u 10: Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các cơ quan báo cáo b ng văn b n, xu t b sung, s a i b n qui nh này và g i S a chính Nhà t Hà n i t p h p, trình UBND Thành ph xem xét, gi i quy t. i u 11: M i trư ng h p vi ph m tuỳ theo m c s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m theo qui nh c a Pháp lu t. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn M u 01/TNNCQ C NG HÒA XÃ H I CHÙ NGHĨA VI T NAM Cơ quan qu n lý c p trên: c l p - T do - H nh phúc
  6. Cơ quan t qu n nhà: *************** DANH M C NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C DO CƠ QUAN ............................ TR C TI P QU N LÝ NGHN CHUY N GIAO CHO NGÀNH NA CHÍNH NHÀ T HÀ N I (g i kèm theo công văn ngh chuy n giao nhà) S a T ng C p S S S S Di n Năm Ngu n Ghi ch cao căn h s m2 m2 tích g c chú TT nhà nhà s s XD h d ng d ng t hình d ng thành t XD thêm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 ... ... T ng c ng Ghi chú: C t 4, 5, 6, 7, 8 có th không c n s Ngày tháng năm li u chính xác Cơ quan báo cáo s li u ang qu n lý th c t Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) M u 02/TNNCQ C NG HÒA XÃ H I CHÙ NGHĨA VI T NAM Cơ quan qu n lý c p trên: c l p - T do - H nh phúc Cơ quan t qu n nhà: ***************
  7. DANH M C CÁC H ANG S D NG T I NHÀ ......................... DO CƠ QUAN ................ TR C TI P QU N LÝ NGHN CHUY N GIAO CHO NGÀNH NA CHÍNH NHÀ T HÀ N I S Tên ngư i S Di n tích s d ng Di n tích t S H thuê Q phân Gi y t Ghi thành nhà ph i nhà chuy n chú T ng Chia ra Chung Riêng viên s /ngày s /ngày như ng TT s d ng nhà căn trong .... ... (trư ng nhà h Chính Ph T H h p (trư ng XD ho c không có h p nhà thêm h H thuê chuy n khNu như ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ng 1 1 H Ông A 2 ................ T ng 2 1 ................ 2 ................ Ghi chú: M c 9, 10, 11 n u có ghi s , Ngày tháng năm ngày tháng năm (n u không có ghi không có) Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) M u 03/TNBNCQ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc *************** BIÊN B N BÀN GIAO NHÀ , T T i:............................................................................(I) Do co quan: .....................................................................................qu nlý - Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v “Mua bán và kinh doanh nhà ";
  8. - Căn c Quy t nh s 33/TTg ngày 5/2/1993 c a Th tư ng Chính ph v "Chuy n vi c qu n lý quĩ nhà thu c s h u Nhà nư c sang phương th c kinh doanh" và Thông tư 01/BXD - QLN ngày 4/3/1996 c a B Xây d ng v "Chuy n giao nhà thu c s h u Nhà nư c thu c di n ư c bán t các cơ quan t qu n sang bên bán nhà"; - Căn c công văn s ...........ngày ....................c a cơ quan .................................. v vi c chuy n giao quĩ nhà t cơ quan t qu n sang ngành a chính Nhà t qu n lý, cho thuê và bán theo Ngh nh 61/CP; - Căn c Quy t nh s . . . . . . . ./Q - UB ngày / /2000 c a UBND Thành ph ban hành kèm theo Qui ch ti p nh n nhà thu c s h u Nhà nư c do các cơ quan t qu n chuy n giao cho S a chính nhà t qu n lý; Căn c Quy t nh s . . . . . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200 . . . c a S a chính nhà t v ti p nh n bán nhà do cơ quan . . . . . . . . . . . . ................ ang qu n lý, cho thuê, I- BÊN GIAO NHÀ: (2) i di n: 1-...................................... Ch c v : 2-...................................... Ch c v : 3-...................................... Ch c v : II- BÊN NH N NHÀ: (3) i di n: 1-...................................... Ch c v : 2-...................................... Ch c v : 3-...................................... Ch c v : III- S NA CHÍNH NHÀ T: i di n: 1-...................................... Ch c v : 2-...................................... Ch c v : 3-...................................... Ch c v : IV- N I DUNG BÀN GIAO: 1. t + T ng di n tích t : + H sơ t kèm theo: (4)
  9. 2. H t ng k thu t ( i n, c p nư c, thoát nư c) - i n: - C p nư c: - Thoát nư c : 3. Nhà : a/ Lo i nhà: (5) b/ Năm xây d ng: c/ T ng cao: d/ Di n tích s d ng: S căn h : e/ Ngu n g c hình thành: g/ Giá tr nhà (ghi theo s sách k toán) h/ Ngu n kinh phí xây d ng: i/ H sơ nhà kèm theo (6) 4. Ngư i ang s d ng nhà: +S h ang s d ng: h + S h chuy n giao: h (có danh sách kèm theo) trong ó: - H có H p ng thuê nhà theo Quy t nh 118/TTg: - H chưa có h p ng thuê nhà theo Quy t nh 118/TTg: -H nhà ho h ng : - S h có H sơ mua nhà: h ( ã ư c H i ng bán nhà Thành ph duy t giá) - S h ti p t c thuê nhà: h -S h ang có vư ng m c chưa chuy n giao: Lý do: V- CÁC I U KHO N KHÁC: - Bên giao nhà ch u trách nhi m v nh ng v n liên quan n nhà , t và ngư i s d ng trong th i gian do cơ quan qu n lý.
  10. - Bên nh n nhà có trách nhi m t ch c li p vi c qu n lý cho thuê và bán theo qui nh hi n hành k t ngày bàn giao: ........../........./........ - Ti n thuê nhà c a các h thuê t i . . . . . . . . . . . . .................(d a ch nhà) ư c Công ty kinh doanh nhà s .......thu k t ngày....................... S ti n thuê nhà còn n ng trong th i gian trư c th i i m chuy n giao do cơ quan có nhà t qu n ch u trách nhi m. Biên b n ư c l p t i............................................................ .ngày................... ã ư c thông qua các bên và u th ng nh t ký Biên b n bàn giao ti p nh n. Biên b n này ư c l p thành 10 b n - Bên giao nhà : 4 b n - Bên nh n nhà : 4 b n -S a chính Nhà t Hà n i : 2 b n I DI N CÁC BÊN BÊN NH N NHÀ BÊN GIAO NHÀ Công ty KDN s S NA CHÍNH NHÀ T * Chú thích: (1) M i biên b n bàn giao nhà , t ư c l p cho m t ngôi nhà (ghi rõ tên nhà), ho c cho m t (m t s ) căn h trong m t ngôi nhà có nhi u ch s h u ho c có nhi u ơn v qu n lý khác nhau. (2) Ghi tên bên giao nhà. (3) Ghi tên bên nh n nhà. (4) Ghi các lo i gi y t v t mà bên giao nhà có . (5) Ghi các c i m c a nhà: cao t ng, th p t ng, mái b ng, mái ngói, xây g ch, l p ghép, khung, . . . (6) Ghi các lo i gi y t v nhà mà bên giao nhà có . N u s lư ng h sơ kèm theo quá l n ghi vào B n Ph l c kèm theo
Đồng bộ tài khoản