Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về an toàn điện nông thôn do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 41/2001/QĐ-BCN Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V AN TOÀN ĐI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 Chính ph v ho t đ ng đi n l c và s d ng đi n; Căn c Quy t đ nh s 22/1999/QĐ-TTg m\ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ án đi n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra giám sát k thu t an toàn công nghi p, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v an toàn đi n nông thôn" đ áp d ng cho lư i đi n h áp nông thôn. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các C c trư ng, V trư ng, T ng Giám đ c T ng Công ty Đi n l c Vi t Nam, Giám đ c S Công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3, - Văn phòng Chính ph , - B Tài chính, - B K ho ch và Đ u tư, - UBND TP H Chí Minh, - S KH&ĐT TP H Chí Minh, Hoàng Trung H i - Công báo, - Lưu VP, TCCB. QUY Đ NH V AN TOÀN ĐI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 41/2001/QĐ-BCN ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1:
 2. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Quy đ nh này quy đ nh tiêu chu n k thu t an toàn đ i v i lư i đi n h áp nông thôn, mi n núi, h i đ o (sau đây g i t t là lư i đi n h áp nông thôn); hư ng d n th c hi n nh ng bi n pháp an toàn nh m b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân, tài s n c a Nhà nư c. 2. Quy đ nh này áp d ng cho công tác qu n lý, thi t k , nghi m thu, v n hành và s a ch a lư i đi n h áp nông thôn. 3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan; t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng đi n l c và s d ng đi n t i Vi t Nam; t ch c, cá nhân khi ti n hành công vi c khác có kh năng gây s c lư i đi n ho c gây tai n n đi n có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Quy đ nh này. Đi u 2. Ranh gi i lư i đi n h áp nông thôn đư c xác đ nh t thi t b đóng c t t ng (c u dao, áp-tô-mát) phía 0,4 kV c a ngu n đi n h áp đ n công trình, nhà c a t ch c, cá nhân s d ng đi n n m ngoài đ a gi i hành chính c a các thành ph , th xã, th tr n. Đi u 3. 1. Ch đư c phép xây d ng các công trình đi n nông thôn sau khi thi t k đã đư c cơ quan có th m quy n phê duy t theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư và xây d ng. 2. Ch đư c phép đóng đi n công trình đi n nông thôn khi: a/ Ch đ u tư công trình đã hoàn thành th t c nghi m thu, có thành ph n tham gia là đ i di n cơ quan qu n lý Nhà nư c v đi n t i đ a phương và đ i di n bên bán đi n. b/ Đơn v qu n lý đi n nông thôn đã hoàn thành công tác t ch c nhân s ; quy trình s sách, bi u m u, sơ đ lư i đi n; trang thi t b v n hành, s a ch a; trang b an toàn lao đ ng. Đi u 4. Cán b , công nhân v n hành, s a ch a lư i đi n h áp nông thôn (g i t t là th đi n nông thôn) ph i đ 18 tu i tr lên, đư c cơ quan y t ch ng nh n không m c b nh th n kinh, tim m ch, có đ s c kho làm vi c. Đi u 5. Th đi n nông thôn ph i đư c đào t o chuyên ngành đi n, có gi y ch ng nh n t t nghi p do cơ s d y ngh có th m quy n c p, có năng l c hoàn thành nhi m v chuyên môn. Đi u 6. Đơn v qu n lý đi n nông thôn ch u trách nhi m t ch c hu n luy n và sát h ch v an toàn cho th đi n nông thôn. Nh ng ngư i đ t yêu c u đư c c p th an toàn và đư c làm vi c trong lư i đi n nông thôn. Đ nh kỳ hàng năm đơn v ph i t ch c ôn luy n và ki m tra l i, ch nh ng ngư i đ t yêu c u m i đư c ti p t c làm vi c. Nh ng ngư i không đ t ph i h c và sát h ch l i sau 10 ngày, qua 3 đ t sát h ch không đ t yêu c u ph i thu h i th an toàn và chuy n làm công vi c khác. Đơn v qu n lý đi n nông thôn n u không đ đi u ki n t t ch c hu n luy n, có th đ ngh S Công nghi p ho c Đi n l c đ a phương giúp đ , ph i h p đ t ch c hu n luy n, sát h ch an toàn đi n cho th đi n nông thôn. K t qu sát h ch an toàn ph i đư c l p thành biên b n, có đ ch ký c a ngư i ki m tra và ngư i đư c ki m tra. Lãnh đ o đơn v ph i ký duy t công nh n k t qu hu n luy n. S Công nghi p đ a phương t ch c b i dư ng, hu n luy n, sát h ch đ nh kỳ 2 năm 1 l n đ i v i cán b qu n lý đi n nông thôn v các ch đ , chính sách và quy đ nh c a Nhà nư c liên quan đ n an toàn đi n nông thôn.
 3. Chương 2: K THU T AN TOÀN Đ I V I LƯ I ĐI N H ÁP NÔNG THÔN M c 1: DÂY D N C A LƯ I ĐI N H ÁP TRÊN KHÔNG Đi u 7. Ti t di n dây d n đi n: 1. Có th dùng các lo i dây d n sau đ i v i lư i đi n h áp nông thôn: dây tr n, dây b c cách đi n, cáp đi n. Đ đ m b o đi u ki n đ b n cơ h c, dây d n đư ng tr c h áp ph i là dây nhi u s i (c m dùng dây d n m t s i ho c m t s s i đư c tháo t dây nhi u s i ra), ti t di n dây không đư c nh hơn quy đ nh sau: Lo i dây Đi u ki n bình thư ng Vư t đư ng giao thông và thông tin c p I 2 2 Dây nhôm (A) 16 mm 35 mm 2 2 Dây nhôm lõi thép (AC) 10 mm 16 mm 2 2 Dây đ ng (M) 10 mm 16 mm 2 Cáp thép (C) 25 mm c m 2. Đ i v i vùng ben bi n và vùng g n nhà máy hoá ch t c n s d ng dây b c cách đi n, cáp đi n, dây nhôm tr n có l p m b o v ho c dây đ ng đ ch ng ăn mòn kim lo i. 3. Dây d n đư ng tr c h áp ph i đư c tính toán đ m b o công su t truy n t i có tính đ n kh năng phát tri n ph t i trong 5 năm t i. Bán kính c p đi n khu v c dân cư t p trung không vư t quá 800m, khu v c thưa dân cư không vư t quá 1200m. Đi n áp cu i đư ng tr c không th p hơn 90% so v i đi n áp danh đ nh c a lư i đi n (xem ph l c 1 v thông s k thu t c a m t s dây d n). 4. Dây d n t sau công tơ v gia đình ph i dùng cáp 0,4 kV ho c dây đ ng b c cách đi n 2 PVC, ti t di n m t lõi dây không nh hơn 2,5 mm . Đi u 8. N i dây d n: 1. Dây d n đư ng tr c h áp ph i đư c n i b ng k p n i ho c ng n i. Dây d n sau công tơ v gia đình đư c n i b ng cách t t xo n ho c hàn và m i n i ph i đư c b c cách đi n. 2. Nh ng m i n i c a 2 kim lo i khác nhau (ví d : n i dây đ ng v i dây nhôm) ho c ti t di n dây khác nhau (ví d : n i dây AC35 v i dây AC50) ph i dùng k p n i dây chuyên dùng (ví d : k p n i đ ng-nhôm); k p n i 35-50). Các m i n i này ph i b trí trên c t, không ch u l c kéo cơ h c. 3. Các m i n i không đư c đ gi a kho ng c t (ch võng nh t) đ tránh nư c mưa làm han r . M i dây trong m t kho ng c t không đư c có quá m t m i n i. T i các kho ng vư t quan tr ng như vư t đư ng xe l a, đư ng ô tô, đư ng thông tin bưu đi n cáp I, dây d n không đư c có m i n i. Đi u 9. B trí dây tr n trên c t: 1. Kho ng cách ngang gi a các pha không đư c nh hơn quy đ nh sau:
 4. Kho ng c t (m) đ n 30 40 50 60 70 >70 Kho ng cách pha (cm) 20 25 30 35 40 50 2. Kho ng cách th ng đ ng gi a các pha không đư c nh hơn 40cm. 3. Kho ng cách gi a 2 m ch h áp đi chung c t không đư c nh hơn 40cm. 4. Kho ng cách t dây d n đ n b m t c a c t, xà không đư c nh hơn 5cm. 5. Dây trung tính b trí dư i các dây pha. Trư ng h p các dây d n b trí n m ngang thì cho phép dây trung tính b trí ngang v i các dây pha. 6. Dây dùng cho chi u sáng ngoài tr i m c chung c t v i đư ng tr c h áp cho phép b trí dư i dây trung tính. 7. C u chì b o v đ t trên c t ph i b trí th p hơn các dây d n đ thu n ti n cho vi c s a ch a thay chì. M c 2: S CÁCH ĐI N Đi u 10. 1. H s an toàn cơ h c c a s cách đi n (nghĩa là t s gi a t i tr ng cơ h c phá hu v i t i tr ng tiêu chu n l n nh t tác d ng lên s cách đi n), không đư c nh hơn 2,5. 2. T i các c t r nhánh, c t giao chéo ph i l p thêm xà ph đ đ s cho nhánh r ho c cho m ch giao chéo. N u c n b t nhi u dây d n trên m t s thì ph i dùng s nhi u tán ho c s đ m nhi u t ng. C m m c nhi u dây d n ch ng lên nhau trên m t c s . 3. T i các v trí c t néo cu i, néo góc và các c t vư t đư ng ô tô, đư ng s t, đư ng thông tin c p I ph i dùng xà kép, m i pha ph i m c trên hai s đ tăng cư ng ch u l c và tránh t t dây khi đ t dây kho ng c t k . 4. Dây trung tính ph i m c vào s cách đi n 5. N u dùng cáp đi n treo trên dây văng (dây thép ch u l c dùng đ đ cáp) thì các đ u dây văng ph i đư c m c qua s cách đi n ki u qu bàng đ phòng ch ng rò đi n ho c xu t hi n dòng đi n c m ng do sét, do đư ng dây cao áp đi g n gây nguy hi m cho ngư i s a ch a đi n. Dây văng ph i có đư ng kính không đư c nh hơn 4mm (φ4) và ph i đư c m k m ch ng r . Kho ng cách t s qu bàng đ n c t đi n ho c đ n k t c u công trình là 25cm đ n 30cm. M c 3: C T, XÀ VÀ MÓNG C T Đi u 11. C t c a đư ng tr c h áp: 1. Đư ng tr c h áp có th dùng c t thép, c t bê tông c t thép, c t g có chân ch p b ng bê tông c t thép, c t g đã đư c x lý ch ng m i, m c. N u dùng c t g , ph i ch n lo i g có th d c như thông, tùng, bách, phi lao. Không đư c dùng g t p. Đ thuôn c a c t g là 8 mm/m.
 5. 2. T t c các lo i c t đ u ph i tính toán đ đ m b o làm vi c bình thư ng trong đi u ki n áp l c gió tiêu chu n l n nh t theo khí h u t ng vùng, t n su t (chu kỳ l p l i) 1 l n trong 10 năm. Đ i v i lư i đi n h áp có c t cao dư i 12m, tr s áp l c gió tiêu chu n cho phép l y gi m đi 15%. (Áp l c gió tiêu chu n theo vùng quy đ nh trong TCVN 2737-1995). Đ i v i nh ng vùng không có s li u quan tr c, cho phép l y t c đ gió Vmax = 30 m/s đ tính toán. 3. H s an toàn c a c t bê tông c t thép, c t thép không đư c nh hơn 2; c t g không nh hơn 3. 4. C t c a đư ng dây h áp ph i b trí đ m b o an toàn: tránh khu v c b xói l ; không gây c n tr vi c qua l i c a ngư i, xe c ; tránh đ t đ i di n ngay trư c c ng, c a ra vào c a nhà , cơ quan và các công trình xây d ng khác. Đi u 12. Tên g i các ki u c t đư c s d ng khi xây d ng đư ng tr c h áp: Ki u c t Ch đ t c t và đ c đi m c a c t C t d trung gian Đ t trên các đo n tuy n đi th ng, không ch u l c căng c a dây d n d c tuy n C t néo vư t Đ t v trí vư t qua các công trình khác trên đo n tuy n th ng, ch u đư c l c chênh l ch d c tuy n C t néo góc Đ t v trí đư ng dây thay đ i hư ng, ch u l c căng t ng h p theo đư ng phân giác trong c a dây d n C t néo cu i Đ t đ u và cu i đư ng dây, ch u đư c l c căng c a dây d n v m t phía C t r nhánh, c t giao Có th là m t trong các lo i c t đã nêu trên, t i đó th c hi n vi c r chéo nhánh ho c giao nhau c a hai đư ng dây T t c các lo i c t nêu trên đ u có th dùng thêm chân ch ng, dây néo ho c dùng c t đúp cho phù h p v i đi u ki n đ a hình và tr s tính toán khi thi t k . Dây néo có th là cáp thép 2 ho c thép tròn đư c sơn ho c m k m ch ng r , ti t di n không đư c nh hơn 25 mm . Móng néo s d ng lo i móng bê tông mác 200 đúc s n, chôn sâu dư i m t đ t t nhiên t i thi u là 1,5m. Đi u 13. Xà c a đư ng tr c h áp: 1. Tuỳ theo sơ đ b trí dây d n trên c t đ l a ch n c u hình xà như sau: a/ Xà đơn: Dùng cho c t đ trung gian, m i pha đư c b t trên 1 s cách đi n. b/ Xà kép: Dùng cho các c t néo vư t, néo góc, néo cu i. M i pha đư c b t trên 2 s cách đi n đ tăng cư ng ch u l c và tránh t t dây khi đ t dây kho ng c t k . c/ Giá d c: Dùng cho các c t khi b trí dây d n th ng đ ng d c theo thân c t. 2. H s an toàn cơ h c c a xà thép không đư c nh hơn 2; xà g không đư c nh hơn 3. 3. Các chi ti t c a xà thép ph i sơn ho c m k m ch ng r . Đi u 14. Móng c t: 1. Móng c t đi n h áp đư c th c hi n theo các phương án sau:
 6. a/ nh ng vùng đ t gò đ i không b ng p nư c (nơi đ t r n, khô) cho phép chôn c t tr c ti p không móng ho c có móng ki u thanh ngáng. Đ sâu chôn c t t 12% đ n 15% chi u cao c t. Đ t l p h móng ph i đ t ng l p dày 20cm, đ m th t ch t và đ p cao hơn m t đ t t nhiên kho ng 40cm đ tránh xói l . b/ các vùng đ t bùn, cát và vùng đ t có th b ng p nư c, móng c t ph i là móng bê tông. Cho phép thay đá dăm b ng g ch v n lo i t t. n u dùng c t g vùng đ t m ư t, ng p nư c thì ph i có chân ch p b ng bê tông c t thép. Đ sâu chôn c t t 10% đ n 14% chi u cao c t. 2. H s an toàn c a móng c t không đư c nh hơn 1,3. M c 4: ĐƯ NG DÂY H ÁP TRÊN KHÔNG GIAO CHÉO VÀ ĐI G N V I CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC Đi u 15. 1. H t s c tránh xây d ng đư ng dây h áp giao chéo v i đư ng ô tô, đư ng xe l a và đư ng sông có tàu thuy n qua l i. 2. Kho ng cách th ng đ ng t dây d n đi n h áp trên không (dây tr n, dây b c, cáp đi n) đ n m t đ t, m t nư c, công trình trong đi u ki n không có gió không đư c nh hơn quy đ nh sau: Đ c đi m c a khu v c Kho ng cách (m) Đ n m t đ t khu v c đông dân cư; đư ng giao thông có ôtô, 6,0 xe l a qua l i Đ n m t đ t khu v c thưa dân cư 5,0 Đ n v a hè, đư ng dành cho ngư i đi b đo n nhánh r vào 3,5 nhà Đ n mái nhà, sân thư ng 2,5 Đ n m c nư c cao nh t c a sông, kênh, r ch có tàu thuy n Tĩnh không theo c p k qua l i thu t c a đư ng thu +1,5m Cây tr ng dư i đư ng dây ph i cách dây cu i cùng 1,0 Đi u 16. 1. Kho ng cách ngang t dây d n ngoài cùng c a đư ng dây tr n khi b gió th i l ch đi nhi u nh t t i các ph n xây d ng c a nhà c a, công trình không đư c nh hơn quy đ nh sau: Đ c đi m c a khu v c Kho ng cách (m) Đ n c a s , ban công, sân thư ng, b ph n g n nh t c a 1,5 c u Đ n tư ng xây kín, đ n cây c i 1,0 Đ n tư ng xây kín, n u dây d n đư c đ t trên giá đ g n vào 0,3 tư ng, kho ng cách giá đ ≤30m Đ n c t xăng d u, kho ch a nhiên li u, hoá ch t d cháy, n . 10
 7. 2. Đ i v i dây b c cách đi n, t ng pha và dây trung tính cũng ph i m c trên s cách đi n như đ i v i dây tr n. Kho ng cách ngang nêu t i đi u 16 kho n 1 đư c phép gi m đi 50% so v i dây tr n. 3. Đ i v i cáp đi n h áp (cáp 3 pha 4 dây, cáp v n xo n) cho phép m c trên c t b ng dây văng và ph ki n chuyên dùng, b t tr c ti p trên tư ng xây kín ho c lu n trong ng d n cáp đ t sát thành c u, g m c u. Đi u 17. Đư ng dây h áp giao chéo v i đư ng dây thông tin, tín hi u ph i đ m b o các đi u ki n sau: 1. Dây đi n l c ph i đi phía trên; 2. Kho ng cách th ng đ ng t dây đi n l c đ n dây thông tin, tín hi u trong đi u ki n không có gió không đư c nh hơn 1,2m; 3. Đ i v i dây thông tin, tín hi u c p I, c t c a dây đi n l c vư t qua ph i dùng lo i c t néo, các pha c a dây đi n l c ph i m c kép trên 2 s cách đi n. Đi u 18. Cho phép đư ng dây truy n thanh và cáp thông tin đi chung c t v i đư ng dây h áp v i đi u ki n sau: 1. Đư c s th a thu n c a đơn v qu n lý đư ng dây đi n l c; 2. Dây đi n l c đi phía trên; 3. Kho ng cách th ng đ ng t dây đi n l c đ n dây truy n thanh, cáp thông tin không đư c nh hơn 1,5m; 4. V kim lo i c a cáp thông tin ph i đư c n i đ t, kho ng cách n i đ t cách nhau không quá 250m. Đi n tr n i đ t không đư c l n hơn 50Ω; 5. Dây truy n thanh, cáp thông tin đư c đ t trên xà, cách thân c t l n hơn 20cm. Đi u 19. Đư ng dây h áp giao chéo v i đư ng dây cao áp ph i đ m b o các đi u ki n sau: 2 1. Dây cao áp ph i đi phía trên, có ti t di n t i thi u 35 mm ; 2. Kho ng cách an toàn th ng đ ng t dây dư i cùng c a đư ng dây cao áp đ n dây trên cùng c a đư ng dây h áp trong đi u ki n không có gió không đư c nh hơn quy đ nh sau: C p đi n áp (kV) đ n 15 22-35 66-110 220 500 Kho ng cách an toàn (m) 2 2,5 3 4 6,5 3. T i kho ng giao chéo, chân s cách đi n c a đư ng dây h áp ph i đư c n i đ t. Đi u 20. Cho phép đư ng dây h áp đi chung c t v i đư ng dây cao áp đ n 35kV v i đi u ki n sau: 1. Đư c s tho thu n c a đơn v qu n lý đư ng dây cao áp; 2 2. Dây cao áp ph i đi phía trên, có ti t di n t i thi u 35 mm ;
 8. 3. Kho ng cách th ng đ ng t dây cao áp đ n dây h áp không đư c nh hơn 2,5 m; 4. Chân s cách đi n c a đư ng dây h áp ph i đư c n i đ t; 5. Dây h áp đư c đ t trên xà, cách thân c t l n hơn 20 cm. Đi u 21. Đư ng dây h áp đi g n ho c đi song song v i đư ng dây cao áp, đư ng dây thông tin, tín hi u thì kho ng cách ngang gi a chúng không đư c nh hơn chi u cao c a c t cao nh t, trong đi u ki n ch t h p không đư c nh hơn 5 m. M c 5: K THU T AN TOÀN TRONG L P Đ T VÀ GHI CH S CÔNG TƠ Đi u 22. Công tơ đi n có th đ t trong nhà, ngoài nhà ho c treo trên c t v i tiêu chu n k thu t an toàn sau: 1. Đ cao treo công tơ trên tư ng (trong nhà ho c ngoài nhà) t 1,7m đ n 2,5m; treo trên c t t 2,5m đ n 4m. 2. N u công tơ treo trên tư ng ngoài nhà ho c treo trên c t thì nh t thi t ph i có h p b o qu n ch ng mưa, n ng. H p công tơ ph i đ m b o đ kín, tránh nư c mưa d t ho c h t vào công tơ. 3. M i c t không đư c treo quá 4 h p công tơ, m i h p không quá 6 công tơ. Chi u ngang c a h p công tơ treo trên c t không đư c quá 80cm. Không h n ch chi u ngang đ i v i h p công tơ treo trên tư ng. 4. V h p công tơ b ng kim lo i ph i đư c n i đ t an toàn. Tr s đi n tr n i đ t không l n hơn 50Ω. Đi u 23. Khi treo, tháo công tơ đ u ph i c t đi n r i m i đư c th c hi n. Nh ng đ u dây còn l i sau khi tháo công tơ ph i l y băng cách đi n b c kín l i. Trong trư ng h p c n ki m tra công tơ và các m ch đo lư ng có th đư c phép không c t đi n nhưng công nhân th c hi n công vi c này ph i đư c hu n luy n v chuyên môn, khi làm vi c ph i có ngư i. Đi u 24. 1. Nhân viên ghi ch s công tơ ch đư c làm nhi m v đ c và ghi ch s . N u có nghi ng công tơ hư h ng, sai sót ph i báo cho ngư i có trách nhi m bi t đ l p phi u đi ki m tra, x lý. C m nhân viên đi ghi ch s công tơ t ý tháo l p, s a ch a, hi u ch nh công tơ cũng như h th ng đo đ m khác. 2. Khi trèo cao đ ghi ch s công tơ ph i có thang ho c có v t kê ch c ch n. N u trèo c t ph i có dây lưng an toàn và ph i luôn chú ý tránh va ch m vào nh ng dây đi n xung quanh h p đ t công tơ. M c 6: N I Đ T Đi u 25. 1. Trong lư i đi n h áp nông thôn, yêu c u n i đ t l p l i cho dây trung tính là b t bu c. Các v trí yêu c u đ t n i đ t l p l i là: a/ T i khu v c thưa dân cư, trung bình t 400 đ n 500m đ t m t b . b/ T i các khu v c đông dân cư, trung bình t 20 đ n 250m đ t m t b .
 9. c/ T i các v trí r nhánh, néo cu i, giao chéo v i đư ng dây cao áp và t i các v trí đư ng dây h áp đi chung c t v i đư ng dây cao áp. 2. Đ i v i đư ng dây h áp đi đ c l p, tr s đi n tr n i đ t l p l i không đư c l n hơn 50Ω. 3. Đ i v i đư ng dây h áp đi trong khu v c dân cư không có các cây cao, các nhà cao t ng, các ng khói công nghi p, đư ng dây d b sét đánh tr c ti p, tr s đi n tr n i đ t t i khu v c này không đư c l n hơn 30Ω. 4. Đ i v i đư ng dây h áp đi chung c t v i đư ng dây cao áp, tr s đi n tr n i đ t ph i đ m b o yêu c u như đ i v i đư ng dây cao áp. Đi u 26. V kim lo i c a các đ ng cơ, thi t b đi n ph i đư c n i v i dây trung tính (n i không). Khi có đi n truy n ra v máy thì c u chì ho c áp-tô-mát ph i t đ ng c t đ ng cơ, thi t b đi n b hư h ng Đi u 27. 1. Ti t di n t i thi u c a c c ti p đ t, dây ti p đ t đư c quy đ nh như sau : Lo i v t li u Trong nhà Ngoài tr i Trong đ t Thép tròn, đư ng kính (mm) 6 6 8 2 Thép d t, ti t di n (mm ) 24 48 48 và ph i có đ dày t i thi u (mm) 3 4 4 Thép góc có đ dày t i thi u (mm) 3 4 4 Dây đ ng, đư ng kính (mm) 4 4 6 Dây nhôm, đư ng kính (mm) 10 10 c m 2. V i cùng lo i v t li u d n đi n, đ i v i ph t i ba pha cân b ng (l c p đi n cho đ ng cơ 3 pha, tr m bơm) cho phép ti t di n dây trung tính b ng 50% ti t di n dây pha (ví d : cáp 3x50+1x25). Đ i v i ph t i ba pha không cân b ng (l c p đi n cho c m dân cư chi u sáng, sinh ho t) ti t di n t i thi u c a dây trung tính b ng 70% ti t di n dây pha. Đ i v i ph t i m t pha m t trung tính, ti t di n dây trung tính ph i b ng ti t di n dây pha. Đi u 28. 1. Trong m ch đi n ba pha b n dây, c m đ t thi t b đóng c t (áp-tô-mát, c u dao, c u chì) trên dây trung tính. 2. Trong m ch đi n m t pha m t trung tính, c u chì và công t c đơn ph i đ t trên dây pha (dây l a). C m đ t c u chì, công t c đơn trên dây trung tính. Cho phép đ t áp-tô-mát, c u dao 2 c c đ đóng c t đ ng th i c 2 dây. Đi u 29. Ch n i dây ti p đ t v i c c ti p đ t ph i đư c hàn ch c ch n. Dây ti p đ t b t vào v thi t b , b t vào k t c u công trình ho c n i gi a các dây ti p đ t v i nhau có th b t b ng bu lông ho c hàn. C m n i b ng cách v n xo n. Đi u 30.
 10. 1. Đo đi n tr n i đ t l p l i lư i đi n h áp nông thôn theo chu kỳ 3 năm 1 l n. 2. Ki m tra an toàn đ nh kỳ lư i đi n (đ phát hi n hi n tư ng xói l móng; nghiêng c t; đ võng c a dây; c t g b m i, m c; cây phát tri n xâm ph m vào hành lang) ph i đư c th c hi n 3 tháng 1 l n. 3. Ki m tra an toàn đ t xu t lư i đi n đư c th c hi n sau m i đ t giông bão, lũ l t, đ ng đ t, cháy r ng. 4. K t qu đo và x lý khi m khuy t sau m i l n ki m tra đư c ghi vào s theo dõi và ph i đư c lưu gi trong h sơ công trình đi n. Chương 3: AN TOÀN LAO Đ NG KHI LÀM VI C LƯ I ĐI N H ÁP NÔNG THÔN M c 1: BI N PHÁP T CH C Đi u 31. 1. M i công vi c s a ch a đi n trên đư ng dây tr c, đư ng dây r nhánh đ u ph i th c hi n theo phi u công tác (xem ph l c 2 v m u phi u). 2. Nhóm công tác s a ch a đi n ph i có ít nh t là 2 ngư i. 3. Các trư ng h p thay dây ch y c u chì, thay bóng đèn chi u sáng công c ng, ki m tra đư ng dây nhưng không trèo lên c t quá đ cao 3m đư c th c hi n theo l nh công tác nhưng ph i ghi n i dung l nh và ngư i ra l nh vào s theo dõi (xem ph l c 3 v m u s l nh công tác). 4. C m u ng rư u, bia trư c và trong khi làm vi c. Đi u 32. 1. Phi u công tác do trư ng đơn v qu n lý đi n nông thôn c p. 2. Phi u ph i đư c ghi rõ c 2 ph n: phi u và cu ng phi u. Phi u không đư c t y xoá, không đư c vi t b ng bút chì. Ngư i c p phi u ph i ký vào phi u trư c khi ti n hành công vi c. 3. Phi u đư c giao cho ngư i ph trách công tác, cu ng phi u lưu t i nơi ngư i c p phi u. 4. Sau khi hoàn thành công vi c, ngư i ph trách công tác ph i ghi tóm t t k t qu và ký vào phi u, tr phi u cho ngư i c p phi u. Trư ng h p chưa hoàn thành kh i lư ng công vi c theo th i gian ghi trong phi u mà ph i kéo dài qua ngày hôm sau thì ngư i ph trách công tác ph i làm th t c v i ngư i c p phi u đ xin gia h n phi u. 5. Phi u ph i đư c lưu gi , sau 6 tháng m i đư c hu b . Trư ng h p x y ra s c , tai n n thì các phi u công tác có liên quan ph i đư c lưu gi trong h sơ đi u tra s c , tai n n lao đ ng c a đơn v . Đi u 33. 1. Trong th i gian làm vi c, ngư i ph trách công tác ph i giám sát m i ngư i trong t th c hi n nghiêm túc các bi n pháp an toàn. N u ph m vi làm vi c h p mà ngư i ph trách công
 11. tác có th giám sát m i ngư i trong t m m t thì ngư i ph trách công tác đư c tr c ti p tham gia làm vi c nhưng v n ph i ch u trách nhi m chính v vi c giám sát an toàn. 2. N u ph m vi làm vi c r ng, che khu t t m nhìn, có nhi u nhóm công tác cùng làm vi c thì ngư i ph trách công tác có th phân công thêm nhóm trư ng đ qu n lý công vi c trong nhóm. Ngư i ph trách công tác không tr c ti p tham gia làm vi c mà ph i đi l i ki m tra công vi c và giám sát vi c ch p hành các bi n pháp an toàn c a các nhóm công tác. 3. Ngư i ph trách công tác có quy n đình ch công vi c đ i v i nh ng ngư i vi ph m quy đ nh an toàn trong lúc làm vi c. Đi u 34. Khi phát hi n th y hi n tư ng không an toàn như tr i đ mưa giông, d ng c an toàn hư h ng, c t có hi n tư ng nghiêng ho c các hi n tư ng không an toàn khác, ngư i ph trách công tác cho ng ng toàn b công vi c ho c ng ng t ng ph n vi c tuỳ theo tình hình c th . Đi u 35. Khi ngư i ph trách công tác v ng m t thì ngư i c p phi u có quy n thay th đ ch đ o công vi c. N u c 2 v ng m t thì ph i ng ng toàn b công vi c. Đi u 36. Khi x y ra tai n n ch t ngư i ho c nhi u ngư i b tai n n n ng có liên quan đ n công tác qu n lý đi n nông thôn, trư ng đơn v qu n lý đi n nông thôn ph i th c hi n vi c khai báo, đi u tra tai n n lao đ ng theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 03/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năm 1998 c a Liên B Lao đ ng - Y t - T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. M c 2: BI N PHÁP K THU T Đi u 37. 1. S a ch a đi n trên c t có nhi u m ch h áp thì ph i c t đi n t t c các m ch. 2. S a ch a đi n trên đư ng dây h áp m c chung c t v i đư ng dây cao áp ho c ch giao chéo v i đư ng dây cao áp ph i thông báo cho đơn v qu n lý lư i đi n cao áp bi t và ph i th c hi n các bi n pháp an toàn như làm vi c v i đư ng dây cao áp. 3. Vi c c t đi n ph i th c hi n b ng c u dao ho c áp-tô-mát. N u c u dao b trí phía sau t b ng đi n, trong hòm c u dao thì ph i m n p đ ki m tra, ph i nhìn th y rõ c 3 lư i dao đã v trí c t. 4. Sau khi c t đi n xong ph i treo ngay bi n báo "C M ĐÓNG ĐI N-CÓ NGƯ I ĐANG LÀM VI C" tay c u dao ho c áptômát v a c t. 5. Ngư i ph trách công tác ph i ki m tra vi c c t đi n đúng v i sơ đ , khoá c a t c u dao ho c c a tr m (n u có) và gi chìa khoá. Đi u 38. 1. T i nơi làm vi c ph i dùng bút th đi n ki m tra không còn đi n. Ph i th c 3 pha và dây trung tính. Bút th đi n ph i đư c ki m tra trư c nơi có đi n đ ch c ch n bút làm vi c t t. 2. Sau khi th và bi t ch c ch n không còn đi n ph i đ t ngay ti p đ t di đ ng. Dây ti p đ t 2 di đ ng ph i là dây đ ng m m, nhi u s i, ti t di n không đư c nh hơn 16 mm , đư c b c cách đi n trong su t ho c đ tr n, có 4 m móc đ đ u ng n m ch 3 pha v i dây trung tính. C m dùng dây kim lo i nào khác có ti t di n tuỳ ti n đ thay ti p đ t di đ ng.
 12. 3. V trí đ t ti p đ t di đ ng đư c th c hi n trư c khu v c làm vi c m t kho ng c t, v phía có ngu n đi n. Đi u 39. 1. Nguyên t c đ t ti p đ t di đ ng: C m vào cán cách đi n c a m móc ti p đ t, đưa m móc lên dây trung tính trư c và sau đó l n lư t đưa các m móc còn l i lên t ng pha. M móc ph i đư c b t ch t v i dây d n đi n b ng l y ho c b ng vít v n chuyên dùng. Trư ng h p dây trung tính b đ t ho c khi làm vi c có c t r i dây trung tính thì ph i t o c c n i đ t b sung b ng cách đóng m t c c s t sâu xu ng đ t 1m và ph i đ u m t đ u dây v i c c n i đ t trư c. 2. Tháo ti p đ t di đ ng thì quy trình làm ngư c l i: Tháo m móc trên các dây pha trư c, tháo trên dây trung tính sau cùng. 3. Sau khi đ t xong ti p đ t di đ ng, ngư i ph trách công tác m i ra l nh cho t công tác vào làm vi c. 4. Ch có ngư i ph trách công tác m i có quy n ra l nh l p ho c tháo ti p đ t di đ ng. Đi u 40. 1. Trư c khi k t thúc công vi c, ngư i ph trách công tác ph i tr c ti p ki m tra đ i chi u v i phi u công tác v kh i lư ng công vi c, ki m tra d ng c , v t tư xem có còn đ sót trên c t, trên dây không, sau đó cho t rút kh i v trí công tác. Vi c tháo ti p đ t di đ ng đư c th c hi n sau cùng. 2. Sau khi tháo ti p đ t di đ ng ph i coi như đư ng dây đã có đi n, c m ngư i trèo lên c t, ti p xúc v i dây đi n. ngư i ph trách công tác ra l nh tháo các bi n báo an toàn trên tay dao, áptômát và đóng đi n đư ng dây theo quy đ nh trong phi u công tác, ghi nh n xét tóm t t vào phi u và tr phi u cho ngư i c p phi u. Đi u 41. 1. Làm vi c trên c t đ cao t 3 m tr lên ph i đeo dây an toàn. Dây an toàn ph i đư c m c vào nh ng v t c đ nh, ch c ch n. Đ nh kỳ 6 tháng 1 l n ph i th dây an toàn b ng cách treo tr ng lư ng ho c dùng thi t b th dây chuyên dùng. Tr ng lư ng th là 225kg đ i v i dây cũ và 300kg đ i v i dây m i. Th i gian th 5 phút. Sau khi th , t trư ng ph i ki m tra khoá móc, đư ng ch xem có b r n n t, bi n d ng ho c b đ t ch không và ph i ghi nh n xét vào s theo dõi th dây an toàn. Ch dây an toàn nào đư c đánh d u "t t" và còn trong th i h n th m i đư c s d ng. 2. N u làm vi c trên thang thì thang ph i c c ch n. Đ t thang trên sàn trơn thì ph i có ngư i gi chân thang. Làm vi c trên mái nhà d c ho c khi ph i leo ra cành cây đ phát quang tuy n thì ph i dùng dây chão b o hi m, m t đ u dây bu c vào ch ch c ch n, m t đ u bu c ngang b ng. 3. C m đi dép lê, đi gu c trong lúc làm vi c. 4. Ph i m c qu n áo dài, cài cúc c tay áo và đ i mũ b o hi m ch ng ch n thương s não (mũ nh a c ng) 5. Khi có mưa giông, nư c ch y thành dòng không đư c ti n hành b t kỳ công vi c gì trên đư ng dây và trên thi t b đi n ngoài tr i.
 13. Đi u 42. Khi làm vi c trên cao khu v c có ngư i đi l i thì ph i đ t rào ch n đ phòng ch ng rơi kìm, búa và các v t n ng vào ngư i đi dư ng. Khi ti n hành các công vi c mà có kh năng gây m t an toàn cho các phương ti n giao thông như tháo dây, thay s kho ng c t vư t đư ng ô tô, vư t sông có tàu thuy n qua l i thì ph i c ngư i c nh gi i cách ch làm vi c kho ng 100m v c 2 phía. Ngư i c nh gi i c m c đ (ban ngày) ho c đèn đ (ban đêm) đ báo tín hi u. Đi u 43. Trư ng h p làm vi c nhánh r , đ gi m th i gian c t đi n gây nh hư ng đ n nhi u h dùng đi n trên đư ng tr c chính, cho phép t m c t đi n đ g lèo vào nhánh r . Lèo g ra ph i đư c cu n g n l i và bu c vào đi m ch c ch n, cách xa đư ng tr c trên 30cm. Sau khi làm xong ph i c t đi n, đ u l i lèo như cũ. Chương 4: AN TOÀN ĐI N SINH HO T NÔNG THÔN M c I: L P Đ T ĐI N TRONG NHÀ Đi u 44. 1. Dây d n đi n trong nhà không đư c dùng dây tr n mà ph i dùng dây có b c cách đi n ch t lư ng t t. 2. Ti t di n dây d n đi n ph i ch n sao cho đ kh năng t i dòng đi n đ n các d ng c đi n, có tính đ n kh năng phát tri n ph t i sau này. C m dùng dây có ti t di n nh cho thi t b có công su t l n đ tránh cháy dây, có th gây tai n n ho c cháy nhà (xem ph l c 4 v tính toán và ch n ti t di n dây). Đi u 45. 1. Dây d n đi n đi n xuyên tư ng vào nhà ph i đ t trong ng nh a ho c ng s b o v , không đ nư c mưa đ ng l i trong ng ho c ch y theo ng vào nhà. 2. T i đ u h i c a nhà có th dùng giá đ b t ch t vào tư ng đ đ dây đi n vào nhà. Kho ng cách t s trên giá đ đ n m t đ t không đư c nh hơn 3,5m. Đi u 46. 1. Các nhánh r t sau công tơ v nhà đ u ph i đ t c u chì ho c áptômát. 2. C u dao, c u chì ho c áptômát t ng trong gia đình ph i đ t nơi khô ráo, g n c a chính ra vào đ khi c n thi t là c t đi n đư c toàn b trong gia đình. Đi u 47. 1. Khi m c đi n, dây đi n l y t dây pha qua c u chì ho c áptômát r i m i vào c m và công t c đèn, qu t ho c các thi t b khác. Khi rút c u chì ki m tra thì phía đ u c c n i vào ngu n ph i có đi n, phía n i vào c m và công t c đi ra đèn, qu t ho c các thi t b khác ph i m t đi n. Ki m tra b ng bút th đi n c hai l c m đ u không có đi n. 2. Dòng đi n đ nh m c c a c u chì, áptômát ph i ch n phù h p v i công su t thi t b . Khi có ch m ch p gây ng t m ch ho c khi quá t i vư t 1,3 dòng đi n đ nh m c thì c u chì ho c áptômát ph i tác đ ng sau m t th i gian nh t đ nh. (xem ph l c 5 v b ng tính s n ch n dây ch y c u chì và b ng tiêu chu n ch nh đ nh th i gian tác đ ng c a áptômát).
 14. 3. C u dao và c u chì ph i có n p đ y an toàn đ tránh ngư i vô ý ch m vào đi n. C m dùng gi y b c, dây đ ng, dây thép có ti t di n tuỳ ti n đ thay dây ch y c u chì. Đi u 48. 1. L p đ t dây d n trong nhà có th dùng s k p, puli s , lu n dây trong ng nh a b o v ho c đi ng m trong tư ng xây. 2. N u dùng s k p ho c puli s thì kho ng cách gi a hai s không đư c quá 0,7m. Kho ng cách gi a dây và tư ng nhà, tr n nhà, c t, kèo là 1cm. 3. Khi n i dây d n đi n ph i n i so le và qu n băng cách đi n ngoài m i n i. 4. Đư ng dây đi n ng m trong tư ng không đư c có m i n i và ph i dùng dây b c có 2 l p cách đi n th t t t. Không kéo dây chéo qua tư ng đ đ phòng đóng đinh ph i dây đi n gây s c , tai n n. Đi u 49. 1. N u trong gia đình có tr nh ho c n n nhà có kh năng b úng ng p nư c thì dây đi n, b ng đi n, c m đi n ph i đư c đ t trên cao, cách n n nhà t i thi u 1,4m. 2. Không l p đ t b ng đi n, c m, công t c nh ng nơi m ư t, mưa h t. 3. Khi chân tay ư t, đi chân tr n thì không đư c thao tác c m ho c rút phích đi n, thay dây ch y c u chì, đóng c t c u dao. 4. C m nh ng ngư i không có trách nhi m t ý trèo lên c t đi n đ s a ch a ho c làm b t c vi c gì, k c khi đư ng dây dây tr c đã m t đi n. 5. Khi th y dây d n đi n trong nhà b s n, thi t b đi n trong nhà b hư h ng ph i c t đi n và s a ch a ngay đ tránh ngư i vô ý b đi n gi t. M c2 L P Đ T THU ĐI N C C NH Đi u 50. 1. Thu đi n c c nh (thu đi n mini) là nh ng máy dùng s c nư c đ phát đi n, t cung t c p đi n cho gia đình, có công su t đ n 1000w/t máy. 2. UBND xã có trách nhi m th ng kê và qu n lý s h dân có thu đi n c c nh nh m m c đích: a/ Hư ng d n, ki m tra vi c l p đ t máy, kéo đư ng dây d n đi n đ m b o an toàn, phòng ch ng tai n n cho ngư i và gia súc. b/ Không làm nh hư ng t i các công trình thu l i, thu nông. c/ Đ nh kỳ báo cáo UBND huy n đ qu n lý và hư ng d n khi c n thi t.
 15. Đi u 51. Đư ng dây d n đi n t máy phát thu đi n c c nh v gia đình ph i đ m b o tiêu chu n k thu t sau: 2 1. Dây d n ph i dùng dây b c cách đi n, ti t di n t i thi u là 2,5 mm . T t c các ch n i dây đ u ph i b c cách đi n. C m s d ng dây tr n. 2. C t đ dây đi n có th dùng c t g lo i có th d c ho c c t tre già. kho ng cách c t không dài quá 20m. C t không đư c ch p n i. Đ sâu chôn c t không đư c nh hơn 12% chi u cao c t. Không dùng nh ng c t b m c, i, b sâu m t có kh năng g y ngang c t. 3. Kho ng cách an toàn th ng đ ng t dây d n đi n đ n m t đ t t i ch võng nh t không đư c nh hơn 2,5m; đ n m t đư ng có ôtô đi l i không đư c nh hơn 5m. 4. C t đ dây đi n vư t đư ng ôtô ph i ch c, kho hơn các c t khác. Đư ng kính t i thi u c a c t vư t đư ng ôtô là 10cm. C t ph i cách mép đư ng ôtô t i thi u là 1m. Dây đi n vư t đư ng ôtô không đư c có m i n i. 5. Ph i phát quang nh ng cành cây d c tuy n dây đi n đ khi có gió bão, cành cây không đ p vào gây đ t dây đi n. Đi u 52. 1. Ch s h u thu đi n c c nh có trách nhi m: a/ Thư ng xuyên ki m tra h th ng đư ng dây d n đi n c a mình. Khi th y đ t dây, đ c t ph i c t đi n và s a ch a ngay, th y c t có hi n tư ng b m i, m c ph i thay ngay. b/ N u đ đư ng dây thi u an toàn gây tai n n cho ngư i, thi t h i tài s n c a t ch c, cá nhân khác thì ch s h u thu đi n c c nh s ph i b i thư ng thi t h i ho c ch u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. UBND xã có quy n l p biên b n và đình ch các h gia đình s d ng thu đi n c c nh n u th y các h này không tuân th các quy đ nh v an toàn ho c t ý ch n dòng ch y đ l p đ t máy gây nh hư ng t i các công trình thu nông, thu l i khác. 3. S Công nghi p t nh có trách nhi m tuyên truy n, hư ng d n và t ch c ki m tra an toàn đ i v i các đ a phương trong t nh có thu đi n c c nh . M c 3: M T S ĐI U C M Đi u 53. Đ phòng tránh s c và tai n n đi n, m i ngư i dân đ u có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy đ nh sau: 1. C m nh ng ngư i không có nhi m v trèo lên c t đi n ho c đ t nh p vào tr m đi n đ làm b t c vi c gì. 2. C m các hành vi có th gây tai n n cho ngư i và gia súc như: a/ Dùng đi n đ b t cá, b y chu t, b y tr m; b/ Phơi qu n áo, đ dùng lên dây đi n; c/ Dùng đi n b ng cách l y đi n m t pha, còn dây ngu i đ u xu ng gi ng, xu ng ao, vào đư ng ng nư c; d/ Th di u, đá bóng g n đư ng dây đi n.
 16. 3. C m các hành vi có th gây hư h ng công trình lư i đi n như: a/ B n chim đ u trên dây đi n, tr m đi n; b/ Quăng, ném b t kỳ v t gì lên đư ng dây đi n, tr m đi n; c/ Tháo g dây ch ng néo, dây ti p đ t c a c t; d/ Đào đ t gây lún s t móng c t đi n; đ/ L i d ng c t đi n đ làm nhà, l u quán bán hàng, bu c trâu bò ho c gia súc khác. 4. C m đ n g n ch dây đi n b đ t, c t đi n b đ và t ý thu d n khi chưa có ý ki n c a ngư i ph trách đi n thông báo đã c t đi n. 5. C m đ cành cây, dây leo c a gia đình phát tri n vi ph m kho ng cách an toàn đư ng dây đi n. Khi phát quang tuy n ph i chú ý không đ cây đ vào đư ng dây đi n. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 54. 1. C c Ki m tra giám sát k thu t an toàn công nghi p-B Công nghi p ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra, đôn đ c th c hi n Quy đ nh này. 2. S Công nghi p đ a phương có trách nhi m: a/ Hư ng d n, ki m tra, x lý nh ng vi ph m an toàn đi n nông thôn trên đ a bàn c a t nh. b/ Ch trì ho c ph i h p các cơ quan liên quan trong công tác: - Hu n luy n, sát h ch v an toàn cho lãnh đ o đơn v qu n lý đi n nông thôn; - Tham gia nghi m thu công trình lư i đi n nông thôn; - Tuyên truy n an toàn đi n trong nhân dân; - Đi u tra các v tai n n ch t ngư i trong qu n lý, v n hành lư i đi n nông thôn và các v tai n n đi n trong nhân dân khi có yêu c u. c/ Th ng kê, báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t v tình hình an toàn đi n trong ph m vi khu v c ph trách cho B Công nghi p và UBND t nh. 3. Đi n l c t nh và các đơn v qu n lý đi n nông thôn có trách nhi m ph bi n, hư ng d n đ các t ch c, cá nhân có liên quan bi t và th c hi n nghiêm ch nh Quy đ nh này. Đi u 55. Trong quá trình th c hi n n u có ki n ngh b sung, s a đ i đ ngh g i v B Công nghi p./. PH L C1
 17. THÔNG S K THU T C A M T S LO I DÂY D N ĐI N 1.a. Dây nhôm Mã hi u Đư ng Đi n tr S và Chi u dài Kh i Dòng đi n dây d n kính dây (Ω/km) Ω đư ng dây (km) lư ng cho phép (mm) kính s i (kg/km) (A) (mm) A-16 5,1 1,98 7x1,7 4,5 44 105 A-25 6,4 1,28 7x2,12 4,0 68 135 A-35 7,5 0,92 7x2,5 4,0 95 170 A-50 9 0,64 7x3,0 3,5 136 215 A-70 10,7 0,46 7x3,55 2,5 191 265 A-95 12,4 0,34 7x4,12 2,0 257 320 A-120 14 0,27 19x2,8 1,5 322 357 1.b. Dây nhôm lõi thép Mã hi u Đư ng Đi n tr S và đư ng kính Chi u Kh i Dòng dây d n kính dây (Ω/km) Ω s i (mm) dài dây lư ng đi n cho (mm) (km) (kg/km) phép(A) Nhôm Thép AC-10 4,4 3,12 5x1,6 1x1,2 3 38 80 AC-16 5,4 2,06 6x1,8 1x1,8 3 62 105 AC-25 6,6 1,38 6x2,2 1x2,2 3 92 130 AC-35 8,4 0,85 6x2,8 1x2,8 3 150 175 AC-50 9,6 0,65 6x3,2 1x3,2 3 196 210 AC-70 11,4 0,46 6x3,8 1x3,8 2 275 265 AC-95 13,5 0,33 6x4,5 1x4,5 1,5 386 330 AC-120 15,2 0,27 28x2,3 7x2,0 2 492 380 1.c. Cáp đ ng h áp (cách đi n PVC) 2 Ti t di n (mm ) Đư ng kính (mm) Tr ng Đi n tr Dòng đi n cho lư ng (Ω/km) Ω phép (A) (kg/km) Lõi V Trong Ngoài nhà tr i Cáp 2 lõi 2x1,5 1,4 10,5 127 12,1 37 26
 18. 2x2,5 1,8 11,5 155 7,41 48 36 2x4 2,25 13 211 4,61 63 49 2x6 2,90 14,0 285 3,08 80 63 2x10 3,80 16,0 390 1,83 104 86 2x16 4,80 18,5 535 1,15 136 115 2x25 6,0 22,0 830 0,727 173 149 2x35 7,1 24,5 1105 0,524 208 185 Cáp 3 pha 4 dây 3x35+1x25 7,1/6,0 27,3 1680 0,254/0,727 174 158 3x50+1x35 8,4/7,1 31,1 2225 0,387/0,524 206 192 3x70+1x35 10/7,1 36,2 2985 0,268/0,524 254 246 3x70+1x50 10/8,4 36,2 3120 0,268/0,387 254 246 3x95+1x50 11,1/8,4 40,6 3910 0,193/0,387 301 298 3x120+1x70 12,6/10 45,4 5090 0,153/0,268 343 346 3x150+1x70 14/10 49,5 6055 0,124/0,268 397 395 3x185+1x70 15,6/10 54,4 7400 0,991/0,268 434 450 3x240+1x95 17,9/11,1 61,5 9600 0,754/0,193 501 538
 19. PH L C2 M U PHI U CÔNG TÁC ĐI N ÁP Đơn v : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn v : PHI U CÔNG TÁC ĐI N H ÁP ……………. S : ……………. PHI U CÔNG TÁC ĐI N H ÁP Nhi m v công tác : …………………………………………………………. S :………… ………………………………………………………………………………… Nhi m v : …………………. ………………………………………………………………………………… ……………………………… Đ a đi m công tác: ……………………………………………………………. ……………………………… Ngư i ph trách công tác: ……………………………………………………. Đ a đi m : ………………….. S ngư i trong nhóm công tác: ………………………………………………. ……………………………… Bi n pháp an toàn khi công tác: ……………………………………………… Ngư i ph trách:…………… ………………………………………………………………………………… S ngư i: ………………….. ………………………………………………………………………………… Bi n pháp AT:……………… Th i gian b t đ u làm vi c t …….. gi , ngày ……………………………… ……………………………… K t thúc công vi c:…………………gi , ngày ……………………………… ……………………………… Nh n xét tóm t t công vi c: ………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………………….. Th i gian: ………………….. Ngày….tháng……năm Ngư i ph trách công tác Đơn v trư ng Ngày…tháng….năm…. (Ký tên) (Ký tên) Đơn v trư ng (Ký tên) Ghi chú : In thành t p, kh gi y 130x290, đóng d u giáp lai PH L C3
 20. M US L NH CÔNG TÁC Th i Tên ngư i ra l nh N i dung công vi c Tên ngư i Tóm t t k t qu gian và ch ký nh n l nh và công vi c ch ký
Đồng bộ tài khoản