Quyết định số 41/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định số 41/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2004/QĐ-UB về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 41/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THU PHÍ TH M NNH C P QUY N S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 95874 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NNH i u 1. 1.1. i tư ng n p phí: Các t ch c, cá nhân ăng ký, n p h sơ c p quy n s d ng t ho c c n ph i thNm nh theo quy nh, ph i n p phí thNm nh c p quy n s d ng t, bao g m: giao t, cho thuê t, gia h n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t. 1.2. i tư ng không ph i n p phí: Các trư ng h p ư c c p quy n s d ng tl n u theo Ngh nh 60/CP c a Chính ph ngày 5/7/1994. i u 2 : M c thu phí ư c quy nh c th như sau:
  2. 1- i v i h sơ giao t, cho thuê t, gia h n s d ng t: m c thu phí ư c tính b ng 1.000 /m2 t ư c giao, cho thuê ho c gia h n, nhưng t i a không vư t quá 5.000.000 /h sơ. 2- i v i h sơ sang tên chuy n d ch nhà t: - Mua bán nhà tư nhân g n li n v i vi c chuy n quy n s d ng t: m c thu ư c tính b ng 0,15% giá tr chuy n như ng, nhưng i a không vư t quá 5.000.000 /h sơ và t i thi u không dư i 100.000 /h sơ. - Ch ng nh n bi n ng nhà (cho, t ng, th a k , chia tài s n theo án, bi n ng nhà, i nhà, i gi y ch ng nh n): 100.000 /h sơ. 3- Xoá n i v i trư ng h p ã ư c c p gi y ch ng nh n s h u nhà, quy n s d ng t: 20.000 /h sơ. i u 3. ơn v thu phí : S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và U ban nhân dân các qu n, huy n ư c t ch c thu phí thNm nh c p quy n s d ng t. Các ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c : ơn v thu phí n p Ngân sách 80% và ư c l i 20% t ng s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng s ti n phí ư c l i theo úng hư ng d n t i m c C ph n III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí : ơn v thu phí s d ng biên lai thu phí do C c Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ
  3. N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản