Quyết định số 41/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 41/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2006/QĐ-BYT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C I U CH NH TH I GIAN TH C HI N QUY CH QU N LÝ M PH M BAN HÀNH QUY T NNH S 35/2006/Q -BYT NGÀY 10/11/2006 C A B TRƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh th i gian th c hi n Quy ch Qu n lý m phNm như sau: 1. Các lo i m phNm quy nh t i Ph l c 1: Danh m c s n phNm m phNm b t bu c ph i ăng ký ch t lư ng t i B Y t ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2006/Q - BYT ngày 10/11/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch Qu n lý m phNm thu c các kho n 5, 6, 7 (tr ch phNm dùng khi g i), 8, 9, 10 (tr nhu m màu tóc và s n phNm làm s ch tóc), 11, 14, 15 và 16 ư c s n xu t trong nư c ho c s n phNm s n xu t nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam trư c ngày 01/4/2007 ti p t c ư c lưu hành n h t h n dùng c a s n phNm. K t ngày 01/4/2007, các lo i m phNm thu c danh m c ư c nêu trên khi nh p khNu vào Vi t Nam ( i v i m phNm nư c ngoài) ph i có s ăng ký lưu hành và các lo i m phNm s n xu t trong nư c ph i ti n hành công b tiêu chuNn ch t lư ng. 2. Các lo i m phNm quy nh t i Ph l c 1: Danh m c s n phNm m phNm b t bu c ph i ăng ký ch t lư ng t i B Y t ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2006/Q - BYT ngày 10/11/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch Qu n lý m phNm thu c các kho n 1, 2, 3, 4, 7 (ch phNm dùng khi g i), 10 (m c nhu m màu tóc và m c s n phNm làm s ch tóc), 12, 13, 17, 18, 19 và20 th c hi n vi c ăng ký lưu hành ho c công b tiêu chuNn ch t lư ng k t ngày quy ch có hi u l c thi hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản