Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 41/2007/Q -UBND Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG V NGƯ I CAO TU I T NH TÂY NINH GIAI O N 2007 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 301/2005/Q -TTg ngày 21/11/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam giai o n 2005 - 2010; Căn c Quy t nh s 925/2006/Q - UBND ngày 06/10/2006 c a UBND t nh Tây Ninh v ban hành nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách a phương, th i kỳ n nh ngân sách năm 2007 - 2010; Xét T trình s 1114/SL TBXH-BTXH ngày 11/9/2007 c a S Lao ng Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Chương trình hành ng v ngư i cao tu i t nh Tây Ninh giai o n 2007 - 2010, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng v ngư i cao tu i t nh Tây Ninh giai o n 2007 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i, Th trư ng các s , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - VPCP; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - TT.TU, TT.H ND t nh; - CT, các PCT.UBND t nh; - Như i u 3; - Trung tâm Công báo t nh; - L VP, CVKVX-NV; - Lưu: VT, VPUBND t nh. Ph m Văn Tân (Q UB-vx-TNhan-CTH nguoicaotuoi)
  2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG V NGƯ I CAO TU I T NH TÂY NINH GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 41/2007/Q -UBND ngày 26/11/2007 c a UBND t nh Tây Ninh) Ph n 1 ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N PHÁP L NH NGƯ I CAO TU I GIAI O N 2001 - 2005 I. TÌNH HÌNH CHUNG: Theo s li u th ng kê, hi n nay toàn t nh có 74.114 ngư i cao tu i, chi m t l 7,09 % dân s c a t nh, trong ó có trên 1.000 c t 90 tu i tr lên, 03 cán b lão thành cách m ng, 25 cán b ti n kh i nghĩa, 415 bà m Vi t Nam Anh hùng (53 m còn s ng), 4.286 thân nhân li t sĩ, 1.425 gia ình có công giúp cách m ng, 5.776 thương b nh binh, 4.298 cán b hưu trí, m t s c lao ng ư c hư ng các ch chính sách hi n hành, có m c s ng n nh. a s ngư i cao tu i s ng cùng con cháu, m t s ít ph i t l c cánh sinh. Trong nh ng năm g n ây, n n kinh t c a t nh phát tri n, i s ng nhân dân t ng bư c ư c c i thi n rõ r t ã t o i u ki n thu n l i cho vi c ph ng dư ng, chăm sóc, phát huy vai trò ngư i cao tu i. c bi t là sau khi Pháp l nh Ngư i cao tu i có hi u l c ã t o hành lang pháp lý, chuNn m c o c m i ngư i dân, gia ình ngư i cao tu i, c ng ng xã h i và Nhà nư c cùng tham gia chăm sóc ngư i cao tu i. Tuy nhiên, vi c th c hi n ch , chính sách i v i ngư i cao tu i v n còn nhi u h n ch , chưa ng u, trên th c t v n còn m t s ngư i cao tu i, nh t là ngư i cao tu i nông thôn, vùng sâu i s ng c a nhi u gia ình còn nhi u khó khăn, nên ph n ông ngư i cao tu i ph i cùng con cháu lao ng, như: Chăn nuôi, làm nông nghi p, buôn bán nh ,… còn m t s ngư i cao tu i cô ơn, i s ng không n nh, khó khăn, thi u s chăm sóc, ph i t ki m s ng. II. K T QU TH C HI N PHÁP L NH NGƯ I CAO TU I T NĂM 2001 - 2005: 1. Tình hình tri n khai th c hi n Pháp l nh: Th c hi n Pháp l nh Ngư i cao tu i và Ngh nh s 30/2002/N -CP ngày 26/3/2002 c a Chính ph ; U ban nhân dân t nh ã ch o ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Ban i di n H i Ngư i cao tu i t nh và các s , ngành, oàn th t nh t ch c h i ngh tri n khai Pháp l nh, Ngh nh s 30/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a các B , ngành Trung ương sau khi có Pháp l nh Ngư i cao tu i như: Thông tư s 16/2002/TT-BL TBXH ngày 09/12/2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i; Ngh nh s 168/2004/N -CP ngày 20/9/2004 c a Chính ph và nhi u văn b n khác cũng ã ư c tri n khai th c hi n y cho các ngành, oàn th , a phương t t nh n cơ s ; ng th i thông qua các ho t ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng, nh ng n i dung cơ b n c a Pháp l nh Ngư i cao tu i và các văn b n hư ng d n th c hi n c a Trung ương ã ư c quán tri t y n h u h t các t ng l p cán b và nhân dân trong t nh. 2. Th c hi n chính sách tr c p, nuôi dư ng:
  3. Th c hi n các Ngh nh c a Chính ph s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 v chính sách c u tr xã h i, s 168/2004/N -CP ngày 20/9/2004 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 07/2000/N -CP và s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i, toàn t nh ã th c hi n tr c p xã h i thư ng xuyên t ngân sách a phương v i m c tr c p t i thi u là 120.000 ng/ngư i/tháng cho hơn 800 ngư i cao tu i tàn t t, cô ơn không nơi nương t a sinh s ng t i c ng ng; 5 cơ s b o tr xã h i trong t nh th c hi n ch c năng này cho 304 ngư i cao tu i, trong ó có 33 c ư c nuôi dư ng t i Trung tâm B o tr xã h i t ngân sách t nh, m c nuôi dư ng 240.000 ng/ngư i/tháng (chưa k các kho n sinh ho t khác). S ngư i cao tu i còn l i ư c m t s cơ s dư ng lão c a các tôn giáo nh n nuôi dư ng, chăm sóc n nh i s ng, như: Tr i dư ng lão chùa CNm Phong, xã CNm Giang, huy n Gò D u; Tr i dư ng lão Vinh Sơn, th tr n Châu Thành; Tr i dư ng lão Trí Giác Cung và Trư ng Tây; cơ s dư ng lão Phư c Thi n xã Long Thành Trung, huy n Hòa Thành, kinh phí ph ng dư ng các c ư c huy ng t s óng góp c a xã h i và b n thân ngư i cao tu i t l c. 3. Th c hi n ch khám ch a b nh, chăm sóc s c kh e: Ngư i cao tu i thu c di n chính sách ưu ãi ngư i có công, cán b hưu trí, ngư i nghèo chuNn Trung ương, i tư ng b o tr xã h i, nhân dân xã thu c Chương trình 135 và ngư i cao tu i t 85 tu i tr lên ư c c p th b o hi m y t , ư c ưu tiên trong khám, ch a b nh, ư c chăm sóc s c kh e ban u t i các cơ s y t c a Nhà nư c. n nay, t nh ã c p 3.120 th b o hi m y t cho ngư i cao tu i t 90 tu i tr lên và ngư i cao tu i s ng các xã thu c Chương trình 135. Nhi u a phương ã th c hi n t t vi c khám, ch a b nh t i nhà cho các c cao tu i m au n ng; ng th i phát tri n phong trào t p luy n th d c dư ng sinh, các môn th thao phù h p, gi gìn s c kh e cho ngư i cao tu i. 4. Tình hình t ch c và ho t ng c a H i ngư i cao tu i: T ch c H i Ngư i cao tu i v ng m nh là y u t quan tr ng phát huy vai trò ngư i cao tu i. Xác nh ý nghĩa và t m quan tr ng ó, trong th i gian qua, các c p H i Ngư i cao tu i trong t nh luôn ư c quan tâm c ng c và ki n toàn. n nay, các c p H i Ngư i cao tu i t t nh n huy n, xã u ã thành l p (1 Ban i di n t nh, 9 Ban i di n huy n, th xã và 95 Ban ch p hành H i Ngư i cao tu i xã, phư ng, th tr n). Ho t ng H i Ngư i cao tu i cơ s hàng năm u có sơ k t, ánh giá theo các ch tiêu ăng ký u năm, ch t lư ng t ng năm có nâng lên rõ r t, a s H i Ngư i cao tu i các c p ho t ng t t, có hi u qu , góp ph n chăm sóc i s ng ngư i cao tu i trong t nh. Qua 5 năm ho t ng nhi u t p th ư c các c p, các ngành khen thư ng. III. NH NG T N T I: - M t s quy nh trong Pháp l nh Ngư i cao tu i chưa ư c các B , ngành Trung ương c th hóa b ng các văn b n hư ng d n, nên h u h t cơ s còn lúng túng trong quá trình th c hi n. - M t s huy n, th xã và các cơ quan ch c năng có trách nhi m chính trong vi c chăm sóc, ph ng dư ng ngư i cao tu i ôi lúc chưa th t s quan tâm và th c hi n úng ch c năng, nhi m v c a ngành, a phương mình i v i vi c chăm sóc i
  4. s ng v t ch t và tinh th n c a ngư i cao tu i. Vi c ph i h p trong ho t ng chăm lo cho ngư i cao tu i gi a các ngành, các c p chưa ch t ch , thi u thư ng xuyên, ch y u t p trung nhi u vào các d p l , t t và Ngày Ngư i cao tu i 01/10 hàng năm. - Ho t ng H i Ngư i cao tu i c p cơ s m t s nơi còn h n ch v phương ti n làm vi c, thi u kinh phí h tr ho t ng, cán b h i a s là cao tu i, tuy r t nhi t tình nhưng s c kh e có h n nên công tác thông tin, báo cáo ôi lúc chưa k p th i, chưa phát huy hi u qu ; công tác qu n lý h i viên xu t hư ng giúp c th chưa m b o ch t ch nên th c t còn ngư i cao tu i thu c di n tr c p xã h i chưa ư c hư ng s tr giúp k p th i. Các ho t ng văn hóa tinh th n dành cho ngư i cao tu i nhìn chung còn h n ch , thư ng ch t p trung vào m t s ho t ng câu l c b th d c dư ng sinh, câu l c b gi i trí và các ho t ng tình nghĩa như thăm b nh, m ng th , t n táng, tham quan, ngh mát,… chưa ra ư c nh ng nhi m v c th , g n v i vi c th c hi n các nhi m v chính tr - xã h i t i a phương. - M t s xã, phư ng, th tr n chưa n m ch c s li u, danh sách, i s ng ngư i cao tu i a phương; chưa cân i ư c ngân sách nên chưa th c hi n k p th i các ch tr c p xã h i, b o hi m y t i v i ngư i cao tu i theo quy nh. - Vi c phát huy vai trò ngư i cao tu i trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c v n còn h n ch nh t nh, chưa khai thác h t kh năng, kinh nghi m c a ngư i cao tu i; nhi u ngư i cao tu i chưa g n bó v i t ch c ho c chưa m nh d n tham gia t ch c H i (còn hơn 16% ngư i cao tu i chưa tham gia t ch c H i). Ph n 2 M C TIÊU VÀ GI I PHÁP TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG GIAI O N 2007 - 2010 I. M C TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: 1. M c tiêu t ng quát: Phát huy vai trò c a ngư i cao tu i và nâng cao ch t lư ng chăm sóc ngư i cao tu i v v t ch t và tinh th n phù h p v i ti m năng và trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; Ny m nh xã h i hóa các ho t ng tr giúp ngư i cao tu i. 2. M c tiêu c th : - Phát huy vai trò và kinh nghi m c a ngư i cao tu i trong các lĩnh v c i s ng xã h i; t o i u ki n ngư i cao tu i tham gia có hi u qu vào các ho t ng phù h p v i nhu c u, kh năng; th c hi n bình ng trong th hư ng nh ng thành qu c a quá trình phát tri n. - Tăng cư ng s c kh e v th ch t và tinh th n c a ngư i cao tu i; nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i cao tu i. - Xây d ng môi trư ng thu n l i cho sinh ho t c a ngư i cao tu i.
  5. - Th c hi n k p th i, y các chính sách, ch i v i ngư i cao tu i theo quy nh hi n hành. 3. Các ch tiêu ch y u n năm 2010: - 95% ngư i cao tu i ư c c i thi n i s ng c v v t ch t và tinh th n. - 100% ngư i cao tu i khi m au ư c khám, ch a b nh và ư c hư ng chăm sóc c a gia ình, c ng ng; n u ngư i cao tu i thu c di n nghèo thì ư c c p mi n phí th b o hi m y t , ư c khám, ch a b nh mi n phí t i các cơ s y t công l p. - 100% ngư i cao tu i cô ơn, không ngu n thu nh p ư c hư ng tr c p xã h i hàng tháng và ư c khám, ch a b nh mi n phí. - 100% ngư i cao tu i t 85 tu i tr lên không có lương hưu ho c tr c p b o hi m xã h i ư c hư ng tr c p xã h i hàng tháng, ư c khám, ch a b nh mi n phí. - 100% ngư i cao tu i không ph i s ng trong nhà t m. - 80% s xã, phư ng, th tr n trong t nh có Qu chăm sóc ngư i cao tu i và ho t ng có hi u qu . - 95% ngư i cao tu i c a t nh tham gia H i Ngư i cao tu i. II. GI I PHÁP TH C HI N: th c hi n t m c tiêu, Chương trình hành ng v ngư i cao tu i n năm 2010 ư c tri n khai theo phương hư ng và gi i pháp cơ b n sau ây: 1. Nâng cao nh n th c c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i dân v Pháp l nh Ngư i cao tu i: - Tăng cư ng tuyên truy n nâng cao nh n th c v trách nhi m c a các c p y ng, chính quy n, các t ch c và ngư i dân v th c hi n Pháp l nh Ngư i cao tu i, Ngh nh s 30/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n th c hi n ch i v i ngư i cao tu i c a Trung ương. - Tăng cư ng các ho t ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng, t o thành các chuyên m c, chuyên v i n i dung thông tin v ho t ng c a ngư i cao tu i, v gương sáng “Ông bà, cha m m u m c, con cháu th o hi n”. - Tuyên truy n giáo d c truy n th ng “Kính lão c th ”, kính tr ng, bi t ơn ngư i cao tu i. - Ph bi n, truy n t nh ng thông tin, ki n th c khoa h c nh m h n ch các nguy cơ gây b nh ngư i cao tu i, tăng cư ng an toàn trong s d ng thu c, ch ng l m d ng thu c ch a b nh i v i ngư i cao tu i. - Thi t l p kênh thông tin hai chi u t cơ s n c p huy n, c p t nh và ngư c l i.
  6. 2. Ho t ng phát huy vai trò c a ngư i cao tu i: Các c p chính quy n, oàn th , các cơ quan, ban ngành, gia ình và c ng ng ng viên và t o i u ki n cho ngư i cao tu i rèn luy n s c kh e, tham gia h c t p nâng cao trình , óng góp kinh nghi m và hi u bi t c a mình vào s nghi p xây d ng và b o v t qu c, ch y u các n i dung sau: - T o môi trư ng và i u ki n ngư i cao tu i phát huy tài năng, trí tu và phNm ch t t t p trong vi c tham gia các ho t ng văn hóa - xã h i. 100% H i Ngư i cao tu i cơ s có phong trào thi ua “Tu i cao - Gương sáng” theo 5 n i dung c a Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. - Khuy n khích, ng viên và t o i u ki n cho ngư i cao tu i tham gia các ho t ng kinh t như: Khôi ph c ngh và truy n d y ngh truy n th ng, khuy n nông, khuy n ngư, khuy n lâm,… theo i u ki n và kh năng c th . - T o môi trư ng thu n l i cho ngư i cao tu i ư c tham gia h c t p su t i và truy n th nh ng ki n th c văn hóa, xã h i, khoa h c và công ngh , k năng ngh nghi p cho th h tr , gương m u i u và làm n ng c t trong phong trào xây d ng xã h i h c t p; xây d ng gia ình, dòng h hi u h c. - T o i u ki n ngư i cao tu i ư c tham gia óng góp ý ki n xây d ng chính sách, pháp lu t nh t là nh ng v n liên quan n ngư i cao tu i; tư v n chuyên môn, k thu t và nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh , nh t là trong lĩnh v c y t , giáo d c, nghiên c u khoa h c - công ngh ,… 3. V xây d ng Qu : - Qu toàn dân chăm sóc ngư i cao tu i: 80% H i Ngư i cao tu i cơ s xây d ng ư c Qu toàn dân chăm sóc ngư i cao tu i, bình quân t 50.000 ng tr lên/h i viên/năm, góp ph n chăm sóc ngư i cao tu i cơ s . 4. V các ho t ng chăm sóc: - 100% H i Ngư i cao tu i cơ s m b o các ho t ng như thăm h i h i viên khi m au, ho n n n, m ng th khi lên lão, t n táng khi qua i. - 100% H i Ngư i cao tu i cơ s có phong trào v n ng ngư i cao tu i gi gìn s c kh e và rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i. - H i Ngư i cao tu i các c p ph i h p ngành Y t và các cơ quan ch c năng chăm sóc s c kh e ban u cho ngư i cao tu i qua vi c làm s y b , theo dõi s c kh e, khám ch a b nh nh kỳ cho ngư i cao tu i. 5. V chăm sóc s c kh e: - Ngành Y t t ch c vi c khám, ch a b nh thu n ti n cho ngư i cao tu i. các b nh vi n a khoa dành m t s giư ng cho ngư i b nh cao tu i t i các khoa lâm sàng, t ch c vi c khám, ch a b nh thu n ti n cho ngư i cao tu i t i khoa khám b nh. T ch c qu n lý s c kh e và th c hi n chăm sóc s c kh e ban u cho ngư i cao tu i
  7. a phương và th c hi n khám, ch a b nh t i nhà i v i ngư i cao tu i b b nh n ng, không có i u ki n n khám, ch a b nh t i cơ s y t . - Ngành Y t có k ho ch phòng b nh và i u tr cho ngư i cao tu i b nh mãn tính, t ng bư c t ch c qu n lý b nh mãn tính cho ngư i cao tu i theo các chương trình, d án có th phát hi n và x lý k p th i khi có di n bi n b t thư ng x y ra. K t h p các phương pháp i u tr y h c c truy n v i y h c hi n i, tăng cư ng các phương pháp ch a b nh không dùng thu c, nh t là tuy n cơ s i v i ngư i b nh cao tu i. - Nâng cao vai trò c a ngành Th d c th thao trong công tác hư ng d n và t o i u ki n cho ngư i cao tu i t p luy n theo s c kh e t i các câu l c b , i m t p th d c th thao phù h p. Hư ng d n và t ch c các cu c thi, h i di n, h i thao ngư i cao tu i. - Xúc ti n thành l p H i th d c dư ng sinh t nh Tây Ninh t ch c và hư ng d n phong trào t p luy n th d c dư ng sinh cho ngư i cao tu i trên a bàn t nh. 6. Th c hi n các ch , chính sách i v i ngư i cao tu i: T ch c rà soát, ki m tra và th c hi n t t hơn n a các chính sách, ch iv i ngư i cao tu i theo Pháp l nh Ngư i cao tu i, Ngh nh s 30/2002/N -CP ngày 26/03/2002 và Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph . 7. Ki n toàn, c ng c t ch c H i Ngư i cao tu i: - Xây d ng, chuNn y quy ch ho t ng c a các c p H i theo i u l H i Ngư i cao tu i nh m nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i a phương. - Thư ng xuyên ki m tra, ki n toàn t ch c ho t ng H i Ngư i cao tu i t t nh n hy n, xã theo hư ng tinh g n, hi u qu và nâng cao ch t lư ng qu n lý nhà nư c i v i H i. III. KINH PHÍ TH C HI N: ư c b trí trong d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm theo phân c p ngân sách nhà nư c và huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. C th là: - Huy ng t c ng ng xã h i; - Qu chăm sóc ngư i cao tu i; -V n ng tài tr t các t ch c qu c t ; - Ngân sách a phương (ngân sách t nh, huy n và xã): + Tr c p xã h i hàng tháng cho kho ng 750 ngư i cao tu i cô ơn, không nơi nương t a và 4.500 ngư i cao tu i t 85 tu i tr lên (theo Ngh nh s 67/2007/N -CP), m c tr c p là: 37.800.000.000 ng (5.250 ngư i x 120.000 ng/ngư i/tháng x 12 tháng x 5 năm);
  8. + C p mi n phí th b o hi m y t cho kho ng 6.500 c (k c các c cao tu i s ng các xã thu c Chương trình 135), kinh phí là: 2.600.000.000 ng (6.500 c x 80.000 ng/c /năm x 5 năm). IV. T CH C TH C HI N: 1. Tăng cư ng s lãnh o c a các c p y ng, chính quy n: - Các c p y ng và chính quy n a phương ph i luôn t m c tiêu chăm sóc ngư i cao tu i theo quy nh c a Pháp l nh Ngư i cao tu i và các văn b n hư ng d n th c hi n c a Nhà nư c là m t nhi m v quan tr ng. - Thư ng xuyên theo dõi, ch o th c hi n úng, y , k p th i các ch , chính sách i v i ngư i cao tu i; Tăng cư ng ki m tra, ánh giá nh kỳ vi c th c hi n m b o ch , chính sách ư c n v i ngư i cao tu i úng, y và k p th i. 2. Trách nhi m c a các s , ngành: a) S Y t : - Ch o, hư ng d n th c hi n chính sách h tr v y t . Tri n khai các hình th c giáo d c, ph bi n ki n th c ph thông v t p luy n, t chăm sóc, nâng cao s c kh e, phòng, ch ng b nh t t cho ngư i cao tu i. - Ch trì, ph i h p v i U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh ch o t ch c th c hi n cu c v n ng “Ông bà, cha m m u m c, con cháu th o hi n”. b) S Giáo d c và ào t o: Ch o, hư ng d n các Trung tâm Giáo d c c ng ng t o i u ki n cho ngư i cao tu i ư c h c t p su t i; ư c tham gia các ho t ng giáo d c - ào t o thư ng xuyên, giáo d c ngoài công l p, giáo d c không chính quy và khuy n h c, góp ph n xây d ng xã h i h c t p theo kh năng, i u ki n có th . c) S Văn hóa Thông tin: Ch trì, ph i h p v i ài Phát thanh và Truy n hình, cơ quan liên quan thông tin, tuyên truy n v các n i dung ho t ng liên quan n ngư i cao tu i g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. T ch c các di n àn, chuyên m c, chuyên dành riêng cho ngư i cao tu i vì ngư i cao tu i; ph i h p các t ch c oàn th t ch c các ho t ng văn hóa, ngh thu t c a ngư i cao tu i. ) S Th d c - Th Thao: - Ch trì, ph i h p v i cc cơ quan liên quan tuyên truy n, v n ng, hư ng d n ngư i cao tu i tham gia các ho t ng th d c - th thao. Hư ng d n ho t ng và m các l p t p hu n, b i dư ng cán b th d c - th thao cho các câu l c b s c kh e ngư i cao tu i; thư ng xuyn t ch c các cu c h i thao dành cho ngư i cao tu i.
  9. - Ký k t k ho ch liên t ch v i Ban i di n H i ngư i cao tu i t nh v t ch c các ho t ng th d c th thao i v i ngư i cao tu i. e) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ch o, t o i u ki n ngư i cao tu i còn s c kh e tham gia các ho t ng t o thu nh p và vi c làm trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. Ch o, h tr các ho t ng c a các t ch c ngh nghi p như: H i Hoa lan cây c nh, H i Làm vư n,… nơi có ông ngư i cao tu i tham gia sinh ho t. g) Ban Tôn giáo và Dân t c: Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ch o vi c chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i vùng tôn giáo, vùng sâu, vùng biên gi i và vùng ng bào dân t c ít ngư i. h) S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p, tham mưu U ban nhân dân t nh cân i kinh phí h p lý hàng năm cho Chương trình. m) S N i v : Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh; ph i h p v i S Tài chính hư ng d n vi c thành l p Qu Chăm sóc ngư i cao tu i theo hư ng d n c a B N i v và B Tài chính. n) S Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì ph i h p các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch th c hi n ch tiêu v tr c p xã h i hàng tháng và b o hi m y t cho ngư i cao tu i. - Tham mưu U ban nhân dân t nh ki m tra, theo di vi c th c hi n Chương trình hành ng và nh kỳ t ng h p báo cáo k t qu th c hi n v U ban Qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam và U ban nhân dân t nh theo quy nh. - Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t o thêm vi c làm phù h p giúp ngư i cao tu i t i các cơ s b o tr xã h i c a t nh có thêm i u ki n ho t ng chân tay tăng cư ng s c kh e. - T o i u ki n cho i ngũ cán b làm vi c t i các Trung tâm B o tr xã h i ư c h c t p, b i dư ng nâng cao trình ; quan tâm tu b , u tư cơ s v t ch t các Trung tâm B o tr xã h i do Nhà nư c thành l p. 3. Trách nhi m c a U ban nhân dân các huy n, th xã: Căn c Chương trình hành ng c a t nh, U ban nhân dân các huy n, th xã ti n hành xây d ng chương trình hành ng cho a phương mình, t ch c tri n khai th c hi n các m c tiêu chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, th xã hàng năm và 5 năm; b trí kinh phí và huy
  10. ng ngu n l c t ch c th c hi n các ch i v i ngư i cao tu i và h tr ho t ng c a H i Ngư i cao tu i a phương theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. ngh U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh và các t ch c thành viên, H i Ngư i cao tu i t nh: Xây d ng k ho ch ch o các t ch c oàn th , các H i a phương huy ng s c m nh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i g n v i xây d ng “Gia ình văn hóa”, c bi t là v n bình ng gi i, quan tâm t i ngư i cao tu i cô ơn, tàn t t, ngư i cao tu i thu c vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i và th c hi n ch tiêu xóa nhà t m, “Áo m mùa ông”, cho ngư i cao tu i. 5. T ch c th c hi n: Th trư ng các s , ngành t nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh v ph n công tác thu c lĩnh v c ơn v , a phương mình ph trách; có trách nhi m c th hóa Chương trình hành ng hàng năm i v i ngư i cao tu i, ng th i có trách nhi m báo cáo nh kỳ 6 tháng và hàng năm qua S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh theo quy nh./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Văn Tân
Đồng bộ tài khoản