Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THÔNG VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 41/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V VI N THÔNG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Vi n thông, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V Vi n thông là cơ quan tham mưu giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ch trì ho c tham gia nghiên c u; tham gia xây d ng ho c thNm nh các báo cáo chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n, d án, án, chương trình v vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng; 2. Ch trì ho c tham gia xây d ng; thNm tra v n i dung chuyên môn và trình B trư ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách v vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng; 3. xu t v i B trư ng ki n ngh vi c ình ch thi hành ho c s a i, bãi b các văn b n c a các B , H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trái v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t v vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng; 4. Ch trì ho c tham gia hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng;
  2. 5. Ch trì ho c tham gia hư ng d n, ch o, t ch c th c hi n các quy ho ch ã ư c phê duy t trong lĩnh v c vi n thông, Internet, truy n d n phát sóng, các cơ ch chính sách, i u ki n u tư, bán l i d ch v , chương trình công ích, s d ng chung cơ s h t ng thông tin và truy n thông ã ư c phê duy t trong lĩnh v c vi n thông, Internet và truy n d n phát sóng; 6. Ch trì thNm nh các án xin c p phép v vi n thông và Internet trình B trư ng c p, t m ình ch , ình ch , thu h i các lo i gi y phép vi n thông, Internet; T ch c ki m tra, giám sát vi c tri n khai các gi y phép ã ư c c p; 7. Ch trì xây d ng các quy nh v k t n i m ng vi n thông và Internet; u m i t ch c và giám sát vi c th c hi n các quy nh v k t n i ã ư c phê duy t; 8. Ch trì ho c tham gia xây d ng, s a i, b sung; ch trì thNm nh quy ho ch tài nguyên vi n thông, quy nh qu n lý tài nguyên vi n thông và Internet; Tr c ti p quy t nh ho c trình B trư ng quy t nh phân b và thu h i mã, s vi n thông theo phân c p c a B trư ng; 9. Ch trì gi i quy t các tranh ch p v nghi p v gi a các doanh nghi p trong ho t ng cung c p và s d ng d ch v vi n thông và Internet; Tham gia gi i quy t các khi u n i và t cáo trong ho t ng cung c p và s d ng d ch v vi n thông và Internet; 10. Ch trì hư ng d n, ch o công tác m b o an toàn, an ninh trong ho t ng vi n thông, Internet. Trình B trư ng các gi i pháp b o m an toàn, an ninh i v i cơ s h t ng thông tin và truy n thông qu c gia; 11. Tham gia xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng và quy nh vi c áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng trong lĩnh v c vi n thông, Internet; 13. Ch trì nghiên c u, xây d ng ho c thNm nh trình B trư ng khung giá cư c ho c giá cư c i v i các s n phNm và d ch v vi n thông và Internet; 14. Ch o, ôn c, ki m tra, giám sát ho t ng c a các cơ quan th c thi công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c vi n thông, Internet theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 15. Tham gia công tác thanh tra, ch trì ho c tham gia ki m tra vi c th c hi n các chính sách, pháp lu t và quy nh v vi n thông, Internet c a các t ch c và cá nhân; 16. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nhi m v ph c v các yêu c u thông tin liên l c c a các cơ quan ng, Nhà nư c, Chính ph , Qu c phòng, An ninh, các s ki n chính tr , kinh t xã h i tr ng i m. Ch trì hư ng d n, ch o vi c qu n lý các m ng thông tin chuyên dùng, dùng riêng ph c v s ch o, i u hành c a các cơ quan ng, Nhà nư c, Qu c phòng, An ninh; 17. Trình B trư ng quy t nh bi n pháp huy ng phương ti n, thi t b , m ng và d ch v vi n thông, Internet ph c v các trư ng h p khNn c p v an ninh qu c gia, thiên tai ch h a theo quy nh c a pháp lu t;
  3. 18. Qu n lý ho t ng c a các h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c vi n thông, Internet theo s phân công c a B trư ng; 19. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t , các h i ngh trong lĩnh v c vi n thông, Internet trong và ngoài nư c; Tham gia chuNn b n i dung v nghi p v vi n thông, Internet B trư ng tham d các h i ngh vi n thông và Internet trong nư c và qu c t ; 20. Tham gia v i các cơ quan, ơn v thu c B trong công tác ào t o và c p ch ng ch v vi n thông, Internet; 21. ChuNn b n i dung liên quan n vi n thông, Internet giúp vi c B trư ng tham gia các H i ng, Ban ch o, Ban Ch huy c a B , liên ngành c a Chính ph , thư ng tr c các Ban ch huy, ch o c a B do B trư ng giao; 22. Tham gia nghiên c u góp ý d th o các văn b n quy ph m pháp pháp lu t c a các B , ngành khác liên quan lĩnh v c vi n thông, Internet; 23. Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, tài s n, h sơ, tài li u theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 24. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c V Vi n thông có V trư ng, các Phó V trư ng và cán b , công ch c. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v vi c t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao. Phó V trư ng giúp V trư ng ch o, i u hành các m t công tác c a V và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. Nhi m v , quy n h n c a cán b , công ch c trong V Vi n thông do V trư ng quy nh. i u 4. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 29/2003/Q -BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Vi n thông. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Vi n thông và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - Các S TTTT các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; Lê Doãn H p - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản