Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
25
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 41/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CÔNG NH N QUY N S D NG T, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T VÀ ĂNG KÝ BI N NG V S D NG T CHO CÁC T CH C ANG S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Lu t t ai, Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư, Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Kinh doanh b t ng s n ngày 29/6/2006; Căn c Pháp l nh Th ô và Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Th ô; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khóa XII v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai; s 182/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v x ph t hành chính trong lĩnh v c t ai; s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 v thu ti n s d ng t; s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n Lu t t ai; s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 quy nh b sung v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i, t cáo v t ai; s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; s 153/2007/N -CP ngày 15/10/2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n; Căn c Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u, nhà nư c; Căn c Thông tư s 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n thi hành Ngh nh s 181/2004/N -CP; Căn c các Thông tư c a B Tài chính: s 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP v thu ti n s d ng t; s 95/2005/TT- BTC ngày 26/10/2005 hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; s 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 v vi c s a i b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC;
 2. Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i t trình s 385/TTr- STN&MT. KTK ngày 15/9/2008, T trình b sung s 471/TTr-STN&MT. KTK ngày 19/9/2008 và Báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i Văn b n s 273/STP-VBPQ ngày 07/10/2008, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v công nh n quy n s d ng t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ăng ký bi n ng v s d ng t cho các t ch c ang s d ng t trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 148/2005/Q -UBND ngày 30/9/2005 c a UBND thành ph Hà N i v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và cơ s tôn giáo trên a bàn thành ph Hà N i, Quy t nh s 1366/Q - UB ngày 09/12/2004 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c y quy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Hà Tây c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là UBND c p huy n) và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TN&MT, Xây d ng, Tư pháp, K ho ch và u tư, TC; - Các Phó Ch t ch UBND TP; Vũ H ng Khanh - Văn phòng Thành y; - Văn phòng H ND& BQHHN; - Như i u 3; - CPVP, TH, các Phòng CV; - Trung tâm công báo ( ăng công báo); - Lưu, Nth (8b), VT (120b). QUY NNH V VI C CÔNG NH N QUY N S D NG T, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T VÀ ĂNG KÝ BI N NG V S D NG T CHO CÁC T CH C ANG S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1.
 3. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v vi c công nh n quy n s d ng t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (g i t t là Gi y ch ng nh n) và ăng ký bi n ng v s d ng t cho các t ch c ang s d ng t trên a bàn thành ph Hà N i. Trư ng h p t ch c xin công nh n quy n s d ng t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ăng ký bi n ng v s d ng t g n v i vi c chuy n m c ích s d ng t thì th c hi n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph v thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư; thu h i t, giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn trên a bàn Thành ph . i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c trong nư c bao g m cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t ch c kinh t - xã h i, t ch c s nghi p công, ơn v vũ trang nhân dân và các t ch c khác theo quy nh c a Chính ph . 2. Cơ s tôn giáo g m chùa, nhà th , thánh th t, thánh ư ng, tu vi n, trư ng ào t o riêng c a tôn giáo, tr s c a t ch c tôn giáo và các cơ s khác c a tôn giáo. 3. T ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao g m cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n khác c a nư c ngoài có ch c năng ngo i giao ư c Chính ph Vi t Nam th a nh n; cơ quan i di n c a t ch c thu c Liên h p qu c, cơ quan ho c t ch c liên chính ph , cơ quan i di n c a t ch c liên chính ph . 4. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v u tư ho t ng văn hóa, ho t ng khoa h c thư ng xuyên ho c v s ng n nh t i Vi t Nam. 5. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo pháp lu t v u tư. Các i tư ng trên g i chung là t ch c. i u 3. Gi i thích t ng 1. “Công nh n quy n s d ng t” là vi c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c ang s d ng t ư c ti p t c s d ng dư i hình th c giao t, cho thuê t quy t nh hành chính. 2. “C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t” là vi c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n cho t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t. 3. “ ăng ký bi n ng v s d ng t” là vi c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ghi nh n các bi n ng v s d ng t trên Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và h sơ a chính thông qua quy t nh hành chính c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c
 4. các h p ng, văn b n th c hi n quy n c a ngư i s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Th c hi n ch tài chính v t khi công nh n quy n s d ng t, c p Gi y ch ng nh n và ăng ký bi n ng v s d ng t 1. T ch c ư c công nh n quy n s d ng t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ăng ký bi n ng v s d ng t ph i n p phí, l phí và th c hi n nghĩa v tài chính v t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư c khi nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c nh n l i Gi y ch ng nh n (khi ăng ký bi n ng v s d ng t), t ch c ph i hoàn thành n p phí, l phí và nghĩa v tài chính v t và tài s n g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. CÔNG NH N QUY N S D NG T i u 5. Nh ng trư ng h p ư c công nh n quy n s d ng t 1. T ch c ang s d ng t có i u ki n theo quy nh t i i u 51 Lu t t ai mà chưa ư c y ban nhân dân Thành ph cho phép ti p t c s d ng dư i hình th c giao t, cho thuê t b ng quy t nh hành chính. 2. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trư c ngày 01/7/2004, nay có bi n ng v di n tích, hình th th a t ư c giao, ư c thuê ho c thu c i tư ng ph i chuy n sang hình th c thuê t. 3. T ch c nh n quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t t t ch c, h gia ình, cá nhân khác phù h p v i pháp lu t trư c ngày 01/7/2004. i u 6. i u ki n ư c công nh n quy n s d ng t 1. i u ki n chung: a. T ch c ph i là pháp nhân, ư c thành l p và ho t ng phù h p v i pháp lu t; b. ang s d ng úng m c ích, có hi u qu , không có tranh ch p, phù h p v i quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn (g i t t là quy ho ch) ã ư c phê duy t; c. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong vi c s d ng t. 2. Ngoài i u ki n chung nêu trên: a. Trư ng h p cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, T ng công ty Nhà nư c, Công ty Nhà nư c thu c i tư ng ph i s p x p l i, x lý nhà t thu c s h u Nhà nư c theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19/01/2007 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là Quy t nh s 09/2007/Q -TTg) thì ph i th c hi n xong vi c s p x p l i, x lý nhà
 5. t và ch ư c công nh n ph n di n tích t ư c gi l i ti p t c s d ng theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg. b. Trư ng h p doanh nghi p ư c c ph n hóa t doanh nghi p Nhà nư c thì ch ư c công nh n v trí, di n tích t ư c Nhà nư c cho phép ti p t c s d ng nêu t i Quy t nh phê duy t phương án c ph n hóa. Trư ng h p không xác nh rõ v trí, di n tích t ư c gi l i ti p t c s d ng t i Quy t nh thì ph i có xác nh n c a Ban i m i doanh nghi p Nhà nư c Thành ph ho c c a B (n u doanh nghi p ư c c ph n hóa thu c B ) v vi c ã xác nh giá tr quy n s d ng t ho c giá tr tài s n g n li n v i t t i th a t xin công nh n quy n s d ng ã tính vào giá tr doanh nghi p khi c ph n hóa. c. Trư ng h p t ch c ư c s d ng t theo b n án ho c quy t nh c a Tòa án nhân dân, quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v t ai c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì b n án, quy t nh ó ph i ư c thi hành xong. d. Trư ng h p t ch c s d ng t do nh n chuy n i, chuy n như ng, nh n t ng, cho quy n s d ng t cùng v i quy n s h u tài s n g n li n v i t ho c do chia, tách, sát nh p pháp nhân ho c do x lý n theo th a thu n trong h p ng th ch p, b o lãnh thì ph i phù h p v i pháp lu t t i th i i m th c hi n các hành vi nêu trên. . i v i cơ s tôn giáo ph i có văn b n c a t ch c tôn giáo có cơ s tôn giáo ngh , có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã th tr n (sau ây g i chung là UBND c p xã) nơi có t v nhu c u s d ng t c a cơ s tôn giáo và cơ s tôn giáo ư c Nhà nư c cho phép ho t ng. i u 7. Nh ng trư ng h p không ư c công nh n quy n s d ng t 1. Ph n di n tích t không s d ng, cho mư n, s d ng không úng m c ích; ph n di n tích t do thi u trách nhi m b l n, chi m; ph n di n tích ã cho các t ch c khác, h gia ình, cá nhân thuê, liên doanh, liên k t trái pháp lu t mà sau 6 tháng k t ngày cơ quan qu n lý phát hi n chưa ch m d t h p ng; ph n di n tích ã s d ng làm t n nh. 2. Ph n di n tích t không ư c ti p t c s d ng sau khi th c hi n x lý theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg. 3. t ã có quy t nh thu h i c a c p có thNm quy n th c hi n d án theo quy ho ch. 4. t ang s d ng làm cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ã có quy t nh c a c p có thNm quy n ph i di d i do không phù h p v i quy ho ch ho c do ô nhi m môi trư ng. i u 8. Nh ng trư ng h p ư c công nh n nhưng h n ch quy n s d ng t 1. Ph n di n tích t n m trong hành lang b o v an toàn công trình công c ng ( ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, b n phà, h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, h th ng công trình th y l i, h th ng x lý ch t th i, h th ng d n i n, h
 6. th ng d n xăng d u, h th ng d n khí, h th ng thông tin liên l c, ê, p, qu ng trư ng, tư ng ài, bia tư ng ni m) nhưng do vi c s d ng t có nh hư ng n vi c b o v công trình ho c ho t ng c a công trình có nh hư ng tr c ti p n i s ng, s c kh e c a ngư i s d ng t, ư c t ch c qu n lý công trình ngh thu h i. 2. Ph n di n tích t n m trong hành lang b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c có quy t nh b o v c a y ban nhân dân Thành ph nhưng do vi c s d ng t có nh hư ng n di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh, ư c t ch c qu n lý di tích ngh thu h i. Trong th i gian cơ quan qu n lý l p h sơ thu h i t và y ban nhân dân Thành ph chưa có quy t nh thu h i, t ch c s d ng t quy nh t i kho n 1, 2 i u này ch ư c phép s d ng v i th i h n s d ng t là hàng năm và tuy t i không xây d ng thêm công trình và ph i có k ho ch di d i công trình ã xây d ng. 3. Trư ng h p i u ki n ư c công nh n quy n s d ng t, có di n tích n m trong ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ch gi i quy ho ch thoát lũ nhưng chưa có quy t nh thu h i, trưng d ng thì ch cho phép s d ng v i th i h n s d ng t là hàng năm. T ch c s d ng t ph i ch p hành các quy nh v xây d ng, các quy nh c a Nhà nư c v b o v an toàn công trình, thoát lũ và ch u trách nhi m an toàn v an toàn tính m ng, tài s n; khi Nhà nư c thu h i, trưng d ng t th c hi n d án theo quy ho ch ho c do yêu c u khNn c p b o v an toàn công trình, t o hành lang thoát lũ thì t ch c s d ng t ph i ch p hành Quy t nh thu h i, trưng d ng. 4. Trư ng h p i u ki n ư c công nh n quy n s d ng t nhưng có di n tích t n m trong ph m vi hành lang b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c quy t nh b o v , nhưng vi c s d ng t không nh hư ng n di tích thì ch cho phép s d ng v i th i h n s d ng t là hàng năm. T ch c s d ng t ph i tuân th các quy nh v b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh; khi Nhà nư c thu h i t th c hi n d án theo quy ho ch ho c do yêu c u b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh, t ch c s d ng t ph i ch p hành Quy t nh thu h i. 5. Trư ng h p i u ki n ư c công nh n quy n s d ng t, có di n tích n m trong khu v c t quy ho ch s d ng vào m c ích khác (không thu c trư ng h p ph i di d i) nhưng chưa có quy t nh thu h i ho c chưa có quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng thì ch cho phép s d ng v i th i h n s d ng t là hàng năm. T ch c s d ng t ph i tuân th các quy nh v vi c s d ng t và xây d ng công trình; khi Nhà nư c thu h i t th c hi n d án theo quy ho ch ho c khi Nhà nư c cho phép chuy n m c ích s d ng t, t ch c s d ng t ph i ch p hành Quy t nh thu h i ho c cho phép chuy n m c ích s d ng t. i u 9. Th m quy n công nh n quy n s d ng t y ban nhân dân Thành ph công nh n quy n s d ng t cho t ch c s d ng t theo ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng. Trư ng h p có m t ph n di n tích không ư c công nh n quy n s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 7 b n quy nh này thì y ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i di n tích ó ng th i v i quy t nh công nh n quy n s d ng t.
 7. i u 10. Qu n lý t không ư c công nh n quy n s d ng 1. Ph n di n tích thu h i quy nh t i Kho n 1 i u 7 b n quy nh này ph i x lý ti n s d ng t, ti n thuê t, tài s n ã u tư trên t; x lý trách nhi m c a ngư i ng u t ch c ã x y ra vi ph m theo quy nh c a Lu t t ai 2003 và i u 35 Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph và giao cho: a. T ch c phát tri n qu t qu n lý i v i t t i khu v c n i th và khu v c quy ho ch phát tri n khu ô th , khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . b. y ban nhân dân xã qu n lý iv i t t i khu v c ngo i th . c. y ban nhân dân c p huy n t ch c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân i v i ph n di n tích ã s d ng làm t n nh, phù h p v i quy ho ch. d. y ban nhân dân c p huy n x lý ph n di n tích t do thi u trách nhi m b l n, chi m. . T ch c s d ng t i v i ph n di n tích ã s d ng làm t không phù h p v i quy ho ch th c hi n di d i và ư c công nh n quy n s d ng t sau khi th c hi n xong vi c di d i. 2. Ph n di n tích t quy nh t i kho n 2 i u 7 b n quy nh này s ư c công nh n quy n s d ng t cho ngư i ư c phép s d ng khi th c hi n x lý theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg. 3. t ã có quy t nh c a c p có thNm quy n ph i di d i do không phù h p quy ho ch ho c do ô nhi m môi trư ng (quy nh t i kho n 4 i u 7 b n quy nh này) s ư c thu h i s d ng vào m c ích ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng, l i ích phát tri n kinh t ho c chuy n m c ích s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph n di n tích khi thu h i theo quy nh t i i u 8 b n quy nh này giao cho ơn v tr c ti p qu n lý công trình công c ng. Vi c x lý ti n s d ng t, ti n thuê t, tài s n ã u tư trên t (n u có) ư c th c hi n theo quy nh t i i u 35 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai (g i t t là Ngh nh s 181/2004/N -CP). y ban nhân dân c p xã nơi có công trình, có hành lang b o v công trình ho c có di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh có trách nhi m ph i h p v i t ch c qu n lý công trình th c hi n vi c qu n lý t theo quy nh. i u 11. Ki m tra, rà soát vi c s d ng t và công nh n quy n s d ng tm t s trư ng h p c th 1. Không ki m tra, rà soát vi c s d ng t c a các t ch c thu c i tư ng ph i th c hi n vi c s p x p l i, x lý cơ s nhà t thu c s h u Nhà nư c theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg. Vi c công nh n quy n s d ng t cho các t ch c này s ư c th c hi n theo k t qu th c hi n Quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
 8. 2. Vi c ki m tra, rà soát s d ng t và công nh n quy n s d ng t i v i t doanh nghi p ang s d ng làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh (không thu c i tư ng th c hi n Quy t nh s 09/2007/Q -TTg) ph i th c hi n theo quy nh t i i u 52 Ngh nh s 181/2004/N -CP. 3. Vi c ki m tra, rà soát s d ng t và công nh n quy n s d ng t i v i t do H p tác xã ang s d ng ph i th c hi n theo quy nh t i i u 53 Ngh nh s 181/2004/N -CP. 4. Vi c ki m tra, rà soát s d ng t và công nh n quy n s d ng t i v i t có di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh ph i th c hi n theo quy nh t i i u 54 Ngh nh s 181/2004/N -CP. 5. Vi c ki m tra, rà soát s d ng t và công nh n quy n s d ng t i v i t do cơ s tôn giáo ang s d ng ph i th c hi n theo quy nh t i i u 55 Ngh nh s 181/2004/N -CP. i u 12. Th t c, trình t công nh n quy n s d ng t T ch c ang s d ng t n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin giao t theo m u 03/ ho c thuê t theo m u 04/ 2. Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư c a t ch c s d ng t (b n sao ch ng th c); 3. B n sao ch ng th c các gi y t liên quan v ngu n g c và quá trình s d ng t. 4. Xác nh n c a Chi c c thu c p huy n nơi có t v di n tích ã n p ti n thuê t n th i i m n p h sơ xin công nh n quy n s d ng t (n u thu c i tư ng thuê t). Trư ng h p chưa n p ti n thuê t ph i có ý ki n c a Chi c c Thu v chưa n p ti n thuê t. 5. B n trích o hi n tr ng khu t do ơn v có tư cách pháp nhân thành l p ho c trích l c b n a chính khu t do Văn phòng ăng ký t ai Hà N i cung c p ( i v i nơi có b n a chính), ư c chính quy n c p xã (nơi có t) xác nh n v v trí ranh gi i s d ng t không tranh ch p, khi u ki n (b n chính). 6. Th a thu n (b n chính) v quy ho ch ki n trúc c a S Quy ho ch Ki n trúc, b n v xác nh ch gi i ư ng (tr trư ng h p khu t n m trong danh m c các ư ng ph có ch gi i ư ng n nh ban hành theo Quy t nh 228/Q -UB ngày 18/01/1997 c a y ban nhân dân Thành ph ). 7. Báo cáo rà soát hi n tr ng s d ng t, phương án x lý t n t i (n u có) các a i m nhà t ang s d ng và phương án s d ng t trong trư ng h p chưa có d án u tư xây d ng m i (không áp d ng i v i trư ng h p ã quy nh t i kho n 1 i u 10 b n Quy t nh này) - (b n chính).
 9. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thNm tra h sơ, ki m tra th c t s d ng t; trư ng h p i u ki n thì S Tài nguyên và Môi trư ng l p t trình ngh y ban nhân dân Thành ph quy t nh công nh n quy n s d ng t; trư ng h p ph i b sung h sơ thì thông báo cho t ch c b sung (th i h n trên không tính th i gian b sung h sơ). Chương 3. C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T i u 13. Nh ng trư ng h p ư c c p Gi y ch ng nh n 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t k t ngày Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành (ngày 01/7/2004), tr trư ng h p thuê t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n; 2. T ch c ang s d ng t ã ư c Nhà nư c quy t nh công nh n quy n s d ng t; 3. T ch c ư c Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t giao t, cho thuê t trong khu công ngh cao, khu kinh t ; 4. T ch c nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê t và thuê l i t g n v i k t c u h t ng c a t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng các khu công nghi p, khu công ngh cao phù h p v i pháp lu t; 5. Nh ng trư ng h p bi n ng v s d ng t c a t ch c mà ph i c p l i Gi y ch ng nh n, g m: a. Nh n chuy n như ng, t ng, cho quy n s d ng m t ph n th a t và tài s n g n li n v i t phù h p v i pháp lu t; b. Góp v n b ng quy n s d ng m t ph n th a t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t hình thành pháp nhân m i phù h p v i pháp lu t; c. Tách th a, h p th a t ho c ranh gi i th a t b thay i do chia, tách, sát nh p pháp nhân phù h p v i pháp lu t ho c do th c hi n quy t nh thu h i t, quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai, quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a cơ quan có thNm quy n ho c do th c hi n b n án, quy t nh c a Tòa án nhân dân, quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ã ư c thi hành ho c th c hi n vi c x lý n theo th a thu n trong h p ng th ch p, b o lãnh phù h p v i pháp lu t; d. C p i Gi y ch ng nh n do b , nhoè, rách, hư h i; . C p l i Gi y ch ng nh n do b m t; e. C p l i Gi y ch ng nh n sau khi ã ư c chuy n m c ích s d ng m t ph n th a t i v i trư ng h p ph i xin phép theo quy nh c a pháp lu t.
 10. i u 14. i u ki n ư c c p Gi y ch ng nh n T ch c ph i hoàn thành các th t c, nghĩa v tài chính v t khi ư c Nhà nư c công nh n quy n s d ng t, Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t. i u 15. Nh ng trư ng h p không ư c c p Gi y ch ng nh n 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t qu n lý các công trình công c ng g m công trình ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, b n phà; h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c, h th ng công trình th y l i, ê, p; qu ng trư ng, tư ng ài, bia tư ng ni m; 2. t s d ng vào m c ích công c ng s d ng chung trong khu dân cư giao cho y ban nhân dân c p xã qu n lý. 3. T ch c ư c giao qu n lý di n tích t th c hi n các d án u tư theo hình th c xây d ng - chuy n giao (BT) theo quy nh t i kho n 1 i u 87 Ngh nh 181/2004/N -CP. 4. T ch c ư c giao qu n lý t có m t nư c c a các sông, h l n và t có m t nư c chuyên dùng. 5. T ch c phát tri n qu t ư c giao qu n lý qu t ã thu h i theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. t nông nghi p thu c qu t công ích do y ban nhân dân c p xã qu n lý, s d ng. 7. T ch c s d ng t do thuê, thuê l i tài s n g n li n v i t c a ngư i khác mà không ph i t thuê c a Nhà nư c và không ph i t thuê, thuê l i trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . 8. T ch c nh n khoán, nuôi r ng trong các nông trư ng, lâm trư ng. i u 16. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c c p t i t ng th a t theo m u th ng nh t do B Tài nguyên và Môi trư ng phát hành. N i dung, cách vi t, cách ghi nh n bi n ng v s d ng t, ghi nh n tài s n g n li n v i t và qu n lý Gi y ch ng nh n theo quy nh t i Quy t nh s 08/2006/Q -BTNMT ngày 21/7/2006, Thông tư s 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 và Thông tư s 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 17. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n y ban nhân dân Thành ph y quy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng c p Gi y ch ng nh n sau khi ư c c p có thNm quy n quy t nh công nh n quy n s d ng t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t.
 11. i u 18. Th t c c p Gi y ch ng nh n cho t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t k t ngày Lu t t ai 2003 có hi u l c thi hành (ngày 01/7/2004) và ư c Nhà nư c quy t nh công nh n quy n s d ng t T ch c s d ng t n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (theo m u 04/ K); 2. Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư c a t ch c s d ng t (b n sao ch ng th c); 3. Quy t nh giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n (b n sao ch ng th c); 4. H p ng thuê t (n u thu c i tư ng thuê t) (b n sao ch ng th c); 5. Văn b n c a C c Thu (ho c Chi c c Thu qu n, huy n, thành ph tr c thu c nơi có t) xác nh n ã hoàn thành nghĩa v tài chính khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, công nh n quy n s d ng t; 6. Văn b n xác nh n c a UBND c p huy n ã hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng (n u thu c trư ng h p ph i b i thư ng, h tr và tái nh cư); 7. Văn b n xác nh n ã n p su t u tư xây d ng h t ng k thu t ( i v i trư ng h p ư c thuê t giao t trong khu công nghi p); 8. Biên b n bàn giao m c gi i, trích l c b n do S Tài nguyên và Môi trư ng l p (b n sao ch ng th c). Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Sau khi t ch c hoàn thành vi c kê khai, n p l phí trư c b theo thông báo c a cơ quan Thu , S Tài nguyên và Môi trư ng giao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c s d ng t; Th i h n gi i quy t là (01) m t ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a cơ quan Thu . i u 19. Th t c c p Gi y ch ng nh n cho t ch c ư c Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t giao t, cho thuê t trong khu công ngh cao, khu kinh t Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t có trách nhi m n p thay t ch c s d ng t m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, h sơ g m: 1. ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a t ch c s d ng t có xác nh n c a Ban Qu n lý (theo m u 04/ K); 2. Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư c a t ch c s d ng t (b n sao ch ng th c);
 12. 3. Quy t nh giao t, cho thuê t c a Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t (b n sao ch ng th c); 4. H p ng thuê t gi a Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t v i t ch c (n u thu c trư ng h p thuê t) - (b n sao c a Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t ); 5. Văn b n c a Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t xác nh n t ch c ã hoàn thành nghĩa v tài chính v t 6. Biên b n bàn giao m c gi i (có to ) c a Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t cho t ch c, có s tham gia c a ơn v o c c m m c gi i (b n chính). Trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, c p Gi y ch ng nh n. Sau khi t ch c hoàn thành vi c kê khai, n p l phí trư c b theo thông báo c a cơ quan Thu , S Tài nguyên và Môi trư ng giao Gi y ch ng nh n cho Ban qu n lý Ban qu n lý giao cho t ch c s d ng t; Th i h n gi i quy t là (01) m t ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a cơ quan Thu i u 20. C p Gi y ch ng nh n cho t ch c nh n chuy n như ng ho c thuê t ho c thuê l i t g n v i k t c u h t ng c a t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu công ngh cao phù h p v i pháp lu t T ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng các khu công nghi p, khu công ngh cao (g i t t là doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng) n p thay t ch c s d ng t m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a t ch c nh n chuy n như ng, thuê t ho c thuê l i t (theo m u 04/ K) có ngh c a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng; 2. Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư c a t ch c nh n chuy n như ng, thuê t ho c thuê l i t (b n sao ch ng th c) 3. H p ng chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ho c h p ng thuê t, thuê l i t gi a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng v i t ch c thuê t, thuê l i t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t (b n sao c a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng) có xác nh n c a Ban qu n lý khu công nghi p và khu ch xu t Hà N i ( i v i khu công nghi p) ho c Ban qu n lý khu công ngh cao ( i v i khu công ngh cao). 4. Văn b n c a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng xác nh n t ch c nh n chuy n như ng, thuê t ho c thuê l i t ã hoàn thành nghĩa v tài chính khi thuê t, thuê l i t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t.
 13. 5. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t khu công nghi p, khu công ngh cao c a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng (b n chính); 6. Sơ v trí th a t trong khu công nghi p, khu công ngh cao và Biên b n bàn giao m c gi i (có t a ) c a doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng cho t ch c nh n chuy n như ng, thuê t ho c thuê l i t (b n chính) Trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, c p Gi y ch ng nh n. Sau khi t ch c hoàn thành vi c kê khai, n p l phí trư c b và các nghĩa v tài chính khác theo thông báo c a cơ quan Thu , S Tài nguyên và Môi trư ng giao Gi y ch ng nh n cho t ch c và ăng ký bi n ng trên Gi y ch ng nh n ã c p cho doanh nghi p u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng. Th i h n gi i quy t (03) ba ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan Thu . Chương 4. ĂNG KÝ BI N NG S D NG T i u 21. Nh ng trư ng h p ư c ăng ký bi n ng v s d ng t 1. Chuy n như ng quy n s d ng toàn b th a t và tài s n g n li n v i t phù h p v i pháp lu t. 2. Chuy n như ng quy n s d ng m t ph n th a t và tài s n g n li n v i t phù h p v i pháp lu t. 3. Cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t, cho thuê tài s n g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t. 4. Xóa ăng ký cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ho c xóa ăng ký cho thuê tài s n g n li n v i t thuê. 5. T ng cho Nhà nư c ho c c ng ng dân cư quy n s d ng t toàn b th a t phù h p v i pháp lu t. 6. T ng cho Nhà nư c ho c c ng ng dân cư quy n s d ng t m t ph n th a t phù h p v i pháp lu t. 7. Th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t ho c th ch p, b o lãnh b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t. 8. Xoá ăng ký th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ho c xoá ăng ký th ch p, b o lãnh b ng tài s n g n li n v i t thuê. 9. Góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t ho c góp v n b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê mà không hình thành pháp nhân m i phù h p v i pháp lu t.
 14. 10. Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i th a t ho c xóa ăng ký góp v n b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê mà không hình thành pháp nhân m i. 11. Góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t hình thành pháp nhân m i phù h p v i pháp lu t. 12. Xoá ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t mà trư c ây khi góp v n ã ăng ký quy n s d ng t trên Gi y ch ng nh n cho pháp nhân m i. 13. Tách th a ho c h p th a ho c ranh gi i th a t b thay i (do chia, tách, sát nh p pháp nhân phù h p v i pháp lu t; do th c hi n quy t nh thu h i t, quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai, quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo v t ai c a cơ quan có thNm quy n ho c do th c hi n b n án, quy t nh c a Tòa án nhân dân, quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ã ư c thi hành; do th c hi n vi c x lý n theo th a thu n trong h p ng th ch p, b o lãnh phù h p v i pháp lu t). 14. Tách th a khi th c hi n quy t nh thu h i m t ph n th a t 15. ư c s d ng c th a t do chia, tách, sát nh p pháp nhân ho c do th c hi n quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai, quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo v t ai c a cơ quan có thNm quy n ho c do th c hi n b n án, quy t nh c a Toà án nhân dân, quy t nh thi hành án c a cơ quan thi hành án ã ư c thi hành ho c do th c hi n vi c x lý n theo th a thu n trong h p ng th ch p, b o lãnh phù h p v i pháp lu t. 16. T ch c i tên (không thay i ch s h u) phù h p v i pháp lu t (tr trư ng h p c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c). 17. Gi m di n tích th a t do s t l t nhiên. 18. Tăng ho c gi m di n tích th a t do sai s khi o c. 19. Thay i v quy n, h n ch v quy n, thay i v nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t 20. Chuy n t hình th c thuê t ang giao t có thu ti n s d ng t 21. Chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p không ph i xin phép theo quy nh c a pháp lu t. 22. Chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ph i xin phép theo quy nh c a pháp lu t. Vi c chuy n m c ích s d ng t ư c th c hi n theo quy nh c a UBND Thành ph v thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư và thu h i t, giao t làm nhà nông thôn t i i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i.
 15. 23. C p i Gi y ch ng nh n do b , nhòe, rách, hư h i. 24. C p l i Gi y ch ng nh n do b m t. 25. Gia h n th i gian s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 26. Có thay i thông tin v a ch , s hi u th a t, tên ơn v hành chính nơi có t. 27. Chuy n như ng quy n s d ng t c a các d án ang trong quá trình u tư xây d ng có s d ng t phù h p v i pháp lu t 28. Bán tài s n thu c s h u c a t ch c g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t. 29. i u ch nh th i h n s d ng t 30. i u ch nh ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ch gi i quy ho ch thoát lũ, ph m vi b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c quy t nh b o v và i u ch nh di n tích, m t và h s s d ng t, s t ng xây d ng. i u 22. Th m quy n ăng ký bi n ng v s d ng t 1. S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký bi n ng các trư ng h p nêu t i kho n 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30 i u 21 b n quy nh này sau khi ư c y ban nhân dân Thành ph quy t nh. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký bi n ng các trư ng h p nêu t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26 i u 21 b n quy nh này. i u 23. i u ki n ư c ăng ký bi n ng v s d ng t cho m t s trư ng h p 1. i v i các trư ng h p quy nh t i Kho n 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i u 22 ch áp d ng cho t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c và t ch c kinh t ư c Nhà nư c cho thuê t trư c ngày 01/7/2004 mà ã tr ti n cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là năm (05) năm và chưa h t th i gian ã tr ti n thuê t; Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c s d ng v n Nhà nư c (quy nh t i i u 58 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph ) nh n chuy n như ng, thuê l i, nh n góp v n u tư ph i ư c s thNm nh, ch p thu n và quy t nh cho phép c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 58 Ngh nh s 108/2006/N -CP; T ch c nh n chuy n như ng, thuê l i, nh n góp v n ph i s d ng úng m c ích s d ng t ã ư c xác nh trong Gi y ch ng nh n. 2. Trư ng h p chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t, th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t trong khu công nghi p, khu kinh t , khu
 16. công ngh cao thì ph i có xác nh n c a Ban Qu n lý khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Ban Qu n lý khu kinh t , khu công ngh cao. 3. Trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t c a các d án u tư xây d ng nhà (quy nh t i kho n 27 i u 21 b n quy nh này) thì ch u tư ch ư c chuy n như ng quy n s d ng t cho t ch c kinh t (có ch c năng kinh doanh b t ng s n) i v i di n tích t ã hoàn thành vi c u tư xây d ng ng b h t ng theo d án ư c xét duy t ho c theo d án thành ph n c a d án u tư ã ư c xét duy t. T ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t ph i s d ng t úng m c ích, úng n i dung xây d ng và ti n ghi trong d án ó; trư ng h p có d án u tư xây d ng ng b h t ng khu dân cư thì ch u tư ph i hoàn thành úng v i n i dung d án ã ư c xét duy t thì m i ư c chuy n như ng quy n s d ng t g n v i h t ng. 4. i v i các trư ng h p bán tài s n thu c s h u c a t ch c g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t (quy nh t i kho n 28 i u 21 b n quy nh này) ch áp d ng cho trư ng h p có Văn b n ng ý ch trương c a y ban nhân dân Thành ph (trư ng h p d án ã hoàn thành giai o n xây d ng cơ b n mà nhà u tư không có kh năng ti p t c th c hi n d án thì ư c bán tài s n g n li n v i t; ngư i mua tài s n ư c ti p t c th c hi n d án và ph i s d ng t theo úng m c ích ã ư c xét duy t). 5. i v i các trư ng h p i u ch nh ch gi i (quy nh t i kho n 30 i u 21 b n quy nh này) ch áp d ng cho trư ng h p có b n v i u ch nh ch gi i ư c các S , Ngành có liên quan ch p thu n kèm theo Văn b n th a thu n; trư ng h p i u ch nh di n tích xây d ng, m t xây d ng, s t ng xây d ng ph i có Văn b n th a thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc ư c UBND thành ph cho phép. i u 24. Th t c, trình t ăng ký bi n ng v s d ng t i v i các trư ng h p nêu t i kho n 1 i u 22 b n quy nh này 1. i v i trư ng h p thay i v quy n, h n ch v quy n, thay i v nghĩa v tài chính. T ch c n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: a. ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K); b. Quy t nh giao t, cho thuê t (b n sao c a t ch c), Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính); c. Văn b n c a y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v ch trương cho phép thay i v quy n, h n ch v quy n, thay i v nghĩa v tài chính (b n chính ho c b n sao ch ng th c); Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c thay i v quy n, h n ch v quy n, thay i v nghĩa v tài chính.
 17. Trong th i h n ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph và Văn b n xác nh n c a cơ quan Thu v vi c ã hoàn thành nghĩa v tài chính ( i v i trư ng h p ph i th c hi n nghĩa v tài chính), S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c thay i v quy n, h n ch v quy n, thay i v nghĩa v tài chính và tr Gi y ch ng nh n. i v i trư ng h p không ph i th c hi n nghĩa v tài chính v t, th i gian gi i quy t không quá ba (03) ngày làm vi c k t nh n quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph . 2. i v i trư ng h p chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t T ch c n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: a. ơn xin chuy n t hình th c thuê t sang hình th c giao t có thu ti n s d ng t (M u s 10/ K); b. Quy t nh cho thuê t, H p ng thuê t (b n sao c a t ch c); c. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính); Trong th i h n không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t. Trong th i h n ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph và Văn b n xác nh n c a cơ quan Thu v vi c ã hoàn thành n p ti n s d ng t, S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký hình th c giao t có thu ti n s d ng t và tr Gi y ch ng nh n. 3. i v i trư ng h p gia h n s d ng t T ch c xin gia h n n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng trong kho ng th i gian t 01 n 06 tháng trư c khi h t h n s d ng t, g m: a. ơn xin gia h n s d ng t (M u s 13/ K); b. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính) c. D án b sung v s n xu t, kinh doanh ã ư c xét duy t theo quy nh t i i u 141 Ngh nh s 181/2004/N -CP v hư ng d n thi hành Lu t t ai ( i v i trư ng h p xin gia h n trên 12 tháng); d. Th a thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc v s phù h p v i quy ho ch ki n trúc khi gia h n th i gian s d ng t;
 18. . Xác nh n c a cơ quan thu v vi c ch p hành nghĩa v tài chính v vi c s d ng t; e. Xác nh n c a UBND c p xã v vi c ch p hành pháp lu t v t ai. Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c cho phép gia h n s d ng t; Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c gia h n s d ng t và tr Gi y ch ng nh n. i v i trư ng h p gia h n s d ng t trong khu công ngh cao, khu kinh t thì Ban qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t xem xét, quy t nh gia h n s d ng t. Sau b y (7) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho Ban Qu n lý và cho t ch c xin gia h n, Quy t nh gia h n và ch ng t tài chính ã th c hi n xong nghĩa v tài chính i v i vi c gia h n s d ng t t Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t , S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ăng ký vi c gia h n s d ng t và tr Gi y ch ng nh n cho Ban qu n lý tr cho t ch c s d ng t. 4. i v i trư ng h p chuy n như ng d án u tư có s d ng t ang trong quá trình u tư xây d ng. T ch c chuy n như ng ho c nh n chuy n như ng n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: a. ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K); b. ơn xin tách th a (m u s 17/ K) - ( i v i trư ng h p ư c phép chuy n như ng m t ph n d án); c. Văn b n c a y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v ch trương cho phép chuy n d án có s d ng t ang trong quá trình u tư xây d ng (b n chính); d. H p ng chuy n như ng d án có s d ng t theo quy nh c a pháp lu t (b n chính); . Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a ngư i chuy n như ng d án (b n chính); e. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p c a t ch c nh n chuy n như ng d án (b n sao ch ng th c); g. B n trích o th hi n toàn b th a t và ph n di n tích t chuy n như ng d án phù h p v i h p ng chuy n như ng d án ( i v i trư ng h p ư c phép chuy n như ng m t ph n d án);
 19. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c cho phép chuy n như ng d án. Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v quy nh t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph và Văn b n xác nh n c a cơ quan Thu v vi c ã hoàn thành nghĩa v tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c chuy n như ng d án ho c c p Gi y ch ng nh n ( i v i trư ng h p chuy n như ng m t ph n d án) và tr Gi y ch ng nh n cho t ch c. 5. i v i trư ng h p bán tài s n thu c s h u c a t ch c g n li n v i t thuê phù h p v i pháp lu t. T ch c bán tài s n ho c mua tài s n n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: a. ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K); b. ơn xin tách th a (m u s 17/ K) - ( i v i trư ng h p ư c phép chuy n như ng m t ph n tài s n); c. Văn b n ch p thu n ch trương mua, bán tài s n g n li n v i t thuê c a y ban nhân dân Thành ph . d. H p ng mua bán tài s n g n li n v i t thuê ư c cơ quan công ch ng ch ng nh n (b n chính) (th c hi n sau khi có Văn b n ch p thu n ch trương mua bán tài s n g n li n v i t thuê c a y ban nhân dân Thành ph ); . Quy t nh cho thuê t (b n sao c a t ch c), Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a ngư i bán tài s n (b n chính); e. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p c a t ch c mua tài s n (b n sao ch ng th c); Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c thu h i t c a t ch c bán tài s n, cho phép t ch c mua tài s n ti p t c thuê t theo úng m c ích và th i gian còn l i c a t ch c bán tài s n ã ư c xác nh. Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph và Văn b n xác nh n c a cơ quan Thu v vi c ã hoàn thành nghĩa v tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c mua bán tài s n g n li n v i t thuê và tr Gi y ch ng nh n. 6. i v i trư ng h p i u ch nh th i h n s d ng t T ch c xin i u ch nh n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m:
 20. a. ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K); b. D án u tư ho c d án u tư i u ch nh phù h p v i quy ho ch; c. Quy t nh phê duy t d án u tư c a cơ quan có thNm quy n; d. Văn b n c a y ban nhân dân Thành ph ch p thu n ch trương i u ch nh th i h n s d ng t (b n chính); . Quy t nh giao t, cho thuê t (b n sao c a t ch c), Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính); Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c i u ch nh th i h n s d ng t; Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c i u ch nh th i h n s d ng t và tr Gi y ch ng nh n. 7. i v i trư ng h p i u ch nh ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ch gi i quy ho ch thoát lũ, ph m vi b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ho c quy t nh b o v và i u ch nh di n tích xây d ng, h s s d ng t. T ch c xin i u ch nh n p m t (01) b h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng, g m: a. ơn xin ăng ký bi n ng v s d ng t (M u s 14/ K); b. B n v i u ch nh ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ch gi i quy ho ch thoát lũ, ph m vi b o v di tích l ch s văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ư c các S , Ngành có liên quan ch p thu n kèm theo Văn b n th a thu n; Văn b n c a y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v vi c i u ch nh di n tích xây d ng, h s s d ng t; c. Quy t nh giao t, cho thuê t (b n sao c a t ch c), Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính); Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh v vi c i u ch nh; Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c các Văn b n ch ng minh ã hoàn thành các nghĩa v t i Quy t nh c a y ban nhân dân Thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng ăng ký vi c i u ch nh và tr Gi y ch ng nh n. i u 25. Th t c, trình t ăng ký bi n ng v s d ng t i v i trư ng h p thu c th m quy n S Tài nguyên và Môi trư ng quy nh t i kho n 2 i u 22 b n quy nh này.
Đồng bộ tài khoản