Quyết định số 410/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 410/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 410/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 410/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 410/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N XÍ NGHI P CAO SU Y T THÀNH CÔNG TY C PH N MERUFA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; Theo ngh c a B trư ng B Y t (công văn s 3251/TTr-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c : Xí nghi p Cao su y t tr c thu c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam - B Y t như sau : 1. V n i u l c a Công ty c ph n : 20.000.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 20% v n i u l ; - T l c ph n bán cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : 60% v n i u l ; - T l c ph n bán cho các i tư ng khác ngoài doanh nghi p : 20% v n i u l ; 2. Giá tr th c t c a Xí nghi p Cao su y t t i th i i m 0h ngày 01 tháng 01 năm 2001 c ph n hoá là 23.911.465.584 ng, trong ó giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p 19.981.694.554 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p 24.465 c ph n; ph n giá tr ư c Nhà nư c ưu ãi 733.950.000 ng. i u 2. Chuy n doanh nghi p nhà nư c Xí nghi p Cao su y t thu c T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam - B Y t thành Công ty c ph n MERUFA : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n MERUFA.
  2. - Tên giao d ch qu c t : MERUFA JOINT STOCK COMPANY. - Tên vi t t t : MERUFA. - Tr s chính : S 38 Trương Qu c Dung, phư ng 8, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh. i u 3. Công ty c ph n MERUFA ư c kinh doanh các ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Công ty c ph n MERUFA : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, kinh doanh theo gi y phép ăng ký, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và k toán trư ng Xí nghi p Cao su y t có trách nhi m i u hành, qu n lý doanh nghi p n khi bàn giao toàn b Xí nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n MERUFA. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 6 năm 2002. Bãi b các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. B trư ng B Y t , Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Thi t b y t Vi t Nam, Giám c Xí nghi p Cao su y t , H i ng qu n tr Công ty c ph n MERUFA ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Như i u 5, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Ban T ch c Trung ương, - Ban Kinh t Trung ương, - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Nguy n T n Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, - Lưu : MDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản