Quyết định số 410/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 410/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 410/2006/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 410/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 410/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Xét ngh c a S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t i công văn s 184/CV-NN ngày 13/03/2006 ( Kèm theo văn b n s 89/HTX-KH ngày 06/03/2006 c a C c H p tác xã và phát tri n nông thôn ), QUY T ÐNNH: Ði u 1. Cho phép ông Nguy n Văn Xuyên, Chi c c trư ng Chi c c H p tác xã và phát tri n nông thôn tham gia doàn công tác h c t p kinh nghi m phát tri n h p tác xã t i Thái Lan t 23/04 n 28/04/2006. Kinh phí chuy n i: Phía Thái Lan s h tr m t ph n kinh phí giao d ch và i l i t i Thái Lan. Các chi phí vé máy bay, an , ti n tiêu v t do Chi c c H p tác xã và Phát tri n nông thôn B c Ninh ài th t ngu n kinh phí ào t o trong k ho ch ngân sách 2006 c a ơn v . Ði u 2. Ông Nguy n Văn Xuyên ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Thái Lan. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn và ông Nguy n Văn Xuyên căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản