Quyết định số 4100/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 4100/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4100/QĐ-BCT về việc thành lập Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Công thương về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4100/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 4100/Q -BCT Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ I M H I ÁP C A B CÔNG THƯƠNG V V SINH DNCH T VÀ KI M DNCH NG TH C V T B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph , v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 99/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph , v vi c thành l p Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v v sinh d ch t và ki m d ch ng th c v t; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BNN ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, ban hành Quy ch t ch c và ph i h p ho t ng gi a Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v V sinh an toàn th c ph m và ki m d ch ng th c v t (SPS) c a Vi t Nam v i m ng lư i các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng thông báo và i m h i áp c a B Công thương v v sinh d ch t và ki m d ch ng th c v t (sau ây g i t t là Văn phòng SPS-BCT) t t i V Xu t nh p khNu. Văn phòng SPS – BCT ch u s i u ph i v chuyên môn, nghi p v c a Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v v sinh d ch t và ki m d ch ng th c v t (Văn phòng SPS Vi t Nam) theo quy nh t i Quy t nh s 99/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 05 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Văn phòng SPS Vi t Nam. i u 2. Nhi m v c a Văn phòng SPS – BCT 1. Nhi m v thông báo a) Thông báo cho Văn phòng SPS Vi t Nam, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t xây d ng m i, s a i ho c b sung các văn b n liên quan n vi c áp d ng các bi n pháp SPS i v i s n phNm ch bi n công nghi p và ho t ng xu t khNu, nh p khNu do B Công thương ch trì th c hi n Văn phòng SPS Vi t Nam g i cho Ban thư
  2. ký T ch c Thương m i th gi i (WTO) thông báo t i các nư c thành viên ư c bi t và góp ý; b) Th i h n thông báo cho Văn phòng SPS Vi t Nam d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v SPS ít nh t là 70 ngày trư c khi ban hành, ho c ngay sau khi văn b n có hi u l c thi hành trong trư ng h p áp d ng các bi n pháp khNn c p nh m b o v s c kh e c a con ngư i ho c ng, th c v t v i i u ki n ph i gi i thích lý do áp d ng bi n pháp khNn c p ó; c) Thông báo cho Văn phòng SPS Vi t Nam v các hi p nh ho c th a thu n song phương, a phương do Chính ph y quy n ho c do B Công thương ký theo thNm quy n liên quan n SPS. 2. Nhi m v h i áp a) Ti p nh n, tr l i các câu h i và cung c p thông tin liên quan v SPS trong lĩnh v c chuyên môn do B Công thương qu n lý trong vòng 5 ngày làm vi c tính t ngày Văn phòng SPS – BCT nh n ư c yêu c u chuy n n t Văn phòng SPS Vi t Nam ho c t các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và c a nư c thành viên WTO; b) Tr c ti p hay thông qua Văn phòng SPS Vi t Nam tr l i các câu h i và cung c p thông tin liên quan n các bi n pháp SPS trong ph m vi qu n lý c a B Công thương cho các cơ quan, t ch c và cá nhân có quan tâm trong nư c và các nư c thành viên WTO; c) T ng h p và g i v Văn phòng SPS Vi t Nam các câu h i ho c các ngh cung c p văn b n quy ph m pháp lu t, quy nh v bi n pháp SPS c a các nư c thành viên WTO ho c yêu c u cung c p thông tin có liên quan n SPS c a các cơ quan, t ch c do B Công thương qu n lý; d) Ti p nh n và chuy n thông báo v các bi n pháp SPS c a các nư c thành viên WTO n các cơ quan, t ch c, cá nhân có nguy cơ ch u tác ng b i các bi n pháp này b ng fax ho c email trong vòng 2 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c thông báo t Văn phòng SPS Vi t Nam. 3. Nhi m v chuyên môn khác a) Ph i h p v i các ơn v h u quan trong vi c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành, so n th o, s a i văn b n quy ph m pháp lu t m i quy nh v SPS i v i s n phNm ch bi n công nghi p và ho t ng xu t khNu, nh p khNu phù h p v i quy nh c a Hi p nh v áp d ng các bi n pháp v sinh và ki m d ch ng th c v t c a WTO (sau ây g i t t là Hi p nh SPS/WTO). Xem xét d th o văn b n có liên quan n bi n pháp SPS i v i s n xu t công nghi p và thương m i c a các nư c thành viên WTO khi có yêu c u và g i góp ý v Văn phòng SPS Vi t Nam trong vòng 50 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo d th o; b) Tham gia các ho t ng h p tác qu c t liên quan n SPS và th c hi n nghĩa v minh b ch hóa c a Hi p nh SPS/WTO, tham gia àm phán song phương và a phương v lĩnh v c SPS trong các hi p nh qu c t và khu v c theo s phân công c a B Công thương.
  3. c) T ch c ph bi n, cung c p thông tin các quy nh v SPS nh m h tr nâng cao năng l c v SPS cho các hi p h i ngành hàng, cơ s s n xu t, các doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu thu c ph m vi qu n lý c a B Công thương. i u 3. T ch c và biên ch 1. Văn phòng SPS – BCT do V trư ng V Xu t Nh p khNu tr c ti p kiêm nhi m Chánh Văn phòng, giúp vi c Chánh Văn phòng có các công ch c kiêm nhi m, bao g m: - 01 thư ký văn phòng; - 01 Chuyên viên v SPS; - 01 Chuyên viên v h p tác qu c t và pháp lý. 2. Biên ch c a Văn phòng SPS – BCT n m trong t ng s biên ch c a V Xu t nh p khNu ã ư c B giao hàng năm. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng SPS – BCT ư c c p t ngân sách nhà nư c và ư c t ng h p vào kinh phí hàng năm c a B Công thương. i u 5. Các V : Chính sách thương m i a biên, Công nghi p nh , Khoa h c và Công ngh , H p tác qu c t ; các V Th trư ng ngoài nư c, các C c: Qu n lý c nh tranh, Xúc ti n thương m i; cơ quan i di n thương m i Vi t Nam t i các nư c có trách nhi m thư ng xuyên cung c p thông tin liên quan n SPS i v i s n phNm ch bi n công nghi p và ph i h p gi i quy t công vi c liên quan n t ng lĩnh v c thu c ph m vi trách nhi m c a mình theo ngh c a Văn phòng SPS – BCT. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , Xu t nh p khNu, Chính sách thương m i a biên, Công nghi p nh , H p tác qu c t , Khoa h c và Công ngh , Tài chính; V trư ng các V Th trư ng ngoài nư c; C c trư ng các C c: Qu n lý c nh tranh, Xúc ti n thương m i; Th trư ng các cơ quan liên quan thu c B Công thương và Chánh Văn phòng SPS – BCT ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Các Th trư ng; - Các B : Nông nghi p và Phát tri n NT, Khoa h c và Công ngh , Y t ; - Các V , C c; B, CNN, HTQT, KHCN, TC, KV1, KV2, Vũ Huy Hoàng KV3, KV4, QLCT, XTTM; - Cơ quan i di n TM VN t i các nư c; - Kho b c nhà nư c; - Website B Công thương; - Lưu VT, XNK (2), TCCB.
Đồng bộ tài khoản