Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về việc kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4105/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V VI C KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG I V I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B " B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; - Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; - Xét ngh c a các Ông: V trư ng V Pháp ch v n t i, C c ăng ki m Vi t Nam và C c Trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c ki m tra nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2002 và thay th Thông tư 135/PC-KHKT ngày 27/6/1995, Thông tư 330/1998/Q -GTVT ngày 08/10/1998 và Quy t nh 1885Q /KHKT-PCVT ngày 28/7/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng v Pháp ch -V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K/T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V NT I Nơi g i: TH TRƯ NG - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph (VP, Công báo) - UBNN các T nh, Thành ph tr c thu c TƯ - Vi n ki m soát nhân dân t i cao. - Các cơ quan tr c thu c B GTVT. - Lưu VP, PCVT, KHCN Tr n Doãn Th
  2. QUY NNH V VI C KI M TRA NNH KỲ AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG I V I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4105/2001/Q -BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I. QUY NNH CHUNG 1.1. Ki m tra nh kỳ v an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là ki m nh) là vi c ti n hành ki m tra ánh giá tr ng thái an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe theo tiêu chuNn và quy nh hi n hành ch ng nh n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là xe cơ gi i) có i u ki n tham gia giao thông ư ng b . 1.2. Trong Quy nh này các t ng ư c hi u như sau: 1.2.1 Chu kỳ ki m nh là kho ng th i gian gi a hai l n ki m nh, tính theo ơn v tháng. Chu kỳ ki m nh c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ư c quy nh t i "Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b " do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành. 1.2.2 H sơ ki m nh bao g m Gi y ch ng nh n, Tem ki m nh, Phi u ki m nh, S ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i. 1.2.2.1 Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i (sau ây g i là Gi y ch ng nh n) là ch ng ch xác nh n xe cơ gi i ã ư c ki m tra b o m các tiêu chuNn và quy nh hi n hành, i u ki n tham gia giao thông ư ng b trong nư c và ư ng b c a các nư c phù h p v i i u ư c qu c t mà Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia v ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Hi u l c c a gi y ch ng nh n phù h p v i chu kỳ ki m nh và có m u th ng nh t. 1.2.2.2 Tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i (sau ây g i là Tem ki m nh) là bi u trưng ư c dán lên kính ch n gió nh m giúp cho cơ quan tu n tra, ki m soát trên ư ng b , cơ quan thanh tra giao thông ư ng b bi t rõ xe cơ gi i ã ki m nh, ư c phép tham gia giao thông ư ng b t i th i h n ư c in trên Tem ki m nh. Tem ki m nh g m 2 lo i: Tem ki m nh c p cho xe cơ gi i có kinh doanh v n t i (n n màu xanh) và Tem ki m nh c p cho xe cơ gi i không kinh doanh v n t i (n n màu vàng). 1.2.2.3 Phi u ki m nh là biên b n ki m tra xe cơ gi i khi ti n hành ki m nh. K t qu ki m tra, ánh giá trong phi u ki m nh là căn c Tr m ăng ki m c p gi y
  3. ch ng nh n và tem ki m nh. Phi u ki m nh ư c qu n lý th ng nh t trong các Tr m ăng ki m và theo m u th ng nh t. 1.2.2.4 S ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i (sau ây g i là S ch ng nh n ki m nh) là lý l ch c a xe cơ gi i qu n lý v k thu t, v hành chính, v quá trình s d ng và ki m nh xe. S ch ng nh n ki m nh có n i dung ư c lưu tr t i Tr m ăng ki m qu n lý xe ó và ư c óng thành quy n theo m u th ng nh t. 1.3. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1.3.1 Quy nh này ư c áp d ng cho các lo i xe cơ gi i c a m i cơ quan, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia giao thông ư ng b trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam bao g m: - Các lo i xe ôtô k c xe ôtô chuyên dùng. - Các lo i rơ moóc, sơ mi rơ moóc. - Máy kéo. - Xe lam và các lo i xe tương t xe lam. - Xe xích lô máy các lo i. 1.3.2 Quy nh này không áp d ng i v i các lo i xe cơ gi i c a quân i, công an s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh. II. QUY NNH V KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG 2.1 Trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác ki m nh và cơ quan th c hi n ki m nh. 2.1.1 C c ăng ki m Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác ki m nh xe cơ gi i, cơ quan giúp vi c C c ăng ki m Vi t Nam v công tác ki m nh là Trung tâm qu n lý ki m nh xe cơ gi i. 2.1.2 N i dung qu n lý nhà nư c v công tác ki m nh xe cơ gi i bao g m: 2.1.2.1 L p quy ho ch h th ng m ng lư i các Tr m ăng ki m phù h p v i t c tăng trư ng xe cơ gi i và phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b . 2.1.2.2 Tr c ti p và ph i h p v i các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t ch c ch o và qu n lý v chuyên môn nghi p v i v i các Tr m ăng ki m tr c thu c các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) và các Tr m ăng ki m tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam.
  4. 2.1.2.3 Th c hi n vi c thNm nh các i u ki n ho t ng c a Tr m ăng ki m theo các tiêu chuNn do B Giao thông v n t i ban hành c p Gi y phép ki m nh an toàn k thu t xe cơ gi i cho các Tr m ăng ki m quy nh. 2.1.2.4 Th c hi n vi c ki m tra, giám sát thư ng xuyên và nh kỳ các ho t ng ki m nh, t ch c vi c ki m chuNn thi t b ki m nh nh m b o m v chuNn xác c a thi t b và k t qu o ki m. 2.1.2.5 T ch c vi c ng d ng các ti n b khoa h c công ngh tiên ti n trong công tác ki m nh, th c hi n công tác ào t o v chuyên môn nghi p v cho các ăng ki m viên và nhân viên nghi p v . 2.1.2.6 Ban hành th ng nh t các m u ch ng ch và qu n lý in n, phát hành các h sơ ki m nh, các bi u m u và ch báo cáo, lưu tr . Th c hi n vi c c p, i, thu h i h sơ ki m nh. 2.1.2.7 Th ng nh t qu n lý vi c n i m ng n i b trong các Tr m ăng ki m, n i m ng gi a các Tr m ăng ki m và v i cơ quan qu n lý chuyên ngành. 2.1.2.8 Th ng nh t quy nh v ki u lo i, các ch s a ch a, b o dư ng k thu t nh kỳ nh m m b o ch t lư ng ho t ng c a các thi t b ki m nh trang b trong các Tr m ăng ki m. 2.1.2.9 Th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t i v i xe cơ gi i c i t o theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2.1.2.10 Tham gia giám nh các s c , các tai n n giao thông ư ng b có liên quan n ch t lư ng an toàn k thu t c a xe cơ gi i. 2.2 Cơ quan th c hi n vi c ki m nh 2.2.1 Các Tr m ăng ki m ki m xe cơ gi i (sau ây g i là Tr m ăng ki m) là cơ quan th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng nh kỳ, ư c cơ quan có thNm quy n c a B Giao thông v n t i c p "Gi y phép ki m nh an toàn k thu t xe cơ gi i". 2.2.2 H th ng t ch c m ng lư i ki m nh xe cơ gi i bao g m các Tr m ăng ki m tr c thu c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính và các Tr m ăng ki m tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam. 2.2.3 Các Tr m ăng ki m ư c thu giá, phí ki m nh, l phí c p ch ng ch ki m nh và thanh toán kinh phí ki m chuNn thi t b , kinh phí mua các m u n ch theo ch tài chính và các quy nh c a Nhà nư c. 2.3 Quy nh v ki m nh 2.3.1 Các xe cơ gi i khi vào ki m nh c n có các gi y t sau: - Gi y ch ng nh n ăng ký bi n s do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p.
  5. - Gi y ch ng nh n ã tham gia b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c. - S ch ng nh n ki m nh cùng gi y ch ng nh n và tem ki m nh còn hi u l c. - Các gi y t có liên quan khác phù h p v i n i dung yêu c u c a ki m nh (Gi y ch ng nh n t m ng ng lưu hành, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i, Gi y ch ng nh n ch t lư ng nh p khNu, Gi y ch ng nh n ch t lư ng s n xu t, l p ráp, c i t o xe cơ gi i…) 2.3.2 Tr m ăng ki m có quy n t ch i vi c ki m nh khi có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan b o v pháp lu t ho c yêu c u chính áng b ng văn b n c a ch s h u xe cơ gi i. 2.3.3 Quá trình th c hi n ki m nh ph i căn c vào các tiêu chuNn và quy nh hi n hành, tuân theo m t quy trình ki m nh th ng nh t. 2.3.4 Cán b ăng ki m ph i có chuyên môn nghi p v , phNm ch t o c theo tiêu chuNn quy nh và ph i ư c ào t o c p th ăng ki m viên m i ư c th c hi n công vi c ki m nh. Ngư i ng u cơ quan ki m nh và Ngư i tr c ti p th c hi n vi c ki m nh ph i ch u trách nhi m v vi c xác nh n k t qu ki m nh. 2.4 Quy nh v vi c ưa xe t i Tr m ki m nh 2.4.1 Xe cơ gi i sau khi ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký bi n s , khi ti n hành ki m nh l n u tiên thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i ưa xe t i Tr m ăng ki m t t i a phương nơi phương ti n ăng ký bi n s làm th t c qu n lý c p s ch ng nh n ki m nh và th c hi n ki m nh. 2.4.2 Các chu kỳ ki m nh ti p theo thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) có th ưa xe n b t kỳ m t Tr m ăng ki m nào th c hi n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng trư c khi h t h n ghi trong gi y ch ng nh n và tem ki m nh. 2.4.3 N u th i h n ghi trên gi y ch ng nh n và tem ki m nh ã h t h n nhưng xe chưa ti n hành ki m nh l i thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p xe ph i t m ng ng ho t ng thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i làm ơn nói rõ lý do, g i t i Tr m ăng ki m qu n lý xe ó (Tr m c p S ch ng nh n ki m nh) ư c c p Gi y ch ng nh n t m ng ng lưu hành. 2.5 C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các trư ng h p c th cho phép Tr m ăng ki m ư c tri n khai ki m nh b ng phương pháp bán cơ gi i t i các huy n o, các a phương thu c vùng sâu, vùng xa, vùng cao; nơi mà các xe cơ gi i c a các t ch c, cá nhân ang ho t ng nhưng không có i u ki n ưa xe t i Tr m ki m nh.
  6. III. QUY NNH V C P M I, C P L I, THU H I GI Y CH NG NH N, TEM KI M NNH VÀ S CH NG NH N KI M NNH 3.1 C p m i, c p l i gi y ch ng nh n, tem ki m nh và s ch ng nh n ki m nh. 3.1.1 Sau khi xe cơ gi i ư c ki m nh t i Tr m ăng ki m, n u k t qu ki m nh t ư c các tiêu chuNn và quy nh hi n hành thì Tr m ăng ki m s c p Gi y ch ng nh n và Tem ki m nh cho xe có i u ki n tham gia giao thông ư ng b . Gi y ch ng nh n ư c dán trong s ch ng nh n ki m nh và ư c óng giáp lai v i s ch ng nh n ki m nh. 3.1.2 Tem ki m nh ph i dán m t trong kính ch n gió phía trư c, t i góc bên tay ph i ngư i lái. Trư ng h p xe không có kính ch n gió phía trư c thì Tem ki m nh ư c dán phía sau thùng xe cùng phía v i bi n s ăng ký. 3.1.3 S ch ng nh n ki m nh ư c c p cho m i xe cơ gi i khi vào ki m nh l n u, n i dung c a s ch ng nh n ki m nh ph i phù h p v i n i dung qu n lý ã ư c lưu tr t i Tr m ăng ki m qu n lý xe cơ gi i ó. 3.1.4 Trư ng h p b m t gi y ch ng nh n, tem ki m nh ho c s ch ng nh n ki m nh thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i ưa xe và các gi y t theo quy nh t i m c 2.3.1 t i Tr m ăng ki m qu n lý xe ó làm th t c c p l i. 3.2 i gi y ch ng nh n, tem ki m nh và s ch ng nh n ki m nh Trong trư ng h p h sơ ki m nh b nhàu nát, hư h ng ho c do ph i thay kính ch n gió có dán tem ki m nh ho c s ch ng nh n ki m nh ã h t trang ghi thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i ưa xe n Tr m ăng ki m qu n lý xe ó làm th t c i l i h sơ. 3.3 Thu h i gi y ch ng nh n, tem ki m nh và s ch ng nh n ki m nh. 3.3.1 Trư ng h p có vi ph m Lu t Giao thông ư ng b n m c b các Cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý thu gi h sơ ki m nh thì ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i trình báo k p th i cho Tr m ăng ki m qu n lý xe ó. Ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) l i d ng quy nh t i m c 3.1.4 xin c p l i h sơ ki m nh s b x lý theo pháp lu t. 3.3.2 Trư ng h p Tr m ăng ki m ã c p h sơ ki m nh n u phát hi n ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) có vi ph m v h sơ th t c khai báo ho c có hành vi gian l n trong ki m nh thì Tr m ăng ki m ư c phép thu h i h sơ ki m nh ã c p. Trong th i gian 7 ngày k t ngày thông báo, ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) ph i n p l i h sơ ki m nh cho Tr m ăng ki m ã c p ra h sơ ki m nh ó và ph i hoàn t t các th t c ti n hành ki m nh l i. 3.3.3 Xe cơ gi i ã b thu h i H sơ ki m nh không i u ki n tham gia giao thông ư ng b . IV. TRÁCH NHI M C A CH XE CƠ GI I (HO C NGƯ I LÁI)
  7. Ngoài vi c th c hi n các n i dung trong Quy nh này ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) có trách nhi m th c hi n các quy nh sau ây: 4.1 Th c hi n úng ch ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 4.2 Ph i kê khai chính xác các thông tin c n thi t có liên quan t i n i dung ki m nh, n i dung qu n lý hành chính, qu n lý k thu t c a xe cơ gi i k c vi c cung c p các h sơ, tài li u có liên quan cho các Tr m ăng ki m qu n lý và c p s ch ng nh n ki m nh cho xe. 4.3 Th c hi n úng ch b o dư ng k thu t nh kỳ và s a ch a thư ng xuyên nh m duy trì tình tr ng k thu t c a xe cơ gi i theo tiêu chuNn quy nh khi tham gia giao thông ư ng b gi a hai kỳ ki m nh. 4.4 Không ư c t ý thay i k t c u, t ng thành, h th ng c a xe không úng v i thi t k t c a nhà ch t o ho c thi t k c i t o ã ư c Cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4.5 Nghiêm c m m i hành vi thay i t ng thành, linh ki n, ph ki n xe cơ gi i t m th i t tiêu chuNn k thu t c a xe khi i ki m nh và t bóc, dán, tNy xoá, s a i các n i dung ư c in trên h sơ ki m nh. 4.6 Ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) có trách nhi m ki m tra các tính năng an toàn k thu t c a xe cơ gi i trư c khi kh i hành; n u th y phát hi n có d u hi u không b o m an toàn thì ch xe (ho c ngư i lái) ph i s a ch a kh c ph c cho xe b o m an toàn k thu t thì m i cho xe chuy n bánh tham gia giao thông. 4.7 Ch xe cơ gi i (ho c ngư i lái) có trách nhi m mang theo Gi y ch ng nh n và S ch ng nh n ki m nh khi tham gia giao thông xu t trình khi có yêu c u c a ngư i thi hành công v thu c các cơ quan có thNm quy n. V. CÁC I U KHO N KHÁC 5.1 Các lo i Gi y ch ng nh n và Tem ki m nh do các Tr m ăng ki m c p cho xe cơ gi i trư c ngày 01/01/2002 v n có giá tr lưu hành cho n khi h t th i h n ư c in trên Gi y ch ng nh n và Tem ki m nh. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m quy nh các m u n ch , m u tem ki m nh và hư ng d n c th vi c qu n lý, c p phát, s d ng h sơ ki m nh áp d ng th ng nh t trong các Tr m ăng ki m; nh kỳ t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i, U ban an toàn giao thông qu c gia và các Cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan v các n i dung trong công tác ki m nh vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm. 5.2 C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính t ch c th c hi n Quy nh này và hư ng d n cho các Tr m ăng ki m th c hi n.
Đồng bộ tài khoản