intTypePromotion=3

Quyết định số 412/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
239
lượt xem
71
download

Quyết định số 412/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 412/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 412/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 412/QĐ-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T DANH M C Đ U TƯ M T S D ÁN K T C U H T NG GIAO THÔNG QUAN TR NG, THI T Y U GIAI ĐO N Đ N NĂM 2020. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 290/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án “Đ nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006 – 2010”; Xét đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư (văn b n s 1350 BKH/KCHT&ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2007 và s 1811 BKH/KCHT&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2007), B Giao thông v n t i (văn b n s 1444/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2007), B Xây d ng (văn b n s 546/BXD-XL ngày 23 tháng 3 năm 2007), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (văn b n s 2360/NHNN-TD ngày 21 tháng 3 năm 2007), B Tài chính (văn b n s 4356/BTC-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2007), QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t Danh m c đ u tư m t s d án k t c u h t ng giao thông quan tr ng, thi t y u giai đo n đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m: - Huy đ ng các ngu n l c đ xây d ng hoàn ch nh m t bư c k t c u h t ng giao thông giai đo n đ n năm 2020, trong đó t p trung đ u tư xây d ng các d án quan tr ng, thi t y u nh m góp ph n đ y m nh th c hi n s nghi p công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t nư c. - Song song v i vi c đ u tư các d án k t c u h t ng giao thông quan tr ng, thi t y u, c n duy trì, nâng c p đ t n d ng t i đa năng l c k t c u h t ng giao thông hi n có nh m phát tri n đ ng b và t ng bư c hoàn ch nh h th ng k t c u h t ng giao thông c a đ t nư c giai đo n đ n năm 2020. - Làm cơ s đ v n đ ng, thu hút các ngu n v n đ u tư (v n ODA, v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài, các ngu n v n trong nư c và các ngu n v n khác (cho đ u tư k t c u h t ng giao thông. - Làm cơ s đ b sung, đi u ch nh các quy ho ch phát tri n giao thông v n t i. 2. M c tiêu c th : - Giai đo n đ n năm 2010 + Đư ng b xây d ng m i m t s đo n thu c tuy n đư ng b cao t c B c – Nam (Hà N i – thành ph H Chí Minh – C n Thơ), m t s tuy n đư ng b cao t c thu c 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c và t i các vùng kinh t tr ng đi m; thông tuy n đư ng H Chí Minh theo Ngh quy t c a Qu c h i; nâng c p, m r ng m t s đo n trên qu c l 1 đ nâng cao năng l c thông xe, gi m ách t c. + Đư ng s t: T ng bư c nâng cao năng l c, hi n đ i hóa tuy n đư ng s t B c – Nam hi n có, c i t o, nâng c p tuy n đư ng s t Yên Viên – Lào Cai; đ y nhanh công tác chu n b đ kh i công tuy n đư ng s t cao t c B c – Nam và tuy n đư ng s t ph c v khai thác, s n xu t alumin - nhôm t i các t nh Tây Nguyên. + Đư ng bi n: xây d ng c ng trung chuy n container qu c t t i Vân Phong, t nh Khánh Hòa (giai đo n kh i đ ng và vùng c a ngõ phía B c t i L ch Huy n, thành ph H i Phòng; xây d ng lu ng cho tàu bi n có tr ng t i l n vào sông H u.
  2. + Đư ng hàng không: xây d ng nhà ga hành khách c ng hàng không qu c t Đà N ng và nhà ga T2 c ng hàng không qu c t N i Bài, xây d ng c ng hàng không Dương Tô, đ o Phú Qu c; đ y nhanh công tác chu n b xây d ng c ng hàng không qu c t t i Long Thành, t nh Đ ng Nai. - Giai đo n t năm 2010 đ n năm 2020. + Đư ng b : ti p t c xây d ng các tr m ưu tiên thu c tuy n đư ng b cao t c B c – Nam, hoàn thành xây d ng các tuy n đư ng b cao t c thu c 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh t Vi t Nam – Trung qu c; xây d ng tuy n đư ng b cao t c t D u Giây, t nh Đ ng Nai đi Đà L t, t nh Lâm Đ ng, ti p t c nâng c p, m r ng m t s đo n thu c qu c l 1 đ đ m b o v n là tr c giao thông huy t m ch c a đ t nư c giai đo n đ n năm 2020. + Đư ng s t: tri n khai xây d ng tuy n đư ng s t cao t c Hà N i – thành ph H Chí Minh, tuy n đư ng s t Lào Cai – Hà N i – H i Phòng; c i t o, nâng c p tuy n đư ng s t Đ ng Đăng – Hà N i thành đư ng đôi; hoàn thành xây d ng tuy n đư ng s t ph c v khai thác và s n xu t alumin – nhôm t i các t nh Tây Nguyên. + Đư ng bi n: ti p t c đ u tư tăng cư ng năng l c c ng trung chuy n container qu c t t i Vân Phong, t nh Khánh Hòa và c ng c a ngõ phía B c t i L ch Huy n, thành ph H i Phòng theo quy ho ch. + Đư ng hàng không: xây d ng c ng hàng không qu c t t i Long Thành, t nh Đ ng Nai. 3. Nhu c u v n đ u tư phát tri n: T ng nhu c u v n đ u tư phát tri n cho các d án Danh m c d ki n kho ng 67.570 tri u USD trong đó đã xác đ nh đư c ngu n v n là 4.418 tri u USD (bao g m các d án đã có Quy t đ nh đ u tư ho c đã ký k t Hi p đ nh vay v n). 4. Danh m c m t s d án k t c u h t ng giao thông quan tr ng, thi t y u giai đo n đ n năm 2020 (ph l c kèm theo). Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Giao thông v n t i: a) Rà soát, đi u ch nh các quy ho ch v phát tri n giao thông v n t i đ đ m b o phù h p v i các quy ho ch khác có liên quan. Ưu tiên hoàn ch nh quy ho ch phát tri n h th ng đư ng b cao t c và đư ng s t cao t c giai đo n đ n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020; ti n hành quy ho ch chi ti t tuy n đư ng b cao t c B c – Nam và tuy n đư ng s t cao t c B c Nam. b) Ti p t c ch đ o đ y nhanh ti n đ th c hi n các d án đã có Quy t đ nh đ u tư. c) Đ i v i các d án d ki n s d ng v n trong nư c, l a ch n các d án ưu tiên và nghiên c u đ xu t cơ ch huy đ ng v n cho t ng d án; đ ng th i ph i h p v i các cơ quan liên quan xúc ti n đ u tư, theo hư ng ưu tiên v n ngoài ngân sách t các thành ph n kinh t . d) T p trung hoàn thành Báo cáo đ u tư d án đư ng s t cao t c Hà N i - thành ph H Chí Minh làm cơ s trình Qu c h i thông qua ch trương đ u tư. đ) Đ nh kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính v tình hình th c hi n các d án trong Danh m c. 2. B K ho ch và Đ u tư: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành rà soát, c p nh t, b sung các d án trong Danh m c vào k ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch vùng đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n các năm ti p theo. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan l p phương án huy đ ng và kêu g i v n đ i v i các d án d ki n s d ng v n ODA, v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài, đ đ u tư các d án theo yêu c u ti n đ trên nguyên t c b o đ m cân đ i vĩ mô các ngu n l c đ u tư phát tri n. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính th c hi n ch c năng ki m tra, giám sát vi c phân b và s d ng các ngu n v n đ u tư phát tri n, đ m b o đúng m c đích và hi u qu đ u tư.
  3. d) Đ nh kỳ 6 tháng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n các d án, huy đ ng và s d ng v n; đ ng th i t ng h p nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n và đ xu t gi i pháp. 3. Các B , ngành liên quan: Theo ch c năng nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i, B K ho ch và Đ u tư th c hi n các m c tiêu c a Quy t đ nh này. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan: a) Ph i h p v i B Giao thông v n t i rà soát, đi u ch nh các quy ho ch, k ho ch v phát tri n giao thông v n t i giai đo n đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n các năm ti p theo; b) C p nh t, b sung các d án trong Danh m c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương phù h p v i quy ho ch, k ho ch chung; c) Ch u trách nhi m th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái đ nh cư đ gi i phóng m t b ng theo quy đ nh, đáp ng yêu c u và ti n đ th c hi n các d án. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Văn phòng Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B : GTVT, KH&ĐT, TC, NG, QP, XD, CN, TN&MT TP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban Ch đ o Tây B c - Ban Ch đ o Tây Nguyên - Ban Ch đ o Tây Nam B ; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Các T p đoàn, T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, TH, NN, NC, QHQT, ĐP, TTBC, Website Chính ph . - Lưu: VT, CN (8).
  4. PH L C DANH M C M T S D ÁN K T C U H T NG GIAO THÔNG QUAN TR NG, THI T Y U GIAI ĐO N Đ N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v : Tri u USD S Tên d án D ki n D ki n D ki n Phân kỳ đ u tư D ki n ngu n v n Ghi chú TT quy mô th i gian t ng m c Đ n năm 2010-2020 xây d ng tri n khai đ u tư 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 67.575 13.567 45.143 S v n phân kỳ đ u tư giai đo n 2010 và giai T NG S đo n 2010 – 2020 c a m t s d án chưa đư c xác đ nh A ĐƯ NG B 20.043 6.373 4.805 I Đư ng cao t c 16.927 3.257 4.895 Các d án đư ng b cao t c B c – 12.986 2.404 817 Nam, g m: 1 Đo n C u Gi - Ninh Bình (Giai 50 km 2005 - 441 441 Doanh nghi p và Quy t đ nh đ u tư s đo n 1) 2009 ngân sách Nhà 323/QĐ-TTg ngày nư c 10/4/2005 2 Đo n Ninh Bình – Thanh Hóa 60 km Kh i công 529 ODA Nh t b n và Đã có cam k t 2 Chính 2009 các nhà đ ng tài tr ph Vi t Nam và Nh t B n 3 Đo n Thanh Hóa – Hà Tĩnh Kh i công ODA Nh t b n và -nt- 2009 các nhà đ ng tài tr - Đo n Thanh Hóa - Vinh 138 km 1.217 - Đo n Vinh – Bãi V t (Hà Tĩnh) Chưa xác đ nh
  5. 4 Đo n Hu - Đà N ng 105 km Kh i công 926 ODA Nh t B n ho c 2009 BOT 5 Đo n Đà N ng – Qu ng Ngãi 125 km Kh i công 1.103 ODA Nh t B n và Đã có cam k t 2 Chính 2009 các nhà đ ng tài tr ph Vi t Nam và Nh t B n 6 Đo n Qu ng Ngãi – Quy Nhơn 180 km 2011 – 1.562 ODA Nh t B n và -nt- 2015 các nhà đ ng tài tr 7 Đo n Nha Trang – D u Giây 400 km Kh i công 3.528 ODA Nh t B n và -nt- 2009 các nhà đ ng tài tr 8 Đo n thành ph H Chí Minh – 55km, 6-8 2008 – 1180 618 562 ODA + OCR+ Đang l a ch n Long Thành – D u Giây làn xe 2012 Doanh nghi p ho c phương án đ u tư BOT 9 Đo n thành ph H Chí Minh – 45 km 2005 – 600 600 Ngân sách Nhà Quy t đ nh đ u tư s Trung Lương 2008 nư c ng trư c, 1286/QĐ-TTg ngày b n quy n thu phí 06/12/2004 10 Đo n Trung Lương – M Thu n – 82 km; 4- Kh i công 1.000 745 255 ODA Nh t B n và C n Thơ 6 làn xe 2008 các nhà đ ng tài tr ho c BOT Các d án đư ng b cao t c thu c 3.841 853 2.988 2 Hành lang và 1 vành đai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c, g m: 1 Tuy n Hà N i – Lào Cai - Giai đo n 1 245 km, 2 2007 – 653 653 ODA + OCR + Ngân – 4 làn xe 2012 sách Nhà nư c - Giai đo n 2 19 km Chưa còn l i, xác đ nh m r ng 4 – 6 làn xe trên tuy n
  6. 2 Tuy n Hà N i – H i Phòng 100 km Kh i công 938 200 738 BOT 2008 3 Tuy n B c Ninh – L ng Sơn 140 km; 6 Kh i công 1.400 1.400 ODA Trung Qu c làn xe 2010 ho c BOT 4 Tuy n H Long – Móng Cái 170 km; 4 Kh i công 850 850 ODA Trung Qu c – 6 làn xe 2010 ho c BOT Các d án đư ng b cao t c thu c 1.000 1.000 các Vùng Kinh t tr ng đi m, g m: 1 Tuy n D u Giây – Đà L t 230 km; 4 Sau 2010 1.000 1.000 ODA Nh t B n và làn xe các nhà đ ng tài tr ho c BOT II Đư ng H Chí Minh 2.564 2.564 1 Đư ng H Chí Minh (Giai đo n 3167 km 2000-2010 2.564 2.564 Trái phi u Chính Không bao g m d án đ n năm 2010) ph , các ngu n các c u l n khác 2 Đư ng H Chí Minh (Giai đo n Chưa xác 2010-2020 Chưa Chưa xác Trái phi u Chính 2010 – 2020) đ nh xác đ nh đ nh ph , các ngu n khác III C u l n trên đư ng H Chí Minh 552 552 1 C u Vàm C ng 2074 md Kh i công 316 316 ODA Ngân hàng c u; 2008 phát tri n Châu Á 16,47 km đư ng 2 đ uc u 2 C u Cao Lãnh 2073 md; Kh i công 236 236 ODA Ngân hàng 6 km 2008 phát tri n Châu Á đư ng 2 đ uc u B ĐƯ NG S T 44.320 5.920 38.400 1 Xây d ng tuy n đư ng s t cao t c 1630 km Kh i công 33.000 3.000 30.000 ODA Nh t B n và Đã có cam k t 2 Chính
  7. Hà N i – thành ph H Chí Minh 2009 các nhà đ ng tài tr ph Vi t Nam và Nh t B n Các d án đư ng s t thu c 2 Hành 11.320 2.920 8.400 lang và 1 Vành đai kinh t Vi t Nam – Trung Qu c, g m: 1 C i t o, nâng c p tuy n đư ng s t 280 km 2007-2010 160 160 ODA (NH phát tri n Đã ký k t v i Ngân Yên Viên – Lào Cai Châu Á + Pháp) + hàng phát tri n Châu Ngân sách Nhà Á, Hi p đ nh s 2302 nư c VIE(SF) ngày 16/1/2007 2 Xây d ng tuy n đư ng s t Lào Cai 398 km; Sau 2020 9.760 2.760 7.000 ODA Trung Qu c – Hà N i – H i Phòng kh 1,435m 3 C i t o, nâng c p tuy n đư ng s t 165 km Sau 2010 100 100 ODA Trung Qu c Đ ng Đăng – Hà N i 4 Xây d ng tuy n đư ng s t ph c Đang l a 2010 - 1.300 1.300 BOT ho c Doanh v khai thác, s n xu t alumin- ch n 2020 nghi p khai thác và nhôm t i các t nh Tây Nguyên. phương s n xu t alumin án tuy n (kh 1,435m) C ĐƯ NG BI N 584 434 150 1 Xây d ng c ng trung chuy n 2b n 2007 – 197 197 Doanh nghi p Giao T ng công ty container qu c t t i Vân Phong, kh i đ ng 2010 Hàng h i Vi t Nam t nh Khánh Hòa ch trì huy đ ng v n đ đ u tư. 2 Xây d ng c ng c a ngõ phía B c 187 187 t i L ch Huy n, thành ph H i Phòng (bao g m c c u Đình Vũ) - Xây d ng 1 b n container 4 trT/năm Kh i công 90 90 Doanh nghi p Giao T ng công ty 2008 Hàng h i Vi t Nam ch trì huy đ ng v n
  8. đ đ u tư. - Xây d ng c u Đình Vũ Kh i công 97 97 ODA ho c BOT 2008 3 Xây d ng lu ng cho tàu bi n tr ng M lu ng 2009 – 200 50 150 Ngân sách Nhà t i l n vào sông H u cho tàu 2012 nư c bi n 01 v n DWT D ĐƯ NG HÀNG KHÔNG 2.628 840 1.788 1 Xây d ng c ng hàng không qu c 2 2008 – 156 56 100 FDI t Dương Tơ – Phú Qu c TrHK/năm 2012 2 Xây d ng nhà ga T2- C ng hàng 8 - 10 2008 – 388 300 88 ODA Nh t B n không qu c t N i Bài TrHK/năm 2011 3 Xây d ng nhà ga hành khách – 4 2007-2010 84 84 Ngân sách Nhà Quy t đ nh s c ng hàng không qu c t Đà N ng TrHK/năm nư c + Doanh 385/QĐ-TTg ngày nghi p 20/4/2004 và công văn s 2063/TTg-CN ngày 18/12/2006. 4 C ng hàng không qu c t Long 25 Kh i công 2.000 400 1.600 FDI Thành trKH/năm 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản