Quyết định số 412/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 412/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 412/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 412/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 412/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP, ngày 09/05/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Vi n trư ng Vi n Dân t c, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Vi n Dân t c là ơn v s nghi p công l p c a U ban Dân t c, có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c, chính sách ph c v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c. Vi n Dân t c là ơn v d toán c p III, có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n riêng và có tr s t t i Thành ph Hà N i. Tên giao d ch qu c t c a Vi n Dân t c: Institute for Ethnic Minorities Affairs (IEMA). i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c, xu t giao nhi m v khoa h c và công ngh h ng năm, dài h n c a Vi n Dân t c trình B trư ng, Ch nhi m và t ch c th c hi n theo k ho ch, nhi m v ã ư c phê duy t. 2. Nghiên c u cơ s khoa h c ph c v cho vi c xu t xây d ng, s a i, b sung các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c; các chính sách c thù, các d án, án phát tri n vùng dân t c c bi t khó khăn, vùng biên gi i; chính sách c thù i v i cán b , công ch c trong h th ng cơ quan làm công tác dân t c, chính sách thu hút, tăng cư ng cán b , công ch c, viên ch c công tác t i vùng dân t c; chính sách ào t o, phát tri n ngu n nhân l c và các chính sách khác i v i vùng dân t c.
  2. 3. Ch trì i u tra, nghiên c u cơ s khoa h c xây d ng b d li u v các dân t c thi u s Vi t Nam; xác nh thành ph n các dân t c thi u s Vi t Nam; xây d ng tiêu chí phân nh các khu v c vùng dân t c theo trình phát tri n. 4. Nghiên c u, ng d ng các mô hình phát tri n kinh t - xã h i có hi u qu vùng dân t c; xu t tri n khai phương án nhân r ng các i n hình ngư i dân t c thi u s tiêu bi u trong th c hi n chính sách dân t c. 5. Ch trì xây d ng và t ch c th c hi n các án, d án do các t ch c trong nư c và qu c t tài tr , u tư i v i vùng dân t c theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m. 6. Tham gia u th u, tuy n ch n, th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, công ngh , môi trư ng và cung c p các d ch v công phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Vi n Dân t c. 7. H p tác nghiên c u khoa h c v i các t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n lĩnh v c công tác dân t c theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ph i h p v i các ơn v tr c thu c U ban Dân t c ti n hành sơ k t, t ng k t, nghiên c u, ánh giá hi u qu vi c th c hi n chính sách dân t c, các ch trương, chính sách, chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m. 9. Ch trì ho c tham gia biên so n, phát hành các n phNm, tài li u nghiên c u khoa h c v công tác dân t c và phát hành b n tin báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c c a Vi n theo quy nh. 10. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m. Th c hi n các ch , chính sách, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Vi n; qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh. 11. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Vi n Dân t c g m có Vi n trư ng, các phó Vi n trư ng, các Trư ng, Phó phòng ch c năng và các cán b , công ch c, viên ch c, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n. Vi n trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Vi n Dân t c. Phó Vi n trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Vi n trư ng. Phó Vi n trư ng giúp Vi n trư ng ph trách m t s m t công tác c a Vi n và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng ch c năng, trung tâm tr c thu c:
  3. a) Các phòng ch c năng: - Phòng Hành chính, T ch c; - Phòng Qu n lý khoa h c và H p tác qu c t ; - Phòng Nghiên c u chính sách kinh t ; - Phòng Nghiên c u chính sách xã h i; - Phòng Thông tin, Tư li u và T p chí Nghiên c u dân t c. Vi n trư ng Vi n Dân t c b nhi m và mi n nhi m Trư ng, Phó các phòng ch c năng theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m và tho thu n v i V T ch c cán b , ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v vi c b nhi m các ch c danh ó. b) Các trung tâm tr c thu c: Ngoài các phòng ch c năng, Vi n Dân t c còn có các trung tâm nghiên c u, ng d ng, trung tâm tư v n, ho t ng c l p t trang tr i kinh phí. Vi n trư ng Vi n Dân t c xây d ng án t ch c và ho t ng và quy t nh thành l p các Trung tâm sau khi ư c B trư ng, Ch nhi m phê duy t án. 3. Vi n trư ng Vi n Dân t c có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các Phòng ch c năng; Quy ch ho t ng c a Vi n. Xây d ng án s p x p l i t ch c nâng cao hi u qu ho t ng c a Vi n trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 246/2003/Q -UBDT ngày 11/11/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Vi n Dân t c. i u 5. Trách nhi m thi hành Vi n trư ng Vi n Dân t c, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản